Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Modulácia endokanabinoidného systému ako perspektívny terč pre liečbu stresom-podmienených psychických porúch
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude na skúmanie vplyvu farmakologickej modulácie endokanabinoidného (eCB) systému v rozvoji porúch správania vyvolaných chronickým stresom a identifikáciu zúčastnených neurobiologických
mechanizmov. Experimentálne prístupy budú postavené na animálnych modeloch stresu a farmakologickom zvýšení eCB signalizácie.
Hodnotené budú zmeny na úrovni správania prostredníctvom batérie behaviorálnych testov, zmeny v neuroendokrinnom systéme, zápalových markeroch a epigenetických faktoroch. Taktiež sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.