Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV, v. v. i.

„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte

„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes the modern development of Slovakia in the European context

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Panczová Zuzana PhD.
Anotácia:Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou.

Človek v nedemokratických režimoch. Roky 1938-1989 v pamäti slovenskej majority a židovskej komunity. Etnologický pohľad

People in Non-Democratic Regimes. 1938-1989 in the memory of the Slovak majority and the Jewish community. An ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Salner Peter DrSc.
Anotácia:Ide o projekt základného výskumu. Výsledkami tohto projektu riešitelia plánujú rozšíriť, a zároveň monografiami uzavrieť vybrané otázky problematiky, ktorú dlhodobo skúmajú. Na základe kritickej analýzy dostupných poznatkov a vlastných nových výskumov chcú skúmať, aké obrazy nedemokratických režimov (ľudáckeho 1938-1945) a komunistického 1948-1989 sa uchovávajú v pamäti ľudí, ktorí ich zažili, ale aj to, čo z nich odovzdali ďalším generáciám. Riešitelia svoj záujem koncentrujú na poznávanie a porovnanie dvoch skupín obyvateľstva: slovenskej majority a židovskej minority. S využitím konceptov individuálnej, sociálnej (skupinovej, rodinnej, komunitnej) a kolektívnej (politickej, národnej, či kultúrnej) pamäti, ako tieto pojmy definovala Assmann 2016, budú riešitelia v intenciách konceptu divided memory (Herf 1997) analyzovať a interpretovať dáta získané kvalitatívnymi etnologickými metódami. Zamerajú sa pritom na diverzitu spoločnosti Slovenska, ako aj vnútornú diferenciáciu skúmaných skupín.

Druhovo bohaté lúky a pasienky Karpát: mapovanie, história, príčiny zmien a ochrana

Species-rich Carpathian Grasslands: Mapping, History, Drivers of Change and Conservation

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Belák Andrej PhD.

Konspiritualita: prelínanie nadprirodzených a konšpiračných vysvetlení

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bahna Vladimír PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum "konspirituality" (Ward & Voas, 2011), teda oblasť ktorá prepája vieru v "konšpiračné teórie" a alternatívnou spiritualitou.

Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural hazards and social inequality

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Škobla Daniel PhD.
Anotácia:Marginalizované rómske koncentrácie v environmentálne nestálych územiach (povodne, zosuvy, kontaminácie) spolu s ich sociálnym statusom a populačným trendom predstavuje veľmi aktuálnu výzvu výskumu v kontexte zvyšovania resiliencie spoločnosti najmä voči povodňovému riziku. Predkladaný projekt reaguje na túto výzvu a vo výskume kladie dôraz predovšetkým na analýzu: i) povodňovej expozície rómskych osád, či už v dôsledku vplyvu morfologických zmien vodných tokov alebo vývojových trendov hraníc segregovaných rómskych osád, ii) zraniteľnosti marginalizovaných rómskych koncentrácií voči povodňovému ohrozeniu v dôsledku ich sociálneho statusu, iii) verejných politík z hľadiska ich efektívnosti napomôcť rómskym komunitám v osadách vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodňových hrozieb, iv) prírodného prostredia v okolí romských osád v kontexte jeho vplyvu na povodňové ohrozenie oproti ostatnému/ majoritnému obyvateľstvu. Výskum sa bude realizovať na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Metodicky projekt vychádza z údajov získaných multitemporálnou analýzou dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrickou analýzou georeliéfu, z údajov o socioekonomických a priestorovo-funkčných vzťahoch a z údajov získaných terénnym výskumom.

Mariánska úcta na Slovensku v 21. storočí v kontexte "okúzlenia" postmoderných spoločností v postkomunistickej Európe (etnografická perspektíva)

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je priniesť nové kvalitatívne dáta k mariánskej úcte na Slovensku v 21. storočí v kontexte tézy "okúzlenia" (enchantment) v postkomunistickej Európe

Medzigeneračné vzťahy v rodine a v komunite: etnologická perspektíva

Intergenerational relationships in families and communities: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gyárfáš Lutherová Soňa PhD.
Anotácia:Projekt sa sústredí na etnologické / sociálno – antropologické skúmanie problematiky medzigeneračných vzťahov v prostredí rodín a širších komunit. V centre záujmu výskumného tímu je zabezpečovanie výchovy v rodine či príprava nasledujúcich generácií do budúceho života , rovnako ako životná situácia seniorov a senioriek vo vzťahoch s generáciami mladšími. Spoločným menovateľom výskumného projektu je fungovanie starostlivosti, komunikácie a obojsmernej pomoci v rámci rodiny, príbuzenstva, ale aj v susedstve či v širšom komunitnom kontexte. Medzigeneračné vzťahy v najrôznejších podobách projekt skúma v súčasnom pandemickom (resp. post-pandemickom ) kontexte, keďže ich krehkosť sa zvyčajne prejavuje v kritických situáciách. Výskumný tím využíva kvalitatívne etnografické výskumné metódy (zúčastnené pozorovanie, pološtruktúrované rozhovory, zber biografických naratívov a iné), ktoré prehĺbia doterajšie poznatky o skúmanej problematike na Slovensku.

Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - ÚESA SAV, v. v. i.

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2024
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Podpora prípravy projektov v programe Horizont Európa - ÚESA SAV, v. v. i. Podpora medzinárodnej spolupráce a zapájania sa do projektov Horizont Európa a Európsky inovačný a technologický inštitút. Určené pre podporu HORIZON-MSCA projekt "Romani Chords: Uncovering Romani Practice for Harmonic Accompaniment with Sonic, Visual and Ethnographic Analysis".

Proces eventizácie vo sviatkovej kultúre Slovenska v 21. storočí

The Process of Eventisation in the Festive Culture of Slovakia in the 21st Century

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Popelková Katarína CSc.
Anotácia:V období neskorej moderny stále viac oblastí nášho spoločenského kontaktu prerastá určitým druhom kultúrnejponuky zážitkov. Celá sviatková kultúra pritom podlieha dôsledkom dynamického procesu zmien. V tomtoprocese sú zaužívané formy sviatkov, slávností, spoločenských príležitostí a kultúrnych podujatí obohacovanénovými prvkami zábavy a ponukou spotreby. Súčasne sa množia špecifické formy združovania, udalosti aumelecké novotvary nazývané eventami (Gebhardt 2000: 18). Eventy – vopred strategicky koncipované acielene produkované spoločenské podujatia orientované na poskytovanie nevšedného zážitku, akcie akolektívnej zábavy, priťahujú veľké množstvá ľudí. Opísané zmeny globálneho charakteru, ktoré možno nazvaťako proces „eventizácie“ (Hitzler 2011: 19), zaznamenáva etnológia pri štúdiu súčasných podôb a obsahovsviatkov a festivít aj na Slovensku. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ mapovať prejavy procesu eventizácie akoncepčne ho spoznávať metódami kvalitatívneho etnologického výskumu.

Revitalizácia kultúrneho dedičstva vo verejnom priestore ako reflexia globálnych vplyvov na vidiecke a mestské komunity

Revitalization of cultural heritage in public space as a reflection of global influences on rural and urban communities

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Beňušková Zuzana CSc.
Anotácia:Cieľom výskumu je objasniť mechanizmy kreovania a fungovania vybraných foriem kultúrneho dedičstva. Kultúrne dedičstvo, v rámci neho prvky tradičnej ľudovej kultúry, ale aj historické hodnoty mestského prostredia, sa často stáva nástrojom a inšpiráciou pre časť rozvojových aktivít regiónov a obcí Slovenska. Využívané sú rôzne formy podporných schém od národných až po svetové, ktoré vytvárajú pre vybrané prvky kultúrneho dedičstva špecifické podmienky. S využitím ekonomického potenciálu kultúrneho dedičstva, teda s komodifikáciou jeho súčastí, vznikajú ohrozenia, ktoré prináša kultúrny priemysel a na ktoré reagujú etnologické i antropologické výskumy. Inšpiráciou pre smerovanie výskumu je model ochrany a výskumu hmotného a nehmotného kultúrneho dedičstva rozpracovaný v rámci UNESCO, ktorý vyvolal vedecký diskurz, podnetný aj pre skúmanie iných foriem ochrany a udržateľnosti prvkov kultúrneho dedičstva na Slovensku.

Slovenské centrum digitálnych inovácií

Slovak Centre of Digital Innovations

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Projekt Slovenské centrum digitálnych inovácií je financovaný Európskou úniou NextGenerationEU a z prostriedkov Plánu obnovy a odolnosti na základe Výzvy č. 17I03-04-V01-00004.

Suburbanizácia: Komunita, identita a každodennosť

Suburbanization: Community, identity and everydayness

Doba trvania: 1.8.2021 - 31.7.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Voľanská Ľubica PhD.
Anotácia:Všeobecným cieľom predkladaného projektu je rozšírenie poznania o aktuálnom procese suburbanizácie v zázemíhlavného mesta. Skúmaniu suburbanizácie doposiaľ dominovali skôr kvantitatívne analýzy základných procesov(migrácie, výstavba, zmeny krajinných štruktúr), na ktoré je nazerané z perspektívy metropolitného územia. Vprostredí dynamickej zmeny však pod vplyvom intenzívnej migrácie dochádza k významným sociálnymtransformáciám, k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, k prehodnocovaniu vzťahu k lokalite a (re)definovaniuindividuálneho prežívania domova. Hlavným cieľom projektu je preto analyzovať špecifické miestotvorné procesy avzťahy, na ktorých sa podieľajú jednotlivci a skupiny rôznych sociodemografických charakteristík (vek, rod, etnicita,religiozita, sociálne postavenie a iné) a súvisiacich identít. Tie sú ďalej premietnuté do individuálnych preferencií,predstáv či noriem a konfrontované so sociálno-kultúrnym a inštitucionálnym kontextom v suburbií. Suburbánnypriestor má z hľadiska sociálno-kultúrnych aspektov špecifické postavenie. Na jednej strane je evidentnýheterogénny prúd prisťahovalcov odlišných skúseností, svetonázoru a sociálneho statusu a na druhej jepriestorom, kde sa tieto prichádzajúce identity stretávajú a navzájom interagujú. Výstupom tejto interakcie môžebyť často neurčitý hybridný konglomerát, či prechod k akémusi novotvaru, zliatine, vytvorenej kombináciou apretavením týchto východiskových kultúrnych prvkov. Dochádza tu k vyjednávaniu a vytváraniu nových identít, kprehodnocovaniu vzťahu k lokalite, spoločenstvu a redefinovaniu individuálneho i kolektívneho prežívania domova.Ústredná kategória domova nie je statickým, ale naopak, procesuálnym – premenlivým fenoménom.

Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current images of socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family memory

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Vrzgulová Monika CSc.
Anotácia:Projekt predstavuje prvý československý kvalitatívny výskum pamäti rodiny. Vytvára priestor pre kooperáciu českých a slovenských odborníkov. Zameriava sa na spomienky najstaršej generácie v rodine (ľudia narodení v roku 1950 a skôr) a mladšej generácie (narodení okolo roku 1970 a neskoršie) vo vybratých rodinách. Významný je fokus na obsahy, ktoré sú v súčasných rodinách komunikované o nedemokratickom období po roku 1948 a o spoločensko-politickej zmene, ktorá nastala v poslednom desaťročí 20. storočia.

Štipendiá pre excelentných PhD. študentov a študentky - Evgenii Farafonov

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Štipendium pre excelentných PhD. študentov a študentky - Evgenii Farafonov z programu Plánu obnovy a odolnosti SR - Komponent 9. Efektívnejšie riadenie a posilnenie financovania výskumu, vývoja a inovácií Plánu obnovy a odolnosti SR. Investícia 3. Excelentná veda.

Technologické a sociokultúrne kontexty inovácií materiálnej kultúry: etnologický pohľad

Technological and sociocultural contexts of material culture innovations: an ethnological perspective

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Zajonc Juraj CSc.
Anotácia:Aj v postmodernej globalizovanej spoločnosti Slovenska patrí inovácia ku kľúčovým faktorom rozvoja ekonomiky. Jednotlivci a skupiny sa tu zároveň definujú cez vlastné tradície. Za dôležitú považujú ich nemennosť a niektoré chránia ako kultúrne dedičstvo (Representative List). V tomto kontexte inováciu vnímajú aj ako nežiadúci proces. Etnológia reflektuje transformácie materiálnej a sociálnej sféry každodennosti v ich konkrétnych prejavoch a hľadá možnosti ich štúdia. Projekt tu navrhuje využiť koncept inovácie. Chápe ju ako neustály proces vstupu a uplatňovania nových vecí a znalostí v materiálnom svete spojenom s každodenným životom. Takto orientovaným výskumom procesov v technologickej a sociokultúrnej rovine sa chceme priblížiť ku komplexnejšiemu porozumeniu dynamiky kultúrnych javov a jej súvislostí s fungovaním spoločenstiev v súčasnom svete. Projekt poslúži aj na overovanie postupov digitálneho spracovania textových dokumentov vo Vedeckých zbierkach ÚESA SAV.

Výskum religiozity, spirituality a non-religiozity medzi Rómami na Slovensku

Research of religiosity, spirituality and irreligiozity among the Roma in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zachar Podolinská Tatiana PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je skúmanie a zdokumentovanie prejavov cirkevnej i necirkevnej religiozity medzi Rómami na Slovensku, vrátane prejavov modernej a postmodernej spirituality a doteraz neskúmaných fenoménov náboženského experimentovania, dekonvertovania, non-religiozity a sekularizmu.

Celkový počet projektov: 16