Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.
"Nie je to pravda, ale mohla by byť": Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
This is not true, but it could be": Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Analýza bariér prístupu k pracovným príležitostiam pre marginalizované skupiny obyvateľstva: Vybrané regióny Slovenska v sociálno-ekonomickej, geografickej a sociálno-antropologickej perspektíve
Analysis of Barriers in Access to Employment for Marginalized Groups of Population: Selected regions of Slovakia in socio-economic, geographic and socio-anthropological perspective
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je definovať kauzalitu medzi priestorovou lokalizáciou vrátane podmienok infraštruktúry osídlení marginalizovaných rómskych komunít s priestorovou lokalizáciou pracovných príležitostí. Špecifickým cieľom projektu je identifikovať 1. podmienky v segmente marginalizovanej rómskej populácie vo vybraných troch územiach v znevýhodnených regiónoch vrátane kvalifikačného profilu, 2. lokalizáciu a štruktúru disponibilných pracovných príležitostí v tých istých územiach. Súčasťou výstupov projektu je návrh opatrení pre podporu marginalizovaných skupín v znevýhodnených regiónoch k trhu práce.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad
People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Digitalizácia a počítačové spracovanie archívu textov ÚEt SAV
-
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gogora Andrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu digitalizácie a počítačového spracovania Archívu textov Ústavu etnológie SAV (vrátane Wollmanovského archívu) je digitálne nasnímať, archivovať a uchovať dokumenty týchto fondov, triediť ich a selektovať podľa špecifických kritérií, konvertovať na textový formát, počítačovo spracovávať a online sprístupňovať. Výstupom projektu je online vyhľadávanie v elektronickom katalógu, digitálne uchovanie a sprístupnenie fondu, pokročilé priradenie predmetových a lokalitných metadát, štatistické analýzy, vytvorenie virtuálnych užívateľských prostredí na vyhľadávanie a efektívnu archívnu prácu s dokumentami.
Doba trvania: 1.1.2018 - 31.12.2022
Etnografický výskum nenáboženskosti a sekularizmu v modernej slovenskej spoločnosti (životné trajektórie a príbehy)
Ethnographic Research of Non-Religion and Secularism in Modern Slovak Society (life trajectories and stories)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Populácia cirkevne neafiliovaných a nenáboženských ľudí v Európe (ale i v USA) za posledné dekády prudko rastie. Aktuálne ide vo veľkej časti európskych krajín o druhú najpočetnejšiu skupinu. Podľa posledných zistení v populácii tzv. mladých dospelých (16-29 rokov) ide dokonca o najpočetnejšiu skupinu ľudí (Česká republika, Estónsko, Veľká Británia). Podľa štatistických a iných medzinárodných výskumov sa jej početnosť na Slovensku pohybuje niekde medzi 13 a 22%. Kým v ostatných európskych krajinách sa výskumu nenáboženskosti a sekularizmu venujú samostatné pracoviská a projekty medzinárodných sietí, na Slovensku kvalitatívny výskum v tejto vzorke populácie doposiaľ neprebehol. Ambíciou projektu je priniesť etnografiu a geografiu „krajiny“ nenáboženských a sekulárnych ľudí a priblížiť tak divergentné hodnotové orientácie a vzorce správania na základe ich životných trajektórií a príbehov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Folklór, folkloristika a ideológia.
Folklore, folkloristics and ideology.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje na Slovensku menej preskúmaným reflexívnym kontextom folklóru a folklórneho bádania, ktorými sú dobové ideologické prúdy. Zameriava sa jednak na výskum tzv. netradičných folklórnych žánrov a prierezových tém, ktoré úzko súvisia práve so šírením určitých ideologických názorov, postojov a obrazov (fámy, súčasné povesti, konšpiračné teórie, anekdoty); zároveň sa v rámci projektu ďalej rozvíja i oblasť dejín vedy (výskum vplyvu dominantných spoločenských ideologických prúdov v príslušných dekádach 20. storočia – romantizmu, nacionalizmu, nacizmu a komunizmu), na ich kontinuovanie smerom do súčasnosti, ako aj na procesy spojené s najnovšími spoločenskými udalosťami.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Kolektívne rituály ako nástroj sociálnej regulácie
Collective Rituals as a tool of social regulation
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí
The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť
Suburbanization: Community, identity and everydayness
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym – premenlivým fenoménom.
Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Vzorce sociálnej mobility Rómov vo svetle empirických výskumov. Kritická reflexia existujúcich praktík a zber nových dát.
Patterns of social mobility of the Roma in the light of empirical research. Critical reflexion of existing practices and collection of new data.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hrustič Tomáš PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je zrealizovať hĺbkový základný výskum fenoménov, ktoré súvisia so sociálnou mobilitou Rómov. Riešiteľský kolektív heuristicky zhodnotí doterajšie akademické a aplikované prístupy ku štúdiu životných podmienok a sociálnej mobility Rómov na Slovensku a zameria sa na rozšírenie poznatkovej bázy vo vzťahu k sociálnej mobilite. Projekt vyhodnotí existujúce akademické a aplikované výskumy a sekundárne zdroje dát v oblasti životných podmienok a sociálnej mobility Rómov v interdisciplinárnej perspektíve a realizuje empirický etnografický a sociologický výskum, s cieľom zmerať meniace sa životné podmienky a sociálnu mobilitu Rómov na Slovensku, vrátane životných podmienok tzv. integrovaných Rómov a stratégií rómskych elít a lídrov v osvojovaní si a zachovávaní si sociálneho kapitálu. V aplikačnej rovine projekt priblíži tvorcom politík vzory sociálnej mobility Rómov ako aj možnosti a formy jej monitorovania a zberu dát o výsledkoch mobility a o meniacich sa životných podmienkach rómskej populácie.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022

Celkový počet projektov: 10