Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Význam inhibičných neurónov v neurovývinových ochoreniach
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
doc. RNDr. Ján Bakoš, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Abnormality inhibičnej neurotransmisie a ich štrukúrny podklad v postnatálnych štádiách vývinu mozgu nie sú dostatočne známe. Najnovšie poznatky vedú k predpokladu, že zmeny v tvorbe a distribúcii oxytocínu ovplyvňujú etiológiu porúch autistického spektra. Cieľom práce bude objasnenie vplyvu oxytocínu na morfologické a molekulárne parametre inhibičných synapsií v mozgu. Plánuje sa použitie transgénneho myšieho model autizmu, imunohistologické hodnotenie postynaptických proteínov a analýza správania pre komplexné pochopenie mechanizmov vedúcich k neurovývinovým ochoreniam.