Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav polymérov SAV
ALICES: Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičušík Matej PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom predloženého projektu je vývoj novej generácie kompozitných anód na báze kremík/uhlík (grafit/grafén) pre lítium-iónové batérie pomocou technológie, ktorá umožní potenciálne rozšírenie výroby takýchto materiálov (anód). Kombinácia rôznych prístupov, používaných v oblastiach keramiky, kovov a polymérov bude overená, ako je vysokoenergetické guľové mletie grafitu, grafénu a kremíka, ako aj tvorba hierarchicky štruktúrovaných kompozitov Si/grafén. Tieto prístupy budú tvoriť jadro navrhovanej technológie. Očakáva sa významné zlepšenie anódy, najmä z pohľadu zvýšenia energetickej capacity, špecifickej kapacity a coulombickej účinnosti. Významným prínosom bude taktiež aj rozšírenie poznatkov o dejoch prebiehajúcich pri zaťažení takýchto anód, resp. batériových článkov, a ich mechanizme pomocou modernej “in-operando” CVS / GCD-SAXS / WAXS analýzy doplnenej o podrobnú elektrochemickú a mikroštrukturálnu analýzu. Predpokladá sa vytvorenie demonštrátora článku batérie pozostávajúceho z vyvinutej anódy, komerčne dostupnej katódy na báze LiFePO4 a LiPF6 elektrolytu. Projekt navrhuje inovatívny spôsob výroby anód na báze Si/C kompozitov s cieľom dosiahnuť širšiu využiteľnosť v konštrukcii lítium-iónových batérií. Projekt predstavuje významný krok smerom k požiadavkam kladeným na anódy lítium-iónových batérií a to dlhodobú stabilitu pri cyklickom nabíjaní a vybíjaní pri vysokých rýchlostiach (viac ako 1000 cyklov pri 5 A/g) a špecifickej kapacite viac ako 800 mAh/g.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
BioPolSil: Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je pripraviť nové, štruktúrne unikátne a z environmentálneho hľadiska prijateľné typy biokompozitných materiálov na báze ílových minerálov zo skupiny smektitov a nových syntetizovaných polykatiónov na báze poly(etylén imínu) (PEI).
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Biotechnologická príprava bioplastov na báze PHA s programovaným uvoľňovaním biopolyméru a možnosti jeho využitia.
Biotechnological preparation of bioplastics based on PHA with programmable releasing of biopolymer and application possibilities.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Danko Martin PhD.
Anotácia:Polyhydroxyalkanoáty sú homo- alebo hetero-polyestery syntetizované ako intracelulárne zásobné látky mnohých prokaryotických organizmov. Nízka konkurencieschopnosť v porovnaní s konvenčnými plastami produkovanými z ropy je závažnou prekážkou ich výraznejšej spotreby. Projekt je zameraný na modifikáciu postupov biologickej syntézy polyhydroxyalkanoátov, predovšetkým polyhydroxybutyrátu zlepšeným postupom, ktorý umožní zjednodušenie procesu prípravy spolu s rozšírením možností optimalizácie polyméru z hľadiska základných fyzikálnych parametrov (mólová hmotnosť, distribúcia mólových hmotností, možnosť prípravy kopolymérov hydroxyalkanoátov). Navrhovaný postup prípravy sa vyznačuje úpravou izolácie výsledného polyméru po ukončení fermentácie jednoduchou filtráciou z vodnej disperzie namiesto použitia organických rozpúšťadiel, čo je v súčasnosti jediný spôsob získavania PHB v dostatočnej čistote.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Časovo-rozlíšené štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr
Real-time grow studies of hybrid van der Waals heterostructures
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je štúdium rastu malých organických molekúl (pentacénu a molekúl na báze TzTz) na 2D substrátoch (prevažne graféne a MoS2), resp. štúdium rastu hybridných van der Waalsových heteroštruktúr. Konkrétne sa zameriame na kinetiku rastu týchto heteroštruktúr a jej koreláciu s externými parametrami, ako sú hustota depozičného toku, teplota substrátu, jeho zloženie, kryštalografická orientácia a morfológia. Navrhovaný projekt prispeje k pochopeniu neobvyklých vlastností hybridných van der Waalsových štruktúr, ktoré by mohli byť využívané v novej generácii elektronických zariadení s geometriou niekoľkých atomárnych vrstiev.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2022
FlayMat: Hybridné nízkorozmerné vrstvené materiály s novými funkciami
Hybrid Low Dimensional Layered Materials with new Functionalities
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Projekt sa zameriava na prípravu nových typov 2D anorganických materiálov MXénov a prípravu nových typov perovskitových kvantových bodiek (PQDs), materiálov typu 0D. MXény nie sú komerčne dostupné, pripravia sa vo forme delaminovaných monovrstiev z MAX fázy. Na začiatku projektu sa použije typ M3X2, v neskorších štádiách výskumu to bude typ M4C3, a jeho analógy, ako sú carbido/nitridy. MXény sa budú cielene funkcionalizovať aby sa zvýšila ich stabilita. 0D materiály PQDs, ako CsPbI3 sa pripravia s rôznymi typmi ligandov, ktoré umožnia ich dobrú koloidnú stabilitu a zlepšenie fotovoltaických vlastností. V ďalšom štádiu sa pripravia jednotlivé kompaktné a usporiadané monovrstvy MXénových častíc a PQDs na rozhraní voda/vzduch modifikovanou Langmuir-Schaefer metódou. Následne sa uskutoční prenos monovrstiev na planárny substrát. Pripravené 2D a 0D nanočastice, ako aj tvorba monovrstiev sa budú komplexne charakterizovať z hľadiska štruktúry, elektrických a optických vlastností použitím rôznych metód vrátane in situ a ex situ GISAXS a GIWAXS. Zabudovanie monovrstvy MXénov a PQDs ma rozhranie ETL resp. HTL a aktívnej perovskitovej vrstvy v planárnych priamych a invertovaných perovskitových solárnych článkoch (PSC), preskúmanie procesu rasu aktívnej vrstvy na nich a pochopenie vplyvu nových zabudovaných vrstiev na kvalitu rozhrania a na výkonnosť PSC a na ich stabilitu je ďalším cieľom projektu. Z pripravených MXénov rôznych typov a PQDs sa pripravia inovatívne dvojvrstvy, ich usporiadanie - monovrstva PQDs na monovrstve MXénu na pevnom substráte a komplexná charakterizácia ich štruktúrnych, optických a elektronických vlastností, meranie fotolumiscencie v závislosti od parametrov MXénových a modifikovaných PQDs častíc poskytnú nové poznatky, ktoré bude možné využiť pri aplikácii týchto nových materiálov v optoelektronike.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Príprava ultracitlivých biosenzorov a bioanalytických zariadení s použitím nanočastíc s imobilizovanými glykánmi založených na ultracitlivých ampérometrických a optických detekčných metódach. Analýza bude realizovaná v array formáte vyžadujúcom si len malé množstvo reagencií/vzoriek. Zariadenia sa použijú na detekciu autoprotilátok voči aberantným (telu neprirodzeným) glykánom prítomným v sére pacientov s rôznymi typmi rakoviny. V sére sú prítomné autoprotilátky voči aberantným glykánom skôr, ako je možné detegovať tradičné biomarkery rakoviny a autoprotilátky sú prítomné v sére pred prvými klinickými príznakmi rakoviny. Napriek rozsiahlemu výskumu v tejto oblasti nie sú žiadne schválené biomarkery rakoviny na báze autoprotilátok použiteľných na diagnostiku rakoviny prsníka a/alebo rakoviny prostaty. Cieľom bude odhaliť skutočný potenciál ultracitlivých zariadení na diagnostiku niekoľkých druhov rakoviny.
Doba trvania: 1.10.2018 - 30.6.2022
Inovácia produktového portfólia spoločnosti Novplasta
Innovation of the product portfolio of the company Novplasta
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:V projekte sú definované dva základné ciele, oba zamerané na environmentálne riešenia výroby plastových fólií. Jedným z nich je vývoj obalových fólií s výrazne zníženou hrúbkou pri zachovaní funkčných vlastností fólií pôvodnej hrúbky. Predpokladom je zvýšenie pevnostných parametrov tak, aby celková nosnosť tenších fólií bola rovnaká, prípadne vyššia ako pôvodných fólií pred inováciou. Druhým cieľom je zavedenie výroby biodegradovateľných fólií použitím technológií, ktoré má Novplasta k dispozícii.
Doba trvania: 1.8.2020 - 31.7.2023
MICROPAN: Cielený dizajn hydrogélových mikrokapsúl pre imunitnú ochranu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky.
Rational design of hydrogel microcapsules for immunoprotection of transplanted pancreatic islets in diabetes treatment.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Projekt je pokračovaním našich snáh o systematické štúdium korelácie medzi selekciou polymérov, enkapsulačnými podmienkami, vlastnosťami mikrokapsúl a ich in vivo správaním. Takéto štúdium je umožnené vďaka našim doterajším skúsenostiam s prípravou a testovaním multikomponentných PMCG mikrokapsúl. Projekt umožní lepšie pochopenie mechanizmu tvorby mikrokapsúl polyelektrolytovou komplexáciou a prispeje k budúcemu cielenému dizajnu mikrokapsúl pre imunitnú ochranu transplantovaných buniek.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Mikrosféry pripravené dvojitým kovalentným a nekovalentným sieťovaním alginátov so samoregeneračnou schopnosťou pre bunkovú enkapsuláciu
Microspheres based on dual non-covalently and covalently crosslinked alginates with self-healing properties for cell encapsulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Heydari Abolfazl PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Molekulovo-dynamické simulácie topologicky uväznených a obmedzených polymérov
Molecular dynamics simulations of topologically confined and constrained polymers
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Račko Dušan PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na molekulovú dynamiku topologicky obmedzených a stesnaných polymérov, so zreteľom na bio-polyméry ako sú DNA a chromatín. Cieľom projektu bude vývoj nového špecializovaného hrubozrnného modelu na simulácie DNA, nové molekulovo-dynamické simulácie molekúl s topologickým obmedzením a stesnaných molekúl s biologickými a nano-technologickými dôsledkami, a použitie skôr vyvinutých výpočtových nástrojov na nové oblasti výskumu. Zameranie projektu je multidisciplinárne, spájajúce rôzne oblasti zahŕňajúce polymérnu fyziku, výpočtovú fyziku, biofyziku, molekulárnu biológiu a nanotechnológiu s akcentom na rozvoj spoluprác a disemináciu nových vedomostí. Výsledkom projektu bude 5-8 vedeckých článkov a diseminačné activity rozdelené do viacerých pracovných balíkov.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
O2PIPOL: Pokročilá fotochemicky indukovaná radikálová polymerizácia s prenosom atómu tolerantná k prítomnosti kyslíka.
Advanced Oxygen Tolerant Photochemically Induced Atom Transfer Radical Polymerization.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj fotochemicky indukovanej radikálovej polymerizácie s prenosom atómu aplikovateľnej aj v prítomnosti vzduchu za rôznych špecifických podmienok. Takáto polymerizácia bude obovským krokom smerom k ekologickému a priemyseľne ľahko realizovateľnému procesu pre prípravu materiálov a nanomateriálov pre rôzne aplikácie vrátane biomedicíny.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Ochrana povrchov pred adsorpciou proteínov: poly(etylénoxid) vs poly(2-oxazolín)
Protection of surfaces against protein adsorption: poly(ethylene oxide) vs poly(2-oxazoline)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benková Zuzana PhD.
Anotácia:Cieľom tohto projektu je štúdium interakcií medzi povrchmi ireverzibilne pokrytými poly(etylénoxidom) (PEO) alebo poly(2-oxazolínom) (POX) pri rôznej povrchovej hustote a peptidmi rôznej afinity k vode s použitím atomistických molekulovo dynamických (MD) simulácií za účelom určiť úlohu vody v týchto interakciách. Okrem entalpického príspevku k interakciám medzi peptidom a zakotvenými polymérnymi reťazcami je zaujímavé sledovať aj entropický príspevok súvisiaci s molekulami vody vypudenými zo zakotvenej vrstvy. V jednom usporiadaní bude interagovať voľný peptid s polymérmi pokrytým silikátovým povrchom. V ďalšom usporiadaní sa bude peptid zakotvený na inom povrchu približovať k pokrytému silikátovému povrchu pôsobením vonkajšej sily. Získa sa závislosť sily od vzdialenosti peptidu od pevného podkladu. Existencia minima na tejto závislosti bude znamenať adsorpciu peptidu. Porovnanie výsledkov z obidvoch usporiadaní ukáže, či sú tieto usporiadanie ekvivalentné, teda či sú experimentálne zistenia aplikovateľné na biologické podmienky. Uskutoční sa tiež štúdium systémov zložených z uhlíkových nanorúriek (CNT) pokrytých s PEO alebo POX interagujúcimi s rozličnými peptidmi, aby sa poukázalo na odlišnosti v správaní polymérnych vrstiev zakotvených na planárnom a zakrivenom podklade. MD simulácie sa uskutočnia pre systémy bez vody, v prítomnosti vody a v roztoku NaCl.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Polymérne kompozity pre 3D tlač
Polymer Composites for 3D Printing.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitálsky Zdenko PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj nových progresívnych polymérnych kompozitov pre potenciálne aplikácie v 3D tlači. Budú sa skúmať rôzne typy plnív, ako napr. prírodné materiály (halloyzit, konopné vlákna), uhlíkové plnivá (uhlíkové vlákna, expandovaný grafit, nanodiamanty, uhlíkové nanorúrky), kovy a zliatiny, alebo ich vzájomná kombinácia. Ako polymérna matrica sa otestujú biodegradovateľné polyméry na báze kyseliny polymliečnej alebo polyhydroxybutyrátu a syntetické termoplasty typu polyetyléntereftalátu. Prešetrí sa vplyv plniva, štruktúry alebo geometrie na mechanické, termické, elektrické a spracovateľské vlastnosti výsledných kompozitov. Pripravené polymérne kompozity sa otestujú ako struny do priemyslených 3D tlačiarní.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Polymérne materiály pre pokročilé aplikácie.
Polymeric materials for advanced application
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Omastová Mária DrSc.
Anotácia:Cieľ projektu: V tomto projekte budú pripravené nové hybridy a polymérne kompozity na báze mikro- a nanoplnív pokrytých vodivými polymérmi. Pripravia sa elektricky vodivé kompozity s rôznymi anorganickými a organickými plnivami pokrytými vodivým polymérom ako je polypyrol alebo polyanilín, a takto pripravené nové materiály sa použijú na elektromagnetické tienenie. Modifikáciou povrchu uhlíkových nanočastíc ako sú uhlíkové nanotrubičky alebo redukovaný grafén oxid použitím chemickej a elektrochemickej polymerizácie pyrolu sa pripravia nové typy protielektród, ktoré sa budú testovať v solárnych článkoch. Ďalší nový typ vodivých nanomateriálov bude pripravený elektrostatickým zvlákňovaním biologicky rozložiteľných polymérnych matríc pokrytých vodivými polymérmi. Materiály pripravené týmto spôsobom sa budú testovať ako súčasti solárnych článkov ale aj v bioelektronických aplikáciách.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Príprava a štúdium polymérnych gélov s využitím v ochrane kultúrneho dedičstva.
Preparation and study of polymer gels for protection of cultural heritage.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kronek Juraj PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu nových typov polymérnych amfigélov na báze poly(2-oxazolínov) s rôznym stupňom hydrofilicity. Cieľom je príprava responzívnych (hydro)gélov schopných zmeny vlastností počas aplikácie, ktorou je využitie pri reštaurovaní objektov kultúrneho dedičstva.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Príprava a štúdium polymérnych materiálov na báze termoplastického škrobu
Preparation and characterization of polymeric materials based on thermoplastic starch
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáčková Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu a charakterizáciu biodegradovateľných polymérnych systémov na báze termoplastického škrobu (TPS). Vzhľadom na obsah, TPS bude vystupovať jednak ako disperzná zložka v matrici iného polyméru, ale taktiež ako kontinuálna fáza. Podstatou projektu je modifikácia natívneho škrobu esterifikáciou s karboxylovými kyselinami s rôznou dĺžkou alkylových reťazcov, ale aj inými vhodnými metódami, vrátane in situ polymerizácie vybraných monomérov, ako napr. L-laktidu. Modifikovaný škrob bude použitý na prípravu TPS, účinkom rôznych zmäkčovadiel (formamid, močovina, polyoly, sacharidy) a ich kombináciami, s cieľom optimalizovať zloženie TPS ako aj postup prípravy pre dosiahnutie požadovaných vlastností, predovšetkým vyššej pevnosti a odolnosti voči vlhkosti. Pripravené materiály sa budú charakterizovať stanovením štruktúrnych parametrov a vybraných fyzikálnych vlastností, čo umožní objasniť vzťahy medzi zložením, štruktúrou a vlastnosťami viacfázových biodegradovateľných materiálov.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Radikálová polymerizácia vodorozpustných monomérov: vplyv molekulových interakcií na kinetiku a mechanizmus polymerizácie
Radical polymerization of water-soluble monomers: the effect of molecular interactions on the polymerization kinetics and mechanism
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lacík Igor DrSc.
Anotácia:Cieľom projektu je prispieť k poznatkom ohľadne radikálovej homopolymerizácie a kopolymerizácie monomérov vykazujúcimi vodíkové alebo elektrostatické interakcie prevažne vo vodných roztokoch ako aj v zmesných rozpúšťadlách vody napr. s alkoholmi. Na základe stanovených rýchlostných konštánt pre propagačný krok sa rozpoznáva mechanizmus polymerizácie, stanovujú sa ďalšie rýchlostné konštanty terminácie a prenosu, ktoré sa využívajú pre modelovanie polymerizácie v danom polymerizačnom systéme a porovnanie navrhnutých modelov s experimentom. Aktivity tohoto projektu sú prepojené na kontraktovú spoluprácu s firmou BASF SE v Nemecku.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Štrukturálne-dynamické vlastnosti oligomérov a polymérov v objemovom stave a v uväznených stavoch pórovitých anorganických matríc.
Structural-dynamic properties of oligomers and polymers in the bulk and confined states of porous anorganic matrices.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bartoš Josef DrSc.
Anotácia:Experimentálny a modelový základný výskum zmien fyzikálnych vlastností vybratých modelových oligo- a polymérov pomocou originálne kombinovaného nasadenia mikroskopických externých próbovacích ESR a PALS techník spolu s makroskopickou charakterizáciou pomocou BDS a DSC techník.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vplyv mikroštruktúry a dynamiky na sieťovanie a vlastnosti vytvrdených polymérov.
Influence of microstructure and dynamics on the crosslinking process and the properties of cured polymers.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Švajdlenková Helena PhD.
Anotácia:Voľno-objemové a dynamické štúdium procesu sieťovania ako aj vytvrdených polymérov pomocou pozitrónovej anihilačnej spektroskopie (PALS), FTIR, NIR a ďalších techník
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied.
Creation of Centre for Advanced Materials Application of the Slovak Academy of Sciences.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mosnáček Jaroslav DrSc.
Anotácia:Cieľom predloženého projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV (CEMEA SAV) ako centrum špičkového orientovaného výskumu v oblasti pokročilých materiálov a technológií, ktorý bude realizovaný v spolupráci s partnermi projektu. Ústrednou výskumnou témou projektu je modifikácia povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, biomedicíny a udržateľnej energie. Z pohľadu typu materiálov sa zameriame na výskum nových nízkorozmerných nanomateriálov (nanoobjektov), nových kompozitov a nových vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre pokročilé aplikácie.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Výskyt mikroplastov a vybraných mikropolutantov v povrchových a pitných vodách Slovenska a ich účinné odstránenie pomocou progresívnych postupov.
The occurence of microplastics and selected micropollutants in surface and drinking waters of Slovakia and their effective removal by progressive processes.
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je monitoring mikroplastov, pesticídov, liečiv, drog a ich metabolitov v pitných vodách SR a v povodí rieky Váh. V projekte budú intenzívne analyzované aj čistiarne odpadových vôd a ich možný vplyv na povodie Váhu. Okrem toho sa projekt zaoberá aj testovaním progresívnych spôsobov čistenia pitných a odpadových vôd akými sú ozonizácia, nanomateriály, membrány, Fentonova reakcia, železany, enzýmy či vodné rastliny.
Doba trvania: 1.7.2020 - 31.5.2024
Využitie kontrolovaných polymerizácií pre prípravu nanočastic a kompozitov.
Utilization of controlled polymerizations in the preparation of nano-particles and composites.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bondarev Dmitrij PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je pripraviť blokové kopolyméry nové alebo novým spôsobom. Druhou skupinou látok sú kompozity. Použijeme kombináciu známych syntéz a nových riadených robustných polymerizácií vyvíjaných na Ústave polymérov SAV. Kopolyméry a kompozity budú mať špecifickú štruktúru navrhnutú s ohľadom na ich možné aplikácie v transporte liečiv, organickej elektronike, membránach pre batérie, senzoroch alebo v konštrukčných kompozitoch. U blokových biokompatibilných kopolymérov je cieľom vyskúšať polymerizáciu typu PISA - prevedenie týchto reakcií foto-iniciovanou ATRP je v literatúre prakticky neznáme - my chceme použiť novú nízkoteplotnú ATRP polymerizáciu, ktorá umožní PISA.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 22