Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Názov témy
Nadmerné, súťažné a patologické hranie digitálnych hier: Rozdiely na úrovni symptómov poruchy v dôsledku hrania digitálnych hier, štruktúrnych charakteristík hier a komorbidity
Program DŠ
Sociálna psychológia a psychológia práce
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Denisa Fedáková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
V roku 2022 vstúpi oficiálne do platnosti (MKCH 11) nová diagnostická kategória Porucha v dôsledku hrania digitálnych hier (GD). Aj napriek tomu sa však stále málo vie o tom, čo túto poruchu tvorí, ako sa prejavuje, aké sú jej príčiny alebo dôsledky. Pre diagnostiku je však najzávažnejšia otázka štruktúry tejto poruchy, teda prítomnosť akých symptómov (a v akej miere, frekvencii, skladbe...) má poukazovať na prítomnosť poruchy. Na túto otázku by sa táto dizertačná práca pokúsila odpovedať jednak z kvalitatívneho pohľadu (rozhovory s hráčmi) i kvantitatívneho pohľadu (vzťahy medzi premennými) porovnávaním psychologických a herných charakteristík troch rôznych skupín hráčov: súťažne (nadmerne) hrajúcich hráčov (esports), nadmerne patologicky hrajúcich hráčov a bežne hrajúcich hráčov. K sociálno-psychologickým charakteristikám, na ktoré by bolo možné upriamiť pozornosť by mohli byť meta-analýzou identifikované protektívne faktory (sebaúcta, inteligencia, životná spokojnosť, vzdelanie, sociálna opora), rizikové faktory (napr. čas strávený hraním, rôzne druhy motívov), iné faktory typu sociálna povaha hry, tímový spôsob hrania, samotné symptómy poruchy v dôsledku hrania či herné faktory (štýl hrania, herný žáner). Dizertačná práca by sa mala pokúsiť zodpovedať také otázky ako napr.: je pri súťažne hrajúcich hráčoch zvýšený výskyt niektorých symptómov alebo naopak symptómy bežne prítomné pri nadmerne patologicky hrajúcich hráčoch absentujú pri nadmerne hrajúcich esports hráčoch? Súvisí patologické hranie nejako s prítomnosťou symptómov (komorbiditou) iných porúch, napr. ADHD alebo sociálnou fóbiou (napr. pri esports hráčoch prepojenia na symptómy komorbidných porúch môžu absentovať no pri patologicky hrajúcich hráčoch sa takéto spojenia začnú objavovať)? Porucha v dôsledku hrania digitálnych hier je totiž niekedy vysvetľovaná iba ako copingová reakcia na iné poruchy. V čom sa líšia štrukturálne charakteristiky hier nadmerne patologicky hrajúcich hráčov od nadmerne hrajúcich esports hráčov?