Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Naša vízia

Obrázok č. 1

Areál SAV na Patrónke v Bratislave je nesmierne atraktívnym priestorom nielen pre svoju polohu, ale aj vďaka prírodnému prostrediu, ktoré je stimulom pre vedecké bádanie. Vyžaduje si však komplexnú revitalizáciu, ktorá sa na SAV plánuje už dlhodobo.

Príbeh stratégie rozvoja tohto areálu sa začal v roku 2018 a jeho iniciátorom bol Snem SAV, najvyšší samosprávny orgán akadémie. Na základe jeho uznesenia Predsedníctvo SAV v roku 2019 zriadilo Komisiu pre formovanie koncepcie rozvoja areálu SAV na Patrónke, ktorá navrhuje a koordinuje postup v rozsiahlom projekte. Výsledkom bude vynovený, otvorený, oddychový a vzdelávací areál slúžiaci nielen potrebám vedcov, ale aj širokej verejnosti a inštitúciám sídliacim v jeho bezprostrednom susedstve.

Obrázok č. 2

Dôležitým krokom v tomto procese je úprava Územného plánu zóny areálu SAV, ktorý definuje budúcu podobu územia, reguluje investičný proces v ňom a je záväzný pre všetky investičné subjekty. Podkladom pre túto zmenu má byť urbanistická štúdia, ktorá bude výsledkom dvojfázového procesu, pričom prvú fázu tvorí prípravný participačno-facilitačný proces a druhú verejná architektonicko-urbanistická súťaž.

Príprava a koordinácia prvej fázy bola na základe výsledkov výberového konania zverená občianskemu združeniu Utópia. Jeho zástupcovia od mája 2019 do februára 2020 zbierali návrhy a podnety od respondentov s rôznym vzťahom k areálu SAV. Identifikovali bariéry a konflikty a hľadali konsenzuálne riešenia rozporuplných otázok.

Informácie získavali rozhovormi s riadiacimi pracovníčkami a pracovníkmi SAV, dotazníkovým prieskumom, zorganizovali workshop vrátane stretnutí priamo v teréne areálu (urban walk). Výsledky priebežne konzultovali s akademickou verejnosťou na dvoch verejných fórach.

Obrázok č. 3

Cieľom všetkých týchto aktivít bolo identifikovať priestorové potreby jednotlivých ústavov, chýbajúce funkcie a služby, zaujať stanoviská k aktuálnym investičným akciám, umiestňovaniu nových stavieb v areáli, možnostiam vylúčenia dopravy, vytvoreniu pešej zóny či formovaniu vedeckého kampusu. Predmetom diskusií boli aj potreby SAV ako celku, jestvujúce hodnoty areálu a potenciál ich rozvoja, možné obavy zo strán externých aktérov, miera otvorenia areálu verejnosti, ako aj možnosti jeho využitia na plnenie edukačnej misie SAV. V rámci workshopov a urban walku získali zástupcovia OZ Utópia informácie o všetkých zákutiach areálu, zmapovali jeho súčasný stav a zároveň si vypočuli a zaznamenali predstavy o rozvoji areálu.

Väčšina respondentov sa prihovárala za čiastočné otvorenie areálu verejnosti. Areál má byť vybavený lavičkami, miestami na prácu v exteriéri, posedenie, stretávanie, má mať lepší informačný systém, osvetlenie niektorých častí, interaktívnejší verejný priestor. Žiaduce sú aj priestory na športovanie, ktoré sú štandardnou súčasťou podobných areálov v zahraničí, prípadne škôlka či detské ihrisko. Vítaným doplnením funkcií areálu by bola verejne dostupná študovňa knižnice, respektíve archívu.

Viac informácií o výsledkoch participatívneho procesu nájdete v časti Potreby areálu z pohľadu zamestnancov SAV.

Obrázok č. 4

Areál SAV na Patrónke v Bratislave chceme zmeniť na vedecký kampus, ktorý bude zodpovedať požiadavkám doby podobne ako iné univerzitné, resp. vedecké kampusy všade vo svete. Prostredie areálu sa zmení tak, aby vedcom poskytlo podmienky na príjemnú a kreatívnu prácu. Z podstatnej časti areálu chceme vylúčiť dopravu a vytvoriť oddychové zóny. Časť chceme sprístupniť aj širokej verejnosti ako park, v ktorom by sa mohli realizovať aj vedecko-popularizačné aktivity s ukážkami toho, ako sa v prostredí prebiehajúcej klimatickej zmeny a veľkého konzumu dá zachovávať prirodzený udržateľný život.

Samotný areál by tak mohol fungovať ako inšpiratívne vedecko-výskumné pracovisko.

Spracovali: Katarína Gáliková, Martin Podstupka

Foto: Katarína Gáliková, Martin Bystriansky