Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav svetovej literatúry SAV, v. v. i.

Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ vytvoriť interaktívny lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiu hypertextu spolu s korpusom kľúčových textov z literárnej teórie. Projekt bude nadväzovať na dielo Hyperlexikón literárnych pojmov a kategórií, ktoré bolo realizované v rámci dvoch projektov VEGA. Kvalitatívne bude projekt obsahovať nové zložky, ktoré budú predstavovať inovatívne funkčné prvky lexikónu. Ide o zložku interaktivity a zložku korpusu pôvodných literárnovedných prác paradigmatického a programatického charakteru. Funkcia hypertextuality zostane zachovaná. Lexikónové heslá budú stavať na doterajších odborných skúsenostiach riešiteľov a budú podložené výskumnými a publikačnými aktivitami, ktoré sa budú diať v súbehu s prácou na lexikónových heslách. Kvalitný základný výskum považujeme za fundament tvorby syntetického diela takéhoto charakteru a rozsahu. V našom prostredí zatiaľ neexistuje žiadne iné slovníkové dielo, ktoré by v širšom a transfilologickom rámci sprostredkúvalo súčasné literárnovedné poznanie a ktoré by bolo pre používateľov prístupné v plnom rozsahu online.

Interdiskurzívne konštruovanie reality v literatúre

The Interdiscursive Construction of Reality in Literature

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mikuláš Roman PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na spôsoby skúmania literatúry ako interdiskurzu z literárnovednej perspektívy. Sústredíme sa na otázku, ako literárna veda opisuje, resp. dokáže opísať literatúru ako fenomén interdiskurzu, teda fenomén komunikácie systému literatúry s inými systémami na rôznych úrovniach danej interakcie. Tieto iné systémy konštituujú špecifické diskurzy a môžu nimi byť tzv. špeciálne diskurzy (filozofia, matematika, fyzika, biológia, kognitívne vedy, medicína, informačné technológie a pod.) produkujúce poznanie, ktoré sa komunikuje tak v rámci diskurzov, v ktorých vzniklo, ako aj mimo týchto diskurzov, a to buď v rámci systému vedy (interdisciplinarita) alebo naprieč rôznymi sociálnymi systémami prostredníctvom interdiskurzov (literatúra a umenie, publicistika, politika atď.).

Literárny transfer, translácia a transnacionálne literárne javy v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore

Literary transfer, translation and transnational literary phenomena in the Slovak-Hungarian cultural space

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Görözdi Judit PhD.
Anotácia:Slovensko-maďarské literárne kontakty tvorili tradične predmet výskumu v slovenskej literárnej vede, avšak novšie javy nie sú systematicky spracované a niektoré staršie javy je potrebné tiež prehodnotiť vo svetle nových teoretických prístupov. Projekt tímu hungaristiek v nadväznosti na najaktuálnejšie výskumné smery, ktoré prekročujú čisto národné a literárne prístupy uchopovania a interpretácie literárnych faktov v komparatistike a translatológii, sa podújíma skúmať javy literárneho transferu, translácie a presahov v slovensko-maďarskom kultúrnom priestore s využitím aspektov transnacionálnej literárnej vedy a dôrazov teórie kultúrneho transferu.

Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre

literature in bioethics and bioethics in literature

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Suwara Bogumiła PhD.
Anotácia:Projekt Literatúra v bioetike a bioetika v literatúre je inšpirovaný koncepciou interdiskurzívnych vzťahov, ktorej autorom je popredný francúzsky lingvista D. Maingueneau (2004), a koncepciou naratívnej bioetiky (H. Dubiel 2011). Predmetom skúmania v rámci predloženého projektu je analýza vzťahov medzi literárnym (mediálnym) a bioetickým (filozofickým) diskurzom. Cieľom projektu je posunúť hranice analýzy interdiskurzívnej komunikácie medzi literatúrou (v širšom ponímaní) a bioetikou od tradičnej analýzy zobrazenia vzťahu lekára a pacienta v literatúre smerom k tzv. humanistickému obratu (humanistic turn) v bioetike. Z metodologického hľadiska to znamená, že literatúra a umenie vytvárajú priestor pre obohatenie úzko racionalistického etického diskurzu o humanistické a filozoficko-psychologické aspekty, vrátane fenomenologického a hermeneutického prístupu k aplikovanej etike, obzvlášť k bioetike.

Poetika hlavných upanišád

The Poetics of the Principal Upanishads

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Gáfrik Róbert PhD.
Anotácia:Upanišady sú jedny z najvýznamnejších staroindických textov a najstaršími filozofickými dielami v dejinách ľudstva. Pozornosť bádateľov sa sústreďuje najmä na ich filozofický obsah a textovú kritiku. Cieľom projektu je analyzovať hlavné upanišady z poetologického hľadiska a preskúmať, ako súčasné literárnovedné teórie nejednoznačnosti môžu prispieť k pochopeniu rôznorodosti ich interpretácií, ktoré siahajú od monizmu k dualizmu. Hlavným výstupom projektu bude komentovaný slovenský preklad upanišád, ktorý bude vychádzať z explicitného poznania ich poetiky.

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. Storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Bednárová Katarína CSc.
Anotácia:Primárne literárnovedne a translatologicky zameraný projekt bude skúmať cesty a spôsoby šírenia vedeckých poznatkov, výsledkov výskumov, teórií a konceptov v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín, ako filozofia, literárna veda a jej pomedzné a interdisciplinárne presahy (literárna esejistika, translatológia, teória a dejiny umenia) v širších kulturologických a sociologických súvislostiach prostredníctvom prekladov (z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského jazyka a čiastočne z poľského, španielskeho a talianskeho jazyka) a ich reflexie v slovenskom kultúrnom priestore v 20. storočí. Pokúsi sa zodpovedať na otázku, do akej miery bola/je prítomná spoločenská a vedecká valorizácia cirkulujúcich prekladových textov v prijímajúcom (slovenskom) vedeckom a spoločensko-kultúrnom prostredí, do akej miery preklady v 20. storočí saturovali spoločenskú požiadavku, a či a akým spôsobom prispeli k rozvoju jednotlivých skúmaných disciplín (k ich obohateniu, inovácii, recepcii), resp. akú úlohu zohral fakt ne-prekladania či prekladania nerelevantných textov alebo fakt chybného/nekvalitného/nekompetentného/prekladu. Projekt bude skúmať podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu. Materiál výskumu (spoločenskovedné a humanitnovedné texty) je striktne výberový, projekt nemá ambíciu pokryť všetky tematické a jazykové oblasti.

Preklad a prekladanie v dejinách a súčasnosti slovenského kultúrneho priestoru. Premeny podôb, statusu a funkcií: texty, osobnosti, inštitúcie .

Translation and translating in the history and present of the Slovak cultural space. Transformations of forms, status and functions: texts, personalities, institutions.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Kusá Mária CSc.
Anotácia:Projekt pokračuje v tradícií translatologického výskumu, ktorý za ostatných dvadsať rokov prispieva k vytváraniu reálnej slovenskej translatologickej komunity (SAV a VŠ). Smerovanie medzidisciplinárneho translatologického diskurzu pôjde (v zmysle súčasných tendencií v myslení o preklade) i do kontextu úvah o svetovej literatúre ako aj do rozširovania poznania v konfrontácii či synergii s diskurzami ďalších humanitných (filozofia, dejiny kultúry, sociológia, "oral history"), ale i prírodných vied (humánna geografia, interpretatívna štatistika, ekológia a ď.). Predmetom výskumov by mali byť a. interpretácie prekladov a recepcie literárnych textov v slov. kultúrnom priestore (utvárajúcich kánon?), ale aj b. kultúrne významných rozličných, napr. aj edukatívnych, pragmatických, audiovizuálnych, resp. textov populárnej kultúry či sakrálnych textov. Vedeckými výstupmi projektu budú monotematické čísla WLS ako aj personálne monografie a kolektívne práce monografického charakteru.

Slovenská literatúra v medziliterárnych a transkultúrnych súvislostiach

Slovak literature in inter-literary and transcultural contexts

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Pucherová Dobrota D.Phil.
Anotácia:Zámerom projektu je uvažovať o vybraných dielach slovenskej literatúry cez optiku teórií svetovej literatúry. Nahliadaním týmto spôsobom na vybrané diela akceptovaného kánonu slovenskej literatúry, ale aj tie, ktoré do neho zatiaľ nepatria, budeme zisťovať, ako takéto uvažovanie prispieva ku chápaniu svetovej literatúry, kánonu, „veľkých“ a „malých“ literatúr, vzťahu medzi lokálnym a globálnym, centrom a perifériou, národným a postnárodným; a či takéto uvažovanie má potenciu prispieť k zmene pohľadu na dejiny vývinu slovenskej literatúry. Naše skúmanie bude na základe rôznych kritérií: textových znakov - napr. genetické vzťahy či typologické analógie (ideové, tematické, motivické, štylistické, žánrové); intertextuálne súvislosti a transkulturálne javy (napr. synchrónnosť literárnych javov); alebo extra-literárnych determinantov (recepcia slovenskej literatúry v preklade, najmä v anglickom), podľa ktorých je možné vnímať isté diela ako súčasť širších medziliterárnych spoločenstiev, alebo svetovej literatúry.

Celkový počet projektov: 8