Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav geotechniky SAV, v. v. i.
Ekologický spôsob prípravy vybraných minerálnych fáz na báze oxidov a selenidov vysoko-energetickým mletím
A green approach to the direct synthesis of selected oxide and selenide mineral phases by high-energy milling
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Achimovičová Marcela PhD.
Anotácia:Nekonvenčná mechanochemická metóda (vysoko-energetické mletie) bude použitá pri príprave vybraných typov oxidov a selenidov, konkrétne pyroxénov s chemickým zložením NaFeA2O6, kde A = Si, Ge a selenospinelov s chemickým zložením AB2Se4, kde A = Co, Ni, Cu a B = Co, Ni, Ti. Fyzikálno-chemické vlastnosti týchto materiálov je možné využiť v praxi napr. pri výrobe batérií s čo najdlhšou výdržou a fotovoltaických článkov, či v IT. Po prvý-krát budú študované procesy mechanicky indukovanej nukleácie od počiatočných štádií až po vznik požadovaných fáz, čo poskytne informáciu a objasnenie mikroskopického mechanizmu tejto metódy. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre pripravených materiálov a kvalitatívna informácia o povrchu a zrnitostnom zložení. Bude študovaný vplyv mechanického účinku na fyzikálno-chemické (magnetické, elektrické a optické) vlastnosti mechanosyntetizovaných materiálov porovnaním s materiálmi rovnakého zloženia, pripravených inými konvenčnými metód.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Hybridné kompozity pre komplexné čistenie priemyselných vôd
Hybrid Composites for Complex Treatment of Industrial Waters
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Melnyk Inna PhD.
Anotácia:Ochrana a čistenie vôd je prioritnou oblasťou výskumu 21. storočia. Ciele projektu spadajú do priorít definovaných Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky - RIS 3, ako aj do stratégie Európa 2020. Hlavným cieľom projektu je príprava progresívnych mikro a nanosorbentov na báze oxidu kremičitého a oxidov kovov pre odstraňovanie anorganických a organických polutantov z vôd. Povrch sorbentov bude modifikovaný rôznymi funkčnými skupinami, čím sa zabezpečí selektivita sorbentov voči rôznym iónom kovov a organickým polutantom. Sorbenty budú pripravené jednokrokovou syntézou multifunkčných poráznych a neporéznych sférických kremičitých častíc. Zároveň bude skúmaná príprava kompozitných magnetických sorbentov s mono- a multifunkčnými povrchovými vrstvami. Uvedené materiály budú testované za účelom odstraňovania anorganických a organických polutantov z odpadových vôd. Menovite pojde o ióny arzénu, olova, kadmia, ortuti ako aj o adsorbovateľné organické halogény z hutníckeho priemyslu, polyaromatické uhľovodíky z poľnohospodárskeho priemyslu, azofarbivá z textilného priemyslu ako aj reziduá liečiv a/alebo antibiotík.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Chalkogenidy ako perspektívne, ekologicky a ekonomicky prijatelné nanomateriály pre energetiku a medicínu
-
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr.h.c. prof. RNDr. Baláž Peter DrSc.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Intenzifikácia získavania vybraných kovov z ťažkoupraviteľných polymetalických rúd a banských odpadov v mikrovlnnom poli
Intensification of Selected Metals Recovery from Refractory Polymetallic Ores and Mining Wastes in Microwave Field
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Znamenáčková Ingrid PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium využitia mikrovlnnej energie pri získavaní kritických a strategických kovov (Cu, Sb, Ag, Au a REE) z ťažkospracovateľných polymetalických rúd a ich koncentrátov. Za účelom efektívneho uvoľnenia úžitkových zložiek bude realizovaná mikrovlnná predúprava vzoriek. Pozornosť bude zameraná na selektívny ohrev úžitkových minerálov, silneabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (sulfidy a oxidy) a jalových minerálov, neabsorbujúcich mikrovlnné žiarenie (kremičitany). Selektivita ohrevu a stupeň narušenia minerálnej štruktúry budú hodnotené optickou a rastrovacou elektrónovou mikroskopiou. Sledovaný bude aj vplyv mikrovĺn na procesy zdrobňovania a rozdružovania v magnetickom, elektrickom a gravitačnom poli. Získavanie kovov bude uskutočňované extrakčnými postupmi v roztokoch minerálnych a organických kyselín (EDTA) a ich solí pred a po mikrovlnnej predúprave rúd a koncentrátov. Taktiež bude realizovaná mikrovlnne asistovaná extrakcia kovov, umožňujúca účinnejší priebeh lúhovania.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Mechanosyntéza a štúdium minerálov na báze komplexných oxidov ako vhodných komponentov zariadení pre výrobu energie s minimálnym negatívnym dopadom na životné prostredie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Možnosti získavania kritických surovín pomocou progresívnych metód spracovania banských odpadov
Possibilities of critical raw materials recovery by advanced methods of mining wastes processing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia:Zámer projektu je v súlade s prioritami vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja RIS 3 ako aj Stratégiou environmentálnej politiky Slovenskej republiky do roku 2030. Riešenie projektu vyplýva z potrieb výskumu a vývoja progresívnych metód spracovania odpadov z banského a úpravníckeho priemyslu rudných surovín za účelom získavania kritických surovín s ohľadom na ochranu životného prostredia. Projekt je zameraný na štúdium zhodnotenia odpadov vybraných starých banských záťaží s obsahom sulfidických minerálov na území Slovenska - Smolník a Zlatá Baňa, ako sekundárnych zdrojov kritických surovín. Navrhovaný koncept riešenia vyplýva z intenzifikácie prírodných dejov v spojení s pokročilými fyzikálno-chemickými a najmä biologickochemickými postupmi, ktoré sú v súlade so všeobecne používanými postupmi úpravy banských odpadov a zároveň rešpektujú špecifické geochemické a hydrogeologic ké pomery predmetných lokalít. Očakávanými prínosmi projektu je selektívne získanie kovov, eliminácia síranov, využitie minerálnych frakcií pre stavebné materiály a návrh remediácie pre ozdravenie a využitie krajinného potenciálu.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Príprava materiálov pre remediáciu environmentálnych záťaží po banskej činnosti
Preparation of Materials for the Remediation of Old Mining Sites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Václavíková Miroslava PhD.
Anotácia:V dôsledku intenzívnej priemyselnej činnosti sa v podobe tuhých, kvapalných, ako aj plynných odpadov dostáva do jednotlivých zložiek životného prostredia čoraz viac ťažkých kovov, rádionuklidov a iných vysoko toxických látok vrátane organických zložiek. Špecifickou vlastnosťou ťažkých kovov je, že na rozdiel od väčšiny organických polutantov vôbec nepodliehajú rozkladným procesom. Jedným zo zdrojov ťažkých kovov vo vodách na Slovensku sú staré banské záťaže, z ktorých vyteká pomerne veľké množstvo kyslých banských vôd s nadlimitnými koncentráciami kovov. Projekt je zameraný na prípravu kompozitných sorbentov na báze oxidov železa pre odstraňovanie toxických kovov/polokovov z vôd tak v katiónovej forme (napr. Cd, Pb, Cu), ako aj vo forme aniónov/oxoaniónov (napr. As, Cr, Sb, Mo). Zároveň budú tieto materiály testované na sorpciu vybraných organických kontaminantov (napr. ropných produktov, polyaromatických uhľovodíkov, a i.) vyskytujúcich sa v životnom prostredí.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium biooxidačných a bioredukčných procesov síry a jej zlúčenín v životnom prostredí a v priemysle
Study of the bio-oxidising and bio-reducing processes of sulphur and its compounds in environment and industry
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Luptáková Alena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium pozitívnych a negatívnych dôsledkov metabolickej činnosti síru-oxidujúcich a síran-redukujúcich baktérií v životnom prostredí a v technológiách najmä úpravníckeho a stavebného priemyslu. Hlavnou oblasťou výskumu je vývoj metód aplikácie a kontroly metabolizmu sírnych baktérií v súvislosti s úpravou priemyselných odpadových vôd, štúdia predikcie a zamedzenia ich korozívnych účinkov na stavebné materiály. Očakávaným prínosom projektu je štúdium nových metodických postupov využitia kombinácie konvenčných metód s biooxidačnými a bioredukčnými metódami síry a jej zlúčenín v procesoch úpravy a spracovania surovín, priemyselných odpadov a environmentálnych matríc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Štúdium možností mechanochemickej syntézy selenidu striebra - polovodiča pre uskladňovanie energie
-
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáborová Katarína
Anotácia:Zelené technológie v posledných rokoch priťahujú veľkú pozornosť z hľadiska ochrany životného prostredia. Projekt je zameraný na overenie troch stratégií mechanochemickej syntézy nanoštruktúrneho polovodiča a perspektívneho termoelektrického materiálu selenidu striebra, Ag2Se. Pôjde o jednostupňovú syntézu z prekurzorov AgNO3 a SeO2 a dve dvojstupňové syntézy, pričom v prvom stupni budú mletím pripravené nanočastice Ag, prostredníctvom chemického a biologického reduktanta. Tieto doposiaľ neuskutočnené procesy predstavujú jednoduchý, nízkonákladový, ekologický a bezrozpúšťadlový spôsob syntézy s potenciálom veľkokapacitnej produkcie Ag2Se. Inovatívna technológia šetriaca energiu sa považuje za sľubný spôsob, ako zmierniť dopad na životné prostredie. Súčasťou projektu je sledovanie kinetiky navrhnutých mechanochemických syntéz, skúmanie fázovej čistoty pripravených produktov prostredníctvom röntgenovej difraktometrie (XRD), charakterizácia morfológie prostredníctvom skenovacej a transmisnej elektrónovej mikroskopie (SEM, TEM) a meranie termoelektrických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2022
Štúdium tuhých častíc v ovzduší a vybraných zložiek životného prostredia využitím screeningových metód
The study of particulate matters in ambient air and selected environment components using the screening methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hančuľák Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Vplyv rýchlosti deformácie na pevnostné a pretvárne vlastnosti hornín pre výskum rozpojovania hornín
The effect of the strain rate on the strength and deformation rock properties for the research of the rock disintegration
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Labaš Milan PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Vzťahy medzi štruktúrou a nezvyčajnými fyzikálnymi vlastnosťami vo vysoko-nerovnovážnych oxidoch pripravených nekonvenčnou mechanochemickou syntézou
Relationships between structure and unusual physical properties in highly nonequilibrium oxides prepared by unconventional mechanochemical synthesis
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Fabián Martin PhD.
Anotácia:Nekonvenčné mechanochemické metódy budú použité k príprave nových vysoko-nerovnovážnych nanooxidov. Štúdium ranných štádií procesov mechanicky indukovanej nukleácie a rastu nerovnovážnych fáz poskytne prístup k objasneniu mikroskopického mechanizmu nekonvenčnej mechanochemickej preparačnej metódy. To predstavuje jeden z fundamentálnych a doteraz nevyriešených vedeckých problémov súčasnej mechanochémie/chémie tuhých látok. Bude získaná detailná kvantitatívna informácia o atómovej a elektrónovej štruktúre, o lokálnom štruktúrnom neporiadku, ako aj o dynamických a kinetických procesoch v mechanochemicky pripravených nanomateriáloch. Experimentálne bude štúdovaná mechanická, magnetická a elektrická odozva vysoko-nerovnovážnych nanofáz s cieľom určiť korelácie medzi ich lokálnou štruktúrou a funkčným správaním.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s aplikáciou mechanochemicko-biologickej aktivácie
Gold recovery from refractory sulphide concentrates by mechanochemico-biological activation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ficeriová Jana PhD.
Anotácia:Náročné spracovanie koncentrátov s obsahom zlata, ako aj do nedávnej doby používaná nebezpečná kyanidová metóda podnietili aplikáciu nových spôsobov získavania tohto ušľachtilého kovu. Z uvedených príčin je tento vedecký projekt zameraný na získavanie zlata z ťažko spracovateľných sulfidických koncentrátov s použitím nekyanidových mechanochemicko-biologických postupov. Mechanochemická aktivácia koncentrátov a kremičitých schránok špecifikovaných rias v nekyanidovom prostredí reagencií spôsobuje zmeny fyzikálno-chemických vlastností nosných minerálov zlata, ako aj minerálnych zložiek rias. Tieto štruktúrne zmeny majú pri stanovených reakčných podmienkach rozhodujúci vplyv na vylúčenie nanočastíc zlata do nekyanidových reagencií, z ktorých sa následne zafixujú v bunkovom matrixe na mechanochemicky aktivovaných kremičitých schránkach rias.Takto získané nanočastice zlata môžu mať v praxi rôzne využitie, ako je urýchlenie rozkladu nebezpečných látok alebo likvidáciu škodlivín v kontaminovanej vode, pôde a ovzduší.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 13