Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na problematiku výberu vhodných genetických zdrojov lesných drevín (s primárnou orientáciou na sekundárne zdroje, t.j. porasty) vychádzajúceho z integrovaného hodnotenia fenotypových a fyziologických znakov a adaptívnej genetickej premenlivosti na základe analýz provenienčných pokusov, manipulatívnych experimentov a simulácie dopadov pestovných opatrení na genetickú štruktúru poras tov. Projekt je orientovaný na identifikáciu geografickej premenlivosti jednak znakov relevantných pre lesnícku prax, jednak fyziologických parametrov, ktoré s týmito znakmi potenciálne súvisia, a identifikáciu ich genetickej podmienenosti a koreláciu ako s klímou v mieste pôvodu, tak aj klimatickými podmienkami v mieste výsadby resp. akútny klimatický stres. Poznatky o trendoch reakcií drevín na zmenu geografických a klimatických podmienok, fyziologickej odozve na stres, adaptívnej genetickej variabilite a dopadoch manažmentu porastov na genetickú štruktúru majú viesť k odporúčaniam pre prenos lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny a pre aktívny manažment genetických zdrojov lesných drevín.

Ako sú adaptabilné znaky fyziologickej odolnosti drevín ovplyvnené klímou, medzi- a vnútrodruhovou variabilitou?

How are adaptive traits of physiological resistance of trees affected by climate, intra- and interspecific variability?

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na objasnenie vplyvu klimatických podmienok, vnútro- a medzidruhovej variability na fyziologické procesy drevín. Plánujeme vysadiť šesť druhov lesných drevín rovnakého pôvodu a sedem klonov topoľa na piatich ľahko dostupných plochách líšiacich sa klimatickými podmienkami. Pri identifikácii rozdielov skombinujeme dva bežne využívané prístupy: (i) merania rozdielov medzi druhmi a klonmi in situ v rámci klimatického gradientu a to pri vylúčení možných rozdielov spôsobených adaptáciou jedincov na klímu v mieste pôvodu a (ii) merania na provenienčných plochách. To nám umožní sledovať fyziologické parametre dostatočne intenzívne pre vytvorenie modelu reakcie. Budeme hodnotiť súbor fyziologických procesov, markéry stresu, morfologické a produkčné charakteristiky. Podrobná znalosť fungovania mechanizmov odolnosti voči stresovým faktorom je kľúčová z hľadiska možností zmiernenia dopadov zmien klímy. Modelovanie fyziologických procesov je využiteľné na podporu rozhodovania pri manažovaní lesov.

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Huby rodu Crepidotus (Agaricomycotina) majú klobúkaté plodnice s lupeňovitým hymenoforom a typicky redukovaným hlúbikom. Rastú na rôznych odumretých rastlinných substrátoch, predovšetkým na dreve. Sú cirkumpolárne rozšírené a relatívne bežné od tropických po hemiboreálne oblasti. Rod Crepidotus bol viackrát spracovaný monograficky, jednotlivé druhy však boli vymedzené len na základe morfologických znakov. Fylogenetické štúdie potvrdili rod Crepidotus ako samostatnú vývojovú líniu Agaricomycotina, ale ohraničenie druhov a príbuzenské vzťahy nie sú dostatočne známe a podporené. Tento projekt sa zameriava na definovanie fylogentických príbuzností v rode, zistenie druhovej diverzity a na presné definovanie konceptu druhov doposiaľ definovaných len morfologicky. Využijeme tradičné metódy štatisticky podporených morfologických pozorovaní v kombinácii s fylogenetickou analýzou viacerých regiónov DNA. Robustný dataset sekvencií, morfologických pozorovaní a ekologických údajov umožní sledovať evolučné procesy a adaptačnú funkciu morfologických štruktúr.

Diverzita a patogenita ophiostomatoidných húb v porastoch borovice lesnej napadnutých podkôrnym hmyzom

Diversity and pathogenicity of ophiostomatoid fungi in Scots pine stands infested by bark beetles

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pastirčáková Katarína PhD.
Anotácia:Huby prenášané podkôrnym hmyzom nachádzajú v chodbičkách podkôrnikovitých chrobákov (Coleoptera: Scolytinae) vhodné mikroklimatické podmienky pre svoj rast a vývoj. Väčšina druhov podkôrnikovitých žije v symbiotickom vzťahu najmä s ophiostomatoidnými hubami, ktoré spôsobujú modré sfarbenie dreva, ako aj vážne ochorenia hostiteľských drevín. Navrhovaný projekt je zameraný na výskum druhovej diverzity ophiostomatoidných húb v populáciách podkôrnikovitých ohrozujúcich porasty borovice lesnej (Pinus sylvestris) s osobitným zreteľom na interakcie medzi hubami, podkôrnikovitými a ich hostiteľmi, vrátane stanovenia patogenity izolátov dominantných druhov húb a ich možného vplyvu na odumieranie borovicových porastov na Slovensku.

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá výskumom biodiverzity v mestskom prostredí na území dvoch významných stredoeurópskych bioregiónov – Panónskeho a Karpatského. Po viacnásobnej stratifikácii bolo vybraných 30 slovenských miest, reprezentatívne rozdelených na základe (bio)geografickej polohy a demografie. Výskum bude v rámci každého mesta prebiehať na dvoch modelových, ekologicky významne previazaných skupinách (cievnaté rastliny a suchozemské ulitníky) a na siedmych biotopoch typických pre mestské prostredie. Predkladaný projekt má za cieľ zistiť: 1) Ako vplývajú environmentálne a antropogénne faktory na diverzitu pôvodných druhov v rôznych typoch mestského prostredia a na prenikanie nepôvodných druhov do miest, 2) či je rozdiel v štruktúre diverzity modelových skupín organizmov v Karpatskej a Panónskej biogeografickej oblasti, a 3) ktorý z urbánnych biotopov je najvýznamnejší z hľadiska biodiverzity a môže potenciálne slúžiť ako indikačný.

Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihál Ivan CSc.
Anotácia:Projekt zahŕňa mykologický a fytopatologický výskum antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov vo vzťahu k ich zdravotnému stavu. Študované budú synekologické vzťahy (imisie – manažment – mykológia – fytopatológia) ovplyvňujúce zdravotný stav lesov. Intenzita imisného ataku a rôzne lesohospodárske opatrenia v lesoch môžu významne ovplyvniť aj ich mykologicko – fytopatologický status. Preto je potrebné poznať synergizmus pôsobenia týchto faktorov na zdravotný stav lesov a na základe výskumu definovať možné zmeny v manažmente takýchto lesov. Cieľom by malo byť dosiahnutie optimálnej intenzity ľudských zásahov v dlhodobejšom vývoji takýchto lesných ekosystémov.

Ekologické vzťahy v systéme hostiteľ-parazitoid

Ecological relationships in the system host-parasitoid

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Černecká Ľudmila PhD.
Anotácia:Štúdium vzťahov medzi organizmami je základom porozumenia evolúcie. Interakcie medzi hostiteľom a jeho parazitoidom sú atraktívnou oblasťou výskumu evolučných biológov. Len malá časť známych skupín parazitoidov je asociovaných s nebezpečným typom hostiteľa. Výnimkou sú lumky zo skupiny Polysphincta (Hymenoptera), ktorých hostiteľmi sú pavúky (Araneae). V projekte budú zhodnotené ekologické a behaviorálne dáta v obidvoch organizmoch. Výskum bude realizovaný na stromovej vegetácií, kde sa bude hodnotiť vplyv ekologických faktorov (výškový gradient, typ biotopu a dreviny, expozícia) na pavúky a ich parazitoidov. Zisťovať sa bude vplyv manažmentu (konvenčné vs ekologické hospodárenie) na spoločenstvá pavúkovcov a ich parazitoidov v ovocných sadoch a vinohradníckej krajine. Experimentálne sa bude testovať hostiteľské spektrum a manipulácie parazitoidov. Očakáva sa, že zistené nové poznatky o ich biológií a ekológii umožnia lepšie pochopiť evolúciu interakcií medzi takto významne prepojenými organizmami.

Evolučný potenciál a prežívanie fragmentovaných populácií živočíchov z pohľadu genomiky

Evolutionary potential and survival of fragmented animal populations from a genomics perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.
Anotácia:Hlavná pozornosť bude venovaná štúdiu fenologickej odozvy vybraných lesných drevín a bylín na zmeny podmienok prostredia. Výsledky výskumu by mohli prispieť k objasneniu vzťahov medzi zmenami prostredia a reakciami rastlín prostredníctvom fenologickej odpovede ako ich bioindikátora. Výskum bude orientovaný aj na analýzu časovo-priestorovej dynamiky obsahu vybraných makroelementov (C, N, S, P, K, Ca, Mg) v pôde a v podzemnej a nadzemnej biomase niektorých lesných drevín a bylín vo vzťahu k ich fenologickým fázam v rozdielnych ekologických podmienkach (3. lesný veget. stupeň vs.7. lvs). Zároveň budú študované aj vybrané polutanty s negatívnym dopadom na lesné ekosystémy (depozícia síry, dusičnany, koncentrácia ozónu, obsah ťažkých kovov v pôde a fytomase).

Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L. obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami

The gene bank of selected Cornus L. taxa containing bio-active substances with important therapeutic effects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Konôpková Jana PhD.
Anotácia:Zvýšený záujem o liečivá prírodného pôvodu v posledných desaťročiach bol impulzom pre získanie komplexných informácií o bioaktívnych látkach a ich možných terapeutických účinkov pri vybraných taxónoch rodu Cornus L., rastúcich v Arboréte Mlyňany. Získané výsledky môžu byť prínosom pre ďalší výskum zameraný na prevenciu a liečbu tak významných civilizačných chorôb ako sú diabetes, onkologické a kardiovaskulárne ochorenia. Na zabezpečenie dostatočnej produkcie rastlinného materiálu bude použitá metóda mikropropagácie v in vitro podmienkach. Cieľom projektu je optimalizáciou kultivačných podmienok pri in vitro regenerácii zvýšiť obsah farmakologicky účinných látok v sledovaných taxónoch. Genotypy so zaujímavým obsahom týchto látok budú základom pre vytvorenie genobanky a tým ich ďalšieho možného využitia vo výskume, výučbe, prípadne farmaceutických a potravinárskych technológiách.

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Projekt má za úlohu analyzovať inovácie v transformácií manažmentu ekosystémových služieb k dlhodobej udržateľnosti a klimatickej neutralite. Cieľom projektu je riešiť celkovú zraniteľnosť socio-ekologických systémov zameraním sa na nové prístupy manažmentu a na integrované politiky.

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

Odozva smreka na akútny stres vo vzťahu k náletu podkôrneho hmyzu

Norway spruce response to acute stress in relation to bark beetle attack

Doba trvania: 1.7.2020 - 31.12.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Blaženec Miroslav PhD.

Priestorové zložky taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity ortopteroidného hmyzu vo vzťahu k ekologickým a evolučným faktorom

Spatial components of taxonomic, functional and phylogenetic diversity of orthopteroid insects in relation to ecological and evolutionary drivers

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jarčuška Benjamín PhD.
Anotácia:Projekt vyhodnotí diverzitu rovnokrídlovcov a jej priestorové zložky (alfa, beta, zeta a gama diverzitu) a aspekty (taxonomickú, funkčnú a fylogentickú diverzitu) vo vzťahu k ekologickým a evolučným hnacím faktorom, pričom sa zohľadní operačná škála potenciálnych hnacích faktorov. Posúdenie kvantitatívnych informácií o habitatoch a iných environmentálnych nárokoch a preferenciách rovnokrídlovcov nám umožní použiť ich ako bioindikátory pre trávnaté ekosystémy. Pochopenie distribučných vzorcov diverzity rovnokrídlovcov v regiónoch s ohľadom na priestorovú škálu bude mať ochranárske implikácie. Funkčný a fylogenetický prístup by mohol zlepšiť vysvetlenie rozdielov v distribučnom vzorci druhov európskeho a národného významu v porovnaní s bežnými druhmi.

Reprodukčné stratégie vo vzťahu k akustickým parametrom a migračným stratégiám: štúdie na trsteniarikovi bahennom (Acrocephalus scirpaceus) a strakošovi kolesárovi (Lanius minor).

Reproductive strategies and relation to acoustic parameters and migration strategies: studies on Reed Warbler and Lesser Grey Shrike

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Krištín Anton DrSc.
Anotácia:Spev samcov spevavcov má viac funkcii, medzi ktoré patrí obhajoba teritória voči cudzím samcom a prilákanie samice. Pomocou reprodukovaného kvalitného a menej kvalitného spevu samca trsteniarika bahenného (Acrocephalus scirpaceus) budeme imitovať obsadené hniezdne teritórium samcami rôznej kvality a skúmať reakcie samcov a samíc. Otestujeme, ktorú kvalitu spevu budú samce a samice ako susedia preferovať pri obsadzovaní teritórií. Zistíme, či spev určitej kvality v susedstve ovplyvní maternálne investície samíc do vajec v zmysle veľkosti znášky, obsahu testosterónu vo vaječnom žĺtku a lyzozýmu vaječného bielka. Diaľkové migrujúce spevavce patria k najohrozenejším druhom. Ich migračné stratégie sú známe len útržkovite a ich vzťah k reprodukčnej stratégii, populačným trendom a faktorom ohrozenia je vysvetľovaný nedostatočne. Pomocou geolokátorov budeme študovať migračné stratégie a trasy vybraných jedincov strakoša kolesára a analyzovať ich hniezdnu úspešnosť ako aj lokálne a globálne faktory ohrozenia.

Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum rezistencie smreka (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu, hlavne lykožrúta smrekového (Ips typographus) v podmienkach meniacej sa klímy. Práce sú plánované na 2 úrovniach. Prvú úroveň budú predstavovať výskumné plochy ÚEL SAV a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Prahe. Druhú úroveň budú predstavovať vybrané modelové územia zasiahnuté gradáciou podkôrneho hmyzu. V rámci prvého čiastkového cieľa bude riešená problematika vzniku a šíreniu poškodenia porastov, hlavne s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme (dron, satelity). Pri riešení druhého čiastkového cieľa budeme analyzovať úlohu primárnych a sekundárnych metabolitov s využitím metód analytickej chémie. Pri napĺňaní tretieho čiastkového cieľa použijeme dendrochronologické analýzy a analýzy izotopov.

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jánošíková Zuzana PhD.
Anotácia:Vplyvom klimatickej zmeny a zvyšovaním sa priemernej ročnej teploty dochádza k posúvaniu klimatických bariér a nové patogény sa rozširujú do oblastí, kde predtým neboli zaznamenané. Projekt je zameraný na stanovanie teplotných tolerancii rôznych škodlivých patogénov borovíc (Dothistroma pini, Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola, Fusarium circinatum) a na štúdium teplotnej adaptácie rôznych populácií karanténnej sypavky D. pini. Na mape znázorníme potencionálne rozšírenie týchto húb a porovnáme aj ich genetické vzťahy. Stanovíme virulenciu vybraných populácií D. pini z rôznych klimatických oblastí sveta, porovnáme Americký kontinent s Európskym. Porovnáme odolnosť niektorých populácií Pinus sylvestris voči D. septosporum.

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Prítomnosť solitérnej dreviny mimo lesných biotopov má dobre známe pozitívne aj negatívne dôsledky pre pasienky, lúky a kultúry poľnohospodárskych plodín. Bezprostredná blízkosť stromov spôsobuje zatienenie a s tým spojenú zmenu diverzity bylinného podrastu a spravidla nižší vzrast poľnohospodárskych porastov. Medzi pozitívny vplyv prítomnosti stromov patrí zvýšenie diverzity organizmov a s tým spojenú zvýšenú ekosystémovú funkciu. Úrodnosť pôdy, stabilita ekosystému a trvalo udržateľný rozvoj krajiny v zásadnej miere závisia od vlastností pôdy. Pôdne mikroorganizmy citlivo a rýchlo reagujú na akékoľvek zmeny v pôdnych charakteristikách a majú zásadnú úlohu pri kolobehu živín a stabilite ekosystému. V súčasnosti je málo pochopenou a o to dôležitejšou otázkou diverzita pôdnych organizmov. Prítomnosť drevín v poľnohospodárskej krajine je sprevádzaná výskytom špecifických skupín pôdnych húb s najvýraznejšou skupinou ektomykoríznych symbiontov. V pôde lúk a pasienkov dominujú CHEGD huby s pravdepodobne biotrofným spôsobom výživy. V poľnohospodárskych kultúrach sú významnou skupinou arbuskulárne mykorízne huby. Tento projekt študuje interakciu symbiotických, parazitických a saprofytických húb spojenú s prítomnosťou stromov v poľnohospodárskej krajine. Takisto vyhodnocuje možné zmeny v abiotických charakteristikách pôdy. Projekt využíva pokročilé metódy sekvenovania environmentálnej DNA, pôdne analýzy a počítačové modelovanie vplyvu ekologických faktorov.

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka (C) čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Množstvo C v pôde je príčinou, že aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický vý skum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania. Projekt navrhuje 5 inštitúcií vykonávajúcich dlhodobý ekologický výskum na obdobie 3 rokov a pozostáva z prípravnej, overovacej, implementačnej a interpretačnej fázy.

Votrelci medzi nami: Časovo-priestorová dynamika rastlinných invázií a ich nepriaznivý dopad na ekosystémy

Aliens among us: Spatio-temporal dynamics of plant invasions and their adverse impact on ecosystems

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mezei Pavel PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu dlhodobej dynamiky smrekových a zmiešaných prírodných lesov a identifikáciu parametrov porastových štruktúr využiteľných pri vývoji koncepcií prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Objektom výskumu bude sieť dlhodobo sledovaných výskumných lokalít v pralesových rezerváciách ako aj sieť výskumných plôch obhospodarovaných na základe princípov prírode blízkeho hospodárenia. Základnými cieľmi v pralesových rezerváciách bude vyhodnotenie časovej variability porastových veličín a posúdenie relatívnej stability štruktúr identifikovaných počas trvania vývojového cyklu. Databáza dlhodobých meraní umožní kvantifikovať úroveň mortality ako základného demografického procesu dôležitého pre vývoj prírodných lesov, ktorá nebola doteraz pre smrekové pralesy spracovaná. Na základe opakovaných meraní v lesoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom bude zostavená databáza údajov, ktorá bude využitá pri odvodení modelov pre ich efektívne obhospodarovanie.

Celkový počet projektov: 22