Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Aktuálne predpisy a usmernenia

Zadajte minimálne 3 znaky.

Aktuálne dokumenty (260)

Dátum Dokument
12.07.24 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2023
12.07.24 Výročná správa o činnosti Slovenskej akadémie vied za rok 2023 - prílohy
20.06.24 Víno SAV - Súťažné pravidlá pre ročník 2024
19.04.24 Finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu na hlavnú činnosť verejných výskumných inštitúcií ako inštitucionálna forma podpory poskytnuté SAV v rozsahu ustanovenom na rozpočtový rok 2024
19.04.24 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024
14.03.24 Smernica pre zvyšovanie inštitucionálnej odolnosti Slovenskej akadémie vied
26.02.24 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov (Schválené Predsedníctvom SAV dňa 8.2.2024)
15.02.24 Štatút Malej projektovej schémy SAV na podporu popularizácie a propagácie vedy
31.01.24 Dodatok č. 1 ku Kritériám pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov
31.01.24 Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa, I (príloha č. 4)
31.01.24 Kritériá pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov v znení Dodatku č. 1
31.01.24 Prehľad výstupov 2023 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 3)
31.01.24 Prehľad výstupov 2023 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
31.01.24 Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
31.01.24 Výzva na predkladanie návrhov na priznanie vedeckých kvalifikačných stupňov na rok 2024
15.01.24 Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV
08.01.24 Dodatok č. 2 k Štatútu Etickej komisie SAV
08.01.24 Štatút Etickej komisie SAV, úplné znenie
08.12.23 Osnovy výročnej správy o činnosti a hospodárení organizácie SAV za rok 2023
04.12.23 POKYN predsedu SAV k zabezpečovaniu riadenia rizík
27.11.23 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE. Účinné od 28.11.2023
27.11.23 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE. Účinné od 28.11.2023
27.11.23 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2024
24.11.23 Dodatok č. 1 k Štatútu Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
24.11.23 Štatút podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV. V znení dodatku č. 1 zo dňa 23. 11. 2023
06.11.23 Kritériá pre poskytovanie motivačného štipendia doktorandom a doktorandkám dennej formy doktorandského štúdia financovaným z centrálnych zdrojov
06.11.23 Dodatok č. 2 k pravidlám odmeňovania členov dozornej rady v. v. i.
06.11.23 Pravidlá odmeňovania členov dozornej rady v. v. i. úplné znenie v znení dodatkov č. 1 a č. 2
27.09.23 Dodatok č. 1 k Metodickému usmerneniu Predsedníctva Slovenskej akadémie vied k príprave a schvaľovaniu nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inšt
27.09.23 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2024
25.09.23 Štatút Fondu Štefana Schwarza
08.09.23 Dodatok č. 2 k Systémovému opatreniu zohľadňujúcemu získanie vedeckej hodnosti DrSc. z 12. 1. 2017
08.09.23 Systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc. úplné znenie v znení dodatku č. 1 zo dňa 11. 2. 2021 a dodatku č. 2 zo dňa 5. 9. 2023
13.07.23 Dodatok č. 1 k ROKOVACIEMU PORIADKU Predsedníctva Slovenskej akadémie vied
13.07.23 ROKOVACÍ PORIADOK PREDSEDNÍCTVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED, úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
28.06.23 c/ PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
28.06.23 e/ PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
12.06.23 Postupy pre nahlasovanie a riešenie prípadov sexuálneho obťažovania na SAV
08.06.23 Dodatok č. 2 Štatútu Komisie SAV pre rovnosť
08.06.23 Štatút Komisie SAV pre rovnosť úplné znenie s dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2
08.06.23 Štatút Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky úplné znenie s dodatkom č. 1
07.06.23 Dodatok č. 1 k Štatútu Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky
05.06.23 Výsledky súťaže doktorandov a doktorandiek SAV 2023
03.05.23 Dodatok č. 1 k Zásadám návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023
03.05.23 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov
27.04.23 Doplnok č. 2 k Etickému kódexu SAV
27.04.23 Etický kódex SAV
21.03.23 Dodatok č. 3 k ŠTATÚTU Učenej spoločnosti Slovenska
21.03.23 Štatút Učenej spoločnosti Slovenska
27.02.23 SMERNICA O OCHRANE OSOBNÝCH ÚDAJOV
17.02.23 Výzva na predkladanie žiadostí o podporu projektov Malej projektovej schémy SAV na podporu popularizácie a propagácie vedy
31.01.23 Výzva na predkladanie žiadostí o financovanie projektov Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky
31.01.23 Žiadosť o podporu vedeckého projektu Návratovej projektovej schémy SAV pre rodičov po návrate z materskej a/alebo rodičovskej dovolenky
17.01.23 Smernica o vybavovaní oznámení protispoločenskej činnosti
21.12.22 Z á s a d y návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 2023
20.12.22 Dodatok č. 1 k Plánu rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied
20.12.22 Plán rodovej rovnosti Slovenskej akadémie vied 2021 – 2024,
úplné znenie s dodatkom č. 1
15.11.22 Smernica o vydávaní knižných publikácií vo VEDE, vydavateľstve SAV (o. z. CSČ SAV, v. v. i.)
26.10.22 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov.
21.10.22 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2, dodatkom č. 3, dodatkom č. 4 a dodatkom č. 5
18.10.22 Zásady výkonového financovania vedeckých organizácií SAV na roky 2023 až 2025
14.10.22 Dodatok č. 5 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
30.09.22 ŠTATÚT súťaže doktorandov a doktorandiek SAV
30.09.22 ŠTATÚT súťaže mladých vedeckých pracovníkov a pracovníčok SAV do 35 rokov
02.09.22 Metodické usmernenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied k príprave a schvaľovaniu nájomnej zmluvy a zmluvy o výpožičke nehnuteľného majetku vo vlastníctve verejných výskumných inštitúcií v zakladateľskej pôsobnosti Slovenskej akadémie vied v zmysle zákona č. 243/2017 Z. z. o verejnej výskumnej inštitúcií a ...
02.09.22 Príloha č. 1 - Návrh na vydanie súhlasu s vyhlásením dočasnej nepotrebnosti nehnuteľného majetku
02.09.22 Príloha č. 2 - Návrh na vyhlásenie dočasnej nepotrebnosti nehnuteľného majetku
02.09.22 Príloha č. 3 - Vyhlásenie obchodnej verejnej súťaže
02.09.22 Príloha č. 4 - Nájomná zmluva
02.09.22 Príloha č. 5 - Nájom/Výpožička, potreba súhlasného stanoviska v závislosti od hodnoty prenajatého/vypožičaného majetku a doby nájmu/výpožičky (graf)
02.09.22 Príloha č. 6 - Zmluva o výpožičke
15.07.22 Štatút Podporného fondu Štefana Schwarza na vytváranie postdoktorandských miest v SAV
Úplné znenie ako vyplýva z dodatku č.1 až č.7
12.07.22 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2021
12.07.22 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2021 - prílohy
17.05.22 Výsledky súťaže doktorandov SAV
17.05.22 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
20.03.22 Akčný plán k Programovému vyhláseniu Predsedníctva SAV na obdobie 2021-2025
20.03.22 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2022
16.02.22 Smernica k používaniu počítačovej siete SAV
31.01.22 Dodatok č. 1 k Smernici č. 303/A/2015 o evidencii publikačnej činnostiorganizácií SAV
28.01.22 ŠTATÚT Komisie pre posudzovanie vedeckej kvalifikácie
07.01.22 VZOROVÉ PRAVIDLÁ TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
07.01.22 VZOROVÝ PREDPIS O: PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV, PÔSOBNOSTI, PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej SAV
úplné znenie v znení dodatku č.1
07.01.22 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
07.01.22 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 d/ PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 f/ VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA
(VRÁTANE PRAVIDIEL NA VYKONÁVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A PRAVIDIEL PRE HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI REZERVNÉHO FONDU) VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 PRAVIDLÁ ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
03.01.22 VNÚTORNÉ PRAVIDLÁ HOSPODÁRENIA
(VRÁTANE PRAVIDIEL NA VYKONÁVANIE PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI A PRAVIDIEL PRE HOSPODÁRENIE S PROSTRIEDKAMI REZERVNÉHO FONDU)
VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1
24.12.21 b/ PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1 a č. 2
23.12.21 a/ PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3
23.12.21 PRAVIDLÁ PRE SCHVAĽOVANIE ZALOŽENIA, ZLÚČENIA, SPLYNUTIA, ROZDELENIA ORGANIZÁCIE ZALOŽENEJ SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED ALEBO JEJ ZRUŠENIA S LIKVIDÁCIOU A ZRIADENIA, ZLÚČENIA, SPLYNUTIA, ROZDELENIA ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ORGANIZÁCIE ZALOŽENEJ SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED ALEBO JEJ ZRUŠENIA
23.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1, dodatku č. 2 a dodatku č. 3. Účinné do 27.11.2023
23.12.21 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1 a č. 2. Účinné do 27.11.2023
23.12.21 ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
úplné znenie v znení dodatku č. 1
23.12.21 ROKOVACÍ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
úplné znenie v znení dodatku č. 1
23.12.21 ŠTATÚT
Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2, dodatkom č. 3 a dodatkom č. 4
23.12.21 VOLEBNÝ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
23.12.21 VOLEBNÝ PORIADOK SNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
23.12.21 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
úplné znenie v znení dodatku č. 1 a dodatku č. 2
23.12.21 VZOROVÝ VOLEBNÝ A NOMINAČNÝ PORIADOK NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
23.12.21 Zásady ročného hodnotenia organizácií SAV pre výkonové financovanie v roku 2022
22.12.21 PROGRAM GRANTOV PRE DOKTORANDOV SAV
- Zoznam projektov nefinancovaných v rámci výzvy v r. 2021 výlučne z dôvodu finančných limitov rozpočtu, odporučených Hodnotiacou komisiou programu grantov pre doktorandov SAV a schválených P SAV na ocenenie certifikátom kvality
22.12.21 PROGRAM GRANTOV PRE DOKTORANDOV SAV
- Zoznam schválených grantov v rámci výzvy v r. 2021
21.12.21 Dodatok č. 2 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
21.12.21 Dodatok č. 2 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
21.12.21 Dodatok č. 2 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE
založenej Slovenskou akadémiou vied
17.12.21 Plán rodovej rovnosti SAV 2021-2022
14.12.21 Dodatok č. 1 k ROKOVACIEMU PORIADKUSNEMU SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
14.12.21 Dodatok č. 2 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 2 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 3 k
PRAVIDLÁM VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIESTA RIADITEĽA VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
14.12.21 Dodatok č. 4 k
ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
14.12.21 Dodatok č. 4 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k PRAVIDLÁM ODMEŇOVANIA VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k PRAVIDLÁM ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k RAVIDLÁM ODMEŇOVANIA ČLENOV DOZORNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VNÚTORNÝM PRAVIDLÁM HOSPODÁRENIA (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu) VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VNÚTORNÝM PRAVIDLÁM HOSPODÁRENIA (vrátane pravidiel na vykonávanie podnikateľskej činnosti a pravidiel pre hospodárenie s prostriedkami rezervného fondu) VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU PREDPISU O:
– PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV,
– PÔSOBNOSTI,
– PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A
– PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej SAV
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU PREDPISU O:
– PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV,
– PÔSOBNOSTI,
– PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A
– PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej SAV
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU PREDPISU O:
– PRAVIDLÁCH VYDÁVANIA VNÚTORNÝCH PREDPISOV,
– PÔSOBNOSTI,
– PÔSOBNOSTI ORGÁNOV A
– PODROBNOSTIACH O OPRÁVNENIACH VEDÚCEHO ORGANIZAČNEJ ZLOŽKY ROBIŤ PRÁVNE ÚKONY VOČI TRETÍM OSOBÁM;
ORGANIZAČNÝCH ZLOŽIEK VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej SAV
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU A NOMINAČNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA VEDECKEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÝM PRAVIDLÁM TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÝM PRAVIDLÁM TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
04.12.21 Dodatok č. 1 k VZOROVÝM PRAVIDLÁM TVORBY ROZPOČTU VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
26.11.21 Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
25.11.21 Dodatok č. 1
k VZOROVÉMU VOLEBNÉMU PORIADKU NA FUNKCIU ČLENA SPRÁVNEJ RADY VEREJNEJ VÝSKUMNEJ INŠTITÚCIE založenej Slovenskou akadémiou vied
25.11.21 Dodatok č.1
k Zásadám pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
05.11.21 Dodatok č.1
k Štatútu a rokovaciemu poriadku Komisie pre stratégiu rozvoja SAV
05.11.21 Š T A T Ú T
a rokovací poriadok Komisie pre stratégiu rozvoja SAV v znení dodatku č. 1
04.11.21 Programové vyhlásenie Predsedníctva Slovenskej akadémie vied na obdobie 2021-2025
02.11.21 SMERNICA č. 1/2021 o slobodnom prístupe k informáciám na základe žiadosti
18.10.21 Dodatok č.2 k Štatútu Učenej spoločnosti Slovenska
Štatút Učenej spoločnosti Slovenska z 19.9.2018 v znení dodatku č.1 z 13. 11.2019
18.10.21 ROKOVACÍ PORIADOK
Vedeckej rady Slovenskej akadémie vied
12.10.21 ZÁKON 133 o Slovenskej akadémii vied
z 19.02.2002 - časová verzia predpisu účinná od: 01.01.2022
12.10.21 ZÁKON 243 o verejnej výskumnej inštitúcii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
zo 7.septembra2017 - časová verzia predpisu účinná od: 01.11.2021
01.10.21 Dodatok č. 4 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
30.09.21 ŠTATÚT A ROKOVACÍ PORIADOK rady riaditeľov
25.09.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre životné prostredie a klimatickú zmenu
03.09.21 Štatút Komisie SAV pre rovnosť príležitostí (EQUAL)
Dodatok č. 1 schválený Predsedníctvom SAV dňa 5. augusta 2021
03.09.21 Štatút Etickej komisie SAV
Dodatok č. 1 schválený Predsedníctvom SAV dňa 5. augusta 2021
24.08.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu
18.08.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie pre stratégiu rozvoja SAV
17.08.21 Š T A T Ú T a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
12.08.21 PÔSOBNOSŤ, PRÁVOMOCI, OPRÁVNENIA A ÚLOHYčlenov Predsedníctva Slovenskej akadémie viedvo funkčnom období 2021 - 2025
12.08.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre médiá, komunikáciu a program Otvorená akadémia
12.08.21 Štatút a rokovací poriadok Škodovej komisie SAV
DODATOK č. 4 schválený Predsedníctvom Slovenskej akadémie vied dňa 5. augusta 2021
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Dislokačnej komisie SAV
DODATOK č. 1 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie pre transformáciu SAV
DODATOK č. 2 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
17.06.21 Štatút a rokovací poriadok Komisie SAV pre ekonomické otázky
DODATOK č. 1 (schválený P SAV dňa 8. júna 2021)
31.05.21 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2021
Predsedníctvo SAV na svojom zasadnutí dňa 13. 5. 2021 schválilo vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v roku 2021.
24.05.21 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1, dodatkom č. 2 a dodatkom č. 3
20.05.21 Výsledky súťaže doktorandov SAV
20.05.21 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
04.05.21 Dodatok č. 3 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
21.04.21 Harmonogram tretích doplňovacích volieb kandidátov na členov Predsedníctva Slovenskej akadémie vied vo funkčnom období 2021 – 2025
02.04.21 Štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2
Marec 2021
02.04.21 Statute and Rules of Procedure of the SASPRO 2 Programme Evaluation Committee
March 2021
08.03.21 ZÁSADY SAV na uplatnenie, ochranu a využívanie práv k priemyselnému vlastníctvu organizácií zriadených Slovenskou akadémiou vied
18.02.21 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2021
15.02.21 Dodatok č. 1
k Systémovému opatreniu zohľadňujúcemu získanie vedeckej hodnosti DrSc.
02.02.21 Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce (MVTS) na rok 2021
22.01.21 Zoznam projektov nefinancovaných v rámci výzvy v r.2020 výlučne z dôvodu finančných limitov rozpočtu, odporučených Hodnotiacou komisiou programu grantov pre doktorandov SAV a schválených P SAV na ocenenie certifikátom kvality
22.01.21 Zoznam schválených grantov v rámci výzvy v r. 2020 (Program grantov pre doktorandov SAV -výzva 2020)
Zoznam projektov odporučených na financovanie Hodnotiacou komisiou programu grantov pre doktorandov SAV a schválených P SAV.
19.01.21 Kritéria pre priznávanie vedeckých kvalifikačných stupňov IIa , I (príloha č. 3)
19.01.21 Prehľad výstupov 2021 pre vedecký kvalifikačný stupeň I (príloha č. 2)
19.01.21 Prehľad výstupov 2021 pre vedecký kvalifikačný stupeň IIa (príloha č. 2)
19.01.21 Úvodný list návrhu (príloha č. 1)
19.01.21 Vedecká kvalifikácia zamestnancov - Výzva
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Etickej komisie Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Odvolacej komisie Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút a rokovací poriadok Steering Committee Programu SASPRO 2
18.01.21 Štatút Programu IMPULZ
Projektový program Slovenskej akadémie vied
18.01.21 Štatút Programu SASPRO 2
13.01.21 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu akadémie na rok 202l
22.12.20 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2019
22.12.20 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2019 - PRÍLOHY
27.11.20 Novelizácia Zásad SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov, ktorou sa dopĺňa bod 4.
27.11.20 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 12. 11. 2020
13.11.20 Smernica o povinnosti organizácií SAV odovzdávať povinné výtlačky (exempláre) vydávaných publikácií Ústrednej knižnici SAV
11.11.20 Smernica o kontrole kvality vypúšťanej odpadovej vody v areáli SAV na Patrónke
15.10.20 Štatút a rokovací poriadok - Komisia SAV pre vyhodnocovanie medzinárodných projektov
30.09.20 Manuál pre začleňovanie vedeckých združení medzi vedecké spoločnosti asociované k SAV
10.09.20 SAS Code of Ethics
02.09.20 Dodatku č. 2 ku štatútu HK programu grantov pre doktorandov SAV
02.09.20 Dodatku č. 3 ku štatútu Programu grantov pre doktorandov SAV
15.07.20 Rámcové dohody o spolupráci s externými vzdelávacími inštitúciami pri podieľaní sa na uskutočňovaní doktorandských študijných programov
29.06.20 Smernica o Inštitucionálnom repozitári Slovenskej akadémie vied
16.06.20 Cenový výmer za ubytovanie v ubytovacích zariadeniach SAV v Devínskej Novej Vsi a na Dúbravskej ceste 9 v Bratislave
16.06.20 Štatút Bytovej komisie SAV
16.06.20 Výsledky súťaže mladých vedeckých pracovníkov SAV do 35 rokov
16.06.20 Zásady Bytovej komisie SAV
10.06.20 VZOROVÝ ŠTATÚT VEDECKÝCH RÁD VEDECKÝCH, SERVISNÝCH A ŠPECIALIZOVANÝCH ORGANIZÁCIÍ
zriadených Slovenskou akadémiou vied
02.06.20 Štatút vnútorného auditu Slovenskej akadémie vied
01.06.20 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci Programu grantov pre doktorandov SAV v r. 2020
21.05.20 Oceňovanie špičkových publikácií SAV- aktualizovaná metodika
12.05.20 ZÁSADY FINANCOVANIA ÚDRŽBY, OPRÁV A TECHNICKÉHO ZHODNOTENIA NEHNUTEĽNÉHO HMOTNÉHO MAJETKU SAV Z CENTRÁLNYCH ZDROJOV SAV
05.03.20 Dodatok č. 1 k Štatútu Hodnotiacej komisie programu grantov pre doktorandov SAV
05.03.20 Dodatok č. 2 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
24.02.20 Metodika ročného hodnotenia a výkonového financovania vedeckých organizácií SAV v roku 2020
24.02.20 ORGANIZAČNÝ PORIADOK Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1 a dodatkom č. 2
23.02.20 Dodatok č. 2 k ORGANIZAČNÉMU PORIADKU Slovenskej akadémie vied
27.01.20 Štatút a rokovací poriadok Rady SAV pre vzdelávanie a doktorandské štúdium
13.01.20 Zásady návrhu a rozdelenia rozpočtu Slovenskej akadémie vied na rok 2020
Postup rozpisu mzdových prostriedkov vedeckých organizácií
18.12.19 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2018
25.11.19 Zásady prideľovania finančných prostriedkov SAV na podporu projektov medzinárodnej vedeckej spolupráce (MVTS) na rok 2020
15.11.19 Dodatok č. 1 k ŠTATÚTU Učenej spoločnosti Slovenska
15.11.19 Vnútorný systém zabezpečenia kvality doktorandského štúdia.
06.11.19 PRAVIDLÁ udeľovania vyznamenaní a cien SAV
28.10.19 Dodatok č.2 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied (22.10.2019)
28.10.19 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č.1 a dodatkom č.2 (22.10.2019)
23.10.19 Zásady pravidelného hodnotenia vedeckých organizácií SAV za obdobie 2016 - 2021
14.10.19 Štatút Rady garantov Encyclopaedie Beliany
14.10.19 Štatút Rady odborných koordinátorov Encyclopaedie Beliany
23.07.19 PRAVIDLÁ POUŽÍVANIA ELEKTRONICKEJ POŠTY V SLOVENSKEJ AKADÉMII VIED
11.07.19 Analýza finančnej podpory a scientometrických výstupov SAV
11.07.19 Iniciatíva - Vízia pre znalostnú spoločnosť a lepšie Slovensko (Slovensko 2050)
11.07.19 SAV 2021 - Akčný plán Predsedníctva SAV
11.07.19 Stratégia SAV 2030
09.07.19 Výzva na podávanie prihlášok do Programu MoRePro v r. 2019
08.07.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
08.07.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu MoRePro
19.06.19 Kompenzačný príspevok na udržanie si a získavanie kvalitných mladých vedcov v SAV (v znení schválenom na zasadnutí Predsedníctva SAV dňa 6. 6. 2019)
27.05.19 Dodatok č. 1 k Štatútu programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Rokovací poriadok Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Štatút Hodnotiacej komisie Programu grantov pre doktorandov SAV
27.05.19 Výzva na predkladanie žiadostí v rámci schémy grantov pre doktorandov SAV v r. 2019
20.05.19 PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA NA OBSADZOVANIE MIEST RIADITEĽOV VEDECKÝCH ORGANIZÁCIÍ SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED
16.05.19 Oceňovanie špičkových publikácií SAV - aktualizovaná metodika
07.05.19 Štatút mobilitného a reintegračného programu SAV (MoRePro) - úplné znenie
22.03.19 Komisia pre hodnotenie grantov doktorandov
14.03.19 Žiadosť o predĺženie príspevku z Fondu Štefana Schwarza o jeden rok.
04.03.19 Štatút Rady SAV pre program Otvorená akadémia
09.01.19 Štatút programu grantov pre doktorandov SAV
30.11.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
26.11.18 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED ZA ROK 2017
19.10.18 Zásady SAV na poskytovanie finančných prostriedkov doktorandom dennej formy doktorandského štúdia z centrálnych zdrojov
Úplné znenie v zmysle novelizácie, ktorú schválilo Predsedníctvo SAV dňa 11.10.2018
13.10.18 Zoznam kvalifikovaných organizačných súčastí organizácií SAV s právom mať zástupcu v Sneme SAV
vedený výborom Snemu SAV v zmysle článku XII, bodu (5) Štatútu SAV platného od 12. októbra 2018
11.10.18 Dodatok č.1 k ŠTATÚTU Slovenskej akadémie vied
11.10.18 ŠTATÚT Slovenskej akadémie vied
úplné znenie ako vyplýva zo zmien a doplnení vykonaných dodatkom č. 1
27.09.18 ŠTATÚT a rokovací poriadok Komisie SAV pre informačné a komunikačné technológie
27.09.18 ZÁKON o Slovenskej akadémii vied (z 19.02.2002 - Časová verzia predpisu účinná od: 26.09.2018)
20.09.18 Dodatok č. 1 k Organizačnému poriadku Slovenskej akadémie vied (18.09.2018)
01.08.18 Rozhodnutie o pridelení majetku v správe SAV financovaného zo ŠF EÚ do výpožičky dotknutým verejným výskumným inštitúciám SAV v zmysle § 21a ods. 6 zákona č. 133/2002 Z. z. o Slovenskej akadémii vied v platnom znení.
20.06.18 Etický kódex SAV, DOPLNOK č.1 schválený Predsedníctvom SAV dňa 14. júna 2018
05.06.18 Organizačný poriadok Slovenskej akadémie vied
05.06.18 g/ ZÁSADY ROZPISU FINANČNÝCH PROSTRIEDKOV POSKYTOVANÝCH SLOVENSKOU AKADÉMIOU VIED VEREJNÝM VÝSKUMNÝM INŠTITÚCIÁM V JEJ ZAKLADATEĽSKEJ PÔSOBNOSTI
14.11.17 Štatút a rokovací poriadok Medzinárodného poradného výboru SAV
17.01.17 Systémové opatrenie zohľadňujúce získanie vedeckej hodnosti DrSc.
29.11.16 Registratúrny poriadok Slovenskej akadémie vied na zabezpečenie jednotného postupu pri správe registratúry podľa osobitného predpisu v pôsobnosti Slovenskej akadémie vied
01.06.16 Štatút súťaže Víno Slovenskej akadémie vied
04.01.16 Smernica predsedu Slovenskej akadémie vied o vnútornom systéme prijímania a vybavovania podnetov súvisiacich s oznamovaním protispoločenskej činnosti
15.05.15 Smernica SAV č. 303/A/2015 o evidencii a kategorizácií publikačnej činnosti a ohlasov (účinná od 15. mája 2015)
08.04.15 Pravidlá pre tlačové konferencie SAV (07.04.2015)
21.02.14 Informácie k prijímaniu cudzincov na účel výskumu a vývoja
10.01.06 Čo máte právo vedieť o SAV v zmysle zákona o slobodnom prístupe k informáciám.