Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Predstavujeme témy doktorandského štúdia v AR 2022/2023

PhD.

Milé návštevníčky, milí návštevníci, všetci, čo sa zaujímate o doktorandské štúdium na SAV.
Vedecké pracoviská Slovenskej akadémie vied postupne informujú o vypísaných témach doktorandského štúdia pre akademický rok 2022/2023. 16 ústavov a centier SAV si pre Vás aj tento rok pripravilo prezentácie a videá, ktoré Vám bližšie predstavujú jednotlivé témy.
Viaceré pracoviská ponúkajú aj možnosť online konzultácie prostredníctvom ZOOM-u priamo so školiteľmi. Termíny jednotlivých ZOOM stretnutí nájdete pod príslušnou prezentáciou spolu s ikonkou zoom.
Viac informácií o doktorandskom štúdiu na SAV a zoznam ďalších tém nájdete v časti VZDELÁVANIE A ŠTIPENDIÁ.
Astronomický ústav SAV, v. v. i.
Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i.
Centrum biovied SAV, v. v. i.
Centrum experimentálnej medicíny, v. v. i.
Chemický ústav SAV, v. v. i.
Elektrotechnický ústav SAV, v. v. i.
Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.
Ústav experimentálnej fyziky SAV, v. v. i.
Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
Ústav hydrológie SAV, v. v. i.
Ústav merania SAV, v. v. i.
 • RNDr. Anna Krakovská, CSc.
  Rekonštrukcia kauzálnej siete z časových radov
  Reconstruction of the causal network from time series
 • Ing. Jana Švehlíková, PhD.
  Pravdepodobnostné a štatistické metódy na riešenie inverznej úlohy elektrokardiografie
  Probabilistic and statistical methods for the inverse problem in electrocardiography solution
  video
  Video: 4:56 (66MB)
   download
 • Doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
  Metódy a algoritmy na výpočet rozdelenia pravdepodobnosti vybraných odhadov a testovacích štatistík v lineárnych zmiešaných modeloch a ich aplikácie
  Methods and algorithms for exact probability distribution of the selected estimators and test statistics in linear mixed models and their applications
  video
  Video: 7:02 (117MB)
   download
 • RNDr. Miroslav Hain, PhD.
  Bezkontaktné meranie geometrických veličín v 3D objektoch s využitím RTG mikrotomografie
  Measurement of geometrical quantities in 3D objects by application of X-ray microtomography
 • RNDr. Anna Krakovská, CSc.
  Kauzálna analýza nameraných mnohorozmerných časových radov
  Causal analysis of measured multivariate time series
 • Ing. Ján Maňka, CSc.
  Vývoj novej magnetometrickej metódy pre diagnostiku ochorení súvisiacich s metabolizmom železa na zvieracích a bunkových modeloch
  Development of new magnetometric method for diagnostics of the diseases related to iron metabolism on animal and cell models
 • Dr. Ing. Jiří Přibil
  Analýza stresových účinkov na vyšetrovanú osobu počas skenovania v NMR tomografe.
  Analysis of stress impacts on the examined person during scanning in an MRI scanner.
  video
  Video: 4:35 (51MB)
   download
 • doc. Ing. Anna Přibilová, PhD.
  Meranie a analýza mnohozvodových EKG signálov pri poruchách šírenia vzruchu v srdci
  Measurement and Analysis of Multilead ECG Signals in Disorders of Excitation Propagation in the Heart PDF

  video
  Video: 3:46 (31MB)
   download
 • prof. Ing. Alexander Šatka, CSc.
  Rozvoj metód merania prechodových charakteristík polovodičových prvkov
  Development of methods for measuring the transient characteristics of semiconductor devices
 • Mgr. Michal Teplan, PhD.
  Vývoj metód na báze impedančnej spektroskopie na charakterizáciu buniek
  Development of methods based on impedance spectroscopy for cell characterization
 • doc. Ing. Milan Tyšler, CSc.
  Meracie metódy na neinvazívnu diagnostiku kardiovaskulárneho systému
  Measuring methods for noninvasive diagnostics of the cardiovascular system
 • doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
  Výpočtové metódy modelovania a vyhodnocovania neistôt meraní
  Computational methods of modeling and evaluation of measurement uncertainties
  video
  Video: 7:55 (162MB)
   download
 • doc. RNDr. Viktor Witkovský, CSc.
  Metódy stanovenia neistoty merania pomocou virtuálnych experimentov a digitálnych dvojčiat
  Methods for determining measurement uncertainty using virtual experiments and digital twins
 • Termín ZOOM stretnutia s uchádzačmi je 22.4.2022 o 10.00 zoom
Ústavu materiálového výskumu SAV, v. v. i.
Ústavu molekulárnej biológie SAV, v. v. i.
 • Biologické účinky medu a jeho proteínových látok
  video
  Video: 1:22 (68MB)
   download
 • RNDr. Imrich Barák, DrSc.
  Regulácia bunkového delenia počas sporulácie Bacillus subtilis
 • RNDr. Marián Farkašovský, CSc.
  Štruktúry vyššieho poriadku septínových filamentov a ich funkcia počas bunkového cyklu.
 • RNDr. Vladimír Leksa, PhD.
  Molekulárne determinanty covidu-19 a long-covidu Molecular determinants of covid-19 and long-covid
 • Ing. Juraj Majtán, DrSc.
  Biologické účinky medu a jeho proteínových látok
  Biological activities of honey and its proteinous constituents
 • RNDr. Ján Kormanec, DrSc.
  Biosyntéza antibiotík a iných sekundárnych metabolitov s biologickými účinkami
 • RNDr. Vladimír Pevala, PhD.
  Ako fosforylácie proteáz a stresových proteínov ovplyvňujú mitochondriálne funkcie
  How phosphorylation of the proteases and heat shock proteins influence the mitochondrial
 • RNDr. Mária Bučková, PhD.
  Črevná mikrobiota a diabetická periferálna neuropatia: účinok cemtirestatu v potkaňom modely diabetu
 • Mgr. Lucia Kraková, PhD.
  Biodeteriorácia kultúrneho dedičstva: diagnostika mikrobioty a ochrana historických objektov.
 • Dr. Domenico Pangallo, DrSc.
  Štartovacie a prídavné kultúry na výrobu slovenskej bryndze s tradičnými organoleptickými vlastnosťami
 • Mgr. Andrea Puškárová, PhD.
  Využitie biokompatibilných 2D nanomateriálov a nanočastíc ako ochrana pred biodeterioráciou rôznych
 • RNDr. Marcel Zámocký, DrSc.
  Molekulárna evolúcia, sekvenčná analýza, expresia a produkcia enzýmových antioxidantov s perspektívnym
  Molecular evolution, sequence analysis, expression and production of enzymatic
 • Mgr. Ľuboš Kľučár, PhD.
  Výpočtová genomika vybraných organizmov
 • Termín ZOOM stretnutia s uchádzačmi je 13.4. o 13:00 zoom
Ústavu polymérov SAV, v. v. i.
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.