Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Aktuálne dokumenty SAV

Dátum Dokument
18.10.21 ROKOVACÍ PORIADOK
Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
18.10.21 Dodatok č.2 k Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska
Štatút Učenej spoločnosti Slovenska z 19.9.2018 v znení dodatku č.1 z 13. 11.2019
01.10.21 Dodatok č. 4 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
30.09.21 ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK rady riaditeľov
25.09.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu
03.09.21 Štatút Etickej komisie SAV
Dodatok č. 1 schválený Predsedníctvom SAV dňa 5. augusta 2021
03.09.21 Štatút Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL)
Dodatok č. 1 schválený Predsedníctvom SAV dňa 5. augusta 2021
24.08.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
18.08.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie pre stratégiu rozvoja SAV
17.08.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
12.08.21 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV
DODATOK č. 4 schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 5. augusta 2021
12.08.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia
12.08.21 PÔSOBNOSŤ, PRÁVOMOCI, OPRÁVNENIA A ÚLOHY členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 - 2025
12.08.21 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV
DODATOK č. 2 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Dislokačnej komisie SAV
DODATOK č. 1 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre ekonomické otázky
DODATOK č. 1 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
31.05.21 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2021
Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2021 schválilo vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v roku 2021.
24.05.21 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2 a dodatkom č. 3
20.05.21 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
20.05.21 Výsledky súťaže doktorandov SAV
04.05.21 Dodatok č. 3 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
21.04.21 Harmonogram tretích doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025
02.04.21 Štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2
Marec 2021
02.04.21 Statute and Rules of Procedure of the SASPRO 2 Programme Evaluation Committee
March 2021
08.03.21 ZÁSADY SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených Slovenskou akadémiou vied
18.02.21 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2021
15.02.21 Dodatok č. 1
k Systémovému opatreniu zohľadňujúcemu získanie vedeckej hodnosti DrSc.
02.02.21 Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) na rok 2021
22.01.21 Zoznam projektov nefinancovaných v rámci výzvy v r.2020 výlučne z dôvodu finančných limitov rozpočtu, odporučených Hodnotiacou komisiou programu grantov pre doktorandov SAV a schválených P SAV na ocenenie certifikátom kvality
22.01.21 Zoznam schválených grantov v rámci výzvy v r. 2020 (Program grantov pre doktorandov SAV -výzva 2020)
Zoznam projektov odporučených na financovanie Hodnotiacou komisiou programu grantov pre doktorandov SAV a schválených P SAV.
19.01.21 Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
19.01.21 Prehľad výstupov 2021 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 2)
19.01.21 Prehľad výstupov 2021 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
19.01.21 Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
19.01.21 Vedecká kvalifikácia zamestnancov - Výzva
18.01.21 Štatút Programu IMPULZ
Projektový program Slovenskej akadémie vied
18.01.21 Štatút Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Steering Committee Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Odvolacej komisie Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Programu SASPRO 2
13.01.21 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 202l
22.12.20 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2019 - PRÍLOHY
22.12.20 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2019
27.11.20 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 12. 11. 2020
27.11.20 Novelizácia Zásad SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov, ktorou sa dopĺňa bod 4.
13.11.20 Smernica o povinnosti organizácií SAV odovzdávať povinné výtlačky (exempláre) vydávaných publikácií Ústrednej knižnici SAV
11.11.20 Smernica o kontrole kvality vypúšťanej odpadovej vody v areáli SAV na Patrónke
15.10.20 ŠTATÚT súťaže doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
15.10.20 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z Dodatku č.1 zo dňa 9.2.2017, Dodatku č.2 zo dňa 16.10.2017, Dodatku č.3 zo dňa 21.3.2018, Dodatku č.4 zo dňa 14.2.2019, Dodatku č.5 zo dňa 21.9.2020 a Dodatku č.6 zo dňa 8.10.2020
15.10.20 Štatút a rokovací poriadok - Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov
14.10.20 Dodatok č. 6 k Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
30.09.20 Manuál pre začleňovanie vedeckých združení medzi vedecké spoločnosti asociované k SAV
28.09.20 Dodatok č.1 k Volebnému poriadku Snemu Slovenskej akadémie vied
23.09.20 Dodatok č. 5 k Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
10.09.20 SAS Code of Ethics
02.09.20 Dodatku č. 3 ku štatútu Programu grantov pre doktorandov SAV
02.09.20 Dodatku č. 2 ku štatútu HK programu grantov pre doktorandov SAV
15.07.20 Rámcové dohody o spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
29.06.20 Smernica o Inštitucionálnom repozitári Slovenskej akadémie vied
16.06.20 Cenový výmer za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach SAV v Devínskej Novej Vsi a na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave
16.06.20 Zásady Bytovej komisie SAV
16.06.20 Štatút Bytovej komisie SAV
16.06.20 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
10.06.20 VZOROVÝ ŠTATÚT VEDECKÝCH RÁD VEDECKÝCH, SERVISNÝCH A ŠPECIALIZOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ
zriadených Slovenskou akadémiou vied
02.06.20 Štatút vnútorného auditu Slovenskej akadémie vied
01.06.20 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2020
21.05.20 Oceňovanie špičkových publikácií SAV- aktualizovaná metodika
12.05.20 ZÁSADY FINANCOVANIA ÚDRŽBY, OPRÁV A TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA NEHNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU SAV Z CENTRÁLNYCH ZDROJOV SAV
05.03.20 Dodatok č. 2 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
05.03.20 Dodatok č. 1 k Štatútu Hodnotiacej komisie programu grantov pre doktorandov SAV
24.02.20 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2020
24.02.20 ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2
24.02.20 Smernica o vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti
23.02.20 Dodatok č. 2 k ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Slovenskej akadémie vied
27.01.20 Štatút a rokovací poriadok Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium
17.01.20 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
13.01.20 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu Slovenskej akadémie vied na rok 2020
Postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií
25.11.19 Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2020
15.11.19 ŠTATÚT Učenej spoločnosti Slovenska
15.11.19 Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU Učenej spoločnosti Slovenska
15.11.19 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.
06.11.19 PRAVIDLÁ udeľovania vyznamenaní a cien SAV
28.10.19 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č.1 a dodatkom č.2 (22.10.2019)
28.10.19 Dodatok č.2 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied (22.10.2019)
23.10.19 Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
14.10.19 Štatút Rady garantov Encyclopaedie Beliany
14.10.19 Štatút Rady odborných koordinátorov Encyclopaedie Beliany
23.07.19 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED
11.07.19 Iniciatíva - Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko (Slovensko 2050)
11.07.19 Stratégia SAV 2030
11.07.19 SAV 2021 - Akčný plán Predsedníctva SAV
11.07.19 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV
09.07.19 Výzva na podávanie prihlášok do Programu MoRePro v r. 2019
08.07.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
08.07.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
25.06.19 Štatút Etickej komisie SAV
19.06.19 Kompenzačný príspevok na udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov v SAV (v znení schválenom na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 6. 6. 2019)
27.05.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Dodatok č. 1 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v r. 2019
20.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
16.05.19 Oceňovanie špičkových publikácií SAV - aktualizovaná metodika
07.05.19 Štatút mobilitného a reintegračného programu SAV (MoRePro) - úplné znenie
24.04.19 Štatút Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL)
27.03.19 Zásady ročného hodnotenia vedeckých organizácií SAV pre výkonové financovanie
26.03.19 Štatút Etickej komisie SAV – DOPLNOK č. 2.
22.03.19 Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov
14.03.19 Žiadosť o predĺženie príspevku z Fondu Štefana Schwarza o jeden rok.
04.03.19 Štatút Rady SAV pre program Otvorená akadémia
04.03.19 Dodatok č. 4 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
09.01.19 Štatút programu grantov pre doktorandov SAV
30.11.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
19.10.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 11.10.2018
13.10.18 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku XII, bodu (5) Štatútu SAV platného od 12. októbra 2018
11.10.18 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
11.10.18 Dodatok č.1 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
27.09.18 ZÁKON o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od: 26.09.2018)
27.09.18 ŠTATÚT a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
20.09.18 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenskej akadémie vied (18.09.2018)
01.08.18 Rozhodnutie o pridelení majetku v správe SAV financovaného zo ŠF EÚ do výpožičky dotknutým verejným výskumným inštitúciám SAV v zmysle § 21a ods. 6 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom znení.
05.07.18 Etický kódex SAV
02.07.18 Kompenzačný príspevok pre udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov na SAV
27.06.18 VÍNO SAV, Štatút súťaže
26.06.18 PÔSOBNOSŤ, PRÁVOMOCI, OPRÁVNENIA A ÚLOHY členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied a vedúceho Úradu Slovenskej akadémie vied
22.06.18 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
05.06.18 Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
06.04.18 Dodatok č. 3 k štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
20.03.18 Harmonogram doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2017 – 2021 (apríl 2018)
27.02.18 Štatút Medzinárodnej ceny SAV
07.02.18 ZÁKON o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od:01.07.2018)
03.01.18 ZÁKON o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zo 7. septembra 2017)
22.12.17 ŠTATÚT a ROKOVACÍPORIADOK Komisie SAV pre infraštruktúru a štrukturálne fondy
01.12.17 ROKOVACÍ PORIADOK VEDECKEJ RADY SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.11.17 Štatút a rokovací poriadok Medzinárodného poradného výboru SAV
02.11.17 Dodatok č. 2 k Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
18.09.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV,
Doplnok č.3 schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 07.09.2017
11.09.17 Memorandum of Understanding Between Nissan Sales Central & Eastern Europe Kereskedelmi Korlátolt Felelősségű Társaság
25.08.17 Kompetencie členov Predsedníctva SAV
(16.08.2017)
14.08.17 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
24.05.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
20.04.17 Pravidlá výberového konania na obsadzovanie miest riaditeľov špecializovaných a servisných organizácií SAV
úplné znenie v zmysle novelizácií, ktoré schválilo Predsedníctvo SAV dňa 9.1.2014 a 12.4.2017
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV
DOPLNOK č. 2
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút Komisie SAV pre zahraničné styky
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Štatút Etickej komisie SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
19.04.17 Zásady pravidelného hodnotenia špecializovaných a servisných organizácií SAV
19.04.17 Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV
DOPLNOK č. 1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 12. apríla 2017
17.02.17 Dodatok č.1 Štatútu podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
17.01.17 Systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc.
29.11.16 Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied
na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied
26.10.16 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED - DOPLNOK č.1
schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 20. októbra 2016
07.10.16 Usmernenie pre vedecké rady organizácii SAV vo veci volieb do Predsedníctva SAV pre funkčné obdobie 2017-2021
01.06.16 Štatút súťaže Víno Slovenskej akadémie vied
13.01.16 Zásady finančnej podpory edičnej činnosti SAV
(úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnkov č.1 schválených Predsedníctvom SAV 10.12.2015)
04.01.16 Smernica predsedu Slovenskej akadémie vied o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti

Dokumenty vkladá Róbert Grznár ().

Na prístup k ďalším dokumentom slúžiacim pre interné potreby SAV je potrebné prihlásiť sa do Intranetu.