Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Témy doktorandského štúdia

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Názov témy
Diferenciálna diagnostika rickettsiových ochorení
Program DŠ
mikrobiológia a virológia
Meno školiteľa/-ky
Mgr. Marco Quevedo Diaz, PhD.
Kontakt:
Prijímajúca škola
Prírodovedecká fakulta UK
Stručná anotácia
Rickettsiózy sú celosvetovo rozšírené zoonózy, často s endemickým charakterom. Klinické príznaky sú horúčka, nevoľnosť, exantém, myalgia a lymfadenopatia. Priebeh ochorenia môže byť asymptomatický, mierny až ťažký. Diagnostika ricketsióz spočíva v priamej detekcii patogénu v biologickom materiáli pomocou PCR alebo v dokazovaní špecifických protilátok v krvnom sére pomocou sérologických metód.
V súčasnosti delíme rod Rickettsia na 4 skupiny: ancestrálna, týfusová, skupina škvrnitých horúčok a prechodná skupina. Cieľom tejto práce je identifikovať potencionálne biologické markery schopné rozlíšiť pôvodcov jednotlivých rickettsióz a umožniť diferenciálnu diagnostiku týchto ochorení.