Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Sociologický ústav SAV, v. v. i.
Blízki príbuzní? Slovensko a Česko v kontexte medzinárodných komparatívnych výskumov 100 rokov od ČSR
Close relatives? Slovakia and Czechia in the context of international comparative research 100 years since the Czechoslovak republic
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Anotácia:Projekt si pomocou pokračujúceho zapojenia do programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES) kladie za cieľ zodpovedať otázku, či je po viac ako 100 rokoch od vzniku Československej republiky v komparatívnej analýze možné identifikovať pretrvávajúce podobnosti medzi spoločnosťami bývalého Československa. Analyzovať budeme trvania a zmeny v kontexte veľkých teórií spoločenskej zmeny, ako aj v kontexte teórií vysvetľujúcich premeny v jednotlivých oblastiach spoločností. Zapojenie Slovenska do programu ISSP už od roku 1995 (od roku 1992 ako súčasť ČSFR) ponúka pri niektorých témach možnosť skúmať obdobie posledných tridsiatich rokov. Priamo v rámci projektu budú realizované výskumy sociálnych nerovností, postojov k životnému prostrediu, zdraviu a rodine ako aj výskum volebného správania v rámci povolebného výskumu CSES. Ďalšie analýzy budú pracovať s dátami, ktoré začali byť dostupné pred alebo počas trvania projektu. Tu pôjde o komparatívnu analýzu modulov programu ISSP - Národná identita, Občianstvo, Pracovné orientácie, Úloha vlády, Sociálne siete a Náboženstvo. Súčasťou zberu dát pre programy ISSP a CSES v rámci projektu bude aj séria metodologických experimentov zameraná na overenie spoľahlivosti merania a zvýšenie miery jeho štandardizácie v rámci komparatívneho výskumu. Testy porovnávajúce efekty drobných modifikácii dotazníkových škál v prostredí mimoriadnej jazykovej a kultúrnej blízkosti krajín bývalého Československa ponúkajú zaujímavé laboratórium pre overovanie invariancie merania v rôznych spoločnostiach. V rámci projektu realizované výskumy umožnia tiež začlenenie Slovenska do komparatívnych analýz spoločenských vedcov po celom svete a sú predpokladom pre pokračujúcu participáciu riešiteľského tímu na odbornom i tematickom smerovaní programu ISSP, kde boli zástupcovia riešiteľského tímu aktuálne pôsobia ako členovia riadiaceho výboru programu.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Literárny/umelecký artefakt a jeho kontexty (Komparatistika a sociálne vedy)
Literary/artistic artefact and its contexts (Comparative literature and social sciences)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Miháliková Silvia PhD.
Anotácia:V projekte ide o konceptualizáciu nových prístupov analýzy literárneho diela a jeho kontextov a následne procesov, do ktorých ono vstupuje. Ich identifikácia je teoreticky komplikovaná, pozostáva z viacerých prístupov viacerých disciplín, v tomto prípade najmä sociológie, je variabilná, no text je verifikačným komponentom, overuje správnosť prístupov a má dôkazovú hodnotu. Známa paradigma tvorivého a umelecko-komunikačného procesu autor, text čitateľ je tu doplnená o skúmanie kontextov každého z týchto komponentov. V projekte pôjde o vybudovanie novej metodológie a teórie kontextov, ako aj začlenenie koncepcie autora ako súčasti komplexného prístupu k literárnemu dielu, v ktorom každý aspekt má určitú nezastupiteľnú úlohu.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Medzinárodná mobilita študentov, kultúrny kapitál a medzigeneračná sociálna mobilita: Vedomé stratégie a nezamýšľané dôsledky
International student mobility, cultural capital and inter-generational social mobility: Strategies and unintended consequences
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Anotácia:Výskum v oblasti medzinárodnej mobility študentov identifikoval ako jedno z jej vysvetlení snahu o udržanie privilegovanej pozície detí z rodín (vyššej) strednej triedy v situácii masifikácie vysokoškolského vzdelávania. Vysoká selektivita v zahraničí študujúcich študentov zo Slovenska poukazuje na relevantnosť tohto pohľadu aj v prípade Slovenska. Projekt si kladie za cieľ rozšíriť poznatky o súvislostiach medzinárodnej mobility študentov a kultúrnym a ekonomickým kapitálom ich rodín o štúdium medzigeneračného prenosu sociálneho statusu. Líši sa miera medzigeneračného prenosu sociálneho statusu v závislosti od miesta zamestnania sa po štúdiu v zahraničí? Výskum preukázal, že diplom zo zahraničnej univerzity predstavuje konkurenčnú výhodu na domácom trhu práce. Exituje táto výhoda aj na slovenskom trhu práce a ako sa mení v čase? Akú úlohu v rozhodovaní sa o štúdiu v zahraničí zohrávajú sociálne siete, formálny a neformálny sprostredkovatelia?
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
The Image of the
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je analýza politického diskurzu na Slovensku prostredníctvom využitia teórie symbolickej moci (P. Bourdieu) a teórie sociálnej dominancie (Sidanius – Pratto). Proces vytvárania iného prostredníctvom externého konštruovania identity jednotlivých aktérov, tzv. kategorizácie, je chápaný za jeden z kľúčových aspektov formovania a reprodukcie hierarchických vzťahov vo vnútornej a zahraničnej politike SR. Cieľom projektu je identifikovať, do akej miery je vytváranie „Iného“ významné v politických interakciách. Zameriava sa na proces formovania vzťahov symbolickej moci a na nástroje, ktoré sú v jeho rámci uplatňované. Zámerom projektu je identifikovať, ako kategorizácia jednotlivých skupín ovplyvňuje ich postavenie vo verejnom živote. Riešiteľský tím sa zameriava v prvom rade na otázku, do akej miery je vytváranie „iného“ významné v politických interakciách a do akej miery ovplyvňuje vzťahy symbolickej moci? Výskum bude realizovaný v rovine vnútornej a zahraničnej politiky SR.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Práca kedysi a v súčasnosti: inštitucionálne, organizačné a interakčné podmienky uskutočňovania povolania
Work then and now: Institutional, organizational and interactional conditions of occupational accomplishment
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lindbloom Jana PhD.
Anotácia:Projekt je zacielený na koncept a fenomén platenej práce. Prostredníctvom viacerých prípadových štúdií skúma premenu práce ako povolania, pozície a zamestnania. Vychádza z prístupov, ktoré prepájajú rovinu praktického uskutočňovania a výkonu práce s procesmi organizovania vsadenými do širších inštitucionálnych kontextov a socio-materiálnych vzťahov. Prácu považujeme za priestor a proces neustáleho rozhodovania, konania, reagovania, prispôsobovania sa, či vyjednávania a práve táto interpretatívna, interakčná a relačná povaha práce sa v projekte stretá s možno abstrahovanejšími konceptmi iných relevantných teórií a výskumov a tak usiluje o plnšie a hustejšie objasnenie. Cieľom projektu je pomocou metódy porovnávania vybraných prípadov navzájom ako aj komparáciou s inými textami a zisteniami testovať už existujúce výklady premien práce a zároveň poukázať na ďalšie súvislosti, ktoré spolupôsobia na pracovnú náplň, výkon, identifikáciu a celkové zvládanie pracovných úloh, podmienok, nárokov a vzťahov.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Subjektívne vnímanie hodnoty životného prostredia na Slovensku
Subjective Perception of the Environmental Values in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Anotácia:Spolu s vedecko-technickým rozvojom moderných spoločností stále naliehavejšie rezonujú obavy o stav životného prostredia a jeho negatívny vplyv na zdravie ľudí. Sociológovia čoraz častejšie uvažujú o vplyve ekologických rizík na spoločenský život, pričom podrobne opisujú nové podmienky ľudskej existencie v ére tzv. globálnych civilizačných rizík, ktoré v procese modernizácie produkujú nové konflikty a typy nerovností. Teoretické koncepcie súvisiace s univerzálnym ohrozením ekologickými rizikami zároveň vyvolávajú potrebu skúmať, ako rezonujú problémy životného prostredia vo verejnej mienke. Na Slovensku máme k dispozícii relatívne veľké množstvo údajov viažuce sa k životnému prostrediu, najmä z medzinárodných výskumov (ISSP, EVS, Eurobarometer). Jedným z hlavným cieľom projektu je komplexné komparatívne skúmanie kľúčových hodnôt a postojov k životnému prostrediu a ich vývoj po roku 1989.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) (s dôrazom na podmienky v SAV)
Development of spatial sociology in Slovakia (1960-1990) (with emphasis on conditions in SAS)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Gajdoš Peter CSc.
Anotácia:Zámerom projektu je zmapovať vývojové špecifiká formovania priestorovej sociológie na Slovensku za obdobie od konca 50. rokov, kedy sa na Ústave stavebníctva a architektúry SAV zakladá multidisciplinárne pracovisko s orientáciou na spoločenské faktory vo výstavbe (neskôr sociológie urbanizmu), po r. 1993, kedy oddelenie priestorovej sociológie prechádza na Sociologický ústav SAV. Dôraz bude položený na prezentovaní jej širokospektrálnych aktivít a prínosov pre teóriu a metodológiu, ako i pre aplikovaný výskum a prax. Prezentovať chceme ťažiskové koncepcie a metodologické prístupy, ktoré boli rozpracované vo väzbe na sociálno-priestorové špecifiká Slovenska. Priblížiť poznatky z rozsiahlych empirických výskumov a odborných expertíz, (často išlo o pilotné projekty) výsledky ktorých sú v dejinách slovenskej sociológie málo známe a nespracované. Získanými poznatkami chceme tak prispieť k rozšíreniu poznatkov o špecifikách vývoja sociológie na Slovensku.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Vývoj priestorovej sociológie na Slovensku (1960-1990) s dôrazom na podmienky v SAV
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Moravanská Katarína PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 8