Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav ekológie lesa SAV, v. v. i.

Adaptívna variabilita genetických zdrojov lesných drevín v podmienkach klimatickej zmeny

Adaptive variation of genetic resources of forest trees under climate change

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na problematiku výberu vhodných genetických zdrojov lesných drevín (s primárnou orientáciou na sekundárne zdroje, t.j. porasty) vychádzajúceho z integrovaného hodnotenia fenotypových a fyziologických znakov a adaptívnej genetickej premenlivosti na základe analýz provenienčných pokusov, manipulatívnych experimentov a simulácie dopadov pestovných opatrení na genetickú štruktúru poras tov. Projekt je orientovaný na identifikáciu geografickej premenlivosti jednak znakov relevantných pre lesnícku prax, jednak fyziologických parametrov, ktoré s týmito znakmi potenciálne súvisia, a identifikáciu ich genetickej podmienenosti a koreláciu ako s klímou v mieste pôvodu, tak aj klimatickými podmienkami v mieste výsadby resp. akútny klimatický stres. Poznatky o trendoch reakcií drevín na zmenu geografických a klimatických podmienok, fyziologickej odozve na stres, adaptívnej genetickej variabilite a dopadoch manažmentu porastov na genetickú štruktúru majú viesť k odporúčaniam pre prenos lesného reprodukčného materiálu v podmienkach klimatickej zmeny a pre aktívny manažment genetických zdrojov lesných drevín.

Akumulácia energie a minerálnych elementov v pôdno-rastlinnom systéme prírode blízkych a antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov

Accumulation of energy and mineral elements in the soil-plant system of nature-friendly and anthropically affected forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Kuklová Margita CSc.

Čo (ne)vieme o rode Crepidotus (Agaricomycotina, huby)

What we (do not) know about the genus Crepidotus (Agaricomycotina, fungi)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Huby rodu Crepidotus (Agaricomycotina) majú klobúkaté plodnice s lupeňovitým hymenoforom a typicky redukovaným hlúbikom. Rastú na rôznych odumretých rastlinných substrátoch, predovšetkým na dreve. Sú cirkumpolárne rozšírené a relatívne bežné od tropických po hemiboreálne oblasti. Rod Crepidotus bol viackrát spracovaný monograficky, jednotlivé druhy však boli vymedzené len na základe morfologických znakov. Fylogenetické štúdie potvrdili rod Crepidotus ako samostatnú vývojovú líniu Agaricomycotina, ale ohraničenie druhov a príbuzenské vzťahy nie sú dostatočne známe a podporené. Tento projekt sa zameriava na definovanie fylogentických príbuzností v rode, zistenie druhovej diverzity a na presné definovanie konceptu druhov doposiaľ definovaných len morfologicky. Využijeme tradičné metódy štatisticky podporených morfologických pozorovaní v kombinácii s fylogenetickou analýzou viacerých regiónov DNA. Robustný dataset sekvencií, morfologických pozorovaní a ekologických údajov umožní sledovať evolučné procesy a adaptačnú funkciu morfologických štruktúr.

Diverzita a patogenita ophiostomatoidných húb v porastoch borovice lesnej napadnutých podkôrnym hmyzom

Diversity and pathogenicity of ophiostomatoid fungi in Scots pine stands infested by bark beetles

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pastirčáková Katarína PhD.
Anotácia:Huby prenášané podkôrnym hmyzom nachádzajú v chodbičkách podkôrnikovitých chrobákov (Coleoptera: Scolytinae) vhodné mikroklimatické podmienky pre svoj rast a vývoj. Väčšina druhov podkôrnikovitých žije v symbiotickom vzťahu najmä s ophiostomatoidnými hubami, ktoré spôsobujú modré sfarbenie dreva, ako aj vážne ochorenia hostiteľských drevín. Navrhovaný projekt je zameraný na výskum druhovej diverzity ophiostomatoidných húb v populáciách podkôrnikovitých ohrozujúcich porasty borovice lesnej (Pinus sylvestris) s osobitným zreteľom na interakcie medzi hubami, podkôrnikovitými a ich hostiteľmi, vrátane stanovenia patogenity izolátov dominantných druhov húb a ich možného vplyvu na odumieranie borovicových porastov na Slovensku.

Diverzita bioty miest v karpatsko-panónskej oblasti

Diversity of urban biota in the Carpathian-Pannonian region

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá výskumom biodiverzity v mestskom prostredí na území dvoch významných stredoeurópskych bioregiónov – Panónskeho a Karpatského. Po viacnásobnej stratifikácii bolo vybraných 30 slovenských miest, reprezentatívne rozdelených na základe (bio)geografickej polohy a demografie. Výskum bude v rámci každého mesta prebiehať na dvoch modelových, ekologicky významne previazaných skupinách (cievnaté rastliny a suchozemské ulitníky) a na siedmych biotopoch typických pre mestské prostredie. Predkladaný projekt má za cieľ zistiť: 1) Ako vplývajú environmentálne a antropogénne faktory na diverzitu pôvodných druhov v rôznych typoch mestského prostredia a na prenikanie nepôvodných druhov do miest, 2) či je rozdiel v štruktúre diverzity modelových skupín organizmov v Karpatskej a Panónskej biogeografickej oblasti, a 3) ktorý z urbánnych biotopov je najvýznamnejší z hľadiska biodiverzity a môže potenciálne slúžiť ako indikačný.

Ekologické dopady imisných reziduí a lesného manažmentu na mykologicko - fytopatologické pomery v antropicky ovplyvnených lesných ekosystémoch

Ecological impacts of air pollution residues and forest management on mycological - phytopathological conditions in anthropically influenced forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mihál Ivan CSc.
Anotácia:Projekt zahŕňa mykologický a fytopatologický výskum antropicky ovplyvnených lesných ekosystémov vo vzťahu k ich zdravotnému stavu. Študované budú synekologické vzťahy (imisie – manažment – mykológia – fytopatológia) ovplyvňujúce zdravotný stav lesov. Intenzita imisného ataku a rôzne lesohospodárske opatrenia v lesoch môžu významne ovplyvniť aj ich mykologicko – fytopatologický status. Preto je potrebné poznať synergizmus pôsobenia týchto faktorov na zdravotný stav lesov a na základe výskumu definovať možné zmeny v manažmente takýchto lesov. Cieľom by malo byť dosiahnutie optimálnej intenzity ľudských zásahov v dlhodobejšom vývoji takýchto lesných ekosystémov.

Evolučný potenciál a prežívanie fragmentovaných populácií živočíchov z pohľadu genomiky

Evolutionary potential and survival of fragmented animal populations from a genomics perspective

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kaňuch Peter PhD.

Fenologická odozva rastlín na meniace sa podmienky prostredia a časovo-priestorová dynamika vybraných makroelementov a polutantov v lesných ekosystémoch

Phenological response of plants to changing environmental conditions and spatio-temporal dynamics of selected macroelements and pollutants in forest ecosystems

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Schieber Branislav PhD.
Anotácia:Hlavná pozornosť bude venovaná štúdiu fenologickej odozvy vybraných lesných drevín a bylín na zmeny podmienok prostredia. Výsledky výskumu by mohli prispieť k objasneniu vzťahov medzi zmenami prostredia a reakciami rastlín prostredníctvom fenologickej odpovede ako ich bioindikátora. Výskum bude orientovaný aj na analýzu časovo-priestorovej dynamiky obsahu vybraných makroelementov (C, N, S, P, K, Ca, Mg) v pôde a v podzemnej a nadzemnej biomase niektorých lesných drevín a bylín vo vzťahu k ich fenologickým fázam v rozdielnych ekologických podmienkach (3. lesný veget. stupeň vs.7. lvs). Zároveň budú študované aj vybrané polutanty s negatívnym dopadom na lesné ekosystémy (depozícia síry, dusičnany, koncentrácia ozónu, obsah ťažkých kovov v pôde a fytomase).

Genobanka vybraných taxónov rodu Cornus L. obsahujúcich bioaktívne látky s významnými terapeutickými účinkami

The gene bank of selected Cornus L. taxa containing bio-active substances with important therapeutic effects

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Konôpková Jana PhD.
Anotácia:Zvýšený záujem o liečivá prírodného pôvodu v posledných desaťročiach bol impulzom pre získanie komplexných informácií o bioaktívnych látkach a ich možných terapeutických účinkov pri vybraných taxónoch rodu Cornus L., rastúcich v Arboréte Mlyňany. Získané výsledky môžu byť prínosom pre ďalší výskum zameraný na prevenciu a liečbu tak významných civilizačných chorôb ako sú diabetes, onkologické a kardiovaskulárne ochorenia. Na zabezpečenie dostatočnej produkcie rastlinného materiálu bude použitá metóda mikropropagácie v in vitro podmienkach. Cieľom projektu je optimalizáciou kultivačných podmienok pri in vitro regenerácii zvýšiť obsah farmakologicky účinných látok v sledovaných taxónoch. Genotypy so zaujímavým obsahom týchto látok budú základom pre vytvorenie genobanky a tým ich ďalšieho možného využitia vo výskume, výučbe, prípadne farmaceutických a potravinárskych technológiách.

Hodnotenie druhovej diverzity a fyziologickej odozvy rastlín na ekologické podmienky lužných lesov

The plant species diversity and physiological response to changing ecological conditions of floodplain forests

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Slezák Michal PhD.

Manažment globálnej zmeny v zraniteľných územiach

Management of global change in vulnerable areas

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof., Mgr. Kluvánková Tatiana PhD.
Anotácia:Projekt má za úlohu analyzovať inovácie v transformácií manažmentu ekosystémových služieb k dlhodobej udržateľnosti a klimatickej neutralite. Cieľom projektu je riešiť celkovú zraniteľnosť socio-ekologických systémov zameraním sa na nové prístupy manažmentu a na integrované politiky.

Medzi- a vnútrodruhová fyziologická a rastová odozva lesných drevín v kontexte meniacej sa klímy

Intra- and interspecies physiological and growth reaction of forest trees in the frame of climate change

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jamnická Gabriela PhD.

Nový škodca v bučinách na Slovensku: Výskum metód ochrany lesa proti lykožrútovi bukovému (Taphrorychus bicolor)

A new pest in beech stands of Slovakia: Evaluation and proposal of control methods against Taphrorychus bicolor

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barta Marek PhD.
Anotácia:Buk lesný (Fagus sylvatica) je dominantná drevina (34.6%) v lesoch Slovenska. Od roku 2014 evidujeme prípady chradnutia a na niektorých miestach aj odumierania bučín zapríčinené lykožrútom bukovým (Taphrorychus bicolor). Tento jav bol pozorovaný hlavne v teplejších a suchších lokalitách, na južne orientovaných svahoch, často s výskytom otvorených porastových stien. V Európe je to bežne vyskytujúci sa druh. Značné škody spôsobil v Maďarsku a v Nemecku. Viacerí autori popisujú premnoženie tohto druhu najmä po teplých a suchých rokoch. Pre globálne otepľovanie hrozia v budúcnosti extrémne výkyvy počasia. Rekordné hodnoty globálnych teplôt namerali klimatológovia v posledných 4 rokoch. Podľa meraní Slovenského hydrometeorologického ústavu bolo leto v roku 2022 najteplejšie v histórii meteorologických meraní (od 1881) na Slovensku. S narastaj úcimi teplotami a obdobiami bez zrážok sa predpokladá, že početnosť napadnutí a kalamít lykožrúta bukového bude narastať. V ostatných rokoch boli hlásené poškodenia zdravých stojacich stromov z viacerých lokalít na Slovensku. Lykožrút bukový atakuje stromy aj niekoľko rokov za sebou a postupne prekonáva ich obranné mechanizmy, strom po niekoľkých rokoch chradne a odumiera. V rámci projektu budeme testovať účinnosť odparníkov, determinovať patogény prenášané lykožrútom bukovým na stromy, determinovať a kultivovať entomopatogény, ktoré budú následne aplikované na výskumných plochách použitím nami vytvorených nosičov a upravených lapačov. Cieľom projektu je návrh opatrení na ochranu lesa a odporúčaní pre prax na zamedzenie škôd spôsobených lykožrútom bukovým. Skladajú sa z nasledovných častí: 1. Vyhodnotenie metód monitorovania a odchytu T. bicolor 2. Izolácia, determinácia a kultivácia entomopatogénnych húb a patogénov prenášaných T. bicolor 3. Testovanie vybraných kmeňov entomopatogénov proti T. bicolor v teréne. 4. Diseminácia výsledkov a prenos nových aplikačných poznatkov priamo do lesníckej praxe.

Objasnenie funkčnej diverzity a ekologickej úlohy húb čeľade Clavariaceae

Unravelling of functional diversity and ecological role of fungi of the family Clavariaceae

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.

Populácie a spoločenstvá arborikolného hmyzu v kontexte globálnych a lokálnych zmien: distribúcia a adaptácie na nové prostredie

Populations and communities of arboricolous insects in the context of global and local changes: distribution and adaptations to new environments

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Saniga Miroslav CSc.
Anotácia:Vedecký projekt sa zameriava na získanie originálnych poznatkov o priestorovej distribúcii arborikolných druhov hmyzu – mykofágov, fytofágov a predátorov a zložení ich spoločenstiev pozdĺž ekologických gradientov (teplotných, vlhkostných a svetelných) v lesných a urbánnych habitatoch v kontexte globálnych a lokálnych zmien. Pozornosť sa konkrétne venuje motýľom, hrubopásym blanokrídlovcom, nosáčikom, lienkam, mravcom a ovadom z hľadiska ich výskytu na drevinách pozdĺž horizontálnych alebo vertikálnych gradientoch lesov Západných Karpát a nížinných lesov na Slovensku. Predmetom výskumu sú aj cudzokrajné, najmä invázne druhy arborikolného hmyzu v súčasnosti dominujúce v spoločenstvách domácich druhov. Výstupy projektu prispejú k poznaniu adaptačného a indikačného potenciálu, ako aj ekologického a ekonomického významu študovaných arborikolných druhov hmyzu v novom prostredí.

Priestorové zložky taxonomickej, funkčnej a fylogenetickej diverzity ortopteroidného hmyzu vo vzťahu k ekologickým a evolučným faktorom

Spatial components of taxonomic, functional and phylogenetic diversity of orthopteroid insects in relation to ecological and evolutionary drivers

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jarčuška Benjamín PhD.
Anotácia:Projekt vyhodnotí diverzitu rovnokrídlovcov a jej priestorové zložky (alfa, beta, zeta a gama diverzitu) a aspekty (taxonomickú, funkčnú a fylogentickú diverzitu) vo vzťahu k ekologickým a evolučným hnacím faktorom, pričom sa zohľadní operačná škála potenciálnych hnacích faktorov. Posúdenie kvantitatívnych informácií o habitatoch a iných environmentálnych nárokoch a preferenciách rovnokrídlovcov nám umožní použiť ich ako bioindikátory pre trávnaté ekosystémy. Pochopenie distribučných vzorcov diverzity rovnokrídlovcov v regiónoch s ohľadom na priestorovú škálu bude mať ochranárske implikácie. Funkčný a fylogenetický prístup by mohol zlepšiť vysvetlenie rozdielov v distribučnom vzorci druhov európskeho a národného významu v porovnaní s bežnými druhmi.

Rezistencia smreka obyčajného (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu v podmienkach meniacej sa klímy

Norway spruce (Picea abies) resistance to bark beetle attack in condition of changing climate

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Jakuš Rastislav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum rezistencie smreka (Picea abies) voči náletu podkôrneho hmyzu, hlavne lykožrúta smrekového (Ips typographus) v podmienkach meniacej sa klímy. Práce sú plánované na 2 úrovniach. Prvú úroveň budú predstavovať výskumné plochy ÚEL SAV a Fakulty lesnické a dřevařské ČZU v Prahe. Druhú úroveň budú predstavovať vybrané modelové územia zasiahnuté gradáciou podkôrneho hmyzu. V rámci prvého čiastkového cieľa bude riešená problematika vzniku a šíreniu poškodenia porastov, hlavne s využitím metód diaľkového prieskumu Zeme (dron, satelity). Pri riešení druhého čiastkového cieľa budeme analyzovať úlohu primárnych a sekundárnych metabolitov s využitím metód analytickej chémie. Pri napĺňaní tretieho čiastkového cieľa použijeme dendrochronologické analýzy a analýzy izotopov.

Rozšírenie vybraných škodlivých patogénov Pinus sp. vzhľadom ku klimatickej zmene

Impact of climate change on the distribution of selected pathogens of Pinus sp. trees

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jánošíková Zuzana PhD.
Anotácia:Vplyvom klimatickej zmeny a zvyšovaním sa priemernej ročnej teploty dochádza k posúvaniu klimatických bariér a nové patogény sa rozširujú do oblastí, kde predtým neboli zaznamenané. Projekt je zameraný na stanovanie teplotných tolerancii rôznych škodlivých patogénov borovíc (Dothistroma pini, Dothistroma septosporum, Lecanosticta acicola, Fusarium circinatum) a na štúdium teplotnej adaptácie rôznych populácií karanténnej sypavky D. pini. Na mape znázorníme potencionálne rozšírenie týchto húb a porovnáme aj ich genetické vzťahy. Stanovíme virulenciu vybraných populácií D. pini z rôznych klimatických oblastí sveta, porovnáme Americký kontinent s Európskym. Porovnáme odolnosť niektorých populácií Pinus sylvestris voči D. septosporum.

Severoamerická gledíčia trojtŕňová (Gleditsia triacanthos L.) na Slovensku: riziká prechodu k inváznemu správaniu sa akcelerované klimatickou zmenou

The North-American honey locust (Gleditsia triacanthos L.) in Slovakia: risk of switch to invasive behaviour as accelerated by climate change

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Ferus Peter PhD.

Strom a krajina – vplyv drevín na diverzitu pôdnych mikroorganizmov v poľnohospodárskej krajine

Tree and country – influence of trees on diversity of soil microorganisms in agricultural land

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamčíková Katarína PhD.
Anotácia:Prítomnosť solitérnej dreviny mimo lesných biotopov má dobre známe pozitívne aj negatívne dôsledky pre pasienky, lúky a kultúry poľnohospodárskych plodín. Bezprostredná blízkosť stromov spôsobuje zatienenie a s tým spojenú zmenu diverzity bylinného podrastu a spravidla nižší vzrast poľnohospodárskych porastov. Medzi pozitívny vplyv prítomnosti stromov patrí zvýšenie diverzity organizmov a s tým spojenú zvýšenú ekosystémovú funkciu. Úrodnosť pôdy, stabilita ekosystému a trvalo udržateľný rozvoj krajiny v zásadnej miere závisia od vlastností pôdy. Pôdne mikroorganizmy citlivo a rýchlo reagujú na akékoľvek zmeny v pôdnych charakteristikách a majú zásadnú úlohu pri kolobehu živín a stabilite ekosystému. V súčasnosti je málo pochopenou a o to dôležitejšou otázkou diverzita pôdnych organizmov. Prítomnosť drevín v poľnohospodárskej krajine je sprevádzaná výskytom špecifických skupín pôdnych húb s najvýraznejšou skupinou ektomykoríznych symbiontov. V pôde lúk a pasienkov dominujú CHEGD huby s pravdepodobne biotrofným spôsobom výživy. V poľnohospodárskych kultúrach sú významnou skupinou arbuskulárne mykorízne huby. Tento projekt študuje interakciu symbiotických, parazitických a saprofytických húb spojenú s prítomnosťou stromov v poľnohospodárskej krajine. Takisto vyhodnocuje možné zmeny v abiotických charakteristikách pôdy. Projekt využíva pokročilé metódy sekvenovania environmentálnej DNA, pôdne analýzy a počítačové modelovanie vplyvu ekologických faktorov.

Toky uhlíka v pôde hlavných typov lesných ekosystémov na výškovom gradiente Západných Karpát

Soil carbon fluxes in dominant forest ecosystems along elevation gradient in the Western Carpathian

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Barna Milan PhD.
Anotácia:V lesných ekosystémoch je v súčasnosti uložené viac ako 70 % globálneho pôdneho uhlíka (C) čo zohráva významnú úlohu pri výmene skleníkových plynov medzi povrchom pôdy a atmosférou. Množstvo C v pôde je príčinou, že aj malá zmena v tomto úložisku môže výrazne ovplyvniť globálny klimatický systém Zeme. Pôdny organický uhlík sa vyskytuje v rôznych formách, ktoré z hľadiska stability možno rozdeliť na aktívnu (labilnú) frakciu, ktorá v pôde zotrvá rádovo týždne až mesiace, a stabilnú frakciu, ktorá môže v pôde pretrvávať mnoho rokov alebo dokonca storočí. Pôda stráca C dvoma hlavnými procesmi – respiráciou a vyplavovaním. Oba procesy sú riadené zložitými časopriestorovými procesmi, ktoré sa menia v dôsledku zmien biotických (rastlinné alebo mikrobiálne spoločenstvo) a abiotických (napr. teplota pôdy, pôdna vlhkosť, textúra pôdy) faktorov. Pôdna respirácia (Rs) pozostáva z dvoch hlavných zložiek – heterotrofnej (Rh) a autotrofnej (Ra), ktoré reagujú rozdielne na zmeny ovplyvňujúcich faktorov. Nadmorská výška ako významný determinant klimatických podmienok, podstatne ovplyvňuje zásobu a toky C v pôde. Hlavným cieľom nášho projektu je identifikovať straty pôdneho C respiráciou a vylúhovaním a identifikovať kľúčové faktory pozdĺž výškového gradientu reprezentujúceho hlavné lesné spoločenstvá v Západných Karpatoch. Študijné plochy sa nachádzajú na lokalitách určených na dlhodobý ekologický vý skum v rámci siete LTER Slovensko. Možný vplyv zvýšenej teploty na toky C v pôde sledovaných ekosystémov budeme monitorovať pomocou otvorených skleníkov. Pre spoľahlivý odhad prirodzene veľmi premenlivých tokov pôdneho C optimalizujeme stratégiu odoberania vzoriek pre každý študovaný ekosystém na základe individuálnej priestorovej stratifikácie a frekvencie merania. Projekt navrhuje 5 inštitúcií vykonávajúcich dlhodobý ekologický výskum na obdobie 3 rokov a pozostáva z prípravnej, overovacej, implementačnej a interpretačnej fázy.

Vývojová dynamika a mortalita v smrekových a zmiešaných pralesoch a ich implikácie pre prírode blízke pestovanie lesa

Developmental dynamics and mortality in spruce and mixed old-growth forests and their implications for the close-to-nature silviculture

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mezei Pavel PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu dlhodobej dynamiky smrekových a zmiešaných prírodných lesov a identifikáciu parametrov porastových štruktúr využiteľných pri vývoji koncepcií prírode blízkeho obhospodarovania lesov. Objektom výskumu bude sieť dlhodobo sledovaných výskumných lokalít v pralesových rezerváciách ako aj sieť výskumných plôch obhospodarovaných na základe princípov prírode blízkeho hospodárenia. Základnými cieľmi v pralesových rezerváciách bude vyhodnotenie časovej variability porastových veličín a posúdenie relatívnej stability štruktúr identifikovaných počas trvania vývojového cyklu. Databáza dlhodobých meraní umožní kvantifikovať úroveň mortality ako základného demografického procesu dôležitého pre vývoj prírodných lesov, ktorá nebola doteraz pre smrekové pralesy spracovaná. Na základe opakovaných meraní v lesoch obhospodarovaných prírode blízkym spôsobom bude zostavená databáza údajov, ktorá bude využitá pri odvodení modelov pre ich efektívne obhospodarovanie.

Celkový počet projektov: 22