Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Anotácia:Ústredným cieľom projektu je preskúmať možnosti, ktoré otvára nedávny pokrok vo výskume strojového učenia (SU). Pokúsime sa SU aplikovať v dvoch dátových kontextoch: i. pre vyhodnotenie dopadov opatrení aktívnej politiky trhu práce (AOTP) s využitím administratívnych údajov o uchádzačoch o zamestnanie, ii. analýzou online dát z inzercie pracovných miest. Členovia riešiteľského kolektívu majú skúsenosti s obomi druhmi dát, dokumentované publikáciami, účasťou v predchádzajúcich projektoch a zdôraznené záujmom externých partnerov: Inštitútu finančnej politiky (IFP) a spoločnosťou Profesia a.s. V rámci prvého cieľa projektu plánujeme aplikovať techniky SU pri vyhodnocovaní dopadov slovenských AOTP. Pre tento účel, v kooperácií s IFP, vytvoríme očistený a zdokumentovaný evaluačný dátový súbor. Tento súbor bude aktualizovaný na ročnej báze a poslúži ako základ pre tvorbe jednotlivých dopadových štúdií. Tvorba jednotlivých štúdií bude tiež využívať výstupy z metodologickej aktivity zameranej na úpravu a aplikáciu techník SU v slovenskom dátovom kontexte. V tejto oblasti môžu členovia riešiteľského kolektívu stavať na už prebiehajúcej spolupráci. Druhý cieľ projektu je zameraný na preskúmanie potenciálu veľkých, online dát pri prognózovaní spoločensko-ekonomického vývoja. Konkrétne, spoločnosť Profesia a.s. má záujem na využití informácie o celkovom počte ňou registrovaných pracovných ponúk pri prognózovaní indikátorov trhu práce, ako napríklad miera nezamestnanosti či celková zamestnanosť. Plánujeme navrhnúť najvhodnejšiu špecifikáciu takéhoto prognostického modelu. Následne preskúmame ďalšie, online voľne dostupné zdroje dát (napr. trendy v online vyhľadávaniach) a ich potenciál pre zlepšenie predikcie. Na záver, využívajúc prístup k údajom z pracovnej inzercie, preskúmame ich ďalšie spoločenskovedné využitie. V tejto oblasti sa môžeme oprieť o bohatý zoznam štúdií využívajúcich údaje spoločnosti Profesia, náš záujem rozšírime o obsahovú analýzu pracovnej inzercie.

Finančný cyklus: tvorba, modelovanie a predikcie v prostredí strojového učenia

Financial cycle: design, modelling and forecasting within machine learning framework

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lyócsa Štefan PhD.
Anotácia:Finančná nestabilita sa spája s obdobiami keď majú podniky sťažený prístup ku kapitálu, dochádza k obmedzeným investíciám, poklesu dôvery medzi ekonomickými subjektmi, vrátane domácností, ktoré sú nútené výrazne upraviť svoje súčasné aj budúce rozpočty. Vrchol a následný pokles finančného cyklu sa spája práve s takýmito obdobiami finančnej nestability. Finančný cyklus tak zachytáva zmeny v správaní sa ekonomických subjektov, najmä zmeny v ochote podstupovať riziko. Spôsob odhadu finančného cyklu by mal odrážať špecifiká jednotlivých finančných systémov čo vedie tvorcov politík k dopytu po riešeniach, ktoré sú šité na mieru tej ktorej krajiny. Hlavným cieľom navrhovaného projektu aplikovaného výskumu je navrhnúť nové indikátory finančného cyklu, ktoré budú slúžiť na monitorovanie a predikovanie budúcich rizík pre finančnú stabilitu Slovenska. Naše riešenie poskytne odberateľovi niekoľko nových indikátorov finančného cyklu, predikčné modely založené na strojovom učení a odhady najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich budúci vývoj finančného cyklu. Navrhované riešenie by malo predstavovať systém na podporu rozhodovania, ktorý je jednak prínosný pre finančný sektor, ale má aj ambíciu prispieť do diskusie o budúcich opatreniach makroprudenciálnej politiky.

Flexibilita štruktúry ekonomiky a environmentálne zmeny: výzvy pre mestá a firmy

Flexibility in the structure of the economy and environmental change: challenges for cities and companies

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brzica Daneš PhD.

Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí

Evaluation the dynamics and nature of changes in the Slovak economy in a rapidly changing external environment

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jeck Tomáš PhD.
Anotácia:Slovenská ekonomika je v ostatnom období vystavená bezprecedentným externým šokom, ktoré zásadne ovplyvňujú jej aktuálny a budúci vývoj. Dopady pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine vyvolali potrebu reagovať na novú realitu na slovenskej i európskej úrovni. Problém ustrnutej produktivity a strácania tradičnej konkurencieschopnosti (v podobe nízkych jednotkových nákladov práce) si v post-covidovej ére žiada nové chápanie hospodárskej politiky, ktorá bude lepšie prepájať podporu produktivity s ľudským rozvojom. V tomto kontexte vyvstávajú nové výzvy pre verejné politiky najmä v oblasti trhu práce (demografické výzvy, migrácia), vonkajších ekonomických vzťahov, verejných rozpočtov, vedy, výskumu a inovácií a to nielen na domácej ale i vo väzbe na európske politiky a pokračujúcu integráciu. Projekt je preto zameraný na skúmanie dynamiky a charakteru týchto zmien slovenskej ekonomiky v prudko sa meniacom externom prostredí.

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Anotácia:Súčasný výskum sa v rastúcej miere zaoberá riešením kauzálnych otázok pomocou algoritmov strojového učenia. Cieľom tohto projektu je študovať kauzálne inferenčné otázky v rámci ekonometrických modelov s využitím predikčného výkonu algoritmov strojového učenia. Projekt taktiež zjednoduší aplikáciu týchto metód pre prax. Zatiaľčo bude výskumný tím otvorení rôznym problémom týkajúcich sa skúmanej témy, existujú nejaké konkrétne línie výskumu, ktoré môžu byť skúmané. Konkrétnejšie, ambíciou tohoto projektu bude: – študovať kauzálnu štruktúru ekonometrických modelov algoritmickým spôsobom, – skúmať diagnostické nástroje, ktoré by mohli informovať o tom, nakoľko sú modelové predpoklady vhodné a ako citlivé sú výsledky na porušenie identifikačných predpokladov –aplikovať existujúce metódy na využitie veľkorozmerných údajov pri skúmaní perspektív zamestnania evidovaných slovenských uchádzačov o zamestnanie a vplyvov rôznych programov na zamestnanosť a mzdy.

Konvergencia a polarizícia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Anotácia:Svetová ekonomika prechádza v poslednej dekáde veľkou transformáciou, ktorá sa vyznačuje zintenzívnením spolupôsobenia viacerých dlhodobých trendov v rovnakom čase. K procesom klimatických zmien a starnutia obyvateľstva sa v posledných rokoch pridali zmeny, ktoré priniesla pandémia Covid-19 a dopady vojenských konfliktov. Zodpovedné autority na tento vývoj reagujú rozsiahlymi investíciami a prispôsobovaním hospodárskych stratégií, ktoré majú zlepšiť odolnosť ekonomík a vyváženosť ich rozvoja. Predkladaný projekt vychádza z potreby aktualizovať poznanie a hlavné trendy pôsobiace pri reálnej konvergencii, pričom identifikujeme endogénne a exogénne determinanty, ktoré v poslednej dekáde zásadne poznačili tento proces a zameriame sa na tie faktory, ktoré ovplyvňujú konvergenciu HDP na obyvateľa a zároveň minimalizujú negatívne dopady na rozširovanie polarizácie príjmov.

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pauhofová Iveta CSc.
Anotácia:Percepcie jednotlivcov predstavujú dôležitú súčasť komplexného pohľadu na socio-ekonomický profil krajiny a v konečnom dôsledku ich možno pokladať za významný prvok pri tvorbe sociálnych politík. Ignorovaním subjektívnej dimenzie blahobytu dochádza k tomu, že v procesoch tvorby sociálnych politík takmer vôbec nie je zohľadnené vnímanie ekonomického blahobytu samotnými jednotlivcami. Hlavným vedeckým cieľom projektu je navrhnúť inovatívne prístupy k odhadu hraníc subjektívnej chudoby a priniesť nové pohľady na empíriu subjektívneho blahobytu a subjektívnej pohody v kontexte širších socio-ekonomických zmien v Európskej únii. Prínosy projektu sa prejavia v metodickej a empirickej rovine, predovšetkým v oblasti merania subjektívnej chudoby a nových empirických zistení, týkajúcich sa subjektívnej chudoby a subjektívnej pohody v Európe.

Mikro makro modelovanie v slovenských podmienkach

Micro macro modeling in Slovak conditions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Miklošovič Tomáš PhD.

Nelegitímne toky kapitálu a externé makroekonomické nerovnováhy

Illicit capital flows and external macroeconomic imbalances

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

Od vysokej k nízkej závislosti na verejných transferoch v starobe: dokáže viacpilierový dôchodkový systém zvládnuť negatívne následky starnutia populácie?

Transition from high to low dependence on public transfers in old age: can the multi-pillar pension system handle the negative consequences of population ageing?

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Domonkos Tomáš PhD.

Odhad združených predikčných intervalov pomocou bootstrapu

Bootstrap Based Empirical Joint Prediction Regions for Path Forecasts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ostrihoň Filip PhD.

Odolnosť inkluzívneho ekonomického rastu pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie

The resilience of inclusive economic growth under the influence of adverse economic situations

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Saher Liudmyla PhD.

Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky

The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and Non-standard Monetary Policies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fišera Boris PhD.

Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Anotácia:Politicko-ekonomické udalosti vo svetovom prostredí v uplynulých rokoch značne ovplyvnili ceny energií a rovnako aj energetickú bezpečnosť EÚ. Ropné šoky, globálna hospodárska kríza, pretrvávajúci a súčasne aktuálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, vypuknutie pandémie Covid-19, rôznorodosť a asynchrónnosť hospodárskych politík EÚ sú všetko príklady, ktoré poukázali na problematickú situáciu v oblasti energetickej politiky, resp. energetickej bezpečnosti EÚ, a taktiež na výkyvy cien energií. Energia, reprezentovaná energetickými komoditami je úzko spojená s medzinárodnou politikou, politickou ekonómiou a národnou bezpečnosťou, sa stala jedným z kľúčových faktorov v neustále sa meniacich medzinárodných vzťahoch, ktorý rozsiahlo ovplyvňuje politickú, ekonomickú a sociálnu stabilitu. Výskum bude zameraný predovšetkým na identifikovanie vplyvov politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energií a energetickú bezpečnosť Európskej únie so zameraním na Slovenskú republiku.

Výzvy starnutia slovenskej populácie a možnosti eliminácie jeho negatívnych dopadov

Challenges of demographic ageing in Slovakia and possiblities to eliminate its negative impacts

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lichner Ivan PhD.

Celkový počet projektov: 18