Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav geotechniky SAV, v. v. i.

Názov témy
Skúmanie transportných dejov v materiáloch určených pre aplikáciu v modernej energetike pomocou techniky elektrónového lúča
Program DŠ
Získavanie a spracovanie zemských zdrojov / Hutníctvo
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Martin Fabián, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Súčasná doba vyžaduje vývoj a výskum nových materiálov s primárnym využitím v energetickom priemysle, ako sú napr. Li-iónové batérie, palivové články na báze tuhých oxidov, využitie vodíka ako zdroja energie a pod. Väčšina procesov je založená na elektrochemických reakciách, kde transport iónov zohráva významnú úlohu. Tento proces je však do značnej miery ovplyvnený mikroštruktúrou a lokálnym chemickým zložením, často na atomárnej úrovni. Hranice zŕn, homogenita chemického zloženia materiálov a pod. zohrávajú významnú úlohu pri transportných dejoch v daných materiáloch. Na základe toho je navrhovaná téma zameraná na skúmanie stavu materiálov pred a po priebehu elektrochemických reakcií aplikovaním metodík na princípoch elektrónového zväzku (elektrónová mikroskopia SEM, TEM a identifikačné metódy na lokálnej úrovni EDX, WDX). Skúmanie procesov pomôže pochopiť a modelovať zloženie a štruktúru smart materiálov pre ich potenciálne využitie v súčasnej elektrotechnickej praxi.