Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Filozofický ústav SAV, v. v. i.

Názov témy
Performativita vo filozoficko-antropologickom diskurze
Program DŠ
systematická filozofia (2.1.2)
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Jaroslava Vydrová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
V antropológii hereckej roly Helmutha Plessnera môžeme nájsť metodologické a tematické zdroje pre skúmanie performativity, ktoré vychádzajú z jeho koncepcie takzvanej excentrickej pozicionality, resp. troch antropologických princípov (umelej prirodzenosti, bezprostrednej sprostredkovanosti a utopického stanoviska). Na základe toho možno bližšie preskúmať otázky telesnosti a expresivity, to, ako človek zaujíma roly (vteľuje sa do rolí) v osobnom aj verejnom priestore. Ďalšie impulzy pre rozpracovanie tejto témy sa nachádzajú v Plessnerových sociálno-filozofických a umenovedných analýzach, ako aj v ďalších analýzach na poli filozofickej antropológie.