Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav slovenskej literatúry SAV, v. v. i.

Digitálna zbierka slovenskej prózy

Digital Collection of Slovak Prose

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Navrátil Martin PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na aplikovaný interdisciplinárny výskum v digitálnych humanitných vedách. Cieľom projektu je vytvoriť online dostupnú a komplexne anotovanú fulltextovú digitálnu zbierku slovenskej prózy do roku 1951 (s ohľadom na autorské práva a GDPR). Digitálna zbierka literárnych textov takéhoto rozsahu a vlastností na Slovensku zatiaľ absentuje, čo pociťujú najmä literárni vedci a širšia odborná verejnosť. Zbierka bude spracovaná a anotovaná podľa európskych štandardov (ELTeC) tak, aby na ňu bolo možné aplikovať pokročilé metódy počítačového spracovania literárnych textov označované súhrnne pojmom „dištančné čítanie“. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti vo využívaní digitálnej zbierky slovenskej prózy a diseminácia vedeckých metód založených na dištančnom čítaní do širšej oblasti humanitných vied. Hlavnými aplikovanými výstupmi projektu sú: online digitálna zbierka slovenskej prózy do roku 1951, interaktívny webový portál, užívateľské príručky a séria vzdelávacích workshopov.

Interaktívny hypertextový lexikón literárnej vedy s korpusom kľúčových literárnovedných textov

Interactive hypertext lexicon of literary studies with a corpus of key literary studies texts

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ vytvoriť interaktívny lexikón literárnovedných pojmov a kategórií literárnej vedy v médiu hypertextu spolu s korpusom kľúčových textov z literárnej teórie. Projekt bude nadväzovať na dielo Hyperlexikón literárnych pojmov a kategórií, ktoré bolo realizované v rámci dvoch projektov VEGA. Kvalitatívne bude projekt obsahovať nové zložky, ktoré budú predstavovať inovatívne funkčné prvky lexikónu. Ide o zložku interaktivity a zložku korpusu pôvodných literárnovedných prác paradigmatického a programatického charakteru. Funkcia hypertextuality zostane zachovaná. Lexikónové heslá budú stavať na doterajších odborných skúsenostiach riešiteľov a budú podložené výskumnými a publikačnými aktivitami, ktoré sa budú diať v súbehu s prácou na lexikónových heslách. Kvalitný základný výskum považujeme za fundament tvorby syntetického diela takéhoto charakteru a rozsahu. V našom prostredí zatiaľ neexistuje žiadne iné slovníkové dielo, ktoré by v širšom a transfilologickom rámci sprostredkúvalo súčasné literárnovedné poznanie a ktoré by bolo pre používateľov prístupné v plnom rozsahu online.

Kreatívne experimenty s textom v perspektíve kritického posthumanizmu: básnická, umelecká a prekladová prax v slovenskej kultúre v medzinárodných súvislostiach.

Creative Experiments with Text from the Perspective of Critical Posthumanism: Poetic, Artistic and Translation Practice in Slovak Culture in the International Context.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hostová Ivana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je prostredníctvom kombinácie metodologických nástrojov viacerých vedných odborov reflektovať kultúrne artefakty (poézia, intermédiá, preklad), ktoré svojou formou, obsahom a spôsobom vzniku a šírenia kriticky reagujú na situáciu, v ktorej sa svet ocitá. Jednotiace teoretické a postojové východisko projektu bude predstavovať kritický posthumanizmus. Primárnym časovým záberom, na ktorý sa budú výskumné sondy zameriavať, je obdobie ostatných dvoch dekád v slovenskom kultúrnom priestore nahliadanom v medzinárodných súvislostiach. Projekt sa koncentruje na zmeny chápania vzťahu medzi človekom a nie-človekom s dôrazom na materialitu a afekt. Korpus artefaktov a procesov, ktoré bude projekt skúmať, zahŕňa takú nekonvenčnú umelecko-výskumnú a prekladovú tvorbu a kreatívnu interakciu medzi človekom a strojom, v ktorej výraznú zložku zohráva text a ktorá má kritický rozmer.

Literárnohistorické, kultúrnohistorické a edičné spracovanie rukopisnej poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka

Literary-historical, cultural-historical and editorial treatment of Samuel Ferjenčík's manuscript notebook

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Braxatoris Martin PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je komplexné vedecké spracovanie nemeckojazyčného rukopisu poznámkovej knihy Samuela Ferjenčíka, významnej, i keď v mnohom nedocenenej osobnosti slovenských a uhorských kultúrnych dejín. Táto pamiatka (cca. 160 rukopisných strán) bola doposiaľ (slovenskej, českej, nemeckej, maďarskej a i. odbornej verejnosti) úplne neznáma, čo zákonite platí aj o jej vzťahu k tlačenej literárnej produkcii autora. Edičné spracovanie textu zahŕňa jeho prepis, preklad, vypracovanie textovokritického aparátu a zabezpečenie jeho trojjazyčného vydania. S edičným spracovaním bude organicky spojený lingvistický výskum textu zameraný so zreteľom na otázky prekladu a na problémy slovensko­nemecko­maďarských jazykových vzťahov. Literárnohistorický výskum sa bude orientovať na literárnu interpretáciu pamiatky ako reflexívneho umeleckého textu. Dôraz sa bude klásť aj na aspekty textu, späté s kontextom slovenských i širších regionálnych kultúrnych dejín a dejín náboženského či filozofického myslenia.

Medzi normou a transgresiou: „zóny kontaktu“ v slovenskej literatúre 19. storočia

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Taranenková Ivana PhD.
Anotácia:Projekt analyzuje dynamické vzťahy medzi umeleckými, kultúrnymi a spoločenskými normami v slovenskej literatúre „dlhého“ 19. storočia. Východiskom bude pojem „zóna kontaktu“ M. L. Pratt, použitý pre označenie oblasti stretu kultúr, kde dochádza ku konfliktu, vyjednávaniu a dialógu. Výskum aplikuje pojem na stret rôznych noriem (poetologických, estetických, kultúrnych a ideologických) v slovenskej literatúre 19. storočia, ktorý vedie k modifikácii homogénneho kultúrneho modelu. Dôležité východisko bude predstavovať koncepcia semiosféry J. M. Lotmana s dôrazom na procesuálnosť a pluralitu, ako aj dialogická koncepcia kultúry M. M. Bachtina. Obe korešpondujú s aktuálnymi tendenciami západnej literárnej historiografie, zameranými na prehodnotenie homogénnych, primordiálnych modelov založených na vývinových naratívoch (L. Hutcheon, S. Greenblatt). Výskum sa zameria na podoby ženskej literárnej tvorby, podoby maskulinity i reprezentácie hraničných priestorov etablovaných v slovenskej literatúre 19. storočia.

Modernizmus a modernizmy. Variácie, tranzície, prieniky

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Habaj Michal PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na výskum rôznych podôb a prejavov (variácie) modernizačných úsilí v slovenskej literatúre, s dôrazom na prechody (tranzície, časový aspekt) a prieniky (priestorový aspekt). Východiskovým predpokladom je vedomie heterogénnosti tendencií v rámci obdobia, ktoré spochybňuje monolitný charakter modernizmu a umožňuje registrovať jeho paradoxné i kontradiktorické prejavy (modernizmy). Centrálnou témou projektu sú rôzne podoby a dynamika vzťahov medzi mestom a vidiekom/prírodou v slovenskej literatúre medzi rokmi 1900 – 1948.

Normalizácia v slovenskej literatúre: mechanizmy, aktéri, tvorba.

Normalization in Slovak Literature: Mechanisms, Actors, Production.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Barborík Vladimír CSc.
Anotácia:Zámerom projektu je identifikácia a výskum procesov určujúcich literárny život a podobu literatúry na Slovensku v čase od konca 60. do polovice až záveru 80. rokov 20. storočia, teda v období súhrnne označovanom ako normalizácia, ako aj analýza a zhodnotenie výsledkov literárnej tvorby tohto obdobia. Táto vývinová etapa je v súčasnosti vnímaná ako integrálna súčasť štyroch desaťročí totalitného režimu so všetkými jeho štruktúrnymi danosťami. Ambíciou projektu je priniesť rekonštrukciu literárneho poľa s akcentom na jeho determinovanosť spoločensko-politickou situáciou normalizačného obdobia. Výskum bude zameraný na tri tematicky a metodologicky odlíšiteľné, ale v dobovom kontexte prepojené a vzájomne podmienené oblasti. Pôjde o (1.) stret inštitúcií literárneho života a mocensko-politickej sféry, (2.) pozície vybraných reprezentatívnych aktérov dobového literárneho života a (3.) analýzu dobovo príznakových výsledkov literárnej tvorby v ich ideovo a esteticky rozporuplnej podobe.

Nové otázky k naturizmu.

New questions about naturism.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kuzmíková Jana CSc.
Anotácia:Projekt kladie nové otázky o sporných a neznámych stránkach slovenského literárneho naturizmu v medzivojnovom, vojnovom i povojnovom období. Cieľom je otvoriť medzivojnový model naturizmu. Zvlášť budeme analyzovať povojnovú tvorbu naturistov a tiež nesúhlasné názory na charakteristiku naturizmu aj v súvislosti s metodologickou orientáciou kritikov naturizmu. Ďalším zámerom je zdokumentovať knižné tituly v knižniciach naturistov a poukázať na kontexty medzi literárnymi záujmami autorov a ich tvorbou. Súvisiacim cieľom je analýza a interpretácia kognitívnych parametrov naturizmu, jeho racionálnych, iracionálnych a emocionálnych komponentov z hľadiska vtedajšej filozofie i súčasnej kognitívnej literárnej vedy. Projekt je metodologicky rámcovaný neradikálnym konštruktivizmom, uplatňovaným v kognitívnej literárnej vede, okrem toho využíva postupy nového historizmu a literárnej komparatistiky. Hlavným výsledkom bude knižná publikácia o problematických a neznámych aspektoch a kontextoch literárneho naturizmu.

PREKLAD A ASPEKTY RECEPCIE SPOLOČENSKOVEDNÝCH A HUMANITNOVEDNÝCH TEXTOV AKO KULTÚRNY A LITERÁRNY TRANSFER V 20. STOROČÍ

TRANSLATION AND ASPECTS OF RECEPTION OF SOCIAL SCIENCE AND HUMANITIES TEXTS AS CULTURAL AND LITERARY TRANSFER IN THE 20TH CENTURY

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Brtáňová Erika CSc.

Subjekt – intencia – text (Podoby poetiky staršej slovenskej literatúry)

Subject - Intention - Text (Subjects of Poetics of Older Slovak Literature)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Rišková Lenka PhD.
Anotácia:Projekt má ambíciu posunúť výskum podôb subjektu v slovenskej literatúre aj do jej starších období (od veľkomoravského obd. až po začiatok 19. stor.). V snahe o diverzifikovaný prístupu je riešiteľský tím navrhnutý tak, aby výskum adekvátne pokryli špecialisti na jednotlivé obdobia staršej slovenskej literatúry. Okrem temporálnej extenzie výskumu je jeho cieľom aj rozšírenie kľúčového pojmu subjekt o ďalšie možnosti vnímania jeho úlohy v literárnom prejave ako tvorivom akte. Projekt v tomto smere nadväzuje na teórie domácej i zahraničnej proveniencie (komunikačný model Nitrianskej školy, Teória rečových aktov, Cambdridgeská škola kontextuálnej hermeneutiky). Zameria sa na kategóriu autorskému subjektu a možností jeho realizácie v závislosti od rôznych funkcií lit. prejavu, na problematiku čitateľskej recepcie i na kategóriu intencionality, teda autorského zámeru, stratégie či funkcie lit. diela. Výsledky majú relevantnú hodnotu pri interpretácii lit. textov a pri definovaní ich spoločenskej funkcie.

Celkový počet projektov: 10