Archívne dokumenty SAV

Dátum Dokument
02.05.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
16.01.18 Predseda Slovenskej akadémie vied vypisuje výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/riaditeľky organizácie: Ekonomický ústav SAV v Bratislave
Centrum experimentálnej medicíny SAV v Bratislave
18.12.17 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku I, bodu (2) Štatútu Snemu SAV
05.02.17 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV, zmeny k 1. januáru 2017
07.09.16 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
18.07.15 Etický kódex SAV
26.05.15 Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej akadémie vied
01.07.14 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2013
19.05.14 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
14.04.14 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
(znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 3. apríla 2014)
21.02.14 Informácie k prijímaniu cudzincov na účel výskumu a vývoja
19.02.14 ORGANIZACNY PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
Zmeny a doplnky schválené Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 6. februára 2014
28.01.14 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2014
20.01.14 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 09.01.2014
03.01.14 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 07.11.2013
03.01.14 Štatút a rokovací poriadok vedeckých kolégií
30.12.13 Zásady financovania edičnej činnosti SAV
14.11.13 INFORMAČNÁ PRÍRUČKA SAV 2013
19.10.13 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 17.09.2013
18.10.13 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
Úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 26.05.2009, 15.12.2010 a 17.09.2013.
16.10.13 Dodatok k Štatútu a rokovaciemu poriadku Škodovej komisie SAV.
Zmeny a doplnky
16.10.13 Metodické usmernenie č. 1/2013 Predsedníctva SAV k niektorým spôsobom nakladania s nehnuteľným majetkom vo vlastníctve štátu, v správe organizácií SAV, v súlade so zákonom č. 278/1993 Z. z. o správe majetku štátu v znení neskorších predpisov
15.10.13 ŠTATÚT a rokovací poriadok Škodovej komisie Slovenskej akadémie vied
15.10.13 ŠTATÚT a rokovací poriadok Komisie SAV pre ekonomické otázky
26.09.13 Priority vedy a výskumu SAV
26.09.13 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
na obdobie 2013 – 2017
29.07.13 KOMPETENCIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SAV 2013-2017
01.07.13 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2012
17.06.13 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov (rok 2013)
13.06.13 Rokovací poriadok PSAV (2013) [pdf]
26.04.13 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2012
26.04.13 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám Slovenskej akadémie vied na rok 2013
12.04.13 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
25.01.13 Program Štipendium SAV - Výzva na predkladanie žiadostí
09.01.13 Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2013
23.12.12 ŠTATÚT Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
07.08.12 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2011
12.04.12 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
15.02.12 Dlhodobá vízia rozvoja Slovenskej akadémie vied
16.12.11 Rokovací poriadok VEDECKEJ RADY SAV - zmena a doplnok účinný od 13.12.2011
11.11.11 Etický kódex SAV
08.11.11 OSNOVA - Správa o činnosti organizácie SAV za rok 2011 (schválené PSAV č.31 dňa 03.11.2011)
12.10.11 Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV. (10.10.2011)
05.10.11 Medzi Dokumenty SAV bol vložený zoznam projektov 7. rámcového programu EÚ (7RP EÚ) s účasťou organizácií SAV za roky 2007-2011.
15.07.11 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2010
01.07.11 Štatút a rokovací poriadok Knižničnej rady SAV
01.07.11 Zásady pravidelného hodnotenia organizácií SAV
zmeny a doplnky
03.05.11 Š T A T Ú T
Komisie SAV pre spoluprácu s vedeckými spoločnosťami
11.04.11 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
08.04.11 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV, úplné znenie(2011).
07.04.11 Informácia o poskytovaní stravného a vreckového pre zahraničných zamestnancov prijatých na základe MAD
16.03.11 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2011
11.02.11 Štatút Slovenskej akadémie vied.
Zmeny a doplnky schválené Snemom Slovenskej akadémie dňa 15.12.2010
02.02.11 Štatút Komisie SAV pre duševné vlastníctvo.
24.01.11 Štatút a rokovací poriadok - Legislatívma komiisa SAV
19.01.11 Formulár návrhu na Centrum excelentnosti SAV
03.01.11 Program Centier excelentnosti SAV
21.12.10 Zásady prideľovania finančných prostriedkov v SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2011 (intranet)
17.12.10 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie posdoktorandských miest v SAV
24.06.10 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2009
20.05.10 Štatút Kontrolnej rady areálu SAV na Dúbravskej ceste
20.05.10 Štatút podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV.
15.05.10 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
21.04.10 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2010
31.03.10 Štatút a rokovací poriadok vedeckých kolégií. (2010)
18.02.10 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2010
04.02.10 Zásady pravideľného hodnotenia organizácií SAV
13.01.10 Vzorový štatút vedeckých rád vedeckých a špecializovaných organizácií SAV
02.01.10 Organizačný poriadok ÚSAV (platný od 1.10.2009)
02.12.09 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 11. novembra 2009)
07.11.09 Rokovací poriadok VR SAV (2009) [pdf]
21.10.09 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2009-2013
11.09.09 Štatút podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV.
06.07.09 KOMPETENCIE ČLENOV PREDSEDNÍCTVA SAV 2009-2013
03.07.09 Š T A T Ú T Slovenskej akadémie vied
úplné znenie 26. mája 2009
26.06.09 Rokovací poriadok PSAV (2009) [pdf]
09.06.09 Novela Štatútu SAV
09.06.09 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2008
07.04.09 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2009
24.03.09 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
účinný od 13.03.2009
23.03.09 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov v roku 2009
30.01.09 Usmernenie k nomináciám kandidátov do P SAV
02.01.09 Štatút Snemu Slovenskej akadémie vied
účinný od 19.11.2008
06.07.08 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2007
28.04.08 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov.
27.02.08 Smernica o udeľovaní cien SAV
novelizácia
04.02.08 Výklad k výhodám a nevýhodám prechodu PO SAV do kategórie platcov DPH
30.01.08 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2008
25.01.08 Š T A T Ú T Učenej spoločnosti Slovenskej akadémie vied (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Snemom Slovenskej akadémie vied dňa 19. decembra 2007)
04.12.07 Odporúčaná Osnova návrhu na člena Učenej spoločnosti SAV
05.09.07 Smernica č.573/A/03/2007 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov v Slovenskej akadémii vied
23.06.07 Kompetencie členov predsedníctva SAV
27.02.07 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV - úplné znenie.
17.01.07 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov vedeckých organizácií SAV, úplné znenie.
04.07.06 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV - novelizácia.
12.06.06 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2005.
30.05.06 Etický kódex SAV.
10.01.06 Čo máte právo vedieť o SAV v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.
10.01.06 Program centier excelentnosti SAV
16.11.05 Štatút Slovenskej akadémie vied
11.07.05 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied 2005
11.07.05 Rokovací poriadok PSAV
23.06.05 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2004
13.06.05 Smernica č. 1/2005 predsedu SAV: pravidlá na vykonanie zákona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z
02.05.05 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov v roku 2005
11.02.05 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia v roku 2005
03.02.05 Zásady udeľovania cien SAV
19.01.05 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciám SAV v roku 2005
08.12.04 ORGANIZAČNÝ PORIADOK SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED (znenie v zmysle zmien a doplnkov schválených Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 30. novembra 2004)
27.08.04 Štatút Rady programu Centier excelentnosti SAV
27.08.04 Aktualizovaný program Centier excelentnosti SAV
23.07.04 Formulár návrhu na Centrum excelentnosti SAV v slovenčine
23.07.04 Proposal submission forms of the Centre Excellence SAS
15.06.04 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov (vedúcich) špecializovaných a servisných organizácií SAV
02.06.04 Príloha 1 k správe o činnosti SAV v roku 2003
02.06.04 Prílohy 2 k správe o činnosti SAV v roku 2003
02.06.04 Správa o činnosti SAV v roku 2003
26.05.04 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV
04.02.04 Kompetencie členov Predsedníctva SAV
13.01.04 Z á s a d y tvorby rozpočtu rozpočtových organizácií a určenia výšky príspevku príspevkovým organizáciam SAV v roku 2004
21.10.03 ŠTATÚT Súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
30.07.03 Zloženie Akreditačnej komisie a názvy organizácií pre hodnotenie v roku 2003
30.07.03 Dotazník Akreditačnej komisie
18.07.03 AKTUALIZÁCIA KONCEPCIE ORIENTÁCIE VECNÉHO ZAMERANIA VÝSKUMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
25.03.03 Zásady pre projekty zamerané na spoluprácu s podnikateľskou sférou (PSPS)
17.03.03 Podmienky a ukazovatele pravidelného hodnotenia organizacií SAV
08.11.02 Sonderprogramm "DAAD-Leibniz-Stipendien" für Doktoranden und Postdoktoranden
04.10.02 Rokovací poriadok Vedeckej rady SAV
27.09.02 Rokovací poriadok vedeckých kolégií
06.09.02 Štatút Slovenskej akadémie vied
19.08.02 Námety vednej politiky Slovenskej republiky
26.07.02 Štruktúra emailových adries P SAV, Snemu SAV a predsedov Vedeckých rád organizávií v SAV
19.07.02 Správy SAV 6/2002 (pdf, cca 3 MB)
26.06.02 Štatút Medzinárodnej ceny SAV
26.06.02 Štatút pamätnej plakety SAV
26.06.02 Štatút Medaily SAV za podporu vedy
17.06.02 Správy SAV 5/2002 (pdf, cca 4 MB)
09.05.02 ZBORNÍK ANALYTICKO-PROGNOSTICKÝCH ŠTÚDIÍ K PROGNÓZE ROZVOJA SLOVENSKA DO ROKU 2010
02.05.02 Prognóza rozvoja Slovenska do roku 2010
09.04.02 Zákon o vysokých školách. (Doktorandske štúdium je obsiahnuté v § 54, § 86, § 109, § 113 a ciastocne i v § 56/3, § 57, § 58, § 61, § 64.)
09.04.02 Zákon o vede a technike
09.04.02 Zákon o Slovenskej akadémii vied
05.04.02 Zoznam neziskových organizácií pôsobiacich pri organizáciách SAV
20.03.02 Návrh programu vytvárania Národných centier excelentnosti
08.02.01 Smernica č. 1/2001 predsedu SAV: pravidlá na vykonanie zakona o slobodnom prístupe k informáciám 211/2000 Z.z

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().
Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.