Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Motivačné štipendium

Študenti dosahujúci počas doktorandského štúdia nadštandardné výsledky budú ocenení motivačným štipendiom, ktoré im bude vyplatené spolu so štandardným štipendiom v mesiaci december. Študenti, ktorí počas leta obhájili dizertačnú prácu, nemôžu byť navrhnutí na ocenenie, keďže v decembri už nebudú riadnymi študentmi doktorandského štúdia.