Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Chemický ústav SAV, v. v. i.

Integrácia nových miniaturizovaných analytických systémov do úpravy, analýzy a preparácie komplexných biologických, environmentálnych a farmaceutických vzoriek

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pätoprstý Vladimír PhD.

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Baeyer-Villigerove oxidácie, imobilizované bunky, mechanicky miešané bioreaktory, pneumaticky miešané bioreaktory, matematické modelovanie

Baeyer-Villiger oxidations, immobilized cells, mechanically stirred bioreactors, pneumatically stirred bioreactors, mathematical modeling

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Bioinšpirovaný oxidačný kapling prírodných fenolov

Bioinspired oxidative coupling of natural phenols

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihubová Mária PhD.

Biosenzorické zariadenia založené na funkcionalizovaných mikro- a nanoškálovaných biorozhraniach pre glykomické analýzy

Biosensoring devices based on functionalized micro- and nanoscale biointerfaces for glycomic analyses

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

CEMBAM - Centrum medicínskeho bioaditívneho výskumu a výroby

CEMBAM - Center of Medical Bio-additive Research and Production

Doba trvania: 1.9.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Centrum pre biomedicínsky výskum – BIOMEDIRES - II. etapa

Center for Biomedical Research - BIOMEDIRES - II. phase

Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Centrum pre pokročilé terapie chronických zápalových ochorení pohybového aparátu

Center for advanced therapies for chronic inflammatory diseases of the musculoskeletal system

Doba trvania: 1.6.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Dizajn nových antituberkulóznych látok pomocou výpočtových metód a ich experimentálna evaluácia

Computer-aided design of novel antituberculosis compounds and their experimental evaluation

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Dlhodobý strategický výskum a vývoj zameraný na výskyt Lynchovho syndrómu v populácii SR a možnosti prevencie nádorov spojených s týmto syndrómom

Long-term strategic research and development focused on the occurrence of Lynch syndrome in the Slovak population and possibilities of prevention of tumors associated with this syndrome

Doba trvania: 1.1.2020 - 1.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Funkcionalizované kvasinkové polysacharidy – perspektívna kategória biokompatibilných látok s antimikrobiálnou účinnosťou.

Functionalized yeast polysaccharides – a prospective category of biocompatible substances with antimicrobial effectiveness.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čížová Alžbeta PhD.

Chemoenzymatická syntéza látok s farmaceutickým potenciálom: optimalizácia procesov produkcie fenyletanoidných glykozidov

Chemoenzymatic synthesis of substances with pharmaceutical potential: Optimization of processes of phenylethanoid glycosides production

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mastihuba Vladimír PhD.

Chronické ionizujúce žiarenie narúša odolnosť vodných rastlín voči škodcom: Štúdium a validácia biochemických mechanizmov

Chronic ionizing radiation compromises resistance to pests in wild aquatic plants: Discovery and validation of biochemical mechanisms

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Imobilizácia a koimobilizácia viabilných celobunkových biokatalyzátorov s enzýmovými kaskádami pre produkciu chemických špecialít, vývoj metód ich charakterizácie a bioreaktorové inžinierstvo

Immobilization and co-immobilization of viable whole-cell biocatalysts with enzyme cascades for production of chemical specialties, development of methods for their characterization and bioreactor engineering

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

In vivo imobilizácia enzýmov aplikovaná v syntéze kyseliny hyalurónovej

In vivo enzyme immobilization applied in the synthesis of hyaluronic acid

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nahálka Jozef PhD.
Anotácia:Historicky, imobilizácia enzýmov bola zavedená pre ich opakované použitie v rôznych priemyselných biotransformáciách, pre ekonomickejšie využitie biokatalyzátora. Zvyčajne sú enzýmy adsorbované na pevný nosič, alebo entrapované do gélových častíc. V poslednom desaťročí, rekombinantné technológie produkcie enzýmov umožnili kombinovať tento proces produkcie a imobilizácie enzýmu priamo v bunke, čo dnes označujeme ako immobilizácia enzýmov „in vivo“. Jednou alternatívou „in vivo“ imobilizácie je stiahnutie produkcie rekombinantného proteínu do aktívnych inklúznych teliesok. Tento projekt základného výskumu je cielený na biochemickú charakterizáciu inklúznych teliesok enzýmov potrebných pre syntézu polysacharidu kyseliny hyalurónovej a syntézu niektorých ďalších hodnotných sacharidov.

Inovatívne prístupy v toxikológii starnutia

Innovative approaches in toxicology of ageing

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Intenzifikácia vývoja, produkcie a neinvazívnej charakterizácie nových imobilizovaných celobunkových biokatalyzátorov na báze enzýmových kaskád pre produkciu chemických špecialít

Intensification of the development, production and non-invasive characterization of new immobilized whole-cell biocatalysts based on enzyme cascades for the production of chemical specialities

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Bučko Marek PhD.

Interakcie sacharidovývh epitopov epidemiologicky zaujímavých druhov Candida s lektínmi typu C

Interaction of saccharide epitopes of epidemiologically interesting Candida species with C-type lectins

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Farkaš Pavol PhD.

Kalibrácia metódy datovania autigénnym 10Be/9Be pre geochronologické modely najmladšieho kenozoika karpatsko-panónskeho regiónu

Calibration of the authigenic 10Be/9Be dating method for geochronological models of the latest Cenozoic of the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Chyba Andrej PhD.

Kotranskripčné formovanie pre-mRNA štruktúry, model štrukurálnych motívov nevyhnutných pre definíciu exónu

Co-transcriptional folding of pre-mRNA, model of structural motifs required for exon definition

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Kvasinky z fylosféry a pôdy ako užitočné agensy pre rastliny

Phylloplane and pedobiont yeasts as beneficial agens for plants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vadkertiová Renáta PhD.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Metabolické zmeny spojené s poruchami glykozylácie proteínov

Metabolic changes associated with protein glycosylation disorders.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemčovič Marek PhD.

Mikrobiálne enzýmy rozkladu komplexných štruktúr rastlinných xylánov

Microbial enzymes degrading complex structures of plant xylans

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.

Mikroskopické sinice a riasy ako významný zdroj exopolysacharidov

Microscopic cyanobacteria and algae as an important source of exopolysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Capek Peter PhD.

Modifikácia povrchov ako bariéra pre adsorpciu proteínov

Modification of surfaces as barrier to protein adsorption

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Nové enzýmy pre rozklad najneprístupnejších epitopov rastlinných polysacharidov

Novel enzymes for the decomposition of the most recalcitrant epitopes of plant polysaccharides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Puchart Vladimír PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt je pokračovaním dlhoročného úspešného úsilia kolektívu z Chemického ústavu SAV rozšíriť súčasné poznatky o mikrobiálnych enzýmoch degradujúcich rastlinné bunkové steny. Výskum je súčasťou celosvetovej snahy o úplné zužitkovanie tohto doteraz málo využívaného, ale hojného a každoročne sa obnovujúceho zdroja uhlíka i energie. Ťažiskom projektu bude štúdium vlastností a biotechnologického potenciálu nových, málo preskúmaných xylanáz ako aj pomocných xylánolytických enzýmov, konkrétne beta-xylozidáz, alfa-glukuronidáz, alfa-L-arabinofuranozidáz a acetylxylánesteráz. Projekt objasní vzťah medzi štruktúrnou rôznorodosťou týchto enzýmov a ich substrátovou špecificitou a regioselektivitou. Najväčší dôraz sa bude klásť na ich pôsobenie na najviac neprístupné epitopy rôznych typov xylánov ako najpočetnejšej hemicelulózy. Objasnenie tohto doteraz neznámeho pôsobenia prispeje k vývoju účinných a ekologicky prijateľných priemyselných procesov rozkladu rastlinnej hmoty a jej premeny na užitočné produkty.

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matulová Mária DrSc.

Rakovinové exozómy: izolácia a charakterizácia

EXOsome from Tumours: Isolation and Characterisation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tkáč Ján DrSc.

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidovako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hricovíni Miloš PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Fizer Maksym PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Fizer Oksana PhD.

Štúdium štruktúrnych zmien komplexných glykokonjugátov v procese dedičných metabolických a civilizačných ochorení.

Study of structural changes of complex glycoconjugates in the process of hereditary metabolic and civilization diseases.

Doba trvania: 1.1.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Katrlík Jaroslav PhD.

Virtuálny skríning, syntéza a štúdium interakcií potenciálnych inhibítorov glykozyltransferáz

Virtual screening, synthesis and study of the interactions of the potential glycosyltransferases inhibitors

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozmon Stanislav PhD.

Využitie pôvodných mikroorganizmov a prírodných zlúčenín na zlepšenie klíčenia, rastu rastlín a na zmiernenie abiotického stresu

The utilisation of indigenous microorganisms and natural compounds for improvement of seed germination, plant growth and the amelioration of the abiotic stress

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kollárová Karin PhD.

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: Treating despite the tricks

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kóňa Juraj PhD.

Vývoj nanoštrukturovaných povlakov s inaktivačným účinkom na vírusy a baktérie pre rôzne typy flexibilných materiálov.

Development of nanostructured coatings with inacticating effect on viruses and bacteria for various types of flexible materials.

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Vývoj produktov modifikáciou prírodných látok a štúdium ich multimodálnych účinkov na ochorenie COVID-19.

Development of products by modification of natural substances and study of their mulimodal effects on COVID-19.

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mucha Ján CSc.

Vzájomná inerakcia proteáz, šaperónov a kináz v mitochodriách pri strese spôsobenom patologickými stavmi

Interaction between proteases, chaperones and kinases in stress condition cause by pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baráth Peter PhD.

Celkový počet projektov: 41