Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Pracovná pozícia „samostatný vedecký pracovník“

E-mail:
Kontakt:
Počet zobrazení: 234
Riaditeľ Filozofického ústavu SAV, v.v.i. vypisuje výberové konanie na obsadenie pracovnej pozície „samostatný vedecký pracovník“

Požiadavky:
• ukončené vysokoškolské vzdelanie druhého a tretieho stupňa v odbore filozofia
• odborné zameranie na nemeckú osvietenskú a súčasnú filozofiu
• preukázaná schopnosť publikovať v kvalitných zahraničných publikáciách
• excelentná znalosť nemeckého jazyka
• schopnosť tímovej spolupráce na riešení grantových (a prípadne iných) projektov

Treba predložiť:
• úradne overený doklad o ukončení vysokoškolského štúdia druhého a tretieho stupňa
v požadovanom odbore
• výpis z registra trestov
• profesijný životopis
• kompletný zoznam publikačnej činnosti
• kompletný zoznam textov prijatých na publikovanie, resp. textov zaslaných na
recenzné konanie do vedeckých periodík a iných vedeckých publikácií
• kompletný zoznam citácií (bez autocitácií a semiautocitácií)
• kompletný zoznam doteraz riešených grantových projektov

Termín odovzdania žiadosti: 14.9.2023
Termín výberového konania: 21.-27.9. 2023 (upresníme)

Žiadosti posielajte na e-mailovú adresu filosekr@savba.sk

alebo poštou na adresu:

Filozofický ústav SAV, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovenská republika

Director of the Institute of Philosophy of the Slovak Academy of Sciences, v.v.i. announces a recruitment for filling the job position "Senior Researcher"

Senior Researcher

Requirements
• M.A. and PhD. degrees in philosophy
• research focus on German enlightenment and current philosophy
• verified ability to publish articles/chapters in high-quality foreign publications
• excellent knowledge of the German and English languages
• ability to participate in team-work focused on grant (or other) projects

Documents:
• certified PhD diploma
• criminal record
• execution record
• academic CV
• a complete list of publications
• a complete list of works under review
• list of citations
• list of finished funded projects

Deadline for application: September 14, 2023
Interviews: September 21 – September 27, 2023 (to be specified)

All the application has to be sent to filosekr@savba.sk or by mail to

Institute of Philosophy, Slovak Academy of Sciences, v.v.i.
Klemensova 19
811 09 Bratislava
Slovak Republic
Späť na pracovné príležitosti