Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ekonomický ústav SAV, v. v. i.

Aplikácie metód strojového učenia na podporu tvorby politík trhu práce

Applying machine learning methods to support labour market policy making

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Anotácia:Ústredným cieľom projektu je preskúmať možnosti, ktoré otvára nedávny pokrok vo výskume strojového učenia (SU). Pokúsime sa SU aplikovať v dvoch dátových kontextoch: i. pre vyhodnotenie dopadov opatrení aktívnej politiky trhu práce (AOTP) s využitím administratívnych údajov o uchádzačoch o zamestnanie, ii. analýzou online dát z inzercie pracovných miest. Členovia riešiteľského kolektívu majú skúsenosti s obomi druhmi dát, dokumentované publikáciami, účasťou v predchádzajúcich projektoch a zdôraznené záujmom externých partnerov: Inštitútu finančnej politiky (IFP) a spoločnosťou Profesia a.s. V rámci prvého cieľa projektu plánujeme aplikovať techniky SU pri vyhodnocovaní dopadov slovenských AOTP. Pre tento účel, v kooperácií s IFP, vytvoríme očistený a zdokumentovaný evaluačný dátový súbor. Tento súbor bude aktualizovaný na ročnej báze a poslúži ako základ pre tvorbe jednotlivých dopadových štúdií. Tvorba jednotlivých štúdií bude tiež využívať výstupy z metodologickej aktivity zameranej na úpravu a aplikáciu techník SU v slovenskom dátovom kontexte. V tejto oblasti môžu členovia riešiteľského kolektívu stavať na už prebiehajúcej spolupráci. Druhý cieľ projektu je zameraný na preskúmanie potenciálu veľkých, online dát pri prognózovaní spoločensko-ekonomického vývoja. Konkrétne, spoločnosť Profesia a.s. má záujem na využití informácie o celkovom počte ňou registrovaných pracovných ponúk pri prognózovaní indikátorov trhu práce, ako napríklad miera nezamestnanosti či celková zamestnanosť. Plánujeme navrhnúť najvhodnejšiu špecifikáciu takéhoto prognostického modelu. Následne preskúmame ďalšie, online voľne dostupné zdroje dát (napr. trendy v online vyhľadávaniach) a ich potenciál pre zlepšenie predikcie. Na záver, využívajúc prístup k údajom z pracovnej inzercie, preskúmame ich ďalšie spoločenskovedné využitie. V tejto oblasti sa môžeme oprieť o bohatý zoznam štúdií využívajúcich údaje spoločnosti Profesia, náš záujem rozšírime o obsahovú analýzu pracovnej inzercie.

Distribučné dopady fiktívnej fakturácie v medzinárodnom obchode so službami

Distributional Effects of Misreporting in International Trade in Services

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. König Brian PhD.
Anotácia:Sektor služieb a jeho význam v medzinárodnom obchode v posledných rokoch zaznamenáva výrazný rozmach, pričom sa stal jedným z hlavných potenciálnych zdrojov ekonomickej výkonnosti krajín a súčasne reprezentuje významný zdroj konkurencieschopnosti spoločnosti. Avšak medzinárodný obchod sa často využíva aj ako prostriedok nelegálnych finančných únikov prostredníctvom falošnej fakturácie obchodu. Hlavným zámerom projektu je konštrukcia databázy zachytávajúcej objem finančných tokov špekulatívnej fakturácie v medzinárodnom obchode so službami a hodnotenie empirických dopadov týchto kapitálových únikov s dôrazom na príjmové nerovnosti. Projekt sa bude opierať o dva kľúčové prístupy odhadu falošnej fakturácie v medzinárodnom obchode so službami: prístup založený na analýze odlišných vykazovaných hodnôt v medzinárodnom obchode na strane importéra a exportéra a prístup založený na rozbore objemu medzinárodného obchodu nevysvetleného gravitačným modelom.

Finančný cyklus: tvorba, modelovanie a predikcie v prostredí strojového učenia

Financial cycle: design, modelling and forecasting within machine learning framework

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Lyócsa Štefan PhD.
Anotácia:Finančná nestabilita sa spája s obdobiami keď majú podniky sťažený prístup ku kapitálu, dochádza k obmedzeným investíciám, poklesu dôvery medzi ekonomickými subjektmi, vrátane domácností, ktoré sú nútené výrazne upraviť svoje súčasné aj budúce rozpočty. Vrchol a následný pokles finančného cyklu sa spája práve s takýmito obdobiami finančnej nestability. Finančný cyklus tak zachytáva zmeny v správaní sa ekonomických subjektov, najmä zmeny v ochote podstupovať riziko. Spôsob odhadu finančného cyklu by mal odrážať špecifiká jednotlivých finančných systémov čo vedie tvorcov politík k dopytu po riešeniach, ktoré sú šité na mieru tej ktorej krajiny. Hlavným cieľom navrhovaného projektu aplikovaného výskumu je navrhnúť nové indikátory finančného cyklu, ktoré budú slúžiť na monitorovanie a predikovanie budúcich rizík pre finančnú stabilitu Slovenska. Naše riešenie poskytne odberateľovi niekoľko nových indikátorov finančného cyklu, predikčné modely založené na strojovom učení a odhady najvýznamnejších faktorov ovplyvňujúcich budúci vývoj finančného cyklu. Navrhované riešenie by malo predstavovať systém na podporu rozhodovania, ktorý je jednak prínosný pre finančný sektor, ale má aj ambíciu prispieť do diskusie o budúcich opatreniach makroprudenciálnej politiky.

Hodnotenie dynamiky a charakteru zmien v slovenskej ekonomike v prudko sa meniacom externom prostredí

Evaluation the dynamics and nature of changes in the Slovak economy in a rapidly changing external environment

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jeck Tomáš PhD.
Anotácia:Slovenská ekonomika je v ostatnom období vystavená bezprecedentným externým šokom, ktoré zásadne ovplyvňujú jej aktuálny a budúci vývoj. Dopady pandémie a vojnového konfliktu na Ukrajine vyvolali potrebu reagovať na novú realitu na slovenskej i európskej úrovni. Problém ustrnutej produktivity a strácania tradičnej konkurencieschopnosti (v podobe nízkych jednotkových nákladov práce) si v post-covidovej ére žiada nové chápanie hospodárskej politiky, ktorá bude lepšie prepájať podporu produktivity s ľudským rozvojom. V tomto kontexte vyvstávajú nové výzvy pre verejné politiky najmä v oblasti trhu práce (demografické výzvy, migrácia), vonkajších ekonomických vzťahov, verejných rozpočtov, vedy, výskumu a inovácií a to nielen na domácej ale i vo väzbe na európske politiky a pokračujúcu integráciu. Projekt je preto zameraný na skúmanie dynamiky a charakteru týchto zmien slovenskej ekonomiky v prudko sa meniacom externom prostredí.

Hybridný systém modelov na podporu regionálnych politík: dopady na regióny, odvetvia a zamestnanosť

Hybrid modelling system for regional policy evaluation: regional, industry and labour effects

Doba trvania: 1.7.2021 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Radvanský Marek PhD.

Kauzalita a strojové učenie v ekonometrických modeloch

Causality and machine learning in econometric models

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štefánik Miroslav PhD.
Anotácia:Súčasný výskum sa v rastúcej miere zaoberá riešením kauzálnych otázok pomocou algoritmov strojového učenia. Cieľom tohto projektu je študovať kauzálne inferenčné otázky v rámci ekonometrických modelov s využitím predikčného výkonu algoritmov strojového učenia. Projekt taktiež zjednoduší aplikáciu týchto metód pre prax. Zatiaľčo bude výskumný tím otvorení rôznym problémom týkajúcich sa skúmanej témy, existujú nejaké konkrétne línie výskumu, ktoré môžu byť skúmané. Konkrétnejšie, ambíciou tohoto projektu bude: – študovať kauzálnu štruktúru ekonometrických modelov algoritmickým spôsobom, – skúmať diagnostické nástroje, ktoré by mohli informovať o tom, nakoľko sú modelové predpoklady vhodné a ako citlivé sú výsledky na porušenie identifikačných predpokladov –aplikovať existujúce metódy na využitie veľkorozmerných údajov pri skúmaní perspektív zamestnania evidovaných slovenských uchádzačov o zamestnanie a vplyvov rôznych programov na zamestnanosť a mzdy.

Konvergencia a polarizácia vo svetovej ekonomike

Convergence and polarization in the world economy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hošoff Boris PhD.
Anotácia:Svetová ekonomika prechádza v poslednej dekáde veľkou transformáciou, ktorá sa vyznačuje zintenzívnením spolupôsobenia viacerých dlhodobých trendov v rovnakom čase. K procesom klimatických zmien a starnutia obyvateľstva sa v posledných rokoch pridali zmeny, ktoré priniesla pandémia Covid-19 a dopady vojenských konfliktov. Zodpovedné autority na tento vývoj reagujú rozsiahlymi investíciami a prispôsobovaním hospodárskych stratégií, ktoré majú zlepšiť odolnosť ekonomík a vyváženosť ich rozvoja. Predkladaný projekt vychádza z potreby aktualizovať poznanie a hlavné trendy pôsobiace pri reálnej konvergencii, pričom identifikujeme endogénne a exogénne determinanty, ktoré v poslednej dekáde zásadne poznačili tento proces a zameriame sa na tie faktory, ktoré ovplyvňujú konvergenciu HDP na obyvateľa a zároveň minimalizujú negatívne dopady na rozširovanie polarizácie príjmov.

Metodické a empirické aspekty merania subjektívneho blahobytu

Methodological and Empirical Aspects of Subjective Welfare Measurement

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Pauhofová Iveta CSc.
Anotácia:Percepcie jednotlivcov predstavujú dôležitú súčasť komplexného pohľadu na socio-ekonomický profil krajiny a v konečnom dôsledku ich možno pokladať za významný prvok pri tvorbe sociálnych politík. Ignorovaním subjektívnej dimenzie blahobytu dochádza k tomu, že v procesoch tvorby sociálnych politík takmer vôbec nie je zohľadnené vnímanie ekonomického blahobytu samotnými jednotlivcami. Hlavným vedeckým cieľom projektu je navrhnúť inovatívne prístupy k odhadu hraníc subjektívnej chudoby a priniesť nové pohľady na empíriu subjektívneho blahobytu a subjektívnej pohody v kontexte širších socio-ekonomických zmien v Európskej únii. Prínosy projektu sa prejavia v metodickej a empirickej rovine, predovšetkým v oblasti merania subjektívnej chudoby a nových empirických zistení, týkajúcich sa subjektívnej chudoby a subjektívnej pohody v Európe.

Modelovanie kumulácie rizík a nerovnováh vo finančnom sektore

Modelling of accumulation of risks and imbalances in the financial sector

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Košťálová Zuzana PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt si kladie za cieľ prispieť k súčasnému stavu modelovania rizík a tvorby nerovnováh na finančnom trhu, najmä úverového trhu. Expanzívne tendencie na trhu úverov a na realitnom trhu, v kontexte rastúcej cenovej nestability, zvyšujú možnosť tvorby nerovnováh, ktoré môžu ohroziť finančnú stabilitu. Identifikácia expanzívnych fáz a indikátorov, ktoré by dokázali predikovať akumuláciu rizík a nerovnováh je dôležitá z pohľadu tvorcov hospodárskej a menovej politiky. Zámerom je vytvoriť modely, ktoré by dokázali predikovať expanzívnu fázu finančného cyklu, a tým by upozornili na potenciálne narušenie finančnej stability. Vedecký prístup a dosiahnuté výsledky tohto projektu prispejú do diskusie o zohľadňovaní rizík pre finančný sektor, predikovaní finančnej stability a poskytnú doplňujúce informácie, ktoré môžu slúžiť v kontexte dohľadu nad finančným sektorom, najmä pre účely makroprudenciálnej politiky.

Neklasický pohľad na migráciu a ekonomiku. Hodnotenie vplyvu migrácie na blahobyt domácností prostredníctvom ukazovateľov inkluzívneho rastu

A non-classical perspective on migration and economy. Assessing the impact of migration on household welfare through indicators of inclusive growth

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Saher Liudmyla PhD.
Anotácia:Sociálne a kultúrne dôsledky migrácie môžu ovplyvniť ekonomický blahobyt. Napriek značnému počtu štúdií v danej oblasti, máme za to, že je potrebné každú veľkú a náhlu migračnú vlnu študovať oddelene, pretože sa líšia v niektorých charakteristikách. Príkladom je nútená migrácia Ukrajincov v dôsledku invázie Ruska na Ukrajinu, kde výskum prostredníctvom inkluzívnych indikátorov rastu študuje vplyv migrácie na blahobyt domácností v Slovenskej republike ako konečný a najdôležitejší indikátor fungovania ekonomického systému. Výskum sa uskutočňuje v dvoch etapách. V prvej etape sa zisťuje vplyv migrácie na inkluzívny rast. V druhej etape sa pomocou metód ekonomického a matematického modelovania hodnotí vplyv inkluzívneho rastu na blahobyt domácností. Metodika výskumu je založená na kombinácii mikroekonomických a makroekonomických údajov, keďže presnejšie hodnotí stav blahobytu domácností v porovnaní s dostupnými štatistikami.

Odolnosť inkluzívneho ekonomického rastu pod vplyvom nepriaznivej ekonomickej situácie

The resilience of inclusive economic growth under the influence of adverse economic situations

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Saher Liudmyla PhD.

Prístupy k šíreniu inteligentných energetickych sietí

Approaches to the smart grids` dissemination

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.9.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Vakulenko Ihor Cand. Sc.

Rozvoj analýzy cenovej transmisie aj jej mechanizmov ako determinantov budúceho vývoja menších trhov

Developing the analysis of price transmission and its mechanisms as determinants of the future development of smaller markets

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.

Sledovať peniaze - Rozšifrovanie väzby medzi sektorom tieňového bankovníctva a nelegitímnymi finančnými tokmi

Follow the Money - Deciphering the Link between Shadow Banking Sector and the Illicit Financial Flows

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Širaňová Mária MA., PhD.

Transmisia cenových šokov vo výrobnom reťazci a zhluková analýza cien nehnuteľností v SR

Transmission of price shocks along production value chain and real estate prices cluster analysis in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kharin Sergei Cand.Sc.
Anotácia:Od recesie v roku 2009 nadobúdal cenový vývoj výrazne odlišné dynamiky. Pohybujúc sa od deflačných tlakov cez stagfláciu až po extrémne nestále a v niektorých prípadoch exponenciálne rastúce trajektórie. Zameraním navrhovaného projektu je preto podrobná analýza faktorov, ktoré vplývajú na tento vývoj. Zámerom je preskúmať dva odlišné výskumné smery. Prvý sa zameriava na ceny nehnuteľností a ich priestorové prepojenia a druhý analyzuje väzby medzi cenami energií a cenami ostatných produktov. Na skúmanie prenosu cien nehnuteľností v priestore rozšírime štandardné metódy zhlukovania o prvky strojového učenia. Na identifikáciu sily prenosu cien energií pozdĺž výrobného reťazca bude upravená metóda čiastkovej lineárnej kointegrácie (AVECM) založená na predpoklade, že v danom čase sa prenos cien riadi jedným z dvoch lineárnych režimov korekcie chýb, tak aby bolo možné zohľadnenie nelinearít v týchto vzťahoch.

Úloha devízového kanála pri transmisii menovej politiky: Prípad štandardnej a neštandardnej menovej politiky

The Role of Exchange Rate Channel in the Transmission of Monetary Policy: The Case of Standard and Non-standard Monetary Policies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Fišera Boris PhD.

Únik kapitálu a udržateľnosť vývoja vládneho dlhu v Afrike

Capital flight and government debt sustainability in Africa

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2024
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Abille Adamu Braimah MA.
Anotácia:Aj napriek tomu, že Medzinárodný menový fond (MMF) si je vedomý možných efektov fenoménu úniku kapitálu na dlhovú pozíciu afrických krajín, tento koncept stále nie je zahrnutý v oficiálnom rámci pre analýzu udržateľnosti dlhu (SDA) využívaného pri hodnotení ekonomickej situácie týchto krajín. Navyše, doteraz v relevantnej literatúre nie je dosiahnutý konsenzus, do akej miery problém úniku kapitálu ohrozuje udržateľnosť dlhovej pozície rozvojových krajín. S ohľadom na pervazívnosť problému úniku kapitálu v krajinách Afriky, ako teoreticky vyplýva z hypotézy otáčajúcich sa dvier popisujúcej vzájomný kauzálny vzťah medzi dlhom a problémom úniku kapitálu, tento projekt sa zameria na rozšírenie SDA prístupu využívaného MMF o koncept problému úniku kapitálu, pričom osobitná pozornosť bude venovaná volatilite výmenného kurzu v afrických krajinách. V empirickej časti bude vykonaná analýza efektu úniku kapitálu na výšku spreadu vládnych dlhopisov pomocou metódy tzv. pooled mean group a metódy system-GMM. Pomocou týchto empirických odhadov bude vypracovaná simulácia udržateľnosti vládneho dlhu bez prítomnosti efektov úniku kapitálu, tzv. kontrafaktuálny scenár vývoja.

Vplyv politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energie a energeticú bezpečnosť EÚ: implikácie pre Slovenskú republiku

The impact of political and economic events in the global environment on energy prices and EU energy security: implications for the Slovak Republic

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Obadi Saleh Mothana PhD.
Anotácia:Politicko-ekonomické udalosti vo svetovom prostredí v uplynulých rokoch značne ovplyvnili ceny energií a rovnako aj energetickú bezpečnosť EÚ. Ropné šoky, globálna hospodárska kríza, pretrvávajúci a súčasne aktuálny konflikt medzi Ruskom a Ukrajinou, vypuknutie pandémie Covid-19, rôznorodosť a asynchrónnosť hospodárskych politík EÚ sú všetko príklady, ktoré poukázali na problematickú situáciu v oblasti energetickej politiky, resp. energetickej bezpečnosti EÚ, a taktiež na výkyvy cien energií. Energia, reprezentovaná energetickými komoditami je úzko spojená s medzinárodnou politikou, politickou ekonómiou a národnou bezpečnosťou, sa stala jedným z kľúčových faktorov v neustále sa meniacich medzinárodných vzťahoch, ktorý rozsiahlo ovplyvňuje politickú, ekonomickú a sociálnu stabilitu. Výskum bude zameraný predovšetkým na identifikovanie vplyvov politicko-ekonomických udalostí vo svetovom prostredí na ceny energií a energetickú bezpečnosť Európskej únie so zameraním na Slovenskú republiku.

Celkový počet projektov: 18