Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR

Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic

Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Anotácia:Projekt si pomocou pokračujúceho zapojenia do programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) kladie za cieľ zodpovedať otázku, či je po viac ako 100 rokoch od vzniku Československej republiky v komparatívnej analýze možné identifikovať pretrvávajúce podobnosti medzi spoločnosťami bývalého Československa. Analyzovať budeme trvania a zmeny v kontexte veľkých teórií spoločenskej zmeny, ako aj v kontexte teórií vysvetľujúcich premeny v jednotlivých oblastiach spoločností. Zapojenie Slovenska do programu ISSP už od roku 1995 (od roku 1992 ako súčasť ČSFR) ponúka pri niektorých témach možnosť skúmať obdobie posledných tridsiatich rokov. Priamo v rámci projektu budú realizované výskumy sociálnych nerovností, postojov k životnému prostrediu, zdraviu a rodine ako aj výskum volebného správania v rámci povolebného výskumu CSES. Ďalšie analýzy budú pracovať s dátami, ktoré začali byť dostupné pred alebo počas trvania projektu. Tu pôjde o komparatívnu analýzu modulov programu ISSP - Národná identita, Občianstvo, Pracovné orientácie, Úloha vlády, Sociálne siete a Náboženstvo. Súčasťou zberu dát pre programy ISSP a CSES v rámci projektu bude aj séria metodologických experimentov zameraná na overenie spoľahlivosti merania a zvýšenie miery jeho štandardizácie v rámci komparatívneho výskumu. Testy porovnávajúce efekty drobných modifikácii dotazníkových škál v prostredí mimoriadnej jazykovej a kultúrnej blízkosti krajín bývalého Československa ponúkajú zaujímavé laboratórium pre overovanie invariancie merania v rôznych spoločnostiach. V rámci projektu realizované výskumy umožnia tiež začlenenie Slovenska do komparatívnych analýz spoločenských vedcov po celom svete a sú predpokladom pre pokračujúcu participáciu riešiteľského tímu na odbornom i tematickom smerovaní programu ISSP, kde boli zástupcovia riešiteľského tímu aktuálne pôsobia ako členovia riadiaceho výboru programu.

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vysvetliť významy a priebeh konfliktov týkajúcich sa toho, čo je pravda, v postfaktickom postcovidovom svete. Venovať sa budem tomu, ako špecifické politické kultúry v Poľsku a na Slovensku podporujú alebo bránia konfliktom o tom, čo je pravda. Sústredím sa na to, ako sa konšpiračné teórie a označovanie za konšpiračné teórie stávajú politickou technológiou a zbraňou v politických konfliktoch. Komparatívny a kvalitatívny prístup mi umožnia preskúmať, ako konkrétne politické kultúry a historické kontexty vplývajú na to, ako spoločnosti rozlišujú medzi oprávnenými obavami, „zdravou“ podozrievavosťou a „paranoidným“ myslením. Cieľom je prebádať ako špecifické politické kultúry podporujú, posilňujú, alebo naopak oslabujú a bránia konfliktom o pravde. Materiál získaný počas tohto projektu bude analyzovaný vo vzťahu s dostupnými štúdiami zo západných krajín. Projekt tak poskytne lepšie porozumenie všeobecným a jedinečným črtám konšpiračných teórií v Západnej a Strednej a Východnej Európe.

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Anotácia:Obavy z negatívnych dopadov klimatických zmien sa zvyšujú aj medzi obyvateľmi Slovenska, pričom následky sú čoraz častejšie vnímané ako priame a citeľné (zdravie, majetok). Z dostupných údajov vieme, že veľká väčšina obyvateľov Slovenska považuje klimatické zmeny za veľmi závažný problém. Riziká sprevádzajúce technologický pokrok, ktoré Ulrich Beck označil za „zadné schodište industriálnej spoločnosti a „čierneho pasažiera konzumu“ sa dnes stali každodennou realitou s významným dopadom na širší spoločenský, ekonomický a politický kontext. Sociológovia dnes dokážu relatívne presne opísať, ako environmentálne riziká produkujú nové typy spoločenských konfliktov, nové hodnotové dilemy a nové typy sociálnych nerovností. Jedným z hlavných cieľov projektu je prostredníctvom množstva dostupných medzinárodných komparatívnych dát detailnejšie skúmať, ako na nové environmentálne dilemy reaguje verejnosť, a aké hlboké sú obavy obyvateľov na Slovensku v súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami.

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Anotácia:Súčasne so šírením COVID-19 sa na rôznych miestach a v rôznych skupinách objavili zdanlivo podobné konšpiračné myšlienky. Pandémia živila staré konšpirácie a vytvárala nové teórie týkajúce sa rizík a chorôb, vedy, zdravotníctva a lekárskeho priemyslu, ako aj štátnej správy. S rozmachom konšpiračných teórií sa začala stierať hranica medzi legitímnymi obavami, otázkami a kritikou na jednej st rane a konšpiračnými teóriami na strane druhej. Konšpiračné teórie sa stali ústrednou témou nielen pre ľudí, ktorí ich podporujú, ale aj pre tých, ktorí sa obávajú ich spoločenských dôsledkov. Čoskoro sa konflikty o poznanie stali silne rozdeľujúcou silou. Analýzou toho, ako sa zainteresované strany na oboch stranách konšpiračného rozdelenia (aktéri, ktorí šíria konšpiračné teórie, a tí, ktorí proti nim bojujú) zaoberajú medicínskymi konšpiračnými teóriami a pripisujú im význam, chceme pochopiť, čo môžu tieto konflikty prezradiť o súčasných pnutiach vo svete Covid-19. Pomocou prípadových štúdií zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska a interpretačných nástrojov sociálnej antropológie, podporených údajmi získanými sociologickými a digitálnymi metódami, bude pr ojekt skúmať, aké sú osobitné charakteristiky týchto konfliktov vo vyšehradských krajinách. Ako ich ovplyvňuje rôzne národné prostredie, sociálno-politické usporiadanie a stratégie kontroly pandémie? Cieľom je tiež analyzovať, čo nám konflikty týkajúce sa vedeckých poznatkov a riadenia zdravotníctva môžu povedať o spôsoboch, akými ľudia chápu pandémiu. Čo prezrádzajú o vízii ľudí o svete po skončení pandémie, o budúcnosti ich štátov a demokracie vo všeobecnosti?

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.

Forms and mechanisms of differentiation and reconfiguration of public and political life. Collective actions and political attitudes.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:Politické aktivity sú limitované existujúcimi spormi a sú súčasťou konkrétneho historického vývoja. Slovensko len za posledných asi sto rokov prešlo niekoľkými radikálnymi politickými prevratmi . Zmeny bývali spojené so strednodobými časovými úsekmi, keď jedna generácia mohla zažiť život v dvoch alebo aj viacerých druhoch politických režimoch a konšteláciách. Počas každej generácie sa vytvárali nové podoby politického a verejného života. Toto vedie k výrazným zmenám v sebadefinovaní nielen v politickej ale i v ďalších sférach verejného života, okrem iného v kultúre a vo vede. Dôležitým impulzom k zásadným zmenám patria ideológie, ktoré prerámcovávajú hodnotenie minulosti a definovanie iných a vytvárajú nové polia kolektívnej predstavivosti. Cieľom projektu bude séria analýz politického, verejného a akademického diskurzu ako sa v nich prejavujú dobové mocenské a ideologické vplyvy pri vytváraní morálne definovaného sebaobrazu a obrazu druhých.

Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze

Social Morale and Value Dilemmas in Political Discourse

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Anotácia:Projekt dopĺňa výskumy hodnotových orientácií a morálnych predstáv realizované na Slovensku o skúmanie "diskurzívneho bytia" hodnôt a morálky vo vzťahu k vládnutiu. Cieľom je znížiť poznávací a metodologický dlh v tejto oblasti a prispieť k objasneniu hodnotových sporov a dilem poznačujúcich politický diskurz a slovenskú spoločnosť. V rámci projektu a) sústavnejšie spracujeme sociologické konceptualizácie vzťahov morálneho uvažovania a jazyka, vytvárania morálneho spoločenstva a legitimačnej práce s hodnotami v politickom diskurze; (b) formou prípadových štúdií preskúmame, ako politici argumentačne spájajú problémy spoločnosti s úrovňou spoločenskej morálky a ako hodnotami legitimizujú rozhodnutia, ktoré vedú k obmedzovaniu práv a slobôd či variantov možnej budúcnosti a c) na príkladoch z prípadových štúdií monograficky predstavíme metódy kritickej analýzy diskurzu ako významný nástroj sociologického poznávania.

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.
Anotácia:Dôležitosť dôvery pre spoločnosť zdôrazňujú spoločenské vedy už dlhodobo, v súčasnosti sme však svedkami procesov, ktoré azda ešte nikdy neboli vypuklejšie, ako napríklad polarizácia spoločnosti, nárast rôznych foriem extrémizmu, populizmus, či všadeprítomné konšpiračné myslenie. Sú to javy, ktoré môžu súvisieť s rozšírenosťou nedôvery v spoločnosti – či už nedôvery medzi ľuďmi, alebo nedôvery k inštitúciám. Cieľom nášho projektu je otestovať hypotézu, že jedným zo spoločných menovateľov menovaných skutočností je dôvera, ktorá je na Slovensku podľa medzinárodných výskumov dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. Prostredníctvom nášho projektu sa teda pokúsime odkryť širšie spoločenské súvislosti dôvery, pričom sa zameriame nielen na jej dôsledky, ale aj na jej determinanty.

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zagrapan Jozef PhD.
Anotácia:Voľby sú jednou z najdôležitejších charakteristík demokratických režimov a jedným z kľúčových zdrojov legitimity vládnucich politikov. Zatiaľ čo výsledky a charakteristiky parlamentných volieb, spoločne s ich volebným systémom a súperiacimi stranami a kandidátmi sú predmetom pomerne významného vedeckého záujmu, naša znalosť lokálnej volebnej arény na Slovensku je prekvapivo obmedzená, hlavne čo sa týka volieb kandidátov do zastupiteľstiev obcí. Cieľom tohto projektu je zaplniť túto významnú medzeru vo výskume lokálnych volieb na Slovensku. Našim záujmom je v prvom rade zozbierať unikátne kompletné dáta o kandidátoch a volebných výsledkoch, ktoré nie sú inak dostupné a ani publikované centrálnymi orgánmi. Následne nám tieto dáta umožnia skúmať volebnú súťaživosť, volebnú účasť, charakteristiky kandidátov a ďalšie vlastnosti volebného systému na lokálnej úrovni, ktorý nie je vo svete široko využívaný.

Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Anotácia:Zámerom projektu je zmapovať vývojové špecifiká a prínosy priestorovej sociológie na Slovensku za obdobie od konca 50. rokov, do r. 1990. Ide o obdobie, kedy sa v SAV priestorová sociológia vyvíjala v „zákryte“ technických vied (architektúry a urbanizmu), mimo ideologických tlakov, ktorým bola vystavená sociológia na Slovensku. Dôraz bude položený aj na prezentovanie jej širokospektrálnych aktivít a prínosov pre teóriu a metodológiu odvetvovej sociológie, rozpracovaných na sociálno-priestorové špecifiká Slovenska, ako i pre aplikačnú a decíznu sféru. Špecifickým zámerom je priblížiť poznatky z rozsiahlych empirických výskumov a odborných expertíz, výsledky ktoré sú v dejinách slovenskej sociológie zatiaľ nespracované. Dokumentovať proces profilovania sa priestorovej sociológie na samostatnú sociologickú školu v rámci slovenskej sociológie.

Celkový počet projektov: 9