Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Stredovekých latinský liturgický spev, tzv. CANTUS PLANUS (gregoriánsky chorál), je jedinečným kultúrnym fenoménom európskej civilizácie. Je najstarším, písomnou formou doloženým prejavom európskeho hudobného myslenia a tvorby. Projekt CAPLAN rieši fenomén chorálu v slovenskom kontexte. Predmetom výskumu sú stredoveké hudobné pramene z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí od druhej polovice 9. do začiatku 16. storočia s presahmi do novoveku. Prepojí domáci výskum s globálnymi, hudobnohistorickými digital humanities využívajúcimi projektmi (http://cantus.sk; http://cantusindex.org). Ako prvé bude potrebné dokončiť ich identifikáciu (heuristika), na to nadviaže proces analýzy (vznik, používanie a šírenie) s cieľom špecifikovať lokálne prvky a transregionálne vzťahy jednotlivých zložiek (obsah, liturgia, notácia) jednohlasného liturgického spevu. Publikačné výstupy budú mapovať a systematizovať poznatky o hudobnej produkcii chorálu v rôznom sociálnokultúrnom prostredí (mestské centrá, vidiecke prostredie). Identifikujú základné procesy formovania a šírenia chorálu podľa geografických vzorcov (centrálne verzus lokálne strediská), sociálnych vzorcov (mesto, cirkevní predstavitelia a spoločenstvá, šľachta, mešťania) a funkcie (liturgické centrá: diecézne verzus monastické pramene) v medzinárodnom kontexte. Najdôležitejším výstupom rozsiahlej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy bude sieťovanie dát a online prístup k digitalizovaným prameňom spojeným s metadátami na open-access-ovom pamäťovom portáli, ktorý bude súčasťou celoeurópskeho riešenia (TimeMachine-Project). Projektové tézy, výskum a výstupy budú výsledkom muzikologickej práce s interdisciplinárnymi presahmi (kodikológia, paleografia, história, dejiny výtvarného umenia, liturgika).

Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia

Historical Sources of Traditional Slovak Singing: Typology, Reconstruction, Interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Urbancová Hana DrSc.
Anotácia:Význam historického výskumu v súčasnej etnomuzikológii rastie paralelne s nárastom pramennej bázy, ktorá sa nakumulovala ako výsledok cieľavedomých zberateľských a dokumentačných aktivít za posledné dve storočia. Dnes stojí k dispozícii objemný fond typologicky rozmanitého materiálu, ktorý je potrebné spracovať a sprístupniť nielen na ďalší výskum, ale aj pre potreby praxe. Cieľom projektu je základný výskum historických prameňov tradičného slovenského spevu z obdobia 19. a prvej polovice 20. storočia, ktoré pochádzajú z územia Slovenska a z prostredia slovenských enkláv v zahraničí. Predmetom výskumu budú najmä písomné (notové a textové) rukopisné zápisy a zvukové (fonografické) nahrávky zo zbierok s kľúčovým významom pre slovenskú a stredoeurópsku etnomuzikológiu (Plicka, Bartók, Lineva) spolu s prípravou kritických edícií. Súčasťou projektu je návrh typológie prameňov tradičného spevu a jeho využitie na modelovom príklade inovatívneho historického štúdia piesňového žánru, ktorý sa nachádza v štádiu zániku.

Identita a pamäť v hudbe 20. storočia: metamorfózy a interakcie

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ščepán Michal PhD.
Anotácia:Téma identity a pamäte má v diskurze humanitných vied svoje dlhodobo aktuálne postavenie. Oba pojmy pritom nie sú disjunktné, navyše sa v mnohých prípadoch spájajú s hudobnou tvorbou. Táto vzájomná interakcia sa preto stáva zaujímavým predmetom pre hudobno-vedný výskum. Hlavnou problematikou projektu je skúmanie autorskej identity, jej podôb a premien z perspektívy hudobnej historiografie a hudobnej analýzy. Otázkou je, ako sa táto osobitá forma identity prejavuje a aká je celková symbióza s identitami založenými na kultúrnej, sociálnej či etnickej báze. Predmetom výskumu je sčasti i opačný pohľad na to, ako sa hudba prostredníctvom reflexie určitých tém a javov stáva nositeľom kolektívnej pamäte, považovanej za jeden z hlavných konštituentov identity. Výskumné okruhy reflektujú predovšetkým domáce reálie so zámerom ich komparácie v širších kontextoch vývoja európskej hudby.

Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Petőczová Janka CSc.
Anotácia:V projekte budú riešené aktuálne otázky súčasnej muzikológie zamerané na historické aspekty mobility hudobníkov v 17. – 19. storočí v rámci strednej Európy so zreteľom na územie Slovenska. Cieľom projektu bude základný výskum hudobných a archívnych prameňov, ktoré dokumentujú hudobný život, hudobnú tvorbu, cesty šírenia hudby a jej štrukturálne premeny v súvislosti s migráciou hudobníkov (umelecké cesty, sťahovanie). Riešená bude problematika vplyvu migrujúcich osobností hudobníkov alebo so vzťahom k hudbe na rozvoj domácej hudobnej kultúry, typológia migrácie (za účelom štúdia, koncertovania, práce, výučby, konfesionálneho exilu, sťahovania na etnickom princípe) a transmisia hodnôt (hudby, nástrojov, ideí, vzdelávania) medzi mestami, lokalitami či regiónmi. Plánované sú pramenno-kritické edície (vokálne árie, zborová pieseň), monografická práca a vedecké štúdie sumarizujúce poznatky o mobilite hudobníkov a nástrojárov (C. Schmidt, Fr. Kühmayer v Bratislave, F. Hoffmann v Prešove, Fr. W. Wagner v Levoči).

Multilingvizmus v cirkevnom speve

Multilingualism in Church Chant

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ruščin Peter PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je výskum vplyvu viacjazyčnosti cirkevného spevu na jeho vývoj na území Slovensku z historickej perspektívy od raného novoveku do 20. storočia. V centre pozornosti sú historické podoby cirkevného spevu (liturgické spevy, parafrázy, duchovné piesne) zachytené v písomných prameňoch z nášho územia v rôznych jazykových verziách (latinčina, čeština, nemčina, maďarčina, slovenčina vrátane jej predspisovných foriem, cirkevná slovančina). Výskum je zameraný na kultúrny a regionálny kontext multilingvizmu vo vybraných historických obdobiach a konfesionálnych tradíciách. Cieľom projektu je na základe pramenného výskumu zdokumentovať viacjazyčné verzie cirkevných spevov a exaktnejšie vymedziť vplyv multilingvizmu na vývoj, charakter a koexistenciu cirkevného spevu rôznych konfesionálnych tradícií. Projekt vyústi do nových poznatkov o prepojení hudobno-kultúrnych a lingvistických determinánt cirkevného spevu nielen u nás, ale aj v širšom geografickom kontexte.

Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na spracovanie najstarších hudobnín na Slovensku a slovenskej proveniencie v zahraničí, ktoré tvoria integrálnu súčasť kultúrnej, umeleckej a vzdelanostnej identity v Európe. Cieľom projektu je stanovenie lokálnych prvkov a transregionálnych vzťahov konkrétnych materiálov duchovnej a svetskej hudby z 12. – 17. storočia z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí. Predmetom základného výskumu budú kompletné i fragmentárne zachované hudobné rukopisy a tlače, ktoré budú vyhodnotené na základe migrácie kultúrnych, náboženských i umeleckých podnetov, ovplyvňujúcich jednotlivé náboženské centrá, inštitúcie, mestá i jednotlivci (králi, šľachtici, cirkevní hodnostári, mešťania). Sledovaný bude transfer podnetov, inšpirácií a vzorov, ktorý sa odzrkadlil v jednotlivých zložkách hudobnej kultúry (hudobné žánre, repertoár, hudobný obsah, liturgia, notácia, výzdoba rukopisov a pod.). Výsledkom projektu bude komplexné, analytické a komparačné spracovanie hudobných prameňov.

Celkový počet projektov: 6