Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav geotechniky SAV
Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím
A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.
Anotácia:Nekonvenčná mechanochemická metóda (vysoko-energetické mletie) bude použitá pri príprave vybraných typov oxidov a selenidov, konkrétne pyroxénov s chemickým zložením NaFeA2O6, kde A = Si, Ge a selenospinelov s chemickým zložením AB2Se4, kde A = Co, Ni, Cu a B = Co, Ni, Ti. Fyzikálno-chemické vlastnosti týchto materiálov je možné využiť v praxi napr. pri výrobe batérií s čo najdlhšou výdržou a fotovoltaických článkov, či v IT. Po prvý-krát budú študované procesy mechanicky indukovanej nukleácie od počiatočných štádií až po vznik požadovaných fáz, čo poskytne informáciu a objasnenie mikroskopického mechanizmu tejto metódy. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre pripravených materiálov a kvalitatívna informácia o povrchu a zrnitostnom zložení. Bude študovaný vplyv mechanického účinku na fyzikálno-chemické (magnetické, elektrické a optické) vlastnosti mechanosyntetizovaných materiálov porovnaním s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metód.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Hodnotenie environmentálneho zaťaženia prostredia v bývalom banskom areáli využitím tradičných a alternatívnych bioindikačných metód.
The assessment of environmental load of the environment in former mining area using traditional and alternative bioindication methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum obsahu znečisťujúcich látok v jednotlivých zložkách prostredia v rámci bývalého banského areálu v katastrálnom území obcí Zlatá Baňa a Červenica (Východné Slovensko). Pre výskumné účely budú okrem tradičných metód využité aj alternatívne bioindikačné výskumné metódy, ktoré predstavujú menej nákladné, ľahko realizovateľné a efektívne metódy hodnotenia obsahu kontaminantov v prírodnom prostredí. Štatistickým vyhodnotením získaných výsledkov bude overená vhodnosť a účinnosť týchto metód a navrhnutá najvhodnejšia alternatíva k tradičným monitorovacím metódam. Zároveň bude hodnotený vplyv ťažkých kovov na vybrané biologické, chemické a fyzikálne vlastnosti prostredia.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Anotácia:V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidov železa pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu. Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombinácie konvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy a spracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra - polovodiča pre uskladňovanie energie
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáborová Katarína
Anotácia:Zelené technológie v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. Projekt je zameraný na overenie troch stratégií mechanochemickej syntézy nanoštruktúrneho polovodiča a perspektívneho termoelektrického materiálu selenidu striebra, Ag2Se. Pôjde o jednostupňovú syntézu z prekurzorov AgNO3 a SeO2 a dve dvojstupňové syntézy, pričom v prvom stupni budú mletím pripravené nanočastice Ag, prostredníctvom chemického a biologického reduktanta. Tieto doposiaľ neuskutočnené procesy predstavujú jednoduchý, nízkonákladový, ekologický a bezrozpúšťadlový spôsob syntézy s potenciálom veľkokapacitnej produkcie Ag2Se. Inovatívna technológia šetriaca energiu sa považuje za sľubný spôsob, ako zmierniť dopad na životné prostredie. Súčasťou projektu je sledovanie kinetiky navrhnutých mechanochemických syntéz, skúmanie fázovej čistoty pripravených produktov prostredníctvom röntgenovej difraktometrie (XRD), charakterizácia morfológie prostredníctvom skenovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie (SEM, TEM) a meranie termoelektrických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2021
Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód
The study of particulate matters in ambient air and selected environment components using the screening methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Viaczložkové filtre v procese čistenia výluhov od toxických prvkov po bioremediácii pôd kontaminovaných hutníckym priemyslom
Multicomponent filters in process of leachates cleaning from the toxic elements after the bioremediation of soils contaminated by metallurgical industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.
Anotácia:Projekt zahŕňa základný výskum cieľovo orientovaný na úpravu výluhov získaných po bioremediácii kontaminovaných pôd, obsahujúcich ióny toxických prvkov. Vychádza z originálnych postupov biolúhovania pôd a sedimentov heterotrófnymi baktériami v aeróbnych a anaeróbnych podmienkach, študovaných v predchádzajúcom projekte VEGA zameranom na vývoj bioremediačnej technológie. Predmetom projektu je príprava a štúdium vlastností viaczložkových filtrov, pozostávajúcich z prírodných surovín (napr. kremenný piesok, siderit, pyrit) a synteticky pripravených materiálov (oxidy/hydroxidy železa, mangánu), ktoré budú použité na čistenie lúhovacích médií obsahujúcich toxické prvky. Originálnym prínosom bude stanovenie optimálneho pomeru jednotlivých zložiek filtrov tak, aby boli čo najefektívnejšie pri recyklácii média obsahujúcom rôzne koncentrácie iónov toxických prvkov v závislosti od vybranej lokality a kontaminácie pôdy, pričom najväčší dôraz sa bude klásť na odstránenie iónov arzénu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Vplyv rýchlosti deformácie na pevnostné a pretvárne vlastnosti hornín pre výskum rozpojovania hornín
The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Vysoko-energetické mletie pre syntézu nanomateriálov bio-prístupom a vybrané environmentálne aplikácie
High-energy milling for the synthesis of nanomaterials using bio-approach and selected environmental applications
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baláž Matej PhD.
Anotácia:Vedecký projekt je zameraný na mechanochemickú syntézu vybraných nanomateriálov kombináciou vysoko-energetického mletia a zeleného prístupu s využitím prekurzorov na báze minerálov, prírodných materiálov a odpadov. Mechanochemická redukcia sa zameria na prípravu nanokryštalických kovov s baktericídnymi účinkami (Ag, Cu). Zároveň bude projekt zameraný aj environmentálne, nakoľko sa bude na prírodných odpadoch na báze kalcitu skúmať možnosť využitia mechanochémie pri likvidácii halogénovaných zlúčenín a sorpcii toxických kovových iónov prítomných v odpadových vodách po banskej a hutníckej činnosti. Environmentálne hľadisko bude rezonovať aj pri štúdiu vybraných organických reakcií, kde mechanochémia umožňuje ich realizáciu v tuhej fáze bez použitia toxických rozpúšťadiel (solvent-free technology). Pre charakterizáciu produktov a monitorovanie environmentálnych ukazovateľov sa budú využívať dostupné charakterizačné metódy. Projekt rozširuje aplikačný potenciál mineralurgie s dosahom aj na hutnícku problematiku.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou
Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Anotácia:Nekonvenčné mechanochemické metódy budú použité k príprave nových vysoko-nerovnovážnych nanooxidov. Štúdium ranných štádií procesov mechanicky indukovanej nukleácie a rastu nerovnovážnych fáz poskytne prístup k objasneniu mikroskopického mechanizmu nekonvenčnej mechanochemickej preparačnej metódy. To predstavuje jeden z fundamentálnych a doteraz nevyriešených vedeckých problémov súčasnej mechanochémie/chémie tuhých látok. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre, o lokálnom štruktúrnom neporiadku, ako aj o dynamických a kinetických procesoch v mechanochemicky pripravených nanomateriáloch. Experimentálne bude štúdovaná mechanická, magnetická a elektrická odozva vysoko-nerovnovážnych nanofáz s cieľom určiť korelácie medzi ich lokálnou štruktúrou a funkčným správaním.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s aplikáciou mechanochemicko-biologickej aktivácie
Gold recovery from refractory sulphide concentrates by mechanochemico-biological activation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana PhD.
Anotácia:Náročné spracovanie koncentrátov s obsahom zlata, ako aj do nedávnej doby používaná nebezpečná kyanidová metóda podnietili aplikáciu nových spôsobov získavania tohto ušľachtilého kovu. Z uvedených príčin je tento vedecký projekt zameraný na získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s použitím nekyanidových mechanochemicko-biologických postupov. Mechanochemická aktivácia koncentrátov a kremičitých schránok špecifikovaných rias v nekyanidovom prostredí reagencií spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností nosných minerálov zlata, ako aj minerálnych zložiek rias. Tieto štruktúrne zmeny majú pri stanovených reakčných podmienkach rozhodujúci vplyv na vylúčenie nanočastíc zlata do nekyanidových reagencií, z ktorých sa následne zafixujú v bunkovom matrixe na mechanochemicky aktivovaných kremičitých schránkach rias.Takto získané nanočastice zlata môžu mať v praxi rôzne využitie, ako je urýchlenie rozkladu nebezpečných látok alebo likvidáciu škodlivín v kontaminovanej vode, pôde a ovzduší.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 14