Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav hudobnej vedy SAV, v. v. i.

CANTUS PLANUS na Slovensku: lokálne prvky – transregionálne vzťahy

CANTUS PLANUS in Slovakia: Local Elements – Transregional Connections

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Stredovekých latinský liturgický spev, tzv. CANTUS PLANUS (gregoriánsky chorál), je jedinečným kultúrnym fenoménom európskej civilizácie. Je najstarším, písomnou formou doloženým prejavom európskeho hudobného myslenia a tvorby. Projekt CAPLAN rieši fenomén chorálu v slovenskom kontexte. Predmetom výskumu sú stredoveké hudobné pramene z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí od druhej polovice 9. do začiatku 16. storočia s presahmi do novoveku. Prepojí domáci výskum s globálnymi, hudobnohistorickými digital humanities využívajúcimi projektmi (http://cantus.sk; http://cantusindex.org). Ako prvé bude potrebné dokončiť ich identifikáciu (heuristika), na to nadviaže proces analýzy (vznik, používanie a šírenie) s cieľom špecifikovať lokálne prvky a transregionálne vzťahy jednotlivých zložiek (obsah, liturgia, notácia) jednohlasného liturgického spevu. Publikačné výstupy budú mapovať a systematizovať poznatky o hudobnej produkcii chorálu v rôznom sociálnokultúrnom prostredí (mestské centrá, vidiecke prostredie). Identifikujú základné procesy formovania a šírenia chorálu podľa geografických vzorcov (centrálne verzus lokálne strediská), sociálnych vzorcov (mesto, cirkevní predstavitelia a spoločenstvá, šľachta, mešťania) a funkcie (liturgické centrá: diecézne verzus monastické pramene) v medzinárodnom kontexte. Najdôležitejším výstupom rozsiahlej kvalitatívnej a kvantitatívnej analýzy bude sieťovanie dát a online prístup k digitalizovaným prameňom spojeným s metadátami na open-access-ovom pamäťovom portáli, ktorý bude súčasťou celoeurópskeho riešenia (TimeMachine-Project). Projektové tézy, výskum a výstupy budú výsledkom muzikologickej práce s interdisciplinárnymi presahmi (kodikológia, paleografia, história, dejiny výtvarného umenia, liturgika).

Duchovná pieseň 17. a 18. storočia na Slovensku v žánrovom a hudobno-štýlovom kontexte

Hymn of 17th and 18th century on the territory of Slovakia in genre and musical style context

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ruščin Peter PhD.
Anotácia:Projekt je zacielený na výskum štruktúry žánrových a hudobno-štýlových identít duchovnej piesne na Slovensku v 17. – 18. storočí. Tieto identity majú väzby na rôznorodé žánre a druhy duchovnej aj svetskej hudby v období renesančnej polyfónie a hudobného baroka. Výskum duchovnej piesne zohľadňuje jej interetnický charakter na našom území a hodnotí ju z nadkonfesionálneho hľadiska. Východiskom je spracovanie širokého okruhu hymnografických hudobných prameňov, od kancionálových tlačí, cez letákové a menšie piesňové tlače až k rukopisným zborníkom a kancionálom. Projekt nadväzuje na predchádzajúce pramenné výskumy uplynulých rokov a pripravovanú databázu melódií duchovných piesní na Slovensku. Výsledky výskumu vyústia do komplexnejšej interpretácie dejín duchovnej piesne na Slovensku ako súčasti dejín hudby a hudobnej kultúry.

Historické pramene tradičného slovenského spevu: typológia, rekonštrukcia, interpretácia

Historical Sources of Traditional Slovak Singing: Typology, Reconstruction, Interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Urbancová Hana DrSc.
Anotácia:Význam historického výskumu v súčasnej etnomuzikológii rastie paralelne s nárastom pramennej bázy, ktorá sa nakumulovala ako výsledok cieľavedomých zberateľských a dokumentačných aktivít za posledné dve storočia. Dnes stojí k dispozícii objemný fond typologicky rozmanitého materiálu, ktorý je potrebné spracovať a sprístupniť nielen na ďalší výskum, ale aj pre potreby praxe. Cieľom projektu je základný výskum historických prameňov tradičného slovenského spevu z obdobia 19. a prvej polovice 20. storočia, ktoré pochádzajú z územia Slovenska a z prostredia slovenských enkláv v zahraničí. Predmetom výskumu budú najmä písomné (notové a textové) rukopisné zápisy a zvukové (fonografické) nahrávky zo zbierok s kľúčovým významom pre slovenskú a stredoeurópsku etnomuzikológiu (Plicka, Bartók, Lineva) spolu s prípravou kritických edícií. Súčasťou projektu je návrh typológie prameňov tradičného spevu a jeho využitie na modelovom príklade inovatívneho historického štúdia piesňového žánru, ktorý sa nachádza v štádiu zániku.

Kartuziánsky žaltár – graduál sign. J 538 z Literárneho archívu Slovenskej národnej knižnice v Martine – výskum a pramenná edícia

The Carthusian Psalterium–Gradual sign. J 538 from the Literary Archive of the Slovak National Library in Martin – research and source edition

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Úlohou riešiteľov predloženého projektu bude predstaviť ďalší z 18 stredovekých notovaných prameňov z nášho územia v kontexte stredovekej európskej hudobnej kultúry. Je zrejmé, že rukopis je kartuziánskeho pôvodu, napriek tomu cieľom projektu bude potvrdiť príslušnú hudobno-liturgickú tradíciu rukopisu prostredníctvom kodikologickej, paleografickej, muzikologickej a liturgickej analýzy. Z hľadiska metodológie bude aplikovaná predovšetkým metóda komparácie repertoáru skúmaného graduála, resp. jeho melódií a textov s adekvátnym repertoárom hudobno-liturgických manuskriptov z 12. - 16. storočia, ktoré boli vyhotovené nielen v krajinách západnej Európy, ale aj v Poľsku, Čechách, Rakúsku a Uhorsku. Ďalšou úlohou bude poukázať na špecifiká prameňa v rámci kartuziánskej tradície, prejavujúce sa v skladbe zachovaného repertoáru a implementovať digitálny záznam martinského rukopisu do národnej databázy Cantus Planus in Slovacia (http://cantus.sk).

Migrácia hudobníkov a transmisia hudby v 17. – 19. storočí na Slovensku a v strednej Európe

Migration of Musicians and Musical Transmission in the 17th – 19th Centuries in Slovakia and Central Europe

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Petőczová Janka CSc.
Anotácia:V projekte budú riešené aktuálne otázky súčasnej muzikológie zamerané na historické aspekty mobility hudobníkov v 17. – 19. storočí v rámci strednej Európy so zreteľom na územie Slovenska. Cieľom projektu bude základný výskum hudobných a archívnych prameňov, ktoré dokumentujú hudobný život, hudobnú tvorbu, cesty šírenia hudby a jej štrukturálne premeny v súvislosti s migráciou hudobníkov (umelecké cesty, sťahovanie). Riešená bude problematika vplyvu migrujúcich osobností hudobníkov alebo so vzťahom k hudbe na rozvoj domácej hudobnej kultúry, typológia migrácie (za účelom štúdia, koncertovania, práce, výučby, konfesionálneho exilu, sťahovania na etnickom princípe) a transmisia hodnôt (hudby, nástrojov, ideí, vzdelávania) medzi mestami, lokalitami či regiónmi. Plánované sú pramenno-kritické edície (vokálne árie, zborová pieseň), monografická práca a vedecké štúdie sumarizujúce poznatky o mobilite hudobníkov a nástrojárov (C. Schmidt, Fr. Kühmayer v Bratislave, F. Hoffmann v Prešove, Fr. W. Wagner v Levoči).

Osobnosť a dielo v dejinách hudobnej kultúry 18. – 20. storočia na Slovensku

Personality and work in the history of musical culture of the 18th – 20th century in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ščepán Michal PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na základný výskum vzťahu osobnosti a diela v historickom kontexte. Venuje sa pôsobnosti hudobných osobností v rámci utvárania hudobnej kultúry a ich tvorbe zo štýlového, hudobno-žánrového, štrukturálneho a sémantického aspektu. Pod dielom sa chápe okrem kompozičnej tvorby hudobných skladateľov, ako ťažiskového predmetu výskumného záujmu, aj interpretačná tvorba hudobných umelcov, hudobno-teoretické práce a učebnice hudby autorov obdobia 18. – 20. storočia, ktorých pôsobenie bolo späté s územím Slovenska. Zámerom projektu je skúmanie väzieb hudobného diela a jeho pôvodcu vo vzájomnej korelácii, ako aj vo vzťahu k spoločnosti. Cieľom je priblížiť všestranné pôsobenie hudobných skladateľov, interpretov, teoretikov a pedagógov, a ich príspevok k formovaniu hudobnej kultúry na Slovensku vo vymedzenom období.

Transregionálne vzťahy prameňov duchovnej a svetskej hudby z územia Slovenska v 12. – 17. storočí

Transregional relations of musical sources of sacred and secular character from the territory of Slovakia dating back to 12th – 17th century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Veselovská Eva PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na spracovanie najstarších hudobnín na Slovensku a slovenskej proveniencie v zahraničí, ktoré tvoria integrálnu súčasť kultúrnej, umeleckej a vzdelanostnej identity v Európe. Cieľom projektu je stanovenie lokálnych prvkov a transregionálnych vzťahov konkrétnych materiálov duchovnej a svetskej hudby z 12. – 17. storočia z územia Slovenska a slovenskej proveniencie v zahraničí. Predmetom základného výskumu budú kompletné i fragmentárne zachované hudobné rukopisy a tlače, ktoré budú vyhodnotené na základe migrácie kultúrnych, náboženských i umeleckých podnetov, ovplyvňujúcich jednotlivé náboženské centrá, inštitúcie, mestá i jednotlivci (králi, šľachtici, cirkevní hodnostári, mešťania). Sledovaný bude transfer podnetov, inšpirácií a vzorov, ktorý sa odzrkadlil v jednotlivých zložkách hudobnej kultúry (hudobné žánre, repertoár, hudobný obsah, liturgia, notácia, výzdoba rukopisov a pod.). Výsledkom projektu bude komplexné, analytické a komparačné spracovanie hudobných prameňov.

Celkový počet projektov: 7