Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Názov témy
Vývin urbanonymie a jej jazykový rozbor
Program DŠ
slovenský jazyk
Meno školiteľa/-ky
PhDr. Milan Harvalík, Ph.D.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Úlohou dizertácie je opísať dynamiku a vývin názvov ulíc konkrétneho mesta strednej a väčšej veľkosti. Základom klasifikácie bude lexikálnosémantická a slovotvorná klasifikácia. Vývin urbanonymie bude analyzovaný v etapách vymedzených dôležitými medzníkmi vo vývoji mesta a celej spoločnosti. Zmeny v používaní motivačných okruhov a slovotvorných postupov budú znázornené grafmi. Súčasťou práce bude zoznam súčasných urbanoným s ich výkladom, dobou vzniku a s názvami, ktoré im predchádzali.