Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

vedúci HSÚ

E-mail:
Kontakt: Mgr. Ľubica Beláková, tel. č.: 02/57510187
Počet zobrazení: 60
Geografický ústav SAV, v. v. i., prijme do pracovného pomeru vedúceho / vedúcu hospodársko-správneho útvaru (HSÚ):

Pracovnú náplň vedúceho HSÚ tvorí zabezpečovanie činnosti Geografického ústavu SAV, v. v. i., v oblasti finančnej, rozpočtovej, účtovnej, personálnej, v oblasti správy majetku a zásobovania pre rozpočtovú organizáciu.

Požadované kvalifikačné predpoklady:
- ukončené vysokoškolské vzdelanie (ekonomické)
- prax najmenej 5 rokov
- vodičský preukaz skupiny B

Pracovný úväzok 60 %

Požadované dokumenty:
 motivačný list
 štruktúrovaný životopis

Termín uzávierky prihlášok je 9. decembra 2022

Termín nástupu: január 2023

Odmeňovanie pracovníkov je podľa Zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme. Výška platu sa určuje podľa dosiahnutého vzdelania, započítanej praxe a výšky dohodnutého pracovného úväzku.

Materiály posielajte poštou na adresu:
Geografický ústav SAV, v. v. i.
Štefánikova 49
814 73 Bratislava

alebo

e-mailom na adresu: geogsekr@savba.sk
Späť na pracovné príležitosti