Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Dizajn, syntéza a biochemické testovanie selektívnych inhibítorov Golgiho α-manozidázy II

Design, synthesis and biochemical evaluation of Golgi α-mannosidase II inhibitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bella Maroš PhD.

DoktoGrant

DoktoGrant

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kodríková Rebeka

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čížová Alžbeta PhD.

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Anotácia:Historicky, imobilizácia enzýmov bola zavedená pre ich opakované použitie v rôznych priemyselných biotransformáciách, pre ekonomickejšie využitie biokatalyzátora. Zvyčajne sú enzýmy adsorbované na pevný nosič, alebo entrapované do gélových častíc. V poslednom desaťročí, rekombinantné technológie produkcie enzýmov umožnili kombinovať tento proces produkcie a imobilizácie enzýmu priamo v bunke, čo dnes označujeme ako immobilizácia enzýmov „in vivo“. Jednou alternatívou „in vivo“ imobilizácie je stiahnutie produkcie rekombinantného proteínu do aktívnych inklúznych teliesok. Tento projekt základného výskumu je cielený na biochemickú charakterizáciu inklúznych teliesok enzýmov potrebných pre syntézu polysacharidu kyseliny hyalurónovej a syntézu niektorých ďalších hodnotných sacharidov.

Integrácia teoretických a experimentálnych prístupov pri riešení moderných výziev molekulárnej biológie.

Joint theoretical and experimental approaches to address modern challenges of molecular biology.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sládek Vladimír PhD.

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.

Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt je pokračovaním dlhoročného úspešného úsilia kolektívu z Chemického ústavu SAV rozšíriť súčasné poznatky o mikrobiálnych enzýmoch degradujúcich rastlinné bunkové steny. Ide o výskum, ktorý je súčasťou celosvetovej snahy o úplné zužitkovanie tohto doteraz málo využívaného, ale hojného a každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka i energie. Ťažiskom projektu bude štúdium vlastností a biotechnologického potenciálu pomocných xylánolytických enzýmov. Konkrétne ide o beta-xylozidázy, alfa-glukuronidázy, alfa-L-arabinofuranozidázy a acetylxylánesterázy. Projekt objasní vzťah medzi štruktúrnou rôznorodosťou týchto jednotlivých skupín enzýmov a ich substrátovou špecificitou a regioselektivitou. Najväčší dôraz sa bude klásť na pôsobenie týchto enzýmov na najviac neprístupné epitopy rôznych typov xylánov ako najpočetnejšej rastlinnej hemicelulózy. Objasnenie tohto doteraz úplne neznámeho pôsobenia nepochybne prispeje k vývoju účinných a ekologicky prijateľných priemyselných procesov rozkladu rastlinnej hmoty a jej premeny na užitočné produkty.

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.

Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt je pokračovaním dlhoročného úspešného úsilia kolektívu z Chemického ústavu SAV rozšíriť súčasné poznatky o mikrobiálnych enzýmoch degradujúcich rastlinné bunkové steny. Výskum je súčasťou celosvetovej snahy o úplné zužitkovanie tohto doteraz málo využívaného, ale hojného a každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka i energie. Ťažiskom projektu bude štúdium vlastností a biotechnologického potenciálu nových, málo preskúmaných xylanáz ako aj pomocných xylánolytických enzýmov, konkrétne beta-xylozidáz, alfa-glukuronidáz, alfa-L-arabinofuranozidáz a acetylxylánesteráz. Projekt objasní vzťah medzi štruktúrnou rôznorodosťou týchto enzýmov a ich substrátovou špecificitou a regioselektivitou. Najväčší dôraz sa bude klásť na ich pôsobenie na najviac neprístupné epitopy rôznych typov xylánov ako najpočetnejšej hemicelulózy. Objasnenie tohto doteraz neznámeho pôsobenia prispeje k vývoju účinných a ekologicky prijateľných priemyselných procesov rozkladu rastlinnej hmoty a jej premeny na užitočné produkty.

Overenie štruktúry zizyfusínu

Verification of the Structure of Zizyphusine

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoral Michal PhD.

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.

Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Sladké tajomstvo života a veda skrytá za ním

The sweet secret of life and the science behind it

Doba trvania: 1.5.2023 - 31.12.2023
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Květoň Filip PhD.
Anotácia:Popularizácia sa bude realizovať prostredníctvom predvádzania chemických pokusov, pričom niektoré si bude môcť verejnosť vyskúšať priamo na mieste (napr. sopku, parný rušeň, sloniu pastu). Experimenty budú napomáhať k základnému pochopeniu chémie využívanej vo výskumoch Chemického ústavu SAV, v. v. i. Širokej verejnosti tak sprostredkujeme možnosť senzoricky vnímať rôzne typy (jedlých) sacharidov s ohľadom na ich vlastnosti. Prezentované budú kvasinky zúžitkujúce sacharidy potrebné na ich rast – nimi sa bude ilustrovať Zbierka kvasiniek sídliaca na Chemickom ústave SAV, v. v. i. V tejto časti budú môcť návštevníci vnímať chémiu pomocou vlastných zmyslov – chuť i hmat (sacharidy), čuch i zrak (kvasinky a sacharidy). Taktiež bude dostupná ukážka využívania rastlín a ich schopnosť zabudovať škodlivé látky do pletív, demonštrácia mechanizmu účinku vakcín a syntéza perpektívnych liečiv, diagnostika rôznych ochorení (raritné genetické poruchy, rakovinové ochorenia). Všetky spomenuté aktivity a ukážky budú vytvárať ucelený obraz o výskume prebiehajúcom na Chemickom ústave SAV, v. v. i.

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fizer Oksana PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fizer Maksym PhD.

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Vplyv vybraných kmeňov kvasiniek na rastliny vystavené environmentálnemu stresu – suchu

Effect of selected yeast strains on plants exposed to environmental stress - drought

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2023
Program: DoktoGranty
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Bajus Marko
Anotácia:Rast a produkcia rastlín, ich výnos a úroda, sú značne ovplyvnené klimatickými podmienkami. Sucho je prírodný jav, ktorý môže spôsobovať širokú škálu problémov v poľnohospodárstve. Zasychanie kvetov rastlín a ich pohlavných orgánov a zhoršenie opelenia má za následok nižší výnos hlavne v prípade obilnín. Počas obdobia sucha rastliny strácajú pružnosť pletív a stávajú sa náchylnejšie na mechanické poškodenie. Taktiež sa zvyšuje množstvo škodlivých reaktívnych foriem kyslíka v rastlinách a nastáva inhibícia príjmu a distribúcie živín rastlinami. Uvedené faktory prispievajú k zníženiu fotosyntetickej aktivity. Predchádzajúce štúdie prisúdili extraktom niektorých kmeňov kvasiniek charakter rastlinných biostimulantov ktoré sú účinné v zmierňovaní stresu vyvolaného suchom, ťažkými kovmi, vysokou teplotou, škodcami a patogénmi. Projekt je zameraný na selekciu vhodného kmeňa kvasiniek, ktorý po priamej aplikácii na zrná rastliny kukurice (Zea mays L.) bude mať pozitívny vplyv na rast rastlín kukurice vystavených environmentálnemu stresu – suchu. Poznatky, ktoré budú získané z riešenia projektu majú aktuálny charakter a potenciál využitia pri rastlinnej produkcii.

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kóňa Juraj PhD.

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Celkový počet projektov: 38