Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV, v. v. i.

Komplexný model šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia

Comprehensive model of light pollution propagation into the ambient environment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kocifaj Miroslav DrSc.
Anotácia:Spoľahlivá predpoveď šírenia svetla z umelých zdrojov do okolitého prostredia a jeho vplyvu na jas nočnej oblohy (NSB) je globálnou výzvou, ktorá sa týka predovšetkým miest. Nárast úrovní NSB má evidentné spoločenské dopady v oblasti ekológie miest, ľudského zdravia, energetickej bezpečnosti a udržateľnosti. Pochopenie a interpretácia jasu nočnej oblohy vo vzťahu k nárastu úrovní vonkajšieho osvetlenia je preto nevyhnutným krokom k správnej prognóze vývoja kvality nočnej oblohy. V rámci riešenia projektu vyvinieme komplexný model NSB novej generácie poskytujúci výrazne lepšiu zhodu s experimentom, než poskytujú doterajšie teoretické riešenia. Model tak bude použiteľný pre akúkoľvek lokalitu na svete berúc do úvahy atmosférické podmienky prevládajúce v príslušnom regióne, pričom umožní (1) oveľa presnejšie vyhodnotiť vplyv nových inštalácií vonkajšieho osvetlenia na NSB v meste a jeho okolí; (2) skúmať vzťah medzi svetelným znečistením a inými formami znečistenia prostredia; (3) objasniť vzťah medzi emisiou antropogénnych častíc do ovzdušia a NSB; (4) predpovedať množstvo svetla na zemskom povrchu a v 3D priestore; a (5) na základe získaných výsledkov (kombináciou modelovania a experimentálnej validácie) navrhnúť nové stratégie na zníženie úrovne NSB, a to aj vo vzťahu k modernizácii vonkajšieho osvetlenia. V rámci projektu odvodíme riadiace rovnice pre NSB, ktoré umožnia interpretovať vplyv jednotlivých parametrov na jas nočnej oblohy. To povedie k doposiaľ najhlbšej analýze NSB dát a prinesie príležitosti odhaliť niektoré skryté alebo neznáme závislosti, prípadne získať aproximácie užitočné hlavne pre účely expresného modelovania. Súčasťou projektu je riešenie vektorovej rovnice prenosu žiarenia a určenie Stokesovych parametrov pri ľubovoľnom pokrytí oblohy oblačnosťou a variabilných svetelných emisiách z umelých zdrojov.

Meranie and modelovanie svetelného znečistenia

Measuring and Modelling Light Pollution

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Wallner Stefan BSc MSc
Anotácia:Cieľom projektu je meranie a modelovanie svetelného znečistenia – globálneho fenoménu, ktorý súvisí s prítomnosťou umelého svetla v noci. Nesprávne nasmerovanie svetelných emisií z pozemných zdrojov vedie k neželanému presvetleniu okolia a zvyšuje mieru jeho škodlivých účinkov na životné prostredie. Neustály nárast množstva umelého svetla produkovaného v nočných hodinách zhoršuje nielen viditeľnosť objektov na nočnej oblohe, ale aj podmienky pre živé organizmy, vrátane ľudí. Jedným z hlavných zámerov projektu MEMOLIPO je lepšie pochopiť vplyv atmosféry na jas nočnej oblohy, zlepšiť možnosti merania týchto vplyvov pomocou dostupnej prístrojovej techniky, a v neposlednom rade vyvinúť nové progresívne techniky merania zmien jasu v krátkodobom a dlhodobom meradle. Z testov vykonaných predkladateľom len prednedávnom vyplynulo, že údaje získavané z monitorovacích sietí môžu byť potenciálne nesprávne interpretované z dôvodu sezónnych zmien – napr. zmeny albeda zemského povrchu. Tento parameter ovplyvňuje množstvo svetla, ktoré sa dostáva do prostredia po odraze od okolitých povrchov a tak priamo mení rozloženie jasu na oblohe, čo je nutné zahrnúť do budúcich globálnych modelov. Silným modulátorom jasu oblohy je aj aktuálny stav atmosféry, predovšetkým miera znečistenia aerosólovými časticami, ktorá úzko súvisí s tzv. optickou hrúbkou aerosólu (AOD). Hodnota AOD koreluje s účinným prierezom spätného rozptylu, ktorý bude v procese implementácie projektu meraný ceilometrom. Dáta získané meteorologickým ceilometrom sú pritom neporovnateľne presnejšie než tie získavané z veľkých monitorovacích sietí. Pre zlepšenie interpretácie dát budú merania doplnené o údaje z dronov. Vďaka komplementárnosti týchto dát bude možné testovať teórie a overiť výsledky získané z nezávislých pozemných meraní. To umožní vôbec po prvý krát overiť, či ľahko dostupné pozemné merania dokážu aproximovať emisnú funkciu mesta, čo je kľúčový parameter bez ktorého nie je možné predpovedať šírenia svetelného znečistenia do okolitého prostredia. Plánované celooblohové merania tiež pomôžu identifikovať rádius vplyvu prežiarenej časti oblohy na okolité prostredie, teda určiť vzdialenosť prieniku svetelného znečistenia do prostredia, predovšetkým do chránených prírodných oblastí. Výsledky projektu tak poskytnú dôležité indikátory pre chápanie vzájomných väzieb medzi parametrami prostredia a jasom nočnej oblohy a tiež cenné vstupy pre vývoj nových modelov a výpočtových nástrojov pre predpovedanie úrovne svetelného znečistenia v rôznych lokalitách. Záber projektu presahuje oblasť jednej vednej disciplíny, pričom má potenciál prispieť k rozvoju nových poznatkov v oblasti ekológie, biológie, environmentálnej fyziky, ale aj k technickým štúdiám zameraným napr. na riadenie osvetlenia, udržateľnosť a návrh riešení vedúcich s úspore energií.

Multifyzikálne efekty v mikro/nano-konštrukčných prvkoch MEMS/NEMS zariadení

Multiphysical effects in micro/nano structural elements in MEMS/NEMS devices

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sátor Ladislav PhD.

Výskum a vývoj mnohozložkových cementových zmesí pre špeciálne konštrukčné materiály

Research and development of multi-component cementitious blends for special construction materials

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof.Dr.Ing. Palou Martin-Tchingnabé
Anotácia:Štúdium chémie, fázového vývoja a fázovej rovnováhy počas hydratácie viaczložkových cementových materiálov je kľúčovou výzvou pri vývoji vysokohodnotných stavebných materiálov. Preto 1. predkladaný projekt sa zaoberá komplexným štúdiom vplyvu normálnych a hydrotermálnych podmienok ošetrenia na hydratačnú reakciu viaczložkových cementových spojív za účelom optimalizácie zloženia cementových kompozitov pre vysokoteplotné hydrotermálne vrty; 2. v rámci projektu sa vyvinie ťažký betón založený na optimalizovanom zložení viaczložkových cementových spojív a kameniva s vysokou hustotou. Konkrétny návrh bude brať do úvahy rádioaktívne izotopy, aby sa minimalizoval aktivačný účinok gama a neutrónového žiarenia pri použití ako biologické tienenie v jadrových elektrárňach; 3. účelom tohto projektu je vývoj pokročilých betónových materiálov, jedinečných svojho druhu; Ťažké samozhutňovacie betóny vystužené vláknami so špeciálnymi ochrannými vlastnosťami proti balistickým raketám. Spoločným menovateľom týchto cieľov je chémia hydratačnej reakcie vrátane kinetiky a mechanizmov, fázového vývoja a rovnováhy kompozitov zahŕňajúcich obyčajný portlandský (OPC) cement a doplnkové cementové materiály (SCM). Rôzne režimy ošetrenia(obyčajné, hydrotermálne), komplexná chemická analýza vrátane rádioaktívnych izotopov každej zložky, distribúcia veľkosti častíc spojív a kameniva sú niektoré z hlavných faktorov, ktoré sú hnacími silami pre realizáciu predloženého projektu.

Využitie pasívnych zariadení na transport denného svetla do budov

The use of passive devices for daylight transport into building interiors.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kómar Ladislav PhD.
Anotácia:Svietenie v interiéroch bez prístupu denného svetla tvorí častokrát zbytočnú časť výdavkov na prevádzku budov. Vhodnou aplikáciou pasívneho systému distribúcie denného svetla je pritom možné znížiť spotrebu elektrickej energie vynaloženej na umelé osvetlenie. Niektoré pasívne systémy, napr. tubusové svetlovody, anidolické stropné systémy alebo svetelné šachty, boli vedecky popísané, no ich rentabilita a využiteľnosť v rôznych zemepisných šírkach a podnebných podmienkach, nebola nikdy spoľahlivo preskúmaná. Cieľom projektu je navrhnúť obecný výpočtový model prestupu denného svetla pasívnymi systémami s rôznymi geometrickými a optickými vlastnosťami. Výsledkom bude simulácia osvetlenia interiéru pri modelovaných exteriérových podmienkach blízkych reálnym stavom atmosféry. Výpočtový model poslúži na vyhodnotenie využiteľnosti týchto zariadení, ich optimálne navrhovanie pre prax, posúdenie z hľadiska novej európskej smernice pre osvetľovanie a zhodnotenie ich rentabilnosti v rôznych podnebných podmienkach.

Zlepšenie štrukturálnej bezpečnosti a energetickej účinnosti prostredníctvom vývoja trvalo udržateľných cementových kompozitov na báze cementu odolných voči extrémnym teplotám s funkciami samoopravenia po požiari

Improving Structural Safety and Energy Efficiency Through Development of Extreme Temperature Resistant Sustainable Cement-Based Composites with Post-Fire Self-Healing Features

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Vedrtnam Ajitanshu

Celkový počet projektov: 6