Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Program Mobility

Program SAV na podporu zvýšenia účasti v projektových schémach medzinárodnej spolupráce

Cieľ

Cieľom programu je zefektívnenie podpory medzinárodnej mobility z centrálnych zdrojov SAV tak, aby viedla k vyššej účasti vedcov z SAV v medzinárodných projektových schémach, najmä v rámcových programoch EÚ. Program umožní nadviazať spoluprácu s partnermi z významných pracovísk v Európe a vo svete tak, aby sa vytvorili predpoklady na prípravu spoločných medzinárodných projektov. Potenciál vytvoriť spoločný medzinárodný projekt bude jednou z podmienok udelenia grantu v rámci programu Mobility. Osobitným nástrojom je program V4+, ktorého cieľom je zintenzívnenie spolupráce v rámci krajín V4 a ďalších krajín v strednej a východnej Európe tak, aby viedla k spoločným medzinárodným projektom. Dôležitým aspektom a jedným z kritérií hodnotenia je zapojenie mladých vedeckých pracovníkov (postdoktorandov) a doktorandov do medzinárodnej spolupráce.

Ďalším cieľom programu Mobility je podpora krátkodobých pobytov významných zahraničných vedcov v SAV spojených s celoakademickými prednáškami (program Visit). Cieľom programu je možná vzájomná výmena skúseností s významnými osobnosťami svetovej vedy, popularizácia špičkovej svetovej vedy pre širšie akademické aj neakademické publikum, ako aj možné nadviazanie alebo prehĺbenie vzájomnej spolupráce.

Program nahrádza doterajšiu formu spolupráce na základe medziakademických dohôd (MAD) realizovaný na základe plánu prijatí a vyslaní na príslušný kalendárny rok.

I. Program mobilitných projektov

I.a. Program bilaterálnych mobilitných projektov
Cieľom je rozvoj spolupráce na báze dohody o vzájomnej spolupráci. Podpora je určená pre výskumné tímy, v ktorých minimálne tretinu tvoria postdoktorandi (vedeckí pracovníci do 10 rokov od ukončenia doktorandského štúdia) a/alebo doktorandi. Projekty sú hodnotené na oboch stranách, pričom každá strana podporuje svojich účastníkov v projekte. Jedným z hlavných kritérií udelenia grantu je pridaná hodnota v podobe účasti na výzvach v rámci RP EÚ. Jeden a ten istý tím môže získať podporu s tým istým zahraničným partnerom len raz.

Kritériá hodnotenia:
 • kvalita návrhu
 • kvalita partnera,
 • kvalita žiadateľa,
 • miera zapojenia postdoktorandov a doktorandov,
 • potenciál zapojenia do medzinárodnej projektovej spolupráce, najmä v rámci rámcových programov EÚ.

Výška podpory: do 3 000 eur/rok

Účel podpory: cestovné náklady vrátane nákladov na ubytovanie

Doba trvania: 24 – 36 mesiacov (podľa podmienok dohody s partnerskou inštitúciou v zahraničí)

I.b. Program otvorených mobilitných projektov

Cieľom je rozvoj spolupráce s inštitúciami, s ktorými SAV nemá uzavretú bilaterálnu zmluvu o vzájomnej spolupráci. Podpora je určená pre výskumné tímy, v ktorých minimálne tretinu tvoria postdoktorandi (vedeckí pracovníci do 10 rokov od ukončenia doktorandského štúdia) a/alebo doktorandi. Projekty sú hodnotené na strane SAV.

Kritériá hodnotenia:
 • akceptácia zo strany partnerskej inštitúcie,
 • kvalita partnera,
 • kvalita žiadateľa,
 • miera zapojenia postdoktorandov a doktorandov,
 • potenciál zapojenia do medzinárodnej projektovej spolupráce, najmä v rámci rámcových programov EÚ.

Výška podpory: do 3 000 eur/rok

Účel podpory: cestovné náklady vrátane nákladov na ubytovanie

Doba trvania: 24 – 36 mesiacov

II. Program Visit

Program Visit je určený na krytie nákladov krátkodobých návštev významných zahraničných vedcov v organizáciách SAV. Súčasťou pobytu je prednáška pre širšie akademické aj neakademické publikum.

Kritériá hodnotenia:
 • osobnosť zahraničného vedca,
 • program návštevy
 • potenciál budúcej projektovej spolupráce

Účel podpory: cestovné náklady a pobyt zahraničného hosťa v SAV

Výška podpory: do výšky nákladov, max. do výšky 2 000 eur

Doba trvania: 5 – 7 dní

Počet podporených návrhov: maximálne 4/rok

U všetkých programov je možná spoluúčasť príslušnej organizácie SAV.