Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Digitálna zbierka slovenskej prózy

Digital Collection of Slovak Prose

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na aplikovaný interdisciplinárny výskum v digitálnych humanitných vedách. Cieľom projektu je vytvoriť online dostupnú a komplexne anotovanú fulltextovú digitálnu zbierku slovenskej prózy do roku 1951 (s ohľadom na autorské práva a GDPR). Digitálna zbierka literárnych textov takéhoto rozsahu a vlastností na Slovensku zatiaľ absentuje, čo pociťujú najmä literárni vedci a širšia odborná verejnosť. Zbierka bude spracovaná a anotovaná podľa európskych štandardov (ELTeC) tak, aby na ňu bolo možné aplikovať pokročilé metódy počítačového spracovania literárnych textov označované súhrnne pojmom „dištančné čítanie“. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti vo využívaní digitálnej zbierky slovenskej prózy a diseminácia vedeckých metód založených na dištančnom čítaní do širšej oblasti humanitných vied. Hlavnými aplikovanými výstupmi projektu sú: online digitálna zbierka slovenskej prózy do roku 1951, interaktívny webový portál, užívateľské príručky a séria vzdelávacích workshopov.

Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ vytvoriť interaktívny lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiu hypertextu spolu s korpusom kľúčových textov z literárnej teórie. Projekt bude nadväzovať na dielo Hyperlexikón literárnych pojmov a kategórií, ktoré bolo realizované v rámci dvoch projektov VEGA. Kvalitatívne bude projekt obsahovať nové zložky, ktoré budú predstavovať inovatívne funkčné prvky lexikónu. Ide o zložku interaktivity a zložku korpusu pôvodných literárnovedných prác paradigmatického a programatického charakteru. Funkcia hypertextuality zostane zachovaná. Lexikónové heslá budú stavať na doterajších odborných skúsenostiach riešiteľov a budú podložené výskumnými a publikačnými aktivitami, ktoré sa budú diať v súbehu s prácou na lexikónových heslách. Kvalitný základný výskum považujeme za fundament tvorby syntetického diela takéhoto charakteru a rozsahu. V našom prostredí zatiaľ neexistuje žiadne iné slovníkové dielo, ktoré by v širšom a transfilologickom rámci sprostredkúvalo súčasné literárnovedné poznanie a ktoré by bolo pre používateľov prístupné v plnom rozsahu online.

Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.

Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hostová Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je prostredníctvom kombinácie metodologických nástrojov viacerých vedných odborov reflektovať kultúrne artefakty (poézia, intermédiá, preklad), ktoré svojou formou, obsahom a spôsobom vzniku a šírenia kriticky reagujú na situáciu, v ktorej sa svet ocitá. Jednotiace teoretické a postojové východisko projektu bude predstavovať kritický posthumanizmus. Primárnym časovým záberom, na ktorý sa budú výskumné sondy zameriavať, je obdobie ostatných dvoch dekád v slovenskom kultúrnom priestore nahliadanom v medzinárodných súvislostiach. Projekt sa koncentruje na zmeny chápania vzťahu medzi človekom a nie-človekom s dôrazom na materialitu a afekt. Korpus artefaktov a procesov, ktoré bude projekt skúmať, zahŕňa takú nekonvenčnú umelecko-výskumnú a prekladovú tvorbu a kreatívnu interakciu medzi človekom a strojom, v ktorej výraznú zložku zohráva text a ktorá má kritický rozmer.

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík's manuscript notebook

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Braxatoris Martin PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je komplexné vedecké spracovanie nemeckojazyčného rukopisu poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka, významnej, i keď v mnohom nedocenenej osobnosti slovenských a uhorských kultúrnych dejín. Táto pamiatka (cca. 160 rukopisných strán) bola doposiaľ (slovenskej, českej, nemeckej, maďarskej a i. odbornej verejnosti) úplne neznáma, čo zákonite platí aj o jej vzťahu k tlačenej literárnej produkcii autora. Edičné spracovanie textu zahŕňa jeho prepis, preklad, vypracovanie textovokritického aparátu a zabezpečenie jeho trojjazyčného vydania. S edičným spracovaním bude organicky spojený lingvistický výskum textu zameraný so zreteľom na otázky prekladu a na problémy slovensko­nemecko­maďarských jazykových vzťahov. Literárnohistorický výskum sa bude orientovať na literárnu interpretáciu pamiatky ako reflexívneho umeleckého textu. Dôraz sa bude klásť aj na aspekty textu, späté s kontextom slovenských i širších regionálnych kultúrnych dejín a dejín náboženského či filozofického myslenia.

Literatúra v procesoch kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej komunity v Srbsku

Literature in a processes of cultural-ethnic self-identification of the Slovak community in Serbia

Doba trvania: 1.3.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na problematiku kultúrnej pamäti a národnej/etnickej a kultúrnej identity v slovenskej a srbskej literatúre od 19. storočia do súčasnosti, s dôrazom na procesy kultúrno-etnickej sebaidentifikácie slovenskej enklávy v Srbsku. Využíva podnety kultúrnych štúdií, s ťažiskom na oblasť literárnej histórie a jej kultúrne, sociálne a politické kontexty: 1. výskum utvárania a pretvárania kultúrnej pamäti a identity slovenskej literatúry v srbskej Vojvodine; 2. sledovanie zlomov a presunov kultúrnych vrstiev utváraných prostredníctvom literatúry a ich vzájomného prestupovania; 3. identifikácia a interpretácia prejavov kultúrnej prezentácie a reprezentácie v ich pôvodnom aj aktualizovanom a aktualizačne transformovanom rozmere. Projekt nadviaže na staršie výskumy problematiky slovensko-srbských kultúrnych a literárnych vzťahov. Zároveň sa pokúsi s využitím aktuálnych širokých konceptuálnych rámcov kategórie identity prehĺbiť doterajší stav poznania skúmanej témy. Interpretačnú stratégiu projektu možno definovať ako spojenie hermeneutického, pragmatického a kultúrno-materialistického prístupu.

Metodologické postupy v literárnovednom výskume s presahom do mediálneho prostredia (FF UPJŠ Košice)

Methodological Procedures in Literary-Scholarship Research with an Impact on the Media Environment

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hučková Dana CSc.
Anotácia:Štvorročný projekt je zameraný na funkčné využitie metodologických postupov v interdisciplinárne orientovanom literárnovednom výskume. Vychádza z filologickej tradície literárnej vedy na Slovensku, sústredí sa na uplatnenie hermeneutických, formálnych, heuristických, štrukturalistických, komparatívnych, kognitívnych aj semiotických postupov s interdisciplinárnymi presahmi do mediálneho priestoru.Ústredným zámerom je posilniť exaktnosť vo výskume literatúry, a to v analyticko-interpretačnej práci s pramennými textami (od recepčnej estetiky, tvorby percepčných kódov k apercepčným metodickým postupom) a pri prehodnocovaní medziliterárnych vzťahov v rámci česko-slovenského a stredoeurópskeho kontextu (s dôrazom na genetické a poetologické špecifiká slovenskej literatúry v širších kultúrnych súvislostiach). Presah do mediálneho priestoru sleduje variantnosť literárneho textu (nielen slovenskej literatúry)ako mediálneho produktu (najmä aktuálne trendy v divadelných a v audiovizuálnych adaptáciách) najmä s ohľadom na formálne a tematické spracovanie dobových stereotypov v sociokultúrnom kontexte s funkčným využitím konkrétnych metodologických postupov.Cieľom projektu je sprístupniť monograficky spracované výsledky kritického prehodnocovania ustálených teorém a ich audiovizuálne sprostredkovanie s trvalou udržateľnosťou. Preto sú v centre sledovanej problematiky konkrétni autori a umelecké texty (na genologickej osi poézie, prózy, drámy) s dôrazom na koniec 19. a prvú polovicu 20. storočia. Vedeckým predpokladom je zmena v doterajšom literárnohistorickom zaradení konkrétnych autorov, v kvalitatívnom prehodnotení ich poetiky a tvorivého prínosu do vývinu slovenskej literatúry (s ohľadom na diferenciácie realizmu a moderny a estetický pluralizmus v medzivojnovej literatúre)

Modernizmus v slovenskej literatúre II

Modernism in Slovak Literature II

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt nadväzuje na rovnomenný projekt VEGA riešený v rokoch 2016 – 2019. Východiskovo skúmané podoby, tendencie a aspekty modernizmu v slovenskej literatúre obdobia 1900 – 1948 dopĺňa o nové línie výskumu, ako sú pojmový aparát, otázky periodizácie, typológia modernistickej literatúry, filozoficko-estetické kontexty a koncepcie jednotlivých rôznorodých podôb modernizmu (moderna – druhá moderna – expresionizmus – avantgarda – katolícka moderna a i.), premeny idey autonómnosti umenia v rámci modernistického diskurzu, médiá a inštitúcie dobového literárneho života podieľajúce sa na prezentácii modernistických poetík a vytvárajúce priestor pre diskusie o podobách modernizmu. Pokračujúce rekonštruovanie obrazu modernizmu v slovenskej literatúre prvej polovice 20. storočia je nasmerované k literárno-historiografickej syntéze daného javu s využitím aktuálnych relevantných metodologických podnetov

Národnoobrodenecké reprezentácie - mody realizácie, transgresie a tranzície

National Revival Representations – modes of realisation, transgressions and transitions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Zámerom projektu je prostredníctvom semiotickej analýzy, interpretácií dobového literárneho korpusu rekonštruovať model národnoobrodeneckých reprezentácií v slovenskej literatúre „dlhého“ 19. storočia. Výskum bude sledovať premeny tohoto modelu v transgresívnych a tranzitívnych procesoch. Identifikuje dominantné estetické, poetické a žánrové kategórie v ktorých sa tento typ reprezentácií realizuje, modifikuje a narúša, a to v troch vytýčených tematických okruhoch: identita, priestor a čas. Kľúčovú analytickú kategóriu bude predstavovať pojem modusu, ktorý figuruje napr. v prostredí literárnej vedy anglofónnej a románskej oblasti (N. Frye, A. Fowler, G. Genette, C. Guillén) a chápe sa ako nadžánrová kategória, resp. modifikujúci žánrový príznak. Cieľom projektu je taktiež ukázať, akými literárnymi a žánrovými postupmi sa ideologické prvky v jednotlivých textoch re-prezentujú a spätne pôsobia na kultúru a spoločnosť.

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.

Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír CSc.
Anotácia:Zámerom projektu je identifikácia a výskum procesov určujúcich literárny život a podobu literatúry na Slovensku v čase od konca 60. do polovice až záveru 80. rokov 20. storočia, teda v období súhrnne označovanom ako normalizácia, ako aj analýza a zhodnotenie výsledkov literárnej tvorby tohto obdobia. Táto vývinová etapa je v súčasnosti vnímaná ako integrálna súčasť štyroch desaťročí totalitného režimu so všetkými jeho štruktúrnymi danosťami. Ambíciou projektu je priniesť rekonštrukciu literárneho poľa s akcentom na jeho determinovanosť spoločensko-politickou situáciou normalizačného obdobia. Výskum bude zameraný na tri tematicky a metodologicky odlíšiteľné, ale v dobovom kontexte prepojené a vzájomne podmienené oblasti. Pôjde o (1.) stret inštitúcií literárneho života a mocensko-politickej sféry, (2.) pozície vybraných reprezentatívnych aktérov dobového literárneho života a (3.) analýzu dobovo príznakových výsledkov literárnej tvorby v ich ideovo a esteticky rozporuplnej podobe.

Nové otázky k naturizmu.

New questions about naturism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Projekt kladie nové otázky o sporných a neznámych stránkach slovenského literárneho naturizmu v medzivojnovom, vojnovom i povojnovom období. Cieľom je otvoriť medzivojnový model naturizmu. Zvlášť budeme analyzovať povojnovú tvorbu naturistov a tiež nesúhlasné názory na charakteristiku naturizmu aj v súvislosti s metodologickou orientáciou kritikov naturizmu. Ďalším zámerom je zdokumentovať knižné tituly v knižniciach naturistov a poukázať na kontexty medzi literárnymi záujmami autorov a ich tvorbou. Súvisiacim cieľom je analýza a interpretácia kognitívnych parametrov naturizmu, jeho racionálnych, iracionálnych a emocionálnych komponentov z hľadiska vtedajšej filozofie i súčasnej kognitívnej literárnej vedy. Projekt je metodologicky rámcovaný neradikálnym konštruktivizmom, uplatňovaným v kognitívnej literárnej vede, okrem toho využíva postupy nového historizmu a literárnej komparatistiky. Hlavným výsledkom bude knižná publikácia o problematických a neznámych aspektoch a kontextoch literárneho naturizmu.

PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

Slovenská kázňová spisba v 19. storočí

Slovak preach literature in the 19th century

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.
Anotácia:Významnou súčasťou slovenskej literatúry je duchovná tvorba, osobitne žáner kázne. V dejinách slovenskej literatúry sa jej doteraz venovala len okrajová pozornosť (v období komunizmu táto téma bola zámerne obchádzaná a neboli prístupné všetky knižničné a archívne fondy), preto stále chýba komplexné spracovanie, štatistická, teologická, obsahová, umelecko-literárna a jazyková analýza. Tento žáner je závažný aj preto, lebo vplýval na široké vrstvy obyvateľstva, formoval modernú slovenskú národnú a kultúrnu identitu, formoval rovnako katolícke i evanjelické spoločenstvá. Projekt zmapuje kázňovú spisbu v slovenskom jazyku z 19. storočia, primárne tlačenú a sekundárne zachovanú rukopisnú. Ide o projekt základného výskumu, ktorý bude dominantne skúmať pôvodné vydania kázní a zachované rukopisy kázní v pamäťových inštitúciách. Cieľom projektu je vytvorenie čiastkových štúdií, ďalej dvoch antológií (pastierske listy katolíckych biskupov; výber klasických kázní podľa viacerých kritérií), príprava lexikónu autorov kázní a monografické analyticko-syntetické spracovanie celej problematiky.

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:Projekt má ambíciu posunúť výskum podôb subjektu v slovenskej literatúre aj do jej starších období (od veľkomoravského obd. až po začiatok 19. stor.). V snahe o diverzifikovaný prístupu je riešiteľský tím navrhnutý tak, aby výskum adekvátne pokryli špecialisti na jednotlivé obdobia staršej slovenskej literatúry. Okrem temporálnej extenzie výskumu je jeho cieľom aj rozšírenie kľúčového pojmu subjekt o ďalšie možnosti vnímania jeho úlohy v literárnom prejave ako tvorivom akte. Projekt v tomto smere nadväzuje na teórie domácej i zahraničnej proveniencie (komunikačný model Nitrianskej školy, Teória rečových aktov, Cambdridgeská škola kontextuálnej hermeneutiky). Zameria sa na kategóriu autorskému subjektu a možností jeho realizácie v závislosti od rôznych funkcií lit. prejavu, na problematiku čitateľskej recepcie i na kategóriu intencionality, teda autorského zámeru, stratégie či funkcie lit. diela. Výsledky majú relevantnú hodnotu pri interpretácii lit. textov a pri definovaní ich spoločenskej funkcie.

Celkový počet projektov: 13