Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Inteligentná mobilita vo svete a v Slovenskej republike optikou normotvorby

Intelligent mobility in the world and in the Slovak Republic through the lens of the law-making

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. JUDr. Hodás Milan PhD.
Anotácia:Problematika inteligentnej mobility je prepojená so širokou škálou problémov od ústavnoprávnych a filozofických (odpoveď na otázku koho obetovať v prípade nehody), otázky GDPR až po sociálne aspekty (autonómne vozidlo pre starších vodičov, ako nástroj inklúzie starnúceho obyvateľstva...), až po otázky nedostatku pracovných síl v špecifických oblastiach (vodiči MHD, doručovatelia....). S rastúcim tlakom smerujúcim k modernizácii spoločnosti (modernizácii dopravy) rastie tlak na normotvorbu reflektujúcu spoločenský vývoj. Cieľom projektu je sumarizácia zahraničných skúseností a právnej úpravy regulujúcej inteligentnú mobilitu s cieľom vytvoriť predpoklady pre návrh modelu inteligentnej mobility v prostredí Slovenskej republiky.

Postavenie investorov v startupových spoločnostiach

The position of investors in startup cmopanies

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Janáč Viliam PhD.

Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmanie vplyvu právneho pluralizmu na právnickú metodológiu. Riešiteľský kolektív totiž predpokladá, že právny pluralizmus vedie k stretom nielen mocenskom - politickej rovine, ale aj na poli právnickej metodológie, čo oslabuje zrozumiteľnosť a regulatívnu funkciu práva. Kolektív chce skúmať právny pluralizmus v situácii členských štátov Európskej únie, ktorých orgány sú povinné aplikovať vnútroštátne právo, európske právo, ako aj medzinárodné právo verejné. V rám metodológie sa chce riešiteľský kolektív sústrediť na metodológiu tvorby páva na pôde parlamentu, metodológiu uplatňovania práva v právnych vzťahoch vrátane metodológie výkladu práva, na metodológiu právnej vedy, ako aj na metodológiu kontroly dodržiavania páva. Prínosy projektu možno rozdeliť na teoretické a praktické. V rámci tých prvých riešiteľský kolektív očakáva vytvorenie nových originálnych koncepcií spájajúcich problém pluralizmu a metodológie, t. j. problémov, ktoré sa doteraz skúmali len oddelene. V rámci tých druhých možno očakávať vytvorenie súboru praktických odporúčaní ako tvoriť, uplatňovať, vykladať a vedecky skúmať právo, aby ostalo sémanticky dostupné aj jeho bežnému adresátovi. Metodologicky bude kolektív vychádzať zo slabej systémovej teórie, ktorá bude tvoriť základ pre uplatnenie právnej hermeneutiky a sociologických metód.

Právna regulácia nekalej súťaže v procese rekodifikácie súkromného práva na Slovensku a v členských štátoch EÚ

Legal regulation of unfair competetion in the process of recodification of private law in Slovakia and in EU member states

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Zlocha Ľubomír PhD.

Vplyv "kopernikovských" obratov vo filozofii na zmeny právnych praradigiem

The Influence of the Copernican Turns in Philosophy on Changes in Legal Paradigms

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., Mgr. Berdisová Lucia PhD., LL.M.
Anotácia:Projekt mapuje zrkadlenie vybraných paradigmatických premien vo filozofii v premenách paradigiem právnych. Následne sa hlbšie zameriava na vplyv tzv. lingvistického obratu z analytickej filozofie dvadsiateho storočia, a to najmä v podaní neskorého Ludwiga Wittgensteina, na právnu filozofiu. V tejto časti ašpiruje aj na zistenie toho, ako možno daný obrat ešte stále plodne využiť, a to napríklad cez vymedzenie otázok právnej teórie, na ktoré je zmysluplné hľadať odpoveď a na ktoré sa odpovedať zmysluplne nedá a tiež v rámci súčasných diskusií o právnej interpretácii. Projekt zároveň na základe pozorovaní mechaník preberaní poznatkov z filozofie do práva konštruuje hypotézy budúceho vývoja právnej vedy, sústredí sa pritom na nové poznatky z filozofickej etiky a čiastočne aplikovanej etiky a na ich možný praktický prenos do profesijnej etiky. Projekt je tak rozkročený medzi dvoma navonok samostatnými "disciplínami", uchádza sa tak aj o holistickejšie videnie práva ako sociálnej praktiky.

Celkový počet projektov: 5