Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav štátu a práva SAV, v. v. i.

Právna metodológia pre dobu právneho pluralizmu

Legal methodology for the age of legal pluralism

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Bárány Eduard DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmanie vplyvu právneho pluralizmu na právnickú metodológiu. Riešiteľský kolektív totiž predpokladá, že právny pluralizmus vedie k stretom nielen mocenskom - politickej rovine, ale aj na poli právnickej metodológie, čo oslabuje zrozumiteľnosť a regulatívnu funkciu práva. Kolektív chce skúmať právny pluralizmus v situácii členských štátov Európskej únie, ktorých orgány sú povinné aplikovať vnútroštátne právo, európske právo, ako aj medzinárodné právo verejné. V rám metodológie sa chce riešiteľský kolektív sústrediť na metodológiu tvorby páva na pôde parlamentu, metodológiu uplatňovania práva v právnych vzťahoch vrátane metodológie výkladu práva, na metodológiu právnej vedy, ako aj na metodológiu kontroly dodržiavania páva. Prínosy projektu možno rozdeliť na teoretické a praktické. V rámci tých prvých riešiteľský kolektív očakáva vytvorenie nových originálnych koncepcií spájajúcich problém pluralizmu a metodológie, t. j. problémov, ktoré sa doteraz skúmali len oddelene. V rámci tých druhých možno očakávať vytvorenie súboru praktických odporúčaní ako tvoriť, uplatňovať, vykladať a vedecky skúmať právo, aby ostalo sémanticky dostupné aj jeho bežnému adresátovi. Metodologicky bude kolektív vychádzať zo slabej systémovej teórie, ktorá bude tvoriť základ pre uplatnenie právnej hermeneutiky a sociologických metód.

Športovec - zamestnanec alebo podnikateľ

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. JUDr. PhDr. Gábriš Tomáš PhD., LLM, MA

Celkový počet projektov: 2