Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav anorganickej chémie SAV, v. v. i.

Anódy pre Li-iónové batérie na báze uhlík-kremíkových kompozitov

Carbon-silicon based composite anodes for Li-ion batteries

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

Bentonit: strategická surovina Slovenska - inovatívne hodnotenie zdrojov a ich kvality pre jej efektívne využívanie

Bentonite: Slovak strategic raw material - Innovative assessment of bentonite quality and origin for its efficient use

Doba trvania: 1.1.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:Bentonit je významná nerudná surovina, ktorej celosvetová ťažba neustále rastie. Vďaka vysokému obsahu ílových minerálov zo skupiny smektitov, má bentonit výnimočné vlastnosti ako napr. vysokú katiónovú výmennú kapacitu, schopnosť napučiavať, vysoký špecifický merný povrch, nízku hydraulickú vodivosť. Vďaka týmto vlastnostiam má bentonit mnoho aplikácií v rôznych odvetviach hospodárstva. Slovenská republika (SR) patrí medzi významných producentov bentonitu vo svete. Bentonit patrí k strategickým nerastným surovinám SR a jeho výskum má u nás dlhodobú tradíciu. Za posledných 10-15 rokov sa v SR otvorilo viacero ložísk bentonitu, z ktorých väčšina nebola podrobne študovaná. Aj to má za následok, že potenciál slovenských bentonitov sa nevyužíva v plnej miere. Jedným z cieľov projektu, je preto detailná charakterizácia novo-otvorených resp. do ťažby pripravovaných ložísk bentonitu, z pohľadu ich minerálneho, chemického zloženia, ich fyzikálnochemických, geotechnických a reologických vlastností. Nové výsledky tiež prispejú k lepšiemu pochopeniu genézy bentonitových ložísk, čo môže viesť k objaveniu nových ekonomicky zaujímavých akumulácií bentonitov. Inovatívnosť a využiteľnosť projektu je predovšetkým v racionálnom a efektívnom využívaní nerastných surovinových zdrojov SR, k čomu smeruje ďalší cieľ projektu. Tým je nájdenie optimálneho využitia pre rôzne kvalitatívne typy bentonitov zo študovaných ložísk, podporené aj ekonomickou analýzou. K naplneniu tohto ambiciózneho cieľa prispejú aplikačné výstupy projektu ako napr. pasporty optimálneho využitia rôznych technologických typov bentonitu a 3D model kvality ťaženej suroviny a geologický model vybraného bentonitového ložiska. Predkladaný projekt chce, celkovo, prispieť ku komplexnému riešeniu dlhodobej udržateľnosti ťažby bentonitov na Slovensku. Dôležitými predpokladmi k jeho úspešnému riešeniu sú aj kvalitný multidisciplinárny tím odborníkov a spolupráca s významným ťažiarom bentonitu v SR, spoločnosťou REGOS, s.r.o.

Bionanokompozitné materiály na báze vrstevnatých silikátov

Bionanocomposites based on organic polycations and layered silicates

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Madejová Jana DrSc.
Anotácia:Projekt základného výskumu sa zaoberá prípravou a komplexnou charakterizáciou štruktúrne jedinečných typov hybridných materiálov pozostávajúcich z ílových minerálov zo skupiny smektitov a novo-syntetizovaných polykatiónov na báze poly(etylén imínov). Polymerizácia oxazolínov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných polykatiónov s presne navrhnutou molekulovou štruktúrou a vlastnosťami, ktoré sú potrebné pre modifikáciu ílových minerálov interkaláciou. Cieľom je pripraviť nanokompozity so zaujímavými biokompatibilnými a biodegradovateľnými vlastnosťami. Na splnenie tohoto cieľu je potrebné detailne študovať vplyv rôznych faktorov na vlastnosti polykatiónov na báze poly(etylén imínov) a na ich správanie sa počas interkalácie do medzivrstiev smektitov nielen pomocou rôznych experimentálnych techník (napr. XRD, XPS, MAS NMR a IR spektroskopia), ale aj pomocou výpočtov využívajúcich DFT metódu v tuhej fáze. Biokompatibilita pripravených polykatiónov a ich interkalátov so smektitmi sa určí na základe testov životaschopnosti a morfológie buniek po priamom kontakte s vybranými látkami. Pripravené polykatión-smektity sa budú následne študovať z hľdiska ich možného využitia ako plnivá do vybraných biodegradovateľných polymérov, nosiče liekov a ako nové kompozitné materiály s optickými vlastnosťami. Navrhnutý projekt predstavuje originálnu platformu, ktorá umožní pochopiťvlastnosti kompozitov na báze nových syntetických polykatiónov a smektitov. Takáto koncepcia projektu môže významne prispieť k súčasným poznatkom v oblasti nanomateriálov a má potenciál získať principiálne nové výsledky.

Elektromagnetické tienenie funkčne gradientných vrstevnatých kompozitov na báze SiC s prídavkom grafénu a uhlíkových nanorúrok

Electromagnetic shielding properties of functionally graded layered SiC-graphene and SiC-carbon nanotubes composites

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanzel Ondrej PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je príprava vrstevnatých kompozitných materiálov na báze SiC-uhlíkové nanoštruktúry svysokou efektivitou elektromagnetického tienenia. Výskum bude zameraný na štúdium vplyvu prídavkov uhlíkových nanoštruktúr (grafénových nanoplatničiek a uhlíkových nanorúrok) do SiC matrice a usporiadania funkčných vrstiev na efektívnosť elektromagnetického tienenia a funkčné vlastnosti kompozitov. Na dosiahnutie cieľov projektu je nevyhnutný výskum zameraný na prípravu kompozitných granulovaných práškov s homogénnou distribúciou grafénových nanoplatničiek (GNPs) a uhlíkových nanorúrok (CNTs), a ich následného efektívneho spekania. V prípade vrstevnatých materiálov s gradientným obsahom uhlíkových nanoštruktúr bude potrebné optimalizovať usporiadanie vrstiev a ich zloženie, s dôrazom na čo najvyššiu efektivitu elektromagnetického tienenia. Okrem toho takto pripravené materiály budú skúmané aj z pohľadu funkčných a mechanických vlastností.

Fázové premeny oxidov kovov v roztavených fluoridových systémoch

Phase changes of metal oxides in fluoride melts

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na štúdium rozpustnosti oxidov kovov vzácnych zemín a oxidov kovov prvkov používaných v superzliatinách pre aplikácie v roztavených fluoridových systémoch typu MF alebo NF2 (M=Li, Na a K; N=Mg a Ca). Cieľom je nájsť vhodný elektrolyt s maximálnou možnou rozpustnosťou oxidu kovu pre elektrolytickú výrobu kovu, ako aj nájsť vhodný elektrolyt s minimálnou rozpustnosťou oxidu kovu z dôvodu koróznej ochrany zliatin ako konštrukčných prvkov pre procesy využívajúce taveniny. Neoddeliteľnou súčasťou tohto výskumu je vytvorenie modelu rozpustnosti oxidov kovov v taveninách, ako aj analýza fyzikálno-chemických (hustota, viskozita, povrchové napätie, elektrická vodivosť) a termodynamických vlastností (fázové diagramy a termochemické charakteristiky) tavenín. Analýza zatuhnutých vzoriek, identifikácia a charakterizácia fáz sa uskutoční pomocou spektrálnych a difrakčných techník. Študované systémy sú vyberané aj v kontexte napr. pre aplikácie pre transparentnú keramiku alebo "phase change materials".

Fluoridové taveninové systémy pre zelenú výrobu hliníka bez produkcie CO2

Molten fluoride systems for green production of aluminium without CO2 emissions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Šimko František PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt je zameraný na komplexnú fázovú a fyzikálno-chemickú analýzu viaczložkových systémov nMF−AlF3 (M=Na,K; n=3-1,2) s prídavkom oxidov kovov Al, Fe a Ni, kde zlúčeniny na báze Fe a Ni predstavujú korózne produkty z použitia inertných anód pri výrobe hliníka bez produkcie CO2. Ide o tzv. nízko teplotné elektrolyty, ktorých výskum v poslednej dobe vzrástol s vývojom inertných anód. Cieľom projektu bude definovať rozpustnosť oxidov/spinelov, fázové zloženie systémov a identifikovať jednotlivé zložky, vznikajúce pri ich interakcii s elektrolytom. Tieto systémy sa budú študovať s cieľom zistiť závislosť medzi štruktúrou a ich fyzikálnochemickým správaním. Využije sa multidisciplinárny prístup, ktorý bude zahrňovať použitie difrakčných a spektrálnych metód priamo in-situ v roztavenom stave, v spojení s ex-post analýzou zatuhnutých vzoriek a fyzikálnochemická analýza vysokoteplotných taveninových systémov.

Hlinitano-kremičitanové sklené a sklokeramické materiály spevnené iónovou výmenou a dodatočnými funckionalitami

Ion exchange strengthened aluminosilicate glass/glass-ceramics with additional functionalities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.

In-situ tvorba bioaktívneho funkčne gradientného nitridu kremičitého počas spekania v elektrickom poli

The in-situ formation of bioactive functionally graded silicon nitride by field assisted sintering

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tatarková Monika PhD.
Anotácia:Predkladaný projekt navrhuje inovatívny prístup k vývoju novej funkčne gradientnej biokeramiky na báze Si3N4, ktorý pozostáva zo spekania za asistencie elektrického prúdu s následným tepelným spracovaním povrchu oxyacetylénovým plameňom. Bude sa študovať rôzne usporiadanie spekacej sústavy s cieľom maximalizovať smerový účinok elektrického prúdu na migráciu bioaktívnych prísad k jednému z povrchov materiálu. Tým sa zabezpečí tvorba Si3N4 biomateriálu so súvislou gradientnou štruktúrou priamo z jednej, homogénnej práškovej zmesi. Bioaktivita materiálu sa následne zlepší pôsobením kyslíkovo-acetylénového plameňa, pričom vznikne pórovitá vrstva s prítomnosťou bioaktívnych prísad. Navrhovaný prístup po prvýkrát zabezpečí vytvorenie súvislej gradientnej štruktúry in situ bez akýchkoľvek ostrých rozhraní, ktoré sú typické pre vrstevnatú keramiku a väčšinou pôsobia ako koncentrátory napätia. Projekt tiež skúma vplyv gradientnej štruktúry na mechanické a biologické vlastnosti nového funkčne gradientného Si3N4.

Interakcia fluoridových taveninových systémov prvkov vzácnych zemín s oxidmi kritických prvkov v kontexte špeciálnych aplikácií

Interaction of fluoride melts of rare earth elements with oxides of critical elements in the context of special applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Zámerom výskumných aktivít predkladaného projektu je štúdium interakcie roztavených fluoridov vybraných prvkov zo skupiny kritických surovinových materiálov (definovaných iniciatívou "European Raw Materials Initiative") s ich oxidmi, pričom systémy pozostávajú z: . "rozpúšťadla", za ktoré môžeme považovať niektorý binárny fluorid MF alebo NF2 (M=Li, Na alebo K; N=Mg alebo Ca) alebo ich vybrané eutektické zmesi (napr. (LiF-NaF-KF)eut=FLiNaK, (LiF-CaF2)eut alebo (NaF-MgF2)eut), . oxidov kovov Ln2O3 (Ln=La, Ce, Sm, Eu, Nd, Gd), alebo oxidov prechodných kovov používaných v superzliatinách (napr. Cr2O3, Fe2O3, NiO, ZrO2, Nb2O5, Ta2O5), . a korešpondujúcich fluoridov kovu z bodu vyššie (LnF3, MetFx; x=2-5). Takéto systémy sa aktuálne používajú, alebo sa vyvíjajú procesy na ich využitie, v kľúčových oblastiach priemyslu ako napr. produkcia kovov, energetické aplikácie alebo korózna ochrana. Výskumné aktivity na týchto systémoch zahŕňajú fyzikálno-chemickú a termo-chemickú analýza v roztavenom stave (in situ), spektrálnu a difrakčnú analýzu fáz vznikajúcich v systémoch. Tomuto cieľu je podriadený výber použitých metód: termická analýza, meranie hustoty, viskozity, povrchového napätia, elektrickej vodivosti pre opis fyzikálno-chemických vlastností, simultánna termická analýza (TA/DTA/DSC) pre opis termo-chemických vlastností. Pre opis spektrálnych a difrakčných vlastností vznikajúcich fáz v tavenine alebo po ochladení (ex post) budú aplikované rtg. prášková prípadne monokryštálová difrakčná analýza, spektroskopie: XRF, XPS, IČ a NMR. Integrálnou súčasťou predkladaného projektu je aj štúdium koróznej odolnosti rôznych konštrukčných materiálov v interakcii so študovanými taveninami.

Luminofory s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v pc-WLED s NUV excitáciou

Zero-thermal-quenching phosphors for NUV converted pc-WLEDs application

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Galusek Dušan DrSc.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových typov luminoforov s nulovým teplotným zhášaním luminiscencie pre aplikácie v svetelných zdrojoch s vysokým svetelným výkonom (HB LED – high brightness LED) alebo laserových zdrojoch osvetlenia, založených na konverzii excitačného žiarenia LED čipu v NUV spektrálnej oblasti na viditeľné svetlo. Pripravené budú fotoluminiscenčné (PL) materiály vo forme práškov/nano-práškov ako aj sklokryštalické PiG (Phosphor in Glass) kompozity. Preskúmaný bude vplyv koncentrácie aktivátora ako aj co-dopantu na intenzitu PL emisie luminoforov. Detailne preštudované budú PL vlastnosti materiálov dopovaných najmä iónmi vzácnych zemín a prechodných prvkov s dôrazom na nízke až nulové teplotné zhášanie luminiscencie do teploty 250°C. Pozornosť bude venovaná najmä vzťahom medzi luminiscenčnými vlastnosťami pripravených materiálov a ich štruktúrou a morfológiou.

Nanoštrukturované, funkčne navrstvené a bio-inšpirované 3D iplantáty na báze titánu

Nanostructured, functionally graded, and bioinspired 3D Ti-based implants

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Hnatko Miroslav PhD.
Anotácia:Vo všeobecnosti je odozva pacienta na kostné implantáty závislá najmä od prepojenia hostiteľského tkaniva s povrchom implantátu, keďže všetky procesy ako napr. hojenie, osteolýza a infekcie prebiehajú špecificky na tomto rozhraní. Z toho dôvodu sa úprava a prispôsobenie povrchových vlastností implantátov stáva atraktívnymi metódami na spustenie a urýchlenie hojenia a na zníženie možnosti osteolýzy a infekcií. Hlavným cielom projektu je zlepšenie adhézie bio povlakov na povrchoch Ti -zliatín a tým pádom zvýšenie bioactivity inak bio-intertných implantátov. Hlavný cieľ môžme rozdeliť na 2 navzájom prepojené časti. Prvá časť bude venovaná elektrolytickému opracovniu zliatín na báze titánu. Elektrochemická povrchová úprava sa všeobecne považuje za jednu z najefektívnejších, náležitých a najprispôsobivejších techník na zlepšenie fyzikálnych a mechanických povrchových vlastností materiálov. Druhá časť projektu sa bude zaoberať prípravou biologicky kompatibilnej povrchovej vrstvy na Ti implantátoch pomocou: - tvorba TiO2 nanorúrok pomocou anodickej oxidácie; - elektroforetické nanášanie bio-materiálov (polyméry dopované bioaktívnymi sklami pripravenými tavením skla alebo procesom sól-gel) s možným antibakteriálnym a protizápalovým účinkom. Zavedenie vhodného procesu povrchovej úpravy spolu s následným povlakovaním bioaktívnymi kompozitmi nám umožní poskytnúť individuálne riešenia pri transplantáciach kostných náhrad bez ďaľ šieho lekárskeho ošetrenia. Hlavným prínosom predloženého projektu bude výrazné zvýšenie komfortu pacienta doprevádzané znížením liečebných nákladov.

Nové vysoko-entropické keramické materiály pre pokročilé aplikácie

New High - Entropy Ceramics for Advanced Applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Šajgalík Pavol DrSc.

Pokročilé materiály s eutektickou mikroštruktúrou pre vysokoteplotné funkčné aplikácie

Advanced materials with eutectic microstructure for high temperature and functional applications

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Prnová Anna PhD.

Pokrok vo výpočte a interpretácii spektroskopických parametrov zlúčenín ťažkých prvkov

Advancing in calculation and interpretation of spectroscopic parameters of heavy element compounds

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Projekt je venovaný ďalšiemu rozvoju relativistických metód na výpočet spektroskopických vlastností zlúčenín ťažkých prvkov. Vývoj bude vychádzať z programu DFT ReSpect (Relativistic Spectroscopy), ktorý je v súčasnosti podporovaný a vyvíjaný v úzkej spolupráci medzi Ústavom anorganickej chémie SAV a Univerzitou Tromso v Nórsku. V tomto projekte plánujeme rozšíriť existujúcu množinu teoretických nástrojov na analýzu a interpretáciu spektroskopických parametrov paramagnetických zlúčenín s dôrazom na použitie lokalizovaných molekulárnych orbitálov v rámci 4-komponentnej nekolineárnej DFT teórie. Druhým náročným cieľom je rozšíriť súbor spektroskopických vlastností implementovaných v programe ReSpect. Táto úloha bude zahŕňať vývoj a implementáciu metód na ich výpočet. Novovyvinuté metódy a programy na štúdium zlúčenín ťažkých prvkov plánujeme aplikovať v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi.

Pórovité keramické anódy pre sodíkové batérie novej generácie

Porous ceramic anodes for novel sodium-ion batteries

Doba trvania: 1.12.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Lenčéš Zoltán PhD.

Potenciál vrstevnatých aluminosilikátov ako excelentných nosičov polykatiónov: dizajnovanie nových kompozitných nanomateriálov

Potential of layered aluminosilicates as excellent guests to accommodate polymeric cations: design of new composite materials

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na prípravu kompozitných materiálov na báze vrstevnatých aluminosilikátov ako vhodných nosičov pre rôzne typy organických polymérnych katiónov s vlastnosťami zaujímavými pre rôzne aplikácie. Variabilita chemického zloženia vybraných vrstevnatých materiálov v spojení s rôznorodosťou molekulových štruktúr a vlastností polymérnych katiónov a kopolymérov otvára široké možnosti prípravy dobre definovaných systémov. Vhodne zvolený výber anorganických nosičov a polymérnych katiónov je základným krokom k dosiahnutiu ich vzájomnej kompatibility vedúcej nielen k udržaniu si, ale predovšetkým k zlepšeniu kľúčových vlastností pripravených kompozitov. Preto sa bude sledovať aj vplyv podmienok syntézy (napr. pH) a pridanie iného komponentu (fluorescenčné farbivá, kovové nanočastice) do študovaného systému. Vyhodnotí sa fotoaktivita, účinosť adsorbentov a katalyzátorv a na základe testu cytotoxicity aj biocompatibilita.

Smerom k nanotechnológiám využívajúcim bioaktívne častice/molekuly v boji proti mikrobiálnym biofilmom

Towards nanotechnologies using bioactive particles/molecules in the fight against microbial biofilms

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Pálková Helena PhD.
Anotácia:Téma predkladaného projektu reflektuje na súčasné vedecké výzvy a volí interdisciplinárny prístup v riešení vysokoaktuálnej problematiky mikrobiálnych biofilmov. Je zameraný na oblasti základnej a molekulárnej mikrobiológie v súvislosti s štúdiom prevencie, či eradikácie mikrobiálnych biofilmov pomocou novodizajnovaných hybridných materiálov. V projekte je biologický výskum úzko prepojený s rôznymi prístupmi z oblasti chémie nanomateriálov. Hlavným predmetom štúdia budú mnohodruhové biofilmy, a to nielen bakteriálne, ale aj kvasinkové a ich vzájomé kombinácie, čo reálne odráža ich význam v zastúpení biofilm-asociovaných infekcií. Ide hlavne o baktérie Staphylococcus aureus, enterokoky a Escherichia coli, ako aj zástupcov kvasiniek z rodu Candida. Modernými mikrobiologickými prístupmi sa bude sledovať tvorba biofilmov, vzájomé medzidruhové interakcie vrátane úlohy quorum sensing molekúl v týchto procesoch, ale aj účinnosť bioaktívnych partikúl/molekúl v prevencii a eradikácii biofilmov, a to aj v súvislosti s fenoménom multirezistencie. Ako aktívne substancie sa použijú hybridné materiály založené na anorganických vrstevnatých nanočasticiach v úlohe nosičov aktívnych organických bioaktívnych molekúl, najmä fotosenzibilizátorov. Funkcionalizované nanočastice sa využijú pri modifikácii povrchov vybraných typov polymérov, ktoré majú využitie v medicínskej praxi. Cieľom bude pripraviť nové alebo zlepšiť súčasné materiály tak, aby sa dosiahla maximálna antimikrobiálna účinnosť. Výsledky projektu by mohli priniesť nové poznatky v oblasti mikrobiálnych biofilmov, ale aj v príprave antimikrobiálnych hybridných systémov aplikovateľných v rôznych oblastiach nanomedicíny.

Štruktúra a vlastnosti bio aktívnych skiel dopovaných iónmi s potenciálne terapeutickými a antibakteriálnymi účinkami

Structure and properties of bioactive glasses doped with ions with potential therapeutic and antibacterial effects

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Chromčíková Mária PhD.

Umelé fotosyntetické systémy založené na fotoaktívnych molekulách a kvantových bodoch

Artificial photosynthetic systems based on photoactive molecules and quantum dots

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Bujdák Juraj DrSc.
Anotácia:Predkladaný projekt sa zaoberá vývojom vo vode dispergovateľného umelého fotosyntetického systému schopného zachytiť slnečné žiarenie na ploche niekoľkých tisíc µm2 a využiť získanú slnečnú energiu v rámci fotodegradačných, fotodezinfekčných alebo fotokatalytických procesov. Energia žiarenia bude transportovaná do vzdialenosti niekoľkých desiatok µm prostredníctvom neradiačného alebo radiačného mechanizmu prenosu energie do kvantových bodov umiestnených na okraji umelej antény. Po transfere excitačnej energie na kvantové body sa očakáva, že táto energia bude riadiť fotoaktívne procesy prebiehajúce na rozhraní kvantového bodu a H2O. Okrem kadmia je cieľom súčasne vyvinúť fotosyntetické systémy na báze india a zinku, ktoré majú oveľa vyššiu pravdepodobnosť využitia z pohľadu priemyselných a komerčných aplikácií.

Výskum ternárnych fáz v systémoch M-R-F (kde M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) pre vývoj nových multifunkčných materiálov

Investigation of the ternary phases in the systems M-R-F (where M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) for the development of new multifunctional materials

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2024
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Boča Miroslav DrSc.
Anotácia:Lack of the information as well as not completeness of the data prevent the application of the compounds in the development of different types of materials. The search of new compounds with appropriate optical and operational properties is of great interest in the field of solid state fluorine chemistry. The proposed project is focused on the ternary fluorides in the systems M-R-F (where M – Li-Cs, (NH4); R – Sc, Y, Ln) with emphasis on the temperature driven solid-solid state phase transformations and photoluminescent properties of compounds with further establishment of the regularities of the structural transformations and changes in properties depending on the M and R content. The main challenge in such kind of research is that it is hard to predict which compound is capable for such transformations until all experimental data are obtained. To shed more light on this issue synthesis of pure compounds, analysis of their thermodynamic data, solid-solid phase transformations as well as solution of the high temperature crystal structures from the X-ray diffraction data (including synchrotron experiments) and properties measurements are suggested.

Vývoj a charakterizácia sférických mikročastíc vhodných na prípravu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr

Development and characterisation of spherical microparticles for preparation of advanced 3D glass and glass-ceramic structures

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Michálková Monika PhD.
Anotácia:Projekt sa zaoberá vývojom nových materiálov vo forme sférických mikročastíc pomocou plameňovej syntézy a ich využitím na výrobu 3D sklených a sklo-keramických štruktúr. Projekt je zameraný na optimalizáciu parametrov plameňovej syntézy (teplota/dĺžka plameňa, redukčno-oxidačné podmienky horenia, rýchlosť dávkovania prekurzora), ktoré ovplyvňujú vlastnosti pripravených sférických mikročastíc (chemické zloženie, štruktúru a morfológiu). Pripravia sa tak plné, duté, prípadne pórovité mikročastice v rôznych sklotvorných systémoch (hlinitanové, kremičitanové, boritanové, boro-kremičitanové) v mnohých prípadoch so zložením, ktoré nie je možné pripraviť konvenčným tavením. Dutosť, resp. pórovitosť sa dosiahne prídavkom pórotvorných činidiel, resp. alkalickou aktiváciou. Pripravené mikroguľôčky sa použijú na prípravu pokročilých 3D štruktúr pomocou technológií additive manufacturing (3D tlač) metódami Direct Light Processing, Direct Ink Writing a metódou žiarového lisovania.

Vývoj nástrojov pre pokročilú analýzu a predikciu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky

Development of tools for advanced analysis and prediction of parameters of EPR, NMR and pNMR spectra of complex systems containing heavy elements

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. Malkin Oľga DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vývoj a implementáciu nových výpočtových nástrojov pre pokročilú predikciu a analýzu parametrov spektier EPR, NMR a pNMR komplexných systémov obsahujúcich ťažké prvky s dôrazom na systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Nízkoležiace excitované stavy silne ovplyvňujú parametre EPR a pNMR a pre presnú predpoveď týchto parametrov sa musia brať do úvahy. Výpočet a interpretácia vlastností nízkoležiacich excitovaných stavov si vyžaduje pokročilejšiu metodiku ako výpočet vlastností zakladného stavu. V súčasnosti je jedným z najlepších prístupov na výpočet excitovaných stavov veľkých systémov časovo závislá DFT (TDDFT) metóda. V poslednej dobe naša skupina implementovala relativistické štvor- a dvojkomponentné metódy TDDFT a urobila niekoľko predbežných krokov k výpočtu vlastností EPR pre excitované stavy. V tomto projekte plánujeme ďalej rozvinúť metodiky TDDFT s cieľom zlepšiť presnosť predpovedaných parametrov pNMR pre systémy s nízkoležiacimi excitovanými stavmi. Plánujeme tiež vývoj a implementáciu nových nástrojov na lepšiu interpretáciu parametrov EPR, NMR a pNMR pre zlúčeniny ťažkých prvkov. Nakoniec by sa vyvinuté metódy aplikovali na systémy skutočného chemického záujmu v spolupráci s našimi zahraničnými partnermi z experimentálnych skupín.

Vývoj nových keramických materiálov komplexného zloženia pre extrémne aplikácie

Development of new compositionally-complex ceramics for extreme applications

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tatarko Peter PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj novej generácie vysokoteplotných keramických materiálov schopnej odolávať teplotám okolo 3000°C pre pohonné systémy, raketové motory a ďalšie aplikácie vesmírneho priemyslu. To sa dosiahne syntézou diboridovej keramiky s úplne novými komplexnými zloženiami, tvorenými najmenej piatimi kovovými prvkami. Projekt si dáva za úlohu realizovať systematickú štúdiu, ktorou sa nad obudnú nové poznatky smerom k pochopeniu vplyvu molárneho pomeru jednotlivých kovových katiónov v štruktúre diboridov na stabilitu, syntézu, spekanie a mechanické vlastnosti hutnej diboridovej keramiky. Výsledky projektu výrazne prispejú k rozšíreniu novovzniknutého konceptu vývoja vysokoentropických keramických materiálov s ekvimolárnym zložením smerom ku vývoju komplexných keramických materiálov s iným ako ekvimolárnym zložením. Projekt tiež navrhuje inovatívny spôsob prípravy vysokoteplotných keramických materiálov, ktorý pozostáva z tvorby keramických kompozitov na báze multikomponentnej diboridovej keramiky v spojení s využitím žiaruvzdorných prísad. Výstupom projektu bude získanie nových fundamentálnych poznatkov pre tvorbu neusporiadaných diboridových štruktúr, ako aj ich vplyvu na mechanické vlastnosti týchto materiálov pri izbovej, zvýšenej a ultra-vysokej teplote.

Celkový počet projektov: 23