Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Modulácia endokanabinoidného systému ako perspektívny terč pre liečbu stresom-podmienených psychických porúch
Program DŠ
fyziológia živočíchov
Meno školiteľa/-ky
RNDr. Nataša Hlaváčová, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Dizertačná práca bude na skúmanie vplyvu farmakologickej modulácie endokanabinoidného (eCB) systému v rozvoji porúch správania vyvolaných chronickým stresom a identifikáciu zúčastnených neurobiologických
mechanizmov. Experimentálne prístupy budú postavené na animálnych modeloch stresu a farmakologickom zvýšení eCB signalizácie.
Hodnotené budú zmeny na úrovni správania prostredníctvom batérie behaviorálnych testov, zmeny v neuroendokrinnom systéme, zápalových markeroch a epigenetických faktoroch. Taktiež sa budú sledovať ukazovatele mozgovej plasticity a neurogenézy, ktorých zmeny sa podieľajú na rozvoji psychických porúch.