Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav materiálov a mechaniky strojov SAV, v. v. i.

Deformačné chovanie medzifázovej väzby vlákno/matrica v kompozitoch C(f)/MgGd

Deformation behavior of fiber/matrix interphase bond in composites C(f)/MgGd

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kúdela ml. Stanislav PhD.

Kovo-keramický skelet pre aplikačné účely

Metal-ceramic skeleton for application purposes

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálek Andrej PhD.

Laserová modifikácia povrchu Ti-TiB2 biokompozitov pripravených procesom práškovej metalurgie s cieľom zvýšiť ich oseointegráciu

Laser surface modification of Ti - TiB2 biocomposites prepared by powder metallurgy process in order to increase their osseointegration

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kováčik Jaroslav PhD.
Anotácia:ANOTÁCIA (PODSTATA) VEDECKÉHO PROJEKTU Anotáciu projektu môže VEGA použiť na publikovanie Povrchové vlastnosti vedúce k zlepšeniu väzby medzi implantátom a kosťou (oseointegrácia), môžu byť dosiahnuté úpravou povrchu. Významným spôsobom modifikácie povrchových a podpovrchových vrstiev je laserové mikroobrábanie. Cieľom projektu základného výskumu je navrhnúť, pripraviť a vykonať testy mikroštruktúry, fyzikálnych a mechanických vlastností laserom modifikovaných povrchov Ti-TiB2 kompozitných práškových materiálov, určených na biomedicínske aplikácie. Ti-TiB2 kompozity budú pripravené vákuovou nízkoteplotnou extrúziou zmesi práškov Ti a TiB2, s následnou laserovou úpravou povrchu s použitím rôznych úrovní incidenčnej energie vláknového nanosekundového lasera s vlnovou dĺžkou 1064 nm. Následne bude vyhodnotená integrita opracovaných povrchov, zahrňujúca meranie parametrov 2D a 3D drsnosti použitím kontaktnej profilometrie, laserovej skenovacej konfokálnej mikroskopie, meranie zmáčavosti povrchu meraním kontaktného uhla a analýzu chemického a fázového zloženia využitím SEM, EDS a XRD.

Nové metódy posudzovania povrchových nerovností vozovky založené na kmitaní motorového vozidla

New methods for assessing road surface roughness based on motor vehicle vibration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Múčka Peter CSc.

Povrchová modifikácia 3D tlačených titánových spinálnych implantátov pre zlepšenie funkčných vlastností

Surface modification of 3D printed titanium spinal implants to improve functional properties

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Shliakhetka Khrystyna PhD.

Systémový program pre komplexné poznanie a kritické myslenie formou zážitkového vzdelávania

System program for complex knowledge and critical thinking in the form of experiential education

Doba trvania: 1.9.2021 - 31.12.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

Tvrdé a húževnaté vrstvy na báze boridov a nitridov pripravené progresívnymi PVD technikami

Hard and tough boride- and nitride-based coatings prepared by advanced PVD techniques

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vplyv funkčnej vrstvy Cu/W elektródy pripravenej metódou tlakovej infiltrácie na erozívne opotrebenie v podmienkach plazmového výboja

Effect of the functional layer of Cu/W electrode prepared by gas pressure infiltration on erosive wear in conditions of plasma discharge

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Beronská Naďa PhD.

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových organov na území Slovenska

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. art. Štafura Andrej PhD.

Vplyv stavu napätosti zliatin na báze Zn na mechanizmus a kinetiku ich korózie

Influence of Zn-based alloy stress state on the mechanism and kinetics of their corrosion

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čavojský Miroslav PhD.

Výskum vplyvu zmeny rozloženia energie duálneho laserového lúča na výsledné vlastnosti zvarových spojov duplexných ocelí

Investigation of the dual laser beam energy distribution on the microstructure and properties of duplex steels welded joints

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nosko Martin PhD.

Vysokopevné zliatiny s vysokou entropiou odolné voči vodíkovému krehnutiu

High-Strength High-Entropy Alloys Resistant to Hydrogen Embrittlement

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Štamborská Michaela PhD.

Vývoj hliníkovej kompozitnej náplne pre difúznu aditívnu technológiu

Development of aluminum composite filament for atomic diffusion additive manufacturing

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nagy Štefan PhD.

Vývoj kompozitov spevnených sieťou oxidov pripravených z kovových práškov povrstvených ALD vrstvami

Development of a new type of metal matrix composites strengthened by the oxide network prepared from ALD-coated metalpowders

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Krížik Peter PhD.

Vývoj ultracitlivých tlačených (bio)senzorov s využitím kuchynského odpadu

Development of ultrasensitive printed (bio)sensors using kitchen waste

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Opálková Šišková Alena PhD.

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

-

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Martin PhD.

Celkový počet projektov: 16