Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Predpisy pre v.v.i.

Zadajte minimálne 3 znaky.
Dátum Dokument
03.01.22 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA
(VRÁTANE PRAVIDIEL NA VYKONÁVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A PRAVIDIEL PRE HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI REZERVNÉHO FONDU)
VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
24.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1 a č. 2
23.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
23.12.21 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
21.12.21 Dodatok č. 2 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 1 k
ROKOVACIEMU PORIADKU SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.12.21 Dodatok č. 2 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 3 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 4 k
ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k PRAVIDLÁM ODMEŇOVANIA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k PRAVIDLÁM ODMEŇOVANIA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k PRAVIDLÁM ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VNÚTORNÝM PRAVIDLÁM HOSPODÁRENIA (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu) VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU PREDPISU O:
– PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV,
– PÔSOBNOSTI,
– PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A
– PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej SAV
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÝM PRAVIDLÁM TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
11.10.18 Dodatok č.1 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
11.10.18 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
20.09.18 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenskej akadémie vied (18.09.2018)
22.06.18 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 01. Štatút Slovenskej akadémie vied
05.06.18 02. Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
05.06.18 03. Organizačná schéma Slovenskej akadémie vied
05.06.18 04. Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu Slovenskej akadémie vied
(inštitucionálna forma podpory) na obdobie 1. 7. 2018 – 31. 12. 2018
05.06.18 05. Zásady rozpisu finančných prostriedkov poskytovaných Slovenskou akadémiou vied verejným výskumným inštitúciám v jej zakladateľskej pôsobnosti
05.06.18 06. Vzorové pravidlá tvorby rozpočtu verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 07. Vnútorné pravidlá hospodárenia (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenia s prostriedkami rezervného fondu) verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 08. Vzorový predpis o:
- Pravidlách vydávania vnútorných predpisov, - Pôsobnosti, - Pôsobnosti orgánov a - Podrobnostiach o oprávneniach vedúceho organizačnej zložky robiť právne úkony voči tretím osobám; organizačných zložiek verejnej výs...
05.06.18 09. Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 10. Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miesta vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 11. Rokovací poriadok Snemu Slovenskej akadémie vied
05.06.18 12. Volebný poriadok Snemu Slovenskej akadémie vied
05.06.18 13. Rokovací poriadok Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
05.06.18 14. Rokovací poriadok Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
05.06.18 15. Vzorový volebný a nominačný poriadok na funkciu člena vedeckej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 16. Vzorový volebný poriadok na funkciu člena správnej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 17. Pravidlá odmeňovania riaditeľa verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 18. Pravidlá odmeňovania vedúceho organizačnej zložky verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 19. Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady verejnej výskumnej inštitúcie založenej Slovenskou akadémiou vied

Transformácia SAV

Zadajte minimálne 3 znaky.
Dátum Dokument
23.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
23.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1 a č. 2
23.12.21 ŠTATÚT
Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2, dodatkom č. 3 a dodatkom č. 4
14.12.21 Dodatok č. 1 k
ROKOVACIEMU PORIADKU SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.12.21 Dodatok č. 2 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 3 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 4 k
ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
24.11.21 Dodatok č. 1
k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
12.10.21 ZÁKON 133 o Slovenskej akadémii vied
z 19.02.2002 - časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2022
12.10.21 ZÁKON 243 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zo 7.septembra2017 - časová verzia predpisu účinná od: 01.11.2021
12.08.21 Informácie a odporúčania pre organizácie SAV v súvislosti so zmenou právnej formy na verejné výskumné inštitúcie k 1.1.2022
verzia 11082021
12.08.21 Prehľad úloh SAV a organizácií SAV pri transformácií organizácií na v. v. i.
verzia 11082021
11.08.21 Informácie a odporúčania pre organizácie SAV v súvislosti so zmenou právnej formy na verejné výskumné inštitúcie k 1.1.2022
verzia 05082021
11.08.21 Prehľad úloh SAV a organizácií SAV pri transformácií organizácií na v. v. i.
verzia 05082021

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().

Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.