Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Dizajn, syntéza a biochemické testovanie selektívnych inhibítorov Golgiho α-manozidázy II

Design, synthesis and biochemical evaluation of Golgi α-mannosidase II inhibitors

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bella Maroš PhD.

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čížová Alžbeta PhD.

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Anotácia:Historicky, imobilizácia enzýmov bola zavedená pre ich opakované použitie v rôznych priemyselných biotransformáciách, pre ekonomickejšie využitie biokatalyzátora. Zvyčajne sú enzýmy adsorbované na pevný nosič, alebo entrapované do gélových častíc. V poslednom desaťročí, rekombinantné technológie produkcie enzýmov umožnili kombinovať tento proces produkcie a imobilizácie enzýmu priamo v bunke, čo dnes označujeme ako immobilizácia enzýmov „in vivo“. Jednou alternatívou „in vivo“ imobilizácie je stiahnutie produkcie rekombinantného proteínu do aktívnych inklúznych teliesok. Tento projekt základného výskumu je cielený na biochemickú charakterizáciu inklúznych teliesok enzýmov potrebných pre syntézu polysacharidu kyseliny hyalurónovej a syntézu niektorých ďalších hodnotných sacharidov.

Integrácia teoretických a experimentálnych prístupov pri riešení moderných výziev molekulárnej biológie.

Joint theoretical and experimental approaches to address modern challenges of molecular biology.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Sládek Vladimír PhD.

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.

Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt je pokračovaním dlhoročného úspešného úsilia kolektívu z Chemického ústavu SAV rozšíriť súčasné poznatky o mikrobiálnych enzýmoch degradujúcich rastlinné bunkové steny. Ide o výskum, ktorý je súčasťou celosvetovej snahy o úplné zužitkovanie tohto doteraz málo využívaného, ale hojného a každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka i energie. Ťažiskom projektu bude štúdium vlastností a biotechnologického potenciálu pomocných xylánolytických enzýmov. Konkrétne ide o beta-xylozidázy, alfa-glukuronidázy, alfa-L-arabinofuranozidázy a acetylxylánesterázy. Projekt objasní vzťah medzi štruktúrnou rôznorodosťou týchto jednotlivých skupín enzýmov a ich substrátovou špecificitou a regioselektivitou. Najväčší dôraz sa bude klásť na pôsobenie týchto enzýmov na najviac neprístupné epitopy rôznych typov xylánov ako najpočetnejšej rastlinnej hemicelulózy. Objasnenie tohto doteraz úplne neznámeho pôsobenia nepochybne prispeje k vývoju účinných a ekologicky prijateľných priemyselných procesov rozkladu rastlinnej hmoty a jej premeny na užitočné produkty.

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.

Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt je pokračovaním dlhoročného úspešného úsilia kolektívu z Chemického ústavu SAV rozšíriť súčasné poznatky o mikrobiálnych enzýmoch degradujúcich rastlinné bunkové steny. Výskum je súčasťou celosvetovej snahy o úplné zužitkovanie tohto doteraz málo využívaného, ale hojného a každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka i energie. Ťažiskom projektu bude štúdium vlastností a biotechnologického potenciálu nových, málo preskúmaných xylanáz ako aj pomocných xylánolytických enzýmov, konkrétne beta-xylozidáz, alfa-glukuronidáz, alfa-L-arabinofuranozidáz a acetylxylánesteráz. Projekt objasní vzťah medzi štruktúrnou rôznorodosťou týchto enzýmov a ich substrátovou špecificitou a regioselektivitou. Najväčší dôraz sa bude klásť na ich pôsobenie na najviac neprístupné epitopy rôznych typov xylánov ako najpočetnejšej hemicelulózy. Objasnenie tohto doteraz neznámeho pôsobenia prispeje k vývoju účinných a ekologicky prijateľných priemyselných procesov rozkladu rastlinnej hmoty a jej premeny na užitočné produkty.

Nové kvasinkové enzýmy na biokonverziu rastlinnej biomasy

Novel yeast enzymes for bioconversion of plant biomass

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šuchová Katarína PhD.

Overenie štruktúry zizyfusínu

Verification of the Structure of Zizyphusine

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šoral Michal PhD.

Pokročilé 2D nanorozmerné "MXénové" rozhrania ako perspektívne imobilizačné platformy pre návrh (bio)senzorov na detekciu biomarkerov rakoviny a obohatenie glykánov

Advanced 2D nanoscaled "MXene" interfaces as perspective immobilisation platforms for design of (bio)sensors for cancer biomarkers detection and glycan enrichment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lorencová Lenka PhD.

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.

Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Syntéza nanokompozidov oxidov prechodných kovov, štúdium vplyvu plazmy na ich fotokatalytickú účinnosť s uplatnením pri čistení odpadových vôd

Synthesis of nanocomposites of transition metal oxides, study of the influence of plasma on their photocatalytic efficiency with application in wastewater treatment

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky (R1) / Vývoj a aplikácia moderných metód pre detekciu glykánových biomarkerov

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Dudoňová Patrícia

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fizer Oksana PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fizer Maksym PhD.

Výskum látok a faktorov s potenciálnym vplyvom na patogenicitu rôznych kmeňov baktérie Paenibacillus larvae spôsobujúcej mor včelieho plodu

Investigation of substances and factors with a potential effect on the pathogenicity of various strains of bacterium Paenibacillus larvae causing American foulbrood

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kóňa Juraj PhD.

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Celkový počet projektov: 37