Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.

Názov témy
Nanomateriály na báze proteínov: biochemické a biofyzikálne štúdium
Program DŠ
Biofyzika
Meno školiteľa/-ky
RNDr., Ing. Katarína Šipošová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UPJŠ
Stručná anotácia
Amyloidné fibrily tvorené chirálnymi proteínmi vznikajú procesom samozbaľovania sa do agregátov bohatých na ß-skladané listy zvyčajne stočených do špirály. Je všeobecne akceptované, že všetky peptidy a proteíny môžu za vhodných podmienok tvoriť amyloidné vlákna. Navyše, amyloidné štruktúry majú veľký potenciál využitia v príprave molekulárnych nanomateriálov (napr. nanokáblov, nanovrstiev, gélov, rôznych implantátov a šablón, kvapalných kryštálov) stratégiou „zdola nahor“ vďaka ich štruktúrnej kompatibilite, „nano“ rozmerom, kontrolovateľnému usporiadaniu, relatívne ľahkej výrobe a nízkym nákladom.
PhD práca je zameraná na detailné štúdium a stanovenie podmienok vedúcich ku kontrolovateľnej tvorbe amyloidných fibríl princípom „zdola nahor“, opis mechanizmu samousporiadania a morfológie tvorených štruktúr. Kontrolovateľné samousporiadanie amyloidnogénnych proteínov bude využité pri dizajne metódy prípravy nanokompozitov na báze amyloidných štruktúr. Hlavnou úlohou bude: (1) zavedenie metódy prípravy produkcie amyloidných fibríl v miernych podmienkach; (2) imobilizácia proteínov na/v amyloidných štruktúrach; (3) charakterizácia nanonosičov na báze amyloidov na kontrolovaný transport liečiv; (4) využitie biochemických a biofyzikálnych metód na charakterizáciu vlastností imobilizovaných proteínov a amyloidných nanokompozitov.