Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Optimalizácia magnetických vlastností nanočastíc pre bioaplikácie
Program DŠ
Materiály
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Mária Zentková, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie TUKE
Stručná anotácia
Magnetické nanočastice na báze magnetických oxidov patria medzi materiály s potenciálom využitia v biomedicíne pre cielený transport liečiv či hypertermiu. Predmetom dizertačnej práce je optimalizácia magnetických vlastnosti v procese syntézy magnetických nanočastíc. K tomuto cieľu bude použitých viacero stratégií vrátane mechanického či tepelného spracovania. Pripravené magnetické nanočastice budú charakterizované metódami RTG difrakcie, elektrónovej mikroskopie a prostredníctvom magnetických meraní.