Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Nárečová frazeológia a jej spracovanie v Slovníku slovenských nárečí (SSN)
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PaedDr. Miloslav Smatana, CSc.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Zaregistrovať a prehľadne spracovať frazeológiu v nárečovom slovníku je jednou z dôležitých úloh jeho tvorcov. V publikovaných častiach SSN badať vývin najmä v oblasti teoretického ukotvenia frazeologických jednotiek, ich syntaktického a lexikálneho spracovania, zaradenia do heslových statí či riešenia výkladu konkrétnych frazém. Interpretácia súčasného stavu spracovania frazeológie v SSN a aplikácia získaných poznatkov pri tvorbe jeho ďalších častí je cieľom predstavenej témy.