Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Názov témy
Podoby strachu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry
Program DŠ
Filológia - Literárna veda - Slovenská literatúra
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Lenka Rišková, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Filozofická fakulta UK
Stručná anotácia
Práca analyticko-interpretačného charakteru bude zameraná na identifikovanie poetologických modalít strachu v básnických textoch staršej slovenskej literatúry. Predmetom analýzy bude vzťah vybraných tvorcov k literárnemu stvárneniu motívov strachu, ich špecifické literárne intencie a tiež konkrétne poetické postupy na úrovni štylistiky a obraznosti. Cieľom bude identifikácia rôznorodých typov prezentácie fenoménu strachu v literárnom procese a ich dosahu na výslednú podobu básnickej výpovede.