Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Chemický ústav SAV
Analýza alelovo-špecifickej regulácie expresie CD33
Analyses of allele-specific regulation of CD33 expression
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Analýza glykánových markerov inovatívnymi metódami založenými na biočipoch a biosenzoroch s využitím nanotechnológií
Analysis of glycan markers by innovative methods based on biochips and biosensors using nanotechnologies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Analýza príčin úmrtia pacientov a optimalizácia diferenciálnej diagnostiky v súvislosti s infekciou SARS-CoV-2 v Slovenskej republike
Analysis of causes of death of patients and optimization of differential diagnosis in connection with SARS-CoV-2 infection in the Slovak Republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Antimikrobiálne látky v larválnej potrave včely a ich účinok voči patogénu moru včelieho plodu
Antimicrobial substances in honeybee larval food and their effect against American foulbrood pathogen
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie
Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby
CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.9.2020 - 1.6.2023
Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa
Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu
Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.6.2020 - 1.6.2023
Diglykozidázy v biokatalýze
Diglycosidases in biocatalysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia
Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Dizajn, syntéza a štúdium vzťahu medzi štruktúrou, aktivitou a selektivitou inhibítorov enzýmov z rodiny GH38
Design, synthesis and study of structure-activity-selectivity relationship of inhibitors against enzymes from GH38 family
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bella Maroš PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom
Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Enzýmový rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov
Enzymatic decomposition of the most recalcintrant epitopes of plant polysaccharides
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Glykánové bionanosenzory a bioanalytické zariadenia - ich konštrukcia, validácia a aplikácia v diagnostike rakoviny
Glycan bionanosensors and bioanalytical devices - their construction, validation and application for cancer diagnostics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Glykoprofilácia proteínov prítomných v sére a v exózomoch pre včasnú diagnostiku rakoviny prostaty
Glycoprofiling of proteins present in serum and exosomes for early prostate cancer diagnostics
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.
Doba trvania: 1.12.2019 - 31.12.2021
Chemoenzymatická príprava glykozylovaných opiátov a ich analógov
Chemo-enzymatic preparation of glycosylated opiates and their analogues
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov
Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov
Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Identifikácia a vlastnosti biologicky aktívnych látok izolovaných v rámci fytochemických štúdií
Identification and properties of biologically active compounds isolated in the framework of phytochemical studies
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Dujnič Viera PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2021
Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo
Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia
Innovative approaches in toxicology of ageing
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít
Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu
Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu
Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Kvasinky a kvasinkovité organizmy asociované s kvitnúcimi rastlinami a trávami
Yeasts and yeast-like organisms associated with flowering plants and grasses
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov
Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Nové antivirálne liečivá: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity nových špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2
New antiviral drugs: Design, synthesis and activity evaluation of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 16.9.2020 - 31.12.2021
Nové prekurzory pre farmaceutiká na báze glykokonjugátov: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou
New glycoconjugate-based precursors of pharmaceuticals: structure-activity relationship analysis
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Nové prístupy k diagnostike porúch metabolizmu glykokonjugátov
New approaches in the diagnostics of glycoconjugate metabolism disorders
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pakanová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.11.2019 - 31.12.2021
Počítačový dizajn, syntéza, testovanie a dispozícia inhibítorov neuraminidáz chrípkového vírusu typu A ako potenciálnych antivirálnych látok
Computational design, synthesis, testing and disposition of inhibitors of neuraminidases of influenza A virus as potential antiviral compounds
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Polysacharidy nižších a vyšších rastlín
Polysaccharides of lower and higher plants
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Potenciál kremíka na zmiernenie toxicity arzénu a antimónu pri kultúrnych rastlinách
Potential of silicon for mitigation of arsenic and antimony toxicity in agricultural crops
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Doba trvania: 1.7.2018 - 30.6.2022
Príprava a charakterizácia multifunkčného nanokompozitu Fe3O4-ZnO-biopolymér so zameraním na čistenie vôd
Preparation and characterization of the multifunctional Fe3O4-ZnO-biopolymer nanocomposite with a focus on water purification
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mičová Júlia PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie
Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Produkcia bakteriálnych inklúznych teliesok pre biokatalýzu a biomedicínu (BIT-scale up)
Production of bacterial inclusion bodies for biocatalysis and biomedicine (BIB-scale up)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Proteín Dbl2 ako nový regulátor stability a dynamiky genómu v kvasinkách Schizosaccharomyces pombe
Protein Dbl2 as a novel regulator of genome stability and dynamics in fission yeast
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Účasť molekúl s biologickou aktivitou a bunkovej steny rastlín v obranných procesoch rastlín vyvolaných abiotickým stresom
Participation of molecules with biological activity and plant cell wall in defence processes of plants induced by abiotic stress
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Úloha proteínkináz v procesoch zúčastnených udržiavania stability genómu
Role of protein kinases in processes involved in maintenance of genome stability
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin
Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz
Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vplyv včelieho enzýmu glukózooxidáza na antibakteriálne vlastnosti medu a charakterizácia jeho produkcie a aktivity v podhltanových žľazách včely medonosnej (Apis mellifera)
Effect of honeybee glucose oxidase on honey antibacterial properties and characterisation its production and activity in hypopharyngeal glands of honeybee (Apis mellifera)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Klaudiny Jaroslav PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom
Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kóňa Juraj PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Vývoj nových techník úpravy biomedicínskych a environmentálnych vzoriek pre pokročilé kombinované analytické metódy
Development of new biomedical and environmental sample processing techniques for advanced combined analytical methods
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2021
Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi
Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024

Celkový počet projektov: 44