Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Začínajúci vedecký pracovník v oblasti aplikovanej matematiky

E-mail:
Kontakt: anna.krakovska@savba.sk
Počet zobrazení: 228
Ústav merania SAV hľadá čerstvých absolventov doktorandského štúdia, ale aj absolventov magisterského štúdia so záujmom o doktorandské štúdium v oblasti aplikovanej matematiky, konkrétne so zameraním na analýzu kauzálnych vzťahov v nameraných signáloch a časových radoch. Ako úspešní kandidáti budete súčasťou Oddelenia teoretických metód. Vaše hlavné povinnosti budú zahŕňať vykonávanie nezávislého výskumu v aplikovanej matematike, najmä v oblasti kauzálnej analýzy. Výskum bude stavať na rozšíreniach testov Grangerovej kauzality, testoch využívajúcich rekonštruované stavové priestory a technikách, čerpajúcich z teórie informácie. Skúmané metódy sú užitočné nielen na zisťovanie kauzality medzi dvomi premennými, ale aj v prípadoch zahŕňajúcich viacero premenných, ktoré možno považovať za dynamické siete s uzlami charakterizovanými časovými radmi. Takéto komplexné siete sú bežné v reálnom svete a neustále sa pracuje na vývoji účinných metód na ich kauzálnu analýzu. V súčasnosti sa zameriavame predovšetkým na metódy súvisiace s hodnotením mier zložitosti, ako sú fraktálne dimenzie a Rényiho zovšeobecnené entropie. Konečným cieľom tohto výskumu je zlepšiť schopnosť odhaliť kauzalitu z nameraných časových radov, čo by sa mohlo stať silným nástrojom na klasifikáciu rôznych typov údajov. Navrhujeme nové prístupy a testujeme ich na počítačovo simulovaných dátach a tiež na meraniach v reálnom svete, ako sú signály EEG a EKG, klimatické dáta a ďalšie. Táto pozícia je vhodná pre potenciálnych doktorandov a mladých postdoktorandov, ktorí majú záujem kreatívne aplikovať a rozvíjať relevantné matematické metódy. Do hry môžu vstúpiť aj metódy strojového učenia. Podmienkou sú dobré znalosti angličtiny a skúsenosti s vývojom a testovaním softvéru v prostredí MATLAB. V rámci práce si rozšírite vedomosti v oblasti teórie dynamických systémov vrátane teórie chaosu a fraktálov a čiastočne zo štatistiky, teórie informácie a matematickej optimalizácie. Ústav merania Slovenskej akadémie vied ponúka dynamické a moderné výskumné prostredie, v ktorom môžete rozvíjať cenné zručnosti pre svoju akademickú a profesionálnu budúcnosť. Ak sa chcete dozvedieť viac o oddelení, navštívte webovú stránku: https://www.um.sav.sk/sk/oddelenia/research-focus/?oddelenie=THEO

Detailné informácie o pracovných pozíciách môžete nájsť po kliknutí na inzeráty zverejnené na portáli Euraxess:

https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/159041
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/159046
Späť na pracovné príležitosti