Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Chemický ústav SAV, v. v. i.
Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu
Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2020 - 1.6.2023
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa
Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu
Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.6.2020 - 1.6.2023
Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia
Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38
Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bella Maroš PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.
Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čížová Alžbeta PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov
Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov
Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo
Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
Innovative approaches in toxicology of ageing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít
Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu
Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov
Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov
Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Pokročilé analytické techniky v štruktúrnej analýze polysacharidov.
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd
Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie
Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.
Study of structural changes of complex glycoconjugates in the process of hereditary metabolic and civilization diseases.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz
Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom
Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kóňa Juraj PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov.
Development of nanostructured coatings with inacticating effect on viruses and bacteria for various types of flexible materials.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19.
Development of products by modification of natural substances and study of their mulimodal effects on COVID-19.
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi
Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024

Celkový počet projektov: 29