Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Difúzne svetlo v mestskom prostredí: nový model zohľadňujúci vlastnosti lokálnej atmosféry

Diffuse light in urban environment: A new model which embraces the optical properties of a local urban atmosphere

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.
Anotácia:Mestské prostredie je na rozdiel od okolitej krajiny charakterizované vyššou úrovňou znečistenia prachovými a aerosólovými časticami. Zvýšený zákal vedie k prerozdeleniu svetelnej energie výrazne v prospech difúzneho svetla, čím sa menia aj podmienky dostupnosti denného svetla v budovách (najmä vo veľkomestách). Svetelné pomery v mestských zónach sú silne viazané na lokálne zdroje znečistenia a modulované prevládajúcimi atmosférickými pomermi v danom regióne. Vplyv miestnych zdrojov znečistenia (priemysel, doprava, pozemné konštrukčné práce a pod.) na difúzne svetlo v mestách nebol doposiaľ dostatočne kvantifikovaný, a aj preto doterajšie modely nedokázali dosiahnuť vyššiu presnosť v predpovediach uhlového rozloženia svetelnej energie v tej-ktorej lokalite. Cieľom projektu je vyvinúť úplne nový optický model mestskej atmosféry zohľadňujúci miestne pomery, ktorý bude aplikovateľný za ľubovoľných podmienok a súčasne bude dostatočne jednoduchý pre rutinné používanie odborníkmi zaoberajúcimi sa denným svetlom.

Efekt nano-, mikro- a mezo-nehomogenít na makro termomechanické chovanie sa kompozitných konštrukcií

Effect of nano-, micro-, and meso-nonhomogeneities in the macroscale thermomechanical performance of composite structure members

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Ing. Sládek Ján DrSc.
Anotácia:Tento projekt je zameraný na vývoj metód určených pre analýzu a optimalizáciu termomechanického správania sa nehomogénnych prvkov konštrukcií prevádzkovaných pod tepelným,elektrickým a mechanickým zaťažením. Zoskupením dosiahnutých výsledkov ukrajinských aj slovenských partnerov v oblasti termomechaniky nehomogénnych štruktúr a neklasických teórii mechaniky kontinua máme v zámer rozpracovať metódy pre odhad efektov kumulovaných nano-, mikro- nehomogenít v makromierke s uvažovaním veľkostného efektu, ktorý sa nedá uvážiť pri použití homogenizačných metód klasickej mechaniky. Lineárna odozva elektrickej polarizácie telies na teplotný gradient a zviazané elektro elastické polia spôsobené tepelnou inklúziou v izotropných telesách budú študované na základe vzťahov lokálnej gradientnej teórie elektro termo-elasticity. Dosiahnuté výsledky zlepšia odhad termoelastického správania sa prvkov konštrukcií a predikciu realizovateľných materiálových profilov pre nehomogénne kompozity pri požadovaných prevádzkových výkonoch podľa určenej funkcionality.

Materiálové zloženie a vlastnosti samozhutniteľných ťažkých betónov

Material composition and properties of Self-Compacting Heavyweight Concrete

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Podstatou projektu je vývoj ťažkých a zároveň samozhutňujúcich betónov na základe cementových kompozitov obsahujúcich prímesi (vysokopecnú trosku, metakaolín a mletý vápenec), ťažkých kamenív (magnetitu, barytu alebo ich zmesí) a superplastifikátorov. V rámci projektu bude stanovené chemické zloženie jednotlivých betónových komponentov vrátane prítomnosti izotopov, tepelné zafarbenie pri hydratácii cementových kompozitov, optimalizovaná zrnitostná krivka ťažkých a betónové zlo-ženie tak, aby skúmaný materiál mal objemovú hustotu vyššiu než 3000 kg/m3 a zároveň spĺňal charakteristiky samozhutňujúcich betónov, tj schopnosť samozhutnenia bez akejkoľvek zhutňovacej sily aj pri veľmi hustej výstuži, bez segregácie a sedimentácie jeho zložiek stanovené pomocou V- lievika a L- formy. Budú skúmané krátke a dlhodobé mechanické a fyzikálne vlastnosti výsledných betónov. Samozhutňujúce ťažké betóny majú potenciálu aplikáciu v jadrových elektrárňach a v priestoroch vystavených dlhodobému jadrovému žiareniu.

Meranie and modelovanie svetelného znečistenia

Measuring and Modelling Light Pollution

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Wallner Stefan BSc MSc
Anotácia:Cieľom projektu je meranie a modelovanie svetelného znečistenia – globálneho fenoménu, ktorý súvisí s prítomnosťou umelého svetla v noci. Nesprávne nasmerovanie svetelných emisií z pozemných zdrojov vedie k neželanému presvetleniu okolia a zvyšuje mieru jeho škodlivých účinkov na životné prostredie. Neustály nárast množstva umelého svetla produkovaného v nočných hodinách zhoršuje nielen viditeľnosť objektov na nočnej oblohe, ale aj podmienky pre živé organizmy, vrátane ľudí. Jedným z hlavných zámerov projektu MEMOLIPO je lepšie pochopiť vplyv atmosféry na jas nočnej oblohy, zlepšiť možnosti merania týchto vplyvov pomocou dostupnej prístrojovej techniky, a v neposlednom rade vyvinúť nové progresívne techniky merania zmien jasu v krátkodobom a dlhodobom meradle. Z testov vykonaných predkladateľom len prednedávnom vyplynulo, že údaje získavané z monitorovacích sietí môžu byť potenciálne nesprávne interpretované z dôvodu sezónnych zmien – napr. zmeny albeda zemského povrchu. Tento parameter ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré sa dostáva do prostredia po odraze od okolitých povrchov a tak priamo mení rozloženie jasu na oblohe, čo je nutné zahrnúť do budúcich globálnych modelov. Silným modulátorom jasu oblohy je aj aktuálny stav atmosféry, predovšetkým miera znečistenia aerosólovými časticami, ktorá úzko súvisí s tzv. optickou hrúbkou aerosólu (AOD). Hodnota AOD koreluje s účinným prierezom spätného rozptylu, ktorý bude v procese implementácie projektu meraný ceilometrom. Dáta získané meteorologickým ceilometrom sú pritom neporovnateľne presnejšie než tie získavané z veľkých monitorovacích sietí. Pre zlepšenie interpretácie dát budú merania doplnené o údaje z dronov. Vďaka komplementárnosti týchto dát bude možné testovať teórie a overiť výsledky získané z nezávislých pozemných meraní. To umožní vôbec po prvý krát overiť, či ľahko dostupné pozemné merania dokážu aproximovať emisnú funkciu mesta, čo je kľúčový parameter bez ktorého nie je možné predpovedať šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia. Plánované celooblohové merania tiež pomôžu identifikovať rádius vplyvu prežiarenej časti oblohy na okolité prostredie, teda určiť vzdialenosť prieniku svetelného znečistenia do prostredia, predovšetkým do chránených prírodných oblastí. Výsledky projektu tak poskytnú dôležité indikátory pre chápanie vzájomných väzieb medzi parametrami prostredia a jasom nočnej oblohy a tiež cenné vstupy pre vývoj nových modelov a výpočtových nástrojov pre predpovedanie úrovne svetelného znečistenia v rôznych lokalitách. Záber projektu presahuje oblasť jednej vednej disciplíny, pričom má potenciál prispieť k rozvoju nových poznatkov v oblasti ekológie, biológie, environmentálnej fyziky, ale aj k technickým štúdiám zameraným napr. na riadenie osvetlenia, udržateľnosť a návrh riešení vedúcich s úspore energií.

Multiškálové štúdium a modelovanie kompozitných makrokonštrukcií

Multiscale study and modelling of composite macrostructures

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. RNDr. Sládek Vladimír DrSc.
Anotácia:Projekt pojednáva o dvojškálovej homogenizačnej procedúre 2. rádu pre modelovanie odozvy v kompozitných konštrukciach. Multiškálová analýza s použitím homogenizácie 2. rádu umožňuje modelovať aj zložitejšie deformačné módy ako štandardná homogenizácia 1. rádu. V gradientných teóriach kontinua je potrebné určiť efektívne materiálové koeficienty homogenizovaného média, vrátane koeficientov pri vyšších deriváciach poľných premenných. To je dosiahnuteľné porovnaním riešení určitých vhodných okrajových úloh na makro- a mikro-úrovni. Analýza na mikro-úrovni sa realizuje na RVE, v ktorom sa modelujú mikroštrukturálne nehomogenity a okrajové úlohy sa riešia v rámci lokálnej (klasickej) teórie kontinua. Z dôvodu derivácií vyšších rádov narastajú požiadavky na spojitosť aproximácií v makroformuláciach. Navrhujeme aplikovať C0 spojitú aproximáciu nezávisle pre primárne polia a tiež ich gradienty. Kinematické väzby medzi poľnými premennými a ich gradientmi sú splnené kolokačne vo zvolených vnútorných bodoch elementu.

Štúdium degradácie viaczložkových cementových materiálov v dôsledku uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty

Study of multicomponent cement material degradation under conditions simulating CO2 enriched geothermal environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuzielová Eva PhD.
Anotácia:Opodstatnenosť podrobného štúdia uhličitej korózie v podmienkach simulujúcich geotermálne vrty s termálnou vodou podmieňuje vývoj nových viaczložkových, aj ľahčených, cementových materiálov, ktoré možno využiť pre cementovanie v geotermálnych vrtoch, ako aj potenciál geologickej sekvestrácie CO2. Projekt je zameraný na komplexný výskum degradačných reakcií pri vysokých teplotách a tlakoch, ktoré sú ovplyvnené zložením geotermálnej vody, hydratačnými, puzolánovými, latentne hydraulickými reakciami a vysokoteplotnými transformáciami primárnych reakčných produktov. Z hľadiska predikcie dopadov uhličitej korózie je dôležité študovať jej priebeh už od skorých štádií hydratácie a zamerať sa na spolupôsobenie rôznych typov reakcií v závislosti od zloženia, fyzikálnej a chemickej povahy použitých prímesí. Výskum v špecifických podmienkach, ktoré ovplyvňujú kinetiku aj termodynamiku prebiehajúcich reakcií, a zhodnotenie ich vplyvu na úžitkové vlastnosti umožní optimalizáciu zložení viaczložkových cementov.

Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Štúdium chémie, fázového vývoja a fázovej rovnováhy počas hydratácie viaczložkových cementových materiálov je kľúčovou výzvou pri vývoji vysokohodnotných stavebných materiálov. Preto 1. predkladaný projekt sa zaoberá komplexným štúdiom vplyvu normálnych a hydrotermálnych podmienok ošetrenia na hydratačnú reakciu viaczložkových cementových spojív za účelom optimalizácie zloženia cementových kompozitov pre vysokoteplotné hydrotermálne vrty; 2. v rámci projektu sa vyvinie ťažký betón založený na optimalizovanom zložení viaczložkových cementových spojív a kameniva s vysokou hustotou. Konkrétny návrh bude brať do úvahy rádioaktívne izotopy, aby sa minimalizoval aktivačný účinok gama a neutrónového žiarenia pri použití ako biologické tienenie v jadrových elektrárňach; 3. účelom tohto projektu je vývoj pokročilých betónových materiálov, jedinečných svojho druhu; Ťažké samozhutňovacie betóny vystužené vláknami so špeciálnymi ochrannými vlastnosťami proti balistickým raketám. Spoločným menovateľom týchto cieľov je chémia hydratačnej reakcie vrátane kinetiky a mechanizmov, fázového vývoja a rovnováhy kompozitov zahŕňajúcich obyčajný portlandský (OPC) cement a doplnkové cementové materiály (SCM). Rôzne režimy ošetrenia(obyčajné, hydrotermálne), komplexná chemická analýza vrátane rádioaktívnych izotopov každej zložky, distribúcia veľkosti častíc spojív a kameniva sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré sú hnacími silami pre realizáciu predloženého projektu.

Výskum energetickej účinnosti inovatívnych BIPV/T článkov chladených PCM technológiou.

The energy efficiency of an innovative BIPV/T-TE-PCM module with PCM passive cooling

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.
Anotácia:Cieľom prezentovaného projektu je skúmanie využiteľnosti inovatívneho fotovoltického BIPV/T-TE-PCM článku (TE – termoelektrická, PCM – materiál s fázovou zmenou) integrovaného do fasády budovy, ktorý stále nie je spoľahlivo preskúmaný. Dôraz je kladený na hodnotenie prevádzkového výkonu navrhnutého článku za reálnych klimatických podmienok. Aplikácia komplexného fyzikálneho modelu si vyžaduje prepojenie energetickej simulácie budov s modelmi dostupnosti slnečného žiarenia. Integrácia PCM do fotovoltického článku má význam predovšetkým z hľadiska pasívneho chladenia panelu, ktorého účinnosť s narastajúcou teplotou klesá a tiež z dôvodu predĺženia jeho životnosti, keďže vplyvom teplotnej rozťažnosti môže dochádzať k mechanickému namáhaniu jednotlivých vrstiev článku. Navyše, energia uskladnená v PCM umožní jej využitie v ďalšej fáze, napr. na ohrev vody. Výstupy sa využijú na vyhodnotenie tepelného komfortu a spotreby energie smerom k zlepšeniu energetickej efektívnosti budov.

Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari

Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vedrtnam Ajitanshu

Celkový počet projektov: 9