Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šimon Erik PhD.

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

Medzinárodné centrum excelentnosti pre výskum inteligentných a bezpečných informačno-komunikačných technológií a systémov – II. etapa

International center of excellence for research of intelligent and secure information and communication technologies and systems - II. phase

Doba trvania: 13.3.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simančík František PhD.

Nové in-situ kompozity spevnené časticami s matricou na báze TiAl so zlepšenými vysokoteplotnými mechanickými vlastnosťami

Novel Particle Reinforced TiAl-based Matrix In-situ Composites with Enhanced High Temperature Mechanical Properties

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múčka Peter CSc.

Odolnosť precipitačne vytvrdených komplexných koncentrovaných zliatin voči vodíkovému krehnutiu

-

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

Vybudovanie Centra pre využitie pokročilých materiálov Slovenskej akadémie vied

Building-up Centre of Excellence for advanced materials application

Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.

Výskum možností využitia odpadového tepla z priemyslu na kúrenie vo verejnom a komerčnom sektore na Slovensku

Research on possibilities of using waste heat from industry for heating in the public and commercial sector in Slovakia

Doba trvania: 1.3.2022 - 30.9.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Simančík František PhD.

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vysokopevné Al-AlN kompozity pre aplikácie pri zvýšených teplotách

High strength Al-AlN metal matrix composites for applications at elevated temperatures

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krížik Peter PhD.

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Lapin Juraj DrSc.

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

-

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.

Celkový počet projektov: 16