Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

Bentický život v krasových prameňoch: Ekologická izolovanosť pramenného habitatu, funkčné zloženie a fylogenetická diverzita bentických organizmov

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.
Anotácia:Modely pohlavného výberu primárne zahŕňajú Fisherov model pohlavného výberu (runaway), selekciu dobrých génov, princíp handicap a sexuálny konflikt. Tieto procesy sú však v súčasnosti ovplyvnené environmentálnymi zmenami, ktoré spôsobujú priame alebo nepriame environmentálne znečistenie. V predloženom projekte použijeme známy modelový druh pavúka lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) u ktorého používa samec pri rozmnožovaní svadobné kŕmenie (t.j. prenos výživných látok od samca k samici) na testovanie otázky vplyvov environmentálneho znečistenia na evolúciu reprodukčného správania. Konkrétne sa budeme venovať priamym (pôsobenie ťažkých kovov) aj nepriamym (nedostatok potravy) vplyvom environmentálneho znečistenia na pohlavný výber. Okrem oho sa budeme venovať ďalším evolučným otázkam týkajúcich sa fyziologických nákladov samcov na svadobné kŕmenie. Výsledky našich výskumov sa budú dať zovšeobecniť a pomôžu nám pochopiť aký vplyv majú environmentálne zmeny na evolúciu pohlavného výberu.

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia:V tomto projekte sa zameriame na identifikáciu a analýzu expresie a funkcie peptidov kliešťa, ktoré sú podobné evolučne konzervovaným kalcitonínom. Tieto peptidy kontrolujú u hmyzu a stavovcov dôležité fyziologické procesy ako homeostatickú koncentráciu vody a iónov, metabolizmus, príjem potravy a rozmnožovanie. Kalcitonínu podobné peptidy (CTs) budeme študovať na modelových druhoch Ixodes ricinus a I. scapularis, keďže funkcie neuropeptidov v týchto vektoroch nebezpečných patogénov nie sú preskúmané. K odhaleniu signálnych dráh CTs v kliešťoch použijeme bioinformatické metódy, cDNA klonovanie, qRT-PCR, in situ hybridizáciu a imunohistochemické farbenie s novo vyvinutými protilátkami proti CTs kliešťa. Funkčne charakterizujeme kandidátne receptory pre CTs a ich expresiu v rôznych orgánoch počas vývinu kliešťa budeme analyzovať pomocou qRT-PCR. Elektrofyziologické techniky a video analýzy použijeme k zisteniu účinkov CTs na slinné žľazy, tráviaci trakt a reprodukčné orgány in vitro, a zmeny v produkcii a aktivite tráviacich enzýmov v extraktoch čreva budeme analyzovať pomocou Western blotov. Funkcie signálnych dráh pre tieto neuropeptidy budeme skúmať pomocou RNA interferencie, ktorou potlačíme expresiu ich receptorov. Veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu je štúdium vplyvu vakcinácie alebo potlačenia CTs signalizácie pomocou RNAi na prenos patogénov Borrelia burgdorferi a B. afzelii. Navrhované moderné a originálne postupy môžu odhaliť nové mechanizmy v regulácii cicania a rozmnožovania kliešťa a veľmi komplexné vzťahy medzi kliešťom, patogénom a hostiteľom.

Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.

Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia - expansion of species, ecology and ethology.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.

Metabolické účinky pohlavných hormónov hmyzu

Metabolic functions of insect gonad-derived hormones

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.

Neuroendokrinná regulácia energetického metabolizmu v modeli Drosophila melanogaster

Neuroendocrine regulation of energy metabolism in the Drosophila melanogaster model

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch

Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michalková Veronika Ph.D.

Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustics and migration: case studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta CSc.
Anotácia:Spev samcov spevavcov má viac funkcii, medzi ktoré patrí obhajoba teritória voči cudzím samcom a prilákanie samice. Pomocou reprodukovaného kvalitného a menej kvalitného spevu samca trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) budeme imitovať obsadené hniezdne teritórium samcami rôznej kvality a skúmať reakcie samcov a samíc. Otestujeme, ktorú kvalitu spevu budú samce a samice ako susedia preferovať pri obsadzovaní teritórií. Zistíme, či spev určitej kvality v susedstve ovplyvní maternálne investície samíc do vajec v zmysle veľkosti znášky, obsahu testosterónu vo vaječnom žĺtku a lyzozýmu vaječného bielka. Diaľkové migrujúce spevavce patria k najohrozenejším druhom. Ich migračné stratégie sú známe len útržkovite a ich vzťah k reprodukčnej stratégii, populačným trendom a faktorom ohrozenia je vysvetľovaný nedostatočne. Pomocou geolokátorov budeme študovať migračné stratégie a trasy vybraných jedincov strakoša kolesára a analyzovať ich hniezdnu úspešnosť ako aj lokálne a globálne faktory ohrozenia.

Štúdium evolúcie mitochondriálneho genómu pomocou kvasinky Kluyveromyces lactis

Study of mitochondrial genome evolution using yeast Kluyveromyces lactis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Procházka Emanuel PhD.

Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.

The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika PhD.
Anotácia:Ixodes ricinus je v strednej Európe najbežnejším druhom kliešťa, ktorý je vektorom širokého spektra patogénnych agens. Na Slovensku bolo urobených množstvo štúdií zameriavajúcich sa na cirkuláciu patogénov, kde tento druh kliešťa hrá dominantnú úlohu vektora. V posledných rokoch bol v niektorých krajinách potvrdený výskyt nového druhu kliešťa – Ixodes inopinatus, ktorý je morfologicky takmer totožný s druhom I. ricinus. Podľa prvých štúdií sa aj tento druh kliešťa pravdepodobne zúčastňuje na prenose patogénov v prírode. Preto je dôležité zistiť, či sa tento druh vyskytuje aj v našich podmienkach, prípadne otestovať jeho vektorovú kompetenciu. So zmenou klimatických podmienok sa v našich podmienkach začínajú objavovať druhy kliešťov, ktoré boli doteraz bežné v teplejších oblastiach. Niektoré z týchto kliešťov sú významnými prenášačmi pôvodcov ochorení. Preto sa v ďalšej časti výskumu zameriame na výskyt netypických kliešťov na Slovensku, ktoré môžu byť k nám zavlečené prostredníctvom svojich hostiteľov.

Význam interakcií medzi ektoparazitmi pre prenos vektormi-prenášaných patogénov

The role of ectoparasite-ectoparasite interactions in the transmission of vector-borne parasites

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Václav Radovan PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium interakcií medzi vtáčím hostiteľom a vektorom (ektoparazitickými dvojkrídlovcami) prenášanými parazitmi. Ide o originálny projekt, ktorého ambíciou je vyplniť medzery v poznaní vzťahov hostiteľa a parazita ako aj v poznaní interakcií parazitov vo vnútri spoločenstva. Projekt nadväzuje na doterajšie práce vedúceho projektu, ktorý má evidentne dostatočné skúsenosti takto zameraný projekt riešiť. Projekt posúdili 4 posudzovatelia, ktorí kladne hodnotili náväznosť predkladanej problematiky na vedecké problémy, ktoré hlavný riešiteľ v minulosti študoval, čo svedčí o jeho dobrej orientácii sa v danej problematike a dáva prísľub splnenia cieľov. Pozitívne je hodnotená aj dlhoročná spolupráca vedúceho riešiteľa s kolegami so zahraničia. Viacerí oponenti sa zhodli v tom, že v projekte nie je dostatočne zdôvodnený výber modelového systému, opis multifaktoriálnych štúdií je skôr vo všeobecnej rovine, avšak popis plánovanej metodiky ani súčasného stavu problematiky nie je presvedčivý. Aj keď sú v projekte jasne formulované všeobecné teórie a hypotézy, vlastný experimentálny model je opísaný okrajovo. Spomenuté nedostatky sú skôr formálneho charakteru.

Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska

The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Didyk Yuliya PhD.
Anotácia:Hlavnou príčinou výskytu nových infekčných chorôb je zmena druhových interakcí v rámci ekologických spoločenstiev v dôsledku antropogénneho vplyvu a klimatických zmien (1,2). Tieto možno pozorovať práve v mestských aglomeráciách, pre ktoré je charakteristický tzv. urbánny environment. Vo väčšine súčasných epidémií majú ekologické faktory pri vzniku choroby významnejšiu úlohu ako evolučné zmeny patogénov alebo hostiteľov (3). Je dôležité pochopiť ekológiu vektorov a rezervoárových hostiteľov, ktoré hrajú hlavnú úlohu pri výskyte a úspešnosti prenosu parazitov (4,5). Navrhujeme preskúmať cirkuláciu medicínsky a veterinárne významných patogénov prenášaných kliešťami, so zameraním sa na úlohu vektorovej a hostiteľskej ekológie v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska. Modelovými skupinami budú jašterice a ježe, s výskytom v mestách a ich okolí, ktoré v asociácii s kliešťami a nimi prenášanými patogénmi predstavujú systémy s vysokou prioritou pre verejné zdravie a ochranu voľne žijúcich živočíchov (6,7).

Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.

Celkový počet projektov: 15