Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Parazitologický ústav SAV, v. v. i.

Alternatívne metódy hodnotenia miery kontaminácie vodného ekosystému s využitím rýb a ich parazitov

Alternative methods for assessing contamination rates of aquatic ecosystem using fish and their parasites

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Oros Mikuláš PhD.
Anotácia:Niektoré regióny východného Slovenska, hlavne oblasť Zemplína, sú známe vysokým stupňom závažného znečistenia polychlórovanými bifenylmi (PCB). PCB sú vysoko toxické kontaminanty, ktoré dlhodobo pretrvávajú v prostredí a predstavujú značné riziko pre ľudské zdravie a život zvierat. Najvyššie množstvá PCB, vysoko prekračujúce ekologické a zdravotné limity, boli namerané v sedimentoch nádrže Zemplínska Šírava, avšak ich ďalšie šírenie priľahlými tokmi do iných lokalít povodia rieky Bodrog je preskúmané nedostatočne. Cieľom projektu je komplexný výskum PCB znečistenia Zemplínskej Šíravy a priľahlých riek s využitím analytických metód a bioindikátorov, vybraných druhov rýb a ich parazitov. Dôležitou časťou projektu je výskum štrukturálnych, bunkových a funkčných abnormalít (chromozómových aberácií a porúch gametogenézy) u parazitov kontaminovaného ekosystému. Očakávame, že naše výsledky poskytnú nové informácie o ekologickom stave skúmaných lokalít, fyziologickom stave rýb a rizík pre rezidentov oblasti Zemplína.

Biogeografia a migračné trasy zoonóznych pásomníc Dibothriocephalus latus a D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Biogeography and migratory routes of zoonotic tapeworms Dibothriocephalus latus and D. dendriticus (Cestoda: Diphyllobothriidea)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hromadová Ivica DrSc.
Anotácia:Pásomnice zvané škárovce (Cestoda, rad Diphyllobothriidea) sú pôvodcami parazitárnej zoonózy nazývanej difylobotrióza. K nákaze človeka môže dôjsť pri konzumácii rýb infikovaných larválnymi štádiami (plerocerkoidmi). Do radu patrí 50 druhov pásomníc, z ktorých 6 bolo potvrdených u človeka. K európskym druhom so zoonóznym potenciálom a rozsiahlym geografickým rozšírením patria dva druhy, Dibothriocephalus latus a Dibothriocephalus dendriticus, ktoré boli vybrané ako modelové parazity predkladaného projektu. Cieľom projektu je aktualizovať údaje o ich výskyte vo vybraných európskych oblastiach. Na základe štruktúry a frekvencie výskytu mitochondriálnych haplotypov a alelových frekvencií polymorfných mikrosatelitových lokusov sa zistí genetická skladba európskych a amerických populácií modelových druhov, ktorá umožní determinovať ich vzájomné vzťahy a cesty šírenia. Výstupom projektu bude zistenie, či je difylobotrióza v Európe pôvodnou zoonózou, alebo je výsledkom transkontinentálnej introdukcie.

Cestodózy so zoonóznym potenciálom na Slovensku – zanedbateľné riziko alebo závažná hrozba?

Cestodoses with zoonotic potential in Slovakia – negligible risk or serious threat?

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Antolová Daniela DrSc.
Anotácia:Na Slovensku sa vyskytujú tri medicínsky významné rody pásomníc, Echinococcus spp., Hymenolepis spp. a Taenia spp. Najzávažnejšie ochorenia, alveolárnu a cystickú echinokokózu, spôsobujú larválne štádiá E. multilocularis a E. granulosus. Ochorenia vyvolané Taenia saginata a T. solium sú zriedkavejšie a nie tak závažné, avšak v prípade infekcie T. solium môže dôjsť k život ohrozujúcej, nervovej forme ochorenia. Hymenolepióza sa u ľudí nevyskytuje často, avšak vysoká prevalencia Hymenolepis nana zistená u drobných hlodavcov v obchodoch so zvieratami v spojení s jej zoonóznym charakterom a nedávno potvrdenou schopnosťou neoplastickej transformácie dokazuje, že riziko ohrozenia zdravia ľudí pri tomto ochorení nie je zanedbateľné. Cieľom projektu je rozšíriť aktuálne poznatky o výskyte a genetickej diverzite Echinococcus spp., Hymenolepis spp. a Taenia spp. a analýzou imunologických parametrov u pacientov v rôznom štádiu echinokokózy prispieť k objasneniu stavu ich imunitnej odpovede a jej potenciálnej modulácii.

Drobné cicavce ako rezervoár zoonóznych patogénov v urbanizujúcom sa svete - epidemiológia a genetická diverzita

Small mammals as reservoir for zoonotic pathogens in an urbanizing world – epidemiology and genetic diversity.

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na výskum šírenia zoonóznych patogénov parazitárneho (Capillaria hepatica, Trichinella spp., Toxocara spp., Echinococcus multilocularis, Hymenolepis spp., Toxoplasma gondii) a bakteriálneho pôvodu (Bartonella spp., Rickettsia spp., Borrelia spp. a ďalšie) prostredníctvom rezervoárových hostiteľov zo skupiny hlodavcov a hmyzožravcov. Daná problematika veľmi úzko súvisí s aktuálnou intenzívnou urbanizáciou, ktorá výraznou mierou modifikuje prirodzené habitaty a rozšírenie voľne žijúcich živočíchov. Navyše, spoločné prostredie, ktoré zdieľajú urbanizované živočíšne druhy s človekom, ako aj zoonózny charakter mnohých patogénov, často predstavujú vážne riziko z pohľadu ohrozenia verejného zdravia. Cieľom predkladaného projektu je uskutočniť komplexný zoologický a epidemiologický výskum, na základe ktorého budú získané prioritné informácie o druhovom zastúpení rezervoárových hostiteľov a nimi prenášaných patogénov v rôznych habitatoch urbánneho a suburbánneho typu, budú vykonané fygenetické analýzy získaných izolátov a stanovená miera potenciálneho infekčného rizika, tak z pohľadu veterinárnej medicíny, ako aj verejného zdravia. Pridanou hodnotou projektu je vysoká pravdepodobnosť získania vzácneho biologického materiálu potenciálne využiteľného v ďalších biologicky aj medicínsky zameraných výskumoch.

Ivermektín - antiparazitárna terapia u malých prežúvavcov, rezistencia a reziduá v potravinách.

Ivermectin - antiparasitic therapy in small ruminants, resistance and residues in food

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MVDr. Várady Marián DrSc.

Modulácia imunity albendazolom a úloha vybraných miRNAs pri experimentálnej alveolárnej echinokokóze

Modulation of imunity by albendazole and the role of selected miRNAs in experimental alveolar echinococcosis.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hrčková Gabriela DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium imunologických mechanizmov a interakcií medzi hostiteľmi a parazitmi pri ochorení alveolárna echinokokóza (AE), ktoré patrí k najzávažnejším parazitozoonózam. Toto ochorenie je vyvolané metacestódami (larválnymi štádiami) pásomnice Echinococcus multilocularis, ktoré majú schopnosť tvorby nádoru podobných parazitárnych cýst v rôznych hostiteľoch, vrátane človeka. Infekcia je sprevádzaná imunosupresiou, ktorá je potencovaná podávaním albendazolu (ABZ), používanom v rámci terapie tohto ochorenia. Realizácia projektu umožní získať nové informácie o mudulácii vrodenej a získanej imunity hostiteľa so zameraním na populácie myeloidných buniek so supresorickými vlastnosťami a umožní odhaliť akým spôsobom prispievajú exkrečno-sekrečné produkty parazita a vrátane nekódujúcich miRNAs k supresii imunitnej odpovede hostiteľa. Súčasne sa vyhodnotia mechanizmy akými ABZ ovplyvňuje imunosupresiu a cirkulujúce parazitické miRNAs, čo prehĺbi poznatky o imunopatológii ochorenia.

Molekulárne a fylogeografické štúdie pôvodcov vynárajúcich sa zoonóz - alveolárnej a cystickej echinokokózy

Molecular and phylogeographical studies of causative agents of emerging zoonoses - alveolar and cystic echinococcosis.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šnábel Viliam CSc.
Anotácia:Alveolárna a cystická echinokokóza, spôsobované cestódmi Echinococcus multilocularis a E. granulosus sensu lato, sú považované za vynárajúce sa zoonózy v Európe. Projekt je zameraný na lepšie spoznanie evolučnej histórie druhu E. multilocularis a jeho migrácie v rámci euroázijského kontinentu, s analýzou výskytu jeho druhových línií, ktoré sa často líšia v infekčnosti pre človeka. U komplexu E. granulosus sensu lato bude pozornosť zameraná hlavne na mapovanie miery výskytu virulentného druhu E. granulosus sensu stricto, ktorý sa nedávno rozšíril zo stredomorskej oblasti smerom na sever. U druhov E. canadensis and E. granulosus s.s. budú analyzované fylogeografické vzťahy, s indikovaním historických migračných ciest a súčasnej distribúcie ich variantov na území strednej a východnej Európy. U genotypov G1 a G3 druhu E. granulosus s.s. bude sledované, do akej miery sa tieto genetické varianty odlišujú vo vybraných biologických charakteristikách a či predstavujú porovnateľné ohrozenie pre nákazu človeka.

Pôdna mikrobiota v prírodných lesných ekosystémoch, jej odozva na meniace sa biotické a abiotické faktory habitátu

Soil microbiota in natural forest ecosystems: its response to changing biotic and abiotic factors of habitat

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renčo Marek PhD.
Anotácia:Pôdna mikrobiota (vrátane pôdnych nematód) zohráva kľúčovú úlohu v kolobehu látok a energie, reguluje prístupnosť živín z pôdy rastlinám, a zabezpečuje tak základné ekosystémové služby lesa. Preto poznatky o stave spoločenstva pôdnych mikroorganizmov a nematód, faktorov, ktoré ich ovplyvňujú, a následne poznatky o spôsoboch ich usmernenia, sú základnou a nevyhnutnou potrebou nielen v oblasti zabezpečenia produkcie rastlín, ale najmä v ekológii pôdy a v ekológii všeobecne. Cieľom navrhovaného projektu je analyzovať a objasniť, ako sa mení odozva pôdnej mikrobioty vrátane nematód na zmeny abiotických a biotických faktorov ich habitátu v prírodných lesných ekosystémoch na lokálnej úrovni (úroveň porastu) a zistiť, či sa “pattern” tejto odozvy odlíšuje na regionálnej a globálnej úrovni. Výskum sa uskutoční na lokalitách s rôznymi drevinami (buk a smrek) v prírodných lesných ekosystémoch. Za inovatívne prvky projektu možno považovať: i) komplexné hodnotenie vzťahov v systéme vegetácia-pôda-pôdna mikrobiota, ii) štúdium vzťahov medzi dvomi skupinami mikrobioty - pôdnymi mikroorganizmami a nematódami, iii) syntéza údajov o pôdnych mikroorganizmoch z rôznych lokalít na Slovensku a v zahraničí, čo umožní určitý stupeň zovšeobecnenia poznatkov. Porozumieť tomu, ako pôdna mikrobiota reaguje na variabilitu biotických a abiotických faktorov, je nevyhnutným predpokladom pre vypracovanie odporúčaní týkajúcich sa ochrany pôdy a zachovania biodiverzity v súvislosti so zmenou klímy.

Priamy a nepriamy vplyv inváznych druhov rastlín na biodiverzitu pôdnej mikro a mezofauny

Direct and indirect impact of invasive plant species on soil micro and mesofauna biodiversity

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Renčo Marek PhD.
Anotácia:Invázne druhy rastlín majú v súčasnosti vďaka globálnemu transportu tovarov a služieb, takmer neobmedzené možnosti šírenia po celej planéte. Dokážu rýchlo obsadiť nové oblasti, vytvárať úplne nové typy vegetácií, avšak ich vplyv na pôdne organizmy je doteraz málo študovaný. Predkladaný projekt sa zaoberá základnými otázkami pôdnej a rastlinnej ekológie, pričom dôraz kladie na diverzitu druhov a štruktúru spoločenstiev pôdnych nematód,funkčnú diverzitu mikroorganizmov, charakter vegetácie a ich vzájomné interakcie v prírodných ekosystémoch ovplyvnených inváziou nepôvodných, inváznych druhov rastlín. Projekt má za cieľ analyzovať vplyv invázie na pôdne organizmy, fyzikálne a chemické vlastnosti, zásoby organickej hmoty v pôde v závislosti od druhu inváznej rastliny. Zhodnotiť stav pôdneho prostredia pôvodných a inváziou pozmenených ekosystémov pri využití pôdnych nematód a mikroorganizmov ako indikátorov. Údaje získané z prírodných ekosystémov verifikujeme v kontrolovaných podmienkach (in vivo, in vitro)

Spoločenské zvieratá ako účinný indikátor cirkulácie patogénov so špecifickým dôrazom na vektormi prenášané a zoonózne druhy

Pet animals as effective sentinels of pathogens´ circulation with specific emphasis on vector-borne and zoonotic species

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Miterpáková Martina DrSc.
Anotácia:Epidemiológia infekčných ochorení psov a mačiek prechádza štádiom rýchlych zmien. Nárast cestovateľských aktivít, intenzívna urbanizácia, ako aj zmeny klímy a prirodzených biotopov, môžu viesť ku zmenám v diverzite a abundancii vektorov a rezervoárov mnohých nebezpečných patogénov a následne ovplyvniť aktuálnu epidemiologickú situáciu. Vzhľadom na to, že 60 až 80 % infekčných ochorení má zoonózny charakter, psy a mačky môžu byť efektívnymi sentinelovými organizmami pre hodnotenie miery infekčného rizika pre ľudí. Projekt sa primárne zameriava na článkonožcami prenášané patogény (Anaplasma, Borrelia, Babesia, Hepatozoon, Dirofilaria, Thelazia a.i.) cirkulujúce v rôznych typoch urbánneho prostredia s navzájom sa líšiacich klimatickými podmienkami, typom krajiny a biodiverzitou. Výstupom projektu budú poznatky o druhovej diverzite a abundancii kliešťov a epidemiologicky dôležitých patogénov ohrozujúcich zdravie spoločenských zvierat a ľudí v oblastiach s vysokou populačnou hustotou oboch ohrozených skupín.

Šírenie mikrobiálnych a parazitických organizmov pod vplyvom globálnych klimatických, environmentálnych a spoločenských zmien

Microbial and parasitic organisms spread under the influence of global climate, environmental and social changes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Papajová Ingrid PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Kuzmina Tetiana PhD.
Anotácia:Projekt zameraný na: - celoplošný prieskum výskytu pastevných parazitóz vo vybraných plemenných, športových a rekreačných chovoch koní; - stanovenie účinnosti liečiv používaných na dehelmintizáciu; - populačno-genetickú analýzu parazitov Parascaris univalens a Parascaris equourum za účelom ich spoľahlivej druhovej determinácie a následnej cielenej terapie koní.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Lisitsyna Olga PhD.
Anotácia:Témou projektu je systematika, taxonómia a biodiverzita háčikohlavcov (Acanthocephala), parazitov sladkovodných a morských rýb.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.10.2022 - 30.9.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: HDR. MSc. Sarabeev Volodimir PhD.
Anotácia:Téma riešeného projektu: Parazito-hostiteľské vzťahy v pôvodných a nepôvodných hostiteľoch: môžu byť parazity nástrojom kontroly bioinvázie?

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

Scholarships for excellent researchers threatened by the war conflict in Ukraine

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Syrota Yaroslav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na komplexný výskum helmintofauny drobných zemných cicavcov, so špecifickým dôrazom na urbánne prostredie.

Celkový počet projektov: 15