Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou.

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian Grasslands: Mapping, History, Drivers of Change and Conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Belák Andrej PhD.

Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Projekt sa sústredí na etnologické / sociálno – antropologické skúmanie problematiky medzigeneračných vzťahov v prostredí rodín a širších komunit. V centre záujmu výskumného tímu je zabezpečovanie výchovy v rodine či príprava nasledujúcich generácií do budúceho života , rovnako ako životná situácia seniorov a senioriek vo vzťahoch s generáciami mladšími. Spoločným menovateľom výskumného projektu je fungovanie starostlivosti, komunikácie a obojsmernej pomoci v rámci rodiny, príbuzenstva, ale aj v susedstve či v širšom komunitnom kontexte. Medzigeneračné vzťahy v najrôznejších podobách projekt skúma v súčasnom pandemickom (resp. post-pandemickom ) kontexte, keďže ich krehkosť sa zvyčajne prejavuje v kritických situáciách. Výskumný tím využíva kvalitatívne etnografické výskumné metódy (zúčastnené pozorovanie, pološtruktúrované rozhovory, zber biografických naratívov a iné), ktoré prehĺbia doterajšie poznatky o skúmanej problematike na Slovensku.

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana CSc.
Anotácia:Cieľom výskumu je objasniť mechanizmy kreovania a fungovania vybraných foriem kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo, v rámci neho prvky tradičnej ľudovej kultúry, ale aj historické hodnoty mestského prostredia, sa často stáva nástrojom a inšpiráciou pre časť rozvojových aktivít regiónov a obcí Slovenska. Využívané sú rôzne formy podporných schém od národných až po svetové, ktoré vytvárajú pre vybrané prvky kultúrneho dedičstva špecifické podmienky. S využitím ekonomického potenciálu kultúrneho dedičstva, teda s komodifikáciou jeho súčastí, vznikajú ohrozenia, ktoré prináša kultúrny priemysel a na ktoré reagujú etnologické i antropologické výskumy. Inšpiráciou pre smerovanie výskumu je model ochrany a výskumu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva rozpracovaný v rámci UNESCO, ktorý vyvolal vedecký diskurz, podnetný aj pre skúmanie iných foriem ochrany a udržateľnosti prvkov kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym – premenlivým fenoménom.

Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad

Technological and sociocultural contexts of material culture innovations: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zajonc Juraj CSc.
Anotácia:Aj v postmodernej globalizovanej spoločnosti Slovenska patrí inovácia ku kľúčovým faktorom rozvoja ekonomiky. Jednotlivci a skupiny sa tu zároveň definujú cez vlastné tradície. Za dôležitú považujú ich nemennosť a niektoré chránia ako kultúrne dedičstvo (Representative List). V tomto kontexte inováciu vnímajú aj ako nežiadúci proces. Etnológia reflektuje transformácie materiálnej a sociálnej sféry každodennosti v ich konkrétnych prejavoch a hľadá možnosti ich štúdia. Projekt tu navrhuje využiť koncept inovácie. Chápe ju ako neustály proces vstupu a uplatňovania nových vecí a znalostí v materiálnom svete spojenom s každodenným životom. Takto orientovaným výskumom procesov v technologickej a sociokultúrnej rovine sa chceme priblížiť ku komplexnejšiemu porozumeniu dynamiky kultúrnych javov a jej súvislostí s fungovaním spoločenstiev v súčasnom svete. Projekt poslúži aj na overovanie postupov digitálneho spracovania textových dokumentov vo Vedeckých zbierkach ÚESA SAV.

Celkový počet projektov: 8