Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.
Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov
Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie
Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:Bentonit je významná nerudná surovina, ktorej celosvetová ťažba neustále rastie. Vďaka vysokému obsahu ílových minerálov zo skupiny smektitov, má bentonit výnimočné vlastnosti ako napr. vysokú katiónovú výmennú kapacitu, schopnosť napučiavať, vysoký špecifický merný povrch, nízku hydraulickú vodivosť. Vďaka týmto vlastnostiam má bentonit mnoho aplikácií v rôznych odvetviach hospodárstva. Slovenská republika (SR) patrí medzi významných producentov bentonitu vo svete. Bentonit patrí k strategickým nerastným surovinám SR a jeho výskum má u nás dlhodobú tradíciu. Za posledných 10-15 rokov sa v SR otvorilo viacero ložísk bentonitu, z ktorých väčšina nebola podrobne študovaná. Aj to má za následok, že potenciál slovenských bentonitov sa nevyužíva v plnej miere. Jedným z cieľov projektu, je preto detailná charakterizácia novo-otvorených resp. do ťažby pripravovaných ložísk bentonitu, z pohľadu ich minerálneho, chemického zloženia, ich fyzikálnochemických, geotechnických a reologických vlastností. Nové výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu genézy bentonitových ložísk, čo môže viesť k objaveniu nových ekonomicky zaujímavých akumulácií bentonitov. Inovatívnosť a využiteľnosť projektu je predovšetkým v racionálnom a efektívnom využívaní nerastných surovinových zdrojov SR, k čomu smeruje ďalší cieľ projektu. Tým je nájdenie optimálneho využitia pre rôzne kvalitatívne typy bentonitov zo študovaných ložísk, podporené aj ekonomickou analýzou. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa prispejú aplikačné výstupy projektu ako napr. pasporty optimálneho využitia rôznych technologických typov bentonitu a 3D model kvality ťaženej suroviny a geologický model vybraného bentonitového ložiska. Predkladaný projekt chce, celkovo, prispieť ku komplexnému riešeniu dlhodobej udržateľnosti ťažby bentonitov na Slovensku. Dôležitými predpokladmi k jeho úspešnému riešeniu sú aj kvalitný multidisciplinárny tím odborníkov a spolupráca s významným ťažiarom bentonitu v SR, spoločnosťou REGOS, s.r.o.
Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2025
Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov
Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:Projekt základného výskumu sa zaoberá prípravou a komplexnou charakterizáciou štruktúrne jedinečných typov hybridných materiálov pozostávajúcich z ílových minerálov zo skupiny smektitov a novo-syntetizovaných polykatiónov na báze poly(etylén imínov). Polymerizácia oxazolínov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných polykatiónov s presne navrhnutou molekulovou štruktúrou a vlastnosťami, ktoré sú potrebné pre modifikáciu ílových minerálov interkaláciou. Cieľom je pripraviť nanokompozity so zaujímavými biokompatibilnými a biodegradovateľnými vlastnosťami. Na splnenie tohoto cieľu je potrebné detailne študovať vplyv rôznych faktorov na vlastnosti polykatiónov na báze poly(etylén imínov) a na ich správanie sa počas interkalácie do medzivrstiev smektitov nielen pomocou rôznych experimentálnych techník (napr. XRD, XPS, MAS NMR a IR spektroskopia), ale aj pomocou výpočtov využívajúcich DFT metódu v tuhej fáze. Biokompatibilita pripravených polykatiónov a ich interkalátov so smektitmi sa určí na základe testov životaschopnosti a morfológie buniek po priamom kontakte s vybranými látkami. Pripravené polykatión-smektity sa budú následne študovať z hľdiska ich možného využitia ako plnivá do vybraných biodegradovateľných polymérov, nosiče liekov a ako nové kompozitné materiály s optickými vlastnosťami. Navrhnutý projekt predstavuje originálnu platformu, ktorá umožní pochopiťvlastnosti kompozitov na báze nových syntetických polykatiónov a smektitov. Takáto koncepcia projektu môže významne prispieť k súčasným poznatkom v oblasti nanomateriálov a má potenciál získať principiálne nové výsledky.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok
Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanzel Ondrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava vrstevnatých kompozitných materiálov na báze SiC-uhlíkové nanoštruktúry svysokou efektivitou elektromagnetického tienenia. Výskum bude zameraný na štúdium vplyvu prídavkov uhlíkových nanoštruktúr (grafénových nanoplatničiek a uhlíkových nanorúrok) do SiC matrice a usporiadania funkčných vrstiev na efektívnosť elektromagnetického tienenia a funkčné vlastnosti kompozitov. Na dosiahnutie cieľov projektu je nevyhnutný výskum zameraný na prípravu kompozitných granulovaných práškov s homogénnou distribúciou grafénových nanoplatničiek (GNPs) a uhlíkových nanorúrok (CNTs), a ich následného efektívneho spekania. V prípade vrstevnatých materiálov s gradientným obsahom uhlíkových nanoštruktúr bude potrebné optimalizovať usporiadanie vrstiev a ich zloženie, s dôrazom na čo najvyššiu efektivitu elektromagnetického tienenia. Okrem toho takto pripravené materiály budú skúmané aj z pohľadu funkčných a mechanických vlastností.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch
Phase changes of metal oxides in fluoride melts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium rozpustnosti oxidov kovov vzácnych zemín a oxidov kovov prvkov používaných v superzliatinách pre aplikácie v roztavených fluoridových systémoch typu MF alebo NF2 (M=Li, Na a K; N=Mg a Ca). Cieľom je nájsť vhodný elektrolyt s maximálnou možnou rozpustnosťou oxidu kovu pre elektrolytickú výrobu kovu, ako aj nájsť vhodný elektrolyt s minimálnou rozpustnosťou oxidu kovu z dôvodu koróznej ochrany zliatin ako konštrukčných prvkov pre procesy využívajúce taveniny. Neoddeliteľnou súčasťou tohto výskumu je vytvorenie modelu rozpustnosti oxidov kovov v taveninách, ako aj analýza fyzikálno-chemických (hustota, viskozita, povrchové napätie, elektrická vodivosť) a termodynamických vlastností (fázové diagramy a termochemické charakteristiky) tavenín. Analýza zatuhnutých vzoriek, identifikácia a charakterizácia fáz sa uskutoční pomocou spektrálnych a difrakčných techník. Študované systémy sú vyberané aj v kontexte napr. pre aplikácie pre transparentnú keramiku alebo "phase change materials".
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami
Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií
Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Zámerom výskumných aktivít predkladaného projektu je štúdium interakcie roztavených fluoridov vybraných prvkov zo skupiny kritických surovinových materiálov (definovaných iniciatívou "European Raw Materials Initiative") s ich oxidmi, pričom systémy pozostávajú z: . "rozpúšťadla", za ktoré môžeme považovať niektorý binárny fluorid MF alebo NF2 (M=Li, Na alebo K; N=Mg alebo Ca) alebo ich vybrané eutektické zmesi (napr. (LiF-NaF-KF)eut=FLiNaK, (LiF-CaF2)eut alebo (NaF-MgF2)eut), . oxidov kovov Ln2O3 (Ln=La, Ce, Sm, Eu, Nd, Gd), alebo oxidov prechodných kovov používaných v superzliatinách (napr. Cr2O3, Fe2O3, NiO, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5), . a korešpondujúcich fluoridov kovu z bodu vyššie (LnF3, MetFx; x=2-5). Takéto systémy sa aktuálne používajú, alebo sa vyvíjajú procesy na ich využitie, v kľúčových oblastiach priemyslu ako napr. produkcia kovov, energetické aplikácie alebo korózna ochrana. Výskumné aktivity na týchto systémoch zahŕňajú fyzikálno-chemickú a termo-chemickú analýza v roztavenom stave (in situ), spektrálnu a difrakčnú analýzu fáz vznikajúcich v systémoch. Tomuto cieľu je podriadený výber použitých metód: termická analýza, meranie hustoty, viskozity, povrchového napätia, elektrickej vodivosti pre opis fyzikálno-chemických vlastností, simultánna termická analýza (TA/DTA/DSC) pre opis termo-chemických vlastností. Pre opis spektrálnych a difrakčných vlastností vznikajúcich fáz v tavenine alebo po ochladení (ex post) budú aplikované rtg. prášková prípadne monokryštálová difrakčná analýza, spektroskopie: XRF, XPS, IČ a NMR. Integrálnou súčasťou predkladaného projektu je aj štúdium koróznej odolnosti rôznych konštrukčných materiálov v interakcii so študovanými taveninami.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu
Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:Vo všeobecnosti je odozva pacienta na kostné implantáty závislá najmä od prepojenia hostiteľského tkaniva s povrchom implantátu, keďže všetky procesy ako napr. hojenie, osteolýza a infekcie prebiehajú špecificky na tomto rozhraní. Z toho dôvodu sa úprava a prispôsobenie povrchových vlastností implantátov stáva atraktívnymi metódami na spustenie a urýchlenie hojenia a na zníženie možnosti osteolýzy a infekcií. Hlavným cielom projektu je zlepšenie adhézie bio povlakov na povrchoch Ti -zliatín a tým pádom zvýšenie bioactivity inak bio-intertných implantátov. Hlavný cieľ môžme rozdeliť na 2 navzájom prepojené časti. Prvá časť bude venovaná elektrolytickému opracovniu zliatín na báze titánu. Elektrochemická povrchová úprava sa všeobecne považuje za jednu z najefektívnejších, náležitých a najprispôsobivejších techník na zlepšenie fyzikálnych a mechanických povrchových vlastností materiálov. Druhá časť projektu sa bude zaoberať prípravou biologicky kompatibilnej povrchovej vrstvy na Ti implantátoch pomocou: - tvorba TiO2 nanorúrok pomocou anodickej oxidácie; - elektroforetické nanášanie bio-materiálov (polyméry dopované bioaktívnymi sklami pripravenými tavením skla alebo procesom sól-gel) s možným antibakteriálnym a protizápalovým účinkom. Zavedenie vhodného procesu povrchovej úpravy spolu s následným povlakovaním bioaktívnymi kompozitmi nám umožní poskytnúť individuálne riešenia pri transplantáciach kostných náhrad bez ďaľ šieho lekárskeho ošetrenia. Hlavným prínosom predloženého projektu bude výrazné zvýšenie komfortu pacienta doprevádzané znížením liečebných nákladov.
Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Nové sklenené a sklokeramické fosfory na báze hlinitanov vzácnych zemín pre aplikácie v pevnolátkových energiu šetriacich svetelných zdrojoch vyžarujúcich biele svetlo (pc-ELED diódy)
Novel glass and glass-ceramic rare-earth aluminates-based phosphors for energy-savin solid state lighting sources emitting while light (pc-WLEDs)
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových sklených a sklokeramických luminiscenčných materiálov na báze Al2O3 a RE2O3 pre aplikácie v LED diódach emitujúcich biele svetlo, najmä materiálov s dobrou emisiou v červenej spektrálnej oblasti s cieľom zvýšiť CRI index oproti doteraz známym luminoforom. Pripravené budú luminiscenčné materiály vo forme sklených mikroguličiek. Preskúmané budú vlastnosti nedopovaných materiálov najmä z pohľadu štruktúry aluminátových skiel v sústave Al2O3-RE2O3, použitím spektroskopických metód, termických vlastností a kinetiky kryštalizácie. Optimalizované budú podmienky kryštalizácie skiel s cieľom prípravy sklokeramických materiálov požadovaných vlastností. Detailne preštudované budú fotoluminiscenčné vlastnosti sklených a sklokeramických materiálov dopovaných iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s cieľom zvýšiť emisiu luminoforov v červenej spektrálnej oblasti. Pozornosť bude venovaná vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou. Vo finálnej fáze projektu budú pripravené a charakterizované PiG (Phospor in Glass) kompozitné materiály vo forme tenkých platničiek vhodných pre priamu aplikáciu na excitačný LED čip. Skonštruovaná bude LED dióda emitujúca biele svetlo s využitím excitačného LED čipu s vhodnou excitačnou vlnovou dĺžkou v NUV oblasti a pripraveného PiG kompozitu s vhodnou hrúbkou tak, aby boli dosiahnuté optimálne emisné charakteristiky.
Doba trvania: 1.8.2018 - 31.7.2022
Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie
New High - Entropy Ceramics for Advanced Applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie
Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna PhD.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Pokrok vo vyýpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov
Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Porozumenie mechanizmu interakcií znečisťujúcich látok adsorbovaných na povrchu aluminosilikátových štruktúr
Insight into the mechanism of interactions of pollutants adsorbed on the surface of aluminosilicate structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Scholtzová Eva CSc.
Anotácia:Predkladaný projekt predstavuje kombinovaný teoretický a experimentálny výskum komplexov vybraných polutantov (oxyaniónov, herbicídov, liečiv) adsorbovaných na vrstevnatých hlinitokremičitanoch (VHK) a hlinitokremičitanových nanorúrkach (HKN). Adsorpciou na hlinitokremičitanových štruktúrach sa tieto polutanty výrazne imobilizujú, napr. zo znečistených vôd. Štúdium týchto povrchových komplexov bude zamerané na detailný opis (molekulová škála) a pochopenie interakcií zodpovedných za tvorbu a stabilitu komplexov. Ďalej bude študovaný aj vplyv solventu na stabilitu týchto komplexov. Teoretický prístup založený hlavne na metóde funkcionálu hustoty (density functional theory - DFT) prinesie nový pohľad a nové vedomosti o štruktúre a vlastnostiach VHK/HKN povrchov a ich schopnosti formovať stabilné komplexy s polutantami na molekulárnej úrovni. Výsledky z experimentov budú tiež interpretované pomocou výstupov z modelovania, aby sa dosiahla komplexná charakterizácia komplexov typu polutant-hlinitokremičitan.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov
Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov ako vhodných nosičov pre rôzne typy organických polymérnych katiónov s vlastnosťami zaujímavými pre rôzne aplikácie. Variabilita chemického zloženia vybraných vrstevnatých materiálov v spojení s rôznorodosťou molekulových štruktúr a vlastností polymérnych katiónov a kopolymérov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných systémov. Vhodne zvolený výber anorganických nosičov a polymérnych katiónov je základným krokom k dosiahnutiu ich vzájomnej kompatibility vedúcej nielen k udržaniu si, ale predovšetkým k zlepšeniu kľúčových vlastností pripravených kompozitov. Preto sa bude sledovať aj vplyv podmienok syntézy (napr. pH) a pridanie iného komponentu (fluorescenčné farbivá, kovové nanočastice) do študovaného systému. Vyhodnotí sa fotoaktivita, účinosť adsorbentov a katalyzátorv a na základe testu cytotoxicity aj biocompatibilita.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Povrchy polymérov modifikované vrstevnatými nanočasticami a fotoaktívnymi farbivami
Polymer surfaces modified with layered nanoparticles and photoactive dyes
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Projekt reprezentuje interdisciplinárny základný výskum smerujúci k nanokompozitom technicky využívaných polymérov, ktorých funkčnosť závisí od vlastností prítomných organických farbív. Zámerom bude pripraviť nanokompozity so zvýšenou koncentráciou častíc na povrchu polyméru. Častice musia byť pred syntézou nanokompozitu upravené pomocou organických povrchovoaktívnych látok, aby sa dosiahla kompatibilita s polymérom, čo bude jednou z kľúčových úloh projektu. Takto modifikované častice budú v ďalšom kroku funkcionalizované pomocou molekúl farbív a použité pre prípravu nanokompozitu. Funkčnosť povrchov sa dosiahne pomocou vhodne volených farbív so zaujímavými fotofyzikálnymi a fotochemickými vlastnosťami. Cieľom bude získať povrchy, ktoré budú atraktívne z hľadiska možných aplikácií, ako sú fotosenzibilizačné a fotodezinfekčné vlastnosti, luminiscenčné povrchy, systémy schopné medzimolekulového prenosu svetelnej energie a podobne. Výber použitých farbív bude smerovaný na jednak komerčne dostupné laserové farbivá a fotosenzibilizátory hlavne zo skupín xanténových a tiazínových farbív, ako aj na novopripravené fluorescenčné farbivá.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK (ITMS2014+: 313011W442)
Rozvoj a podpora výskumno – vývojových aktivít Centra pre testovanie kvality a diagnostiku materiálov v oblastiach špecializácie RIS3 SK
Program: Európsky fond regionálneho rozvoja (EFRR)
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:Operačný program: Integrovaná infraštruktúra Aktivita ÚACH SAV: Funkčné a povrchovo funkcionalizované materiály s vysokou pridanou hodnotou
Doba trvania: 1.1.2019 - 30.6.2023
Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami
Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vybudovanie centra pre využitie pokročilých materiálov SAV
Building a centre for advanced material application SAS
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je komplementárny k projektu v rámci programu H2020 WIDESPREAD-1-2014-Teaming - Building-up Centre of Excellence for advancedmaterials application CEMEA, No. 664337, ktorý získal Seal of excellence a odporúčanie pre národné financovanie. Miesto realizácie projektu je Bratislavský kraj.Cieľom projektu je etablovať v SAV organizáciu Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, centrum špičkového nezávislého výskumu so zameraním namodifikáciu povrchov a rozhraní pre nové funkcionality štruktúr a prvkov v oblasti pokročilých (nano)materiálov, udržateľnej energie a biomedicíny. Ide o výskumnových nízkorozmerných (LD) nanomateriálov, nových kompozitov a vrstvových štruktúr so zlepšenými alebo novými vlastnosťami zaujímavými pre aplikácie.Výskumná téma pokrýva 6 oblastí výskumu - podaktivít projektu. Projekt podporuje okrem žiadateľa SAV, 7 výskumných inštitúcií (ElU SAV, FU SAV, UPo SAV,UMMS SAV, UACH SAV, BMC SAV a CEMEA SAV).Merateľné ukazovatele: 48 publikácií, 40 tis.EUR podpora registrácie práv duševného vlastníctva, 22 mil. EUR podpora na rekonštrukciu a modernizáciu zariadeníVI, 390 tis.EUR komplementárne financovanie H2020, 30 pozícií pre nových výskumníkov a 10 podporených účastí zahraničných expertov, 3 podané patentovéprihlášky.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr
Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michálková Monika PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc (chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, boro-kremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviť konvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vývoj bioaktívneho nitridu kremičitého modifikáciou povrchovej vrstvy
Development of the bioactive silicon nitride by surface modification
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt navrhuje nový inovatívny spôsob prípravy nitridu kremičitého pre využitie v ortopédii a stomatológii pri náhradách kostí. Ten pozostáva z prípravy nitridu kremičitého s použitím spekacích prísad tvoriacich na hraniciach zŕn bioaktívnu fázu amorfnej štruktúry a ďalším zvýšením bioaktivity modifikáciou povrchu kyslíkovo-acetylénovým plameňom. Predpokladá sa, že použitím plameňa dochádza k viskóznemu toku fáz na hraniciach zŕn, prípadne k difúzii katiónov fáz na hraniciach zŕn nitridu kremičitého, pričom únik plynných fáz z materiálu zabezpečí pórovitú štruktúru bioaktívnej povrchovej vrstvy. To v končenom dôsledku môže umožniť lepšiu integráciu do ľudského organizmu a prepojenie s kostným tkanivom. Projekt si dáva za úlohu realizovať systematickú štúdiu, ktorou sa nadobudnú nové poznatky smerom k pochopeniu vplyvu parametrov plameňa – teplota, čas expozície, sila prietoku plynov a ich pomer, na štruktúru a morfológiu povrchovej vrstvy nitridu kremičitého. Hlavným cieľom je vývoj unikátneho materiálového zloženia povrchovej vrstvy s výrazne zvýšenou biokatívnou schopnosťou.
Doba trvania: 1.7.2019 - 31.12.2022
Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky
Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj a implementáciu nových výpočtových nástrojov pre pokročilú predikciu a analýzu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky s dôrazom na systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Nízkoležiace excitované stavy silne ovplyvňujú parametre EPR a pNMR a pre presnú predpoveď týchto parametrov sa musia brať do úvahy. Výpočet a interpretácia vlastností nízkoležiacich excitovaných stavov si vyžaduje pokročilejšiu metodiku ako výpočet vlastností zakladného stavu. V súčasnosti je jedným z najlepších prístupov na výpočet excitovaných stavov veľkých systémov časovo závislá DFT (TDDFT) metóda. V poslednej dobe naša skupina implementovala relativistické štvor- a dvojkomponentné metódy TDDFT a urobila niekoľko predbežných krokov k výpočtu vlastností EPR pre excitované stavy. V tomto projekte plánujeme ďalej rozvinúť metodiky TDDFT s cieľom zlepšiť presnosť predpovedaných parametrov pNMR pre systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Plánujeme tiež vývoj a implementáciu nových nástrojov na lepšiu interpretáciu parametrov EPR, NMR a pNMR pre zlúčeniny ťažkých prvkov. Nakoniec by sa vyvinuté metódy aplikovali na systémy skutočného chemického záujmu v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi z experimentálnych skupín.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Vývoj žiaruvzdorných pyrochlórnych fáz pre vysokoteplotné aplikácie neoxidovej keramiky
Development of refractory pyrochlore phases for high temperature applications of non-oxide ceramics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Projekt navrhuje nový a inovatívny spôsob vývoja keramických materiálov pre systémy tepelnej ochrany vesmírnych vozidiel a ďalších aplikácií vesmírneho priemyslu. Ten pozostáva zo zavedenia novej formy prísad, prvkov vzácnych zemín, do boridov prechodových kovov, ktoré pri vysokých teplotách v oxidickej atmosfére budú tvoriť žiaruvzdorné pyrochlórne fázy. Predpokladá sa, že prítomnosť týchto pyrochlórnych fáz zvýši fázovú separáciu a viskozitu sklenenej vrstvy, ktorá sa vytvára na povrchu materiálov „in-situ“ počas oxidácie. Tieto modifikované vlastnosti vrstvy spolu so žiaruvzdornou povahou pyrochlórov zabezpečia vyššiu stabilitu oxidickej vrstvy, čím sa výrazne zníži kinetika oxidácie. Projekt si dáva za úlohu realizovať systematickú štúdiu, ktorou sa nadobudnú nové poznatky smerom k pochopeniu vplyvu rôznych prvkov vzácnych zemín na zhutňovanie, vývoj mikroštruktúry a tvorbu fáz, ako aj mechanické vlastnosti diboridovej keramiky. Hlavným cieľom projektu je vývoj unikátneho materiálového zloženia diboridovej keramiky s výrazne zlepšenou odolnosťou proti oxidácií a ablácií. Výstupom projektu bude objasnenie tvorby pyrochlórnych fáz, ich rozmiestnenia vo finálnej oxidickej vrstve, a v konečnom dôsledku ich vplyvu na vysokoteplotné vlastnosti.
Doba trvania: 1.8.2018 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 22