Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústredná knižnica SAV, v. v. i.

Chronológia dejín knižníc na Slovensku od počiatkov do roku 2020

Chronologia historiarum bibliothecarum ab initio usque ad annum 2020

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Kollárová Ivona PhD.
Anotácia:Projekt je interdisciplinárny a uskutoční sa v odboroch Knižničná a informačná veda (sociálne aspekty) a Historické vedy a archeológia. Výstupy projektu budú zamerané na inovatívne sprístupnenie poznatkov o dejinách knižníc, ktoré tvoria fundamentálnu súčasť kultúrneho dedičstva odzrkadľujúc kultúrnu, spoločenskú a výchovnovzdelávaciu úrovne Slovenska a Slovákov a poskytujúc nevyvrátiteľné dôkazy o vklade Slovenska do európskeho kultúrneho dedičstva. Projekt je zameraný na primárnu heuristiku a základný výskum v oblasti získavania informácií a pertinentných pramenných dokumentov, ktoré podajú d kaz o intelektuálnej úrovni obyvateľstva žijúceho na území dnešného Slovenska od obdobia stredoveku, ktorej dokladmi je zbierkotvorná činnosť ústiaca do vzniku knižných zbierok, neskoršie knižníc. V súčasnosti neevidujeme informácie, ktoré by podávali prehľad o zakladaní, rozvoji i zániku knižníc rôzneho typu, vlastníkov i zamerania. Výskumnou témou projektu je získanie primárnych a pramenných dát, ktoré vytvoria a budú prezentovať chronologický retrospektívny pohľad na dejiny knižníc v prostredí digitálneho informačného priestoru. Výskumným problémom je materiálová dokumentácia konkrétnych prejavov zbierkotvornej činnosti a základných momentov inštitucionalizácie knižníc. Špecifickým výskumným problémom projektu je vizualizácia získaných dát prostredníctvom nových technológií a ich propagácia v kontexte popularizácie vedy. Všeobecný rámcový cie projektu vychádza z poznania, že súčasná úroveň informačných a komunikačných technológií poskytuje prostriedky na rekonštrukciu siete knižníc s interaktívnym prístupom pre širokú verejnosť.

Celkový počet projektov: 1