Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav zoológie SAV, v. v. i.

BARS3

BARS3

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

BARS4

BARS4

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

Ekológia pohlavného výberu

Ecology of sexual selection

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.
Anotácia:Modely pohlavného výberu primárne zahŕňajú Fisherov model pohlavného výberu (runaway), selekciu dobrých génov, princíp handicap a sexuálny konflikt. Tieto procesy sú však v súčasnosti ovplyvnené environmentálnymi zmenami, ktoré spôsobujú priame alebo nepriame environmentálne znečistenie. V predloženom projekte použijeme známy modelový druh pavúka lovčíka hájneho (Pisaura mirabilis) u ktorého používa samec pri rozmnožovaní svadobné kŕmenie (t.j. prenos výživných látok od samca k samici) na testovanie otázky vplyvov environmentálneho znečistenia na evolúciu reprodukčného správania. Konkrétne sa budeme venovať priamym (pôsobenie ťažkých kovov) aj nepriamym (nedostatok potravy) vplyvom environmentálneho znečistenia na pohlavný výber. Okrem oho sa budeme venovať ďalším evolučným otázkam týkajúcich sa fyziologických nákladov samcov na svadobné kŕmenie. Výsledky našich výskumov sa budú dať zovšeobecniť a pomôžu nám pochopiť aký vplyv majú environmentálne zmeny na evolúciu pohlavného výberu.

Expresia a funkcia calcitonínu podobných peptidov a ich receptorov u kliešťov

Expression and function of calcitonin-like peptides and their receptors in ticks

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia:V tomto projekte sa zameriame na identifikáciu a analýzu expresie a funkcie peptidov kliešťa, ktoré sú podobné evolučne konzervovaným kalcitonínom. Tieto peptidy kontrolujú u hmyzu a stavovcov dôležité fyziologické procesy ako homeostatickú koncentráciu vody a iónov, metabolizmus, príjem potravy a rozmnožovanie. Kalcitonínu podobné peptidy (CTs) budeme študovať na modelových druhoch Ixodes ricinus a I. scapularis, keďže funkcie neuropeptidov v týchto vektoroch nebezpečných patogénov nie sú preskúmané. K odhaleniu signálnych dráh CTs v kliešťoch použijeme bioinformatické metódy, cDNA klonovanie, qRT-PCR, in situ hybridizáciu a imunohistochemické farbenie s novo vyvinutými protilátkami proti CTs kliešťa. Funkčne charakterizujeme kandidátne receptory pre CTs a ich expresiu v rôznych orgánoch počas vývinu kliešťa budeme analyzovať pomocou qRT-PCR. Elektrofyziologické techniky a video analýzy použijeme k zisteniu účinkov CTs na slinné žľazy, tráviaci trakt a reprodukčné orgány in vitro, a zmeny v produkcii a aktivite tráviacich enzýmov v extraktoch čreva budeme analyzovať pomocou Western blotov. Funkcie signálnych dráh pre tieto neuropeptidy budeme skúmať pomocou RNA interferencie, ktorou potlačíme expresiu ich receptorov. Veľmi dôležitou súčasťou tohto projektu je štúdium vplyvu vakcinácie alebo potlačenia CTs signalizácie pomocou RNAi na prenos patogénov Borrelia burgdorferi a B. afzelii. Navrhované moderné a originálne postupy môžu odhaliť nové mechanizmy v regulácii cicania a rozmnožovania kliešťa a veľmi komplexné vzťahy medzi kliešťom, patogénom a hostiteľom.

Hormonálna regulácia metabolizmu drozdofily pomocou steroidov produkovaných v gonádach a s nimi interagujúcich peptidov

Hormonal regulation of Drosophila metabolism via gonad-derived steroids and interacting peptides

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: MoRePro
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Invázny švábik Planuncus tingitanus (Blattaria) na Slovensku - šírenie, ekológia a etológia.

Invasive cockroach Planuncus tingitanus (Blattaria) in Slovakia - expansion of species, ecology and ethology.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Vidlička Ľubomír CSc.

Krvné parazity penice čiernohlavej (Sylvia atricapilla) a ich možných vektorov: prevalencia, diverzita a možnosti prenosu

Blood Parasites of blackcaps (Sylvia Atricapilla) and vectors: Prevalence, Diversity, and Transmission Patterns

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šujanová Alžbeta PhD.

Mezostigmátne roztoče so vzťahom k podkôrnym habitatom a drevokaznému hmyzu na Slovensku – taxonómia, ekológia a chorológia druhov čeľade Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Mesostigmatic mites associated with subcorticolous habitats and wood-destroying insects in Slovakia – taxonomy, ecology and chorology of the species of Digamasellidae (Acari: Parasitiformes).

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mašán Peter PhD.

Molekulárna analýza, bionómia a ekológia vybraných skupín denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov.

Molecular analysis, bionomy and ecology of specific groups of butterflies and sawflies.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Roller Ladislav PhD.
Anotácia:V projekte sa zameriame na skupiny denných motýľov a hrubopásych blanokrídlovcov, ktoré obsahujú skryté druhy a taxóny s nejasným systematickým postavením a bionómiou. Ide o vybraných zástupcov motýľov z rodov Pieris, Apatura a Melitaea a hrubopásych z rodov Pamphilius, Hinatara a Mesoneura. Zameriame sa na: 1. Objasnenie systematického postavenia niektorých taxónov. 2. Odlíšenie jednotlivých druhov v rámci študovaných rodov na základe morfometrických a molekulárnych analýz. 3. Opis ekologických nárokov a bionómie jednotlivých druhov.

Neuropeptidové regulátory: odhaľovanie tajomstiev kontroly neurónov a správania tse-tse múch

Neuropeptide regulators: revealing the secrets of neuronal control and behaviour of tsetse flies

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Michalková Veronika Ph.D.

Nové regulátory metabolizmu drozofily

Novel pathways governing energy metabolism in Drosophila

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gáliková Martina PhD.

Pochopenie komplexnej odpovede biodiverzity na lesný manažment: integrácia multi-taxonomického prístupu v hodnotení ekosystémových funkcií - DECISION

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Semelbauer Marek PhD.

Pondy v mestskom prostredí - biodiverzita, nepôvodná biota a ekologická kvalita

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Hamerlík Ladislav PhD.

Prevádzka malých vodných elektrární ako in-situ model simulujúci efekt zmeny klímy na biodiverzitu vodných tokov

The operation of small hydropower plants as an in-situ model for simulating the effects of climate change on stream biodiversity

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kokavec Igor PhD.

Stanovenie funkcií spevu a perových ornamentov u lelka lesného (Caprimulgus europaeus) prostredníctvom časovania vokálnych aktivít a pomocou behaviorálneho experimentu

Evaluation of the territorial function of vocal signal and plumage ornament in the Common Nightjar (Caprimulgus europaeus) by the timing of vocal activities and using behavioral experiment

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Darolová Alžbeta CSc.

Šváby zo svetových jantárov III

Cockroaches from amber III

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vršanský Peter PhD.

Úloha bioindikátorov v identifikácii antropogénne vyvolaných zmien vodno-vzdušného režimu v pôdach s rôznym spôsobom využiti

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mangová Barbara PhD.

Úloha receptorov pre neuropeptidy pri regulácii vnútorných orgánov kliešťov

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žitňan Dušan DrSc.

Výskyt bežných ako aj netypických druhov kliešťov na Slovensku a ich úloha v cirkulácii kliešťami prenášaných patogénov.

The occurrence of common as well as atypical tick species in Slovakia, and their role in the circulation of tick-borne agents.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rusňáková Tarageľová Veronika PhD.
Anotácia:Ixodes ricinus je v strednej Európe najbežnejším druhom kliešťa, ktorý je vektorom širokého spektra patogénnych agens. Na Slovensku bolo urobených množstvo štúdií zameriavajúcich sa na cirkuláciu patogénov, kde tento druh kliešťa hrá dominantnú úlohu vektora. V posledných rokoch bol v niektorých krajinách potvrdený výskyt nového druhu kliešťa – Ixodes inopinatus, ktorý je morfologicky takmer totožný s druhom I. ricinus. Podľa prvých štúdií sa aj tento druh kliešťa pravdepodobne zúčastňuje na prenose patogénov v prírode. Preto je dôležité zistiť, či sa tento druh vyskytuje aj v našich podmienkach, prípadne otestovať jeho vektorovú kompetenciu. So zmenou klimatických podmienok sa v našich podmienkach začínajú objavovať druhy kliešťov, ktoré boli doteraz bežné v teplejších oblastiach. Niektoré z týchto kliešťov sú významnými prenášačmi pôvodcov ochorení. Preto sa v ďalšej časti výskumu zameriame na výskyt netypických kliešťov na Slovensku, ktoré môžu byť k nám zavlečené prostredníctvom svojich hostiteľov.

Význam jašteríc, ježov a ixodových kliešťov v ekológii nebezpečných, vektormi prenášaných bakteriálnych a protozoárnych patogénov v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska

The role of lizards, hedgehogs and hard ticks in the ecology of dangerous bacterial and protozoan vector borne pathogens in urban and suburban conditions of Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Didyk Yuliya PhD.
Anotácia:Hlavnou príčinou výskytu nových infekčných chorôb je zmena druhových interakcí v rámci ekologických spoločenstiev v dôsledku antropogénneho vplyvu a klimatických zmien (1,2). Tieto možno pozorovať práve v mestských aglomeráciách, pre ktoré je charakteristický tzv. urbánny environment. Vo väčšine súčasných epidémií majú ekologické faktory pri vzniku choroby významnejšiu úlohu ako evolučné zmeny patogénov alebo hostiteľov (3). Je dôležité pochopiť ekológiu vektorov a rezervoárových hostiteľov, ktoré hrajú hlavnú úlohu pri výskyte a úspešnosti prenosu parazitov (4,5). Navrhujeme preskúmať cirkuláciu medicínsky a veterinárne významných patogénov prenášaných kliešťami, so zameraním sa na úlohu vektorovej a hostiteľskej ekológie v urbánnych a suburbánnych podmienkach Slovenska. Modelovými skupinami budú jašterice a ježe, s výskytom v mestách a ich okolí, ktoré v asociácii s kliešťami a nimi prenášanými patogénmi predstavujú systémy s vysokou prioritou pre verejné zdravie a ochranu voľne žijúcich živočíchov (6,7).

Získanie pravdivých informácií o kliešťoch

Getting right info on ticks

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Derdáková Markéta PhD.

Zraniteľnosť vybraných prírodne a antropogénne narušených ekosystémov vo vzťahu k prebiehajúcej zmene klímy

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šustek Zbyšek CSc.

Celkový počet projektov: 22