Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Sociologický ústav SAV, v. v. i.

GEOPREF: Nové merania a metódy pre štúdium individuálnych geopolitických preferencií v strednej a východnej Európe.

GEOPREF: New measurements and methods for the study of individual geopolitical preferences in Central and Eastern Europe.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Torres-Adán Ángel PhD.
Anotácia:Cieľom projektu GEOPREF je prehĺbiť súčasné poznanie o individuálnych geopolitických preferenciách na príklade Slovenska. Individuálne geopolitické preferencie sú súčasťou zahraničnopolitických preferencií a zameriavajú sa na postoje jednotlivcov k tomu, ku ktorému geopolitickému bloku (EÚ, NATO, Rusko, Čína atď.) by mala mať ich krajina bližšie. V kontexte, keď vojna na Ukrajine zvýšila význam geopolitiky v spoločenskom a politickom živote európskych krajín, má tento projekt dva hlavné ciele. Po prvé, chceme zistiť, ako rôzne prístupy k meraniu individuálnych geopolitických preferencií môžu potenciálne ovplyvniť naše porozumenie vnímania verejnosti EÚ a Ruska ako partnerov. Po druhé, budeme skúmať faktory, ktoré ovplyvňujú geopolitické preferencie v kontexte strednej a východnej Európy. Plánujeme tiež využiť málo používanú (pri štúdiu geopolitických preferencií) metódu tzv. survey-experimentu, s cieľom identifikovať kauzálne vzťahy medzi premennými ako je inštitucionálna dôvera a geopolitické preferencie.

Inovácia, disrupcia, proroctvo: Charizmatická autorita v súčasnom kapitalizme

Innovation, disruption, prophecy: Charismatic authority in contemporary capitalism

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.

Inštitucionálne podmienky pre výkon práce a inštitucionálna práca

Institutional conditions for the performance of work and institutional work

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Mezihorák Petr PhD.
Anotácia:Predmetom projektu je vzťah medzi podmienkami pre výkon práce a relevantnými inštitucionálnymi rámcami, ktoré danú prácu formujú, umožňujú, ale aj regulujú a limitujú. Perspektíva inštitucionálnej práce umožňuje uchopiť neustále prebiehajúce interaktívne procesy medzi stabilizujúcimi, štrukturujúcimi a regulatívnymi funkciami inštitúcií na jednej strane a mechanizmami dosahovania postupných inštitucionálnych zmien na strane druhej. Komplikovanosť vzťahu medzi stabilitou a dynamikou bude zvýraznená voľbou takých empirických prípadov, ktoré sa nachádzajú v odlišných štádiách svojej (re)inštitucionalizácie. Cieľom projektu je prostredníctvom inštitucionálnej práce a ďalších konceptov inštitucionálnej a organizačnej teórie analyzovať také konania individuálnych a kolektívnych aktérov, ktoré buď majú ambíciu alebo vo svojich dôsledkoch prispievajú k vytváraniu, udržiavaniu alebo narúšaniu tých inštitúcií, ktoré konštituujú podmienky výkonov práce v analyzovaných oblastiach.

Konflikty o tom, čo je pravda na Slovensku a v Poľsku

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Drążkiewicz Elżbieta PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vysvetliť významy a priebeh konfliktov týkajúcich sa toho, čo je pravda, v postfaktickom postcovidovom svete. Venovať sa budem tomu, ako špecifické politické kultúry v Poľsku a na Slovensku podporujú alebo bránia konfliktom o tom, čo je pravda. Sústredím sa na to, ako sa konšpiračné teórie a označovanie za konšpiračné teórie stávajú politickou technológiou a zbraňou v politických konfliktoch. Komparatívny a kvalitatívny prístup mi umožnia preskúmať, ako konkrétne politické kultúry a historické kontexty vplývajú na to, ako spoločnosti rozlišujú medzi oprávnenými obavami, „zdravou“ podozrievavosťou a „paranoidným“ myslením. Cieľom je prebádať ako špecifické politické kultúry podporujú, posilňujú, alebo naopak oslabujú a bránia konfliktom o pravde. Materiál získaný počas tohto projektu bude analyzovaný vo vzťahu s dostupnými štúdiami zo západných krajín. Projekt tak poskytne lepšie porozumenie všeobecným a jedinečným črtám konšpiračných teórií v Západnej a Strednej a Východnej Európe.

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch – digitálne technológie a starostlivosť

Power, control and vulnerability in intimate relationships - digital technologies and care

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Sekeráková Búriková Zuzana PhD.
Anotácia:Kľúčovým cieľom projektu je prostredníctvom výskumu využívania digitálnych technológií preskúmať dynamiku vzťahov medzi mocou/kontrolou/zraniteľnosťou a starostlivosťou. Tejto téme sa bude venovať v oblasti intímnych partnerských vzťahov. Teoretické východiská projektu kombinujú feministickú etiku starostlivosti s poznatkami digitálnej antropológie a štúdiami vedy a technológií (STS). Projekt má exploratívny charakter a kombinuje kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy: omnibusový výskum, fokusové skupiny s expertmi a expertkami z oblasti informačných technológií a pomáhajúcich profesií a hĺbkové rozhovory s ľuďmi žijúcimi v intímnych partnerských vzťahoch. Vo výskume pre nás bude dôležité tak zaznamenávanie konkrétnych praktík, ako aj ich interpretovanie. Zameriame sa na to, kedy – v akých vzťahoch a situáciách – sú digitálne technológie interpretované ako prejavy starostlivosti a nástroje ochrany, a kedy sú interpretované ako zasahovanie do autonómie jednotlivca a nástroje kontroly a prejavy násilia.

Nacionalizmus, populizmus a sociálne siete v komparatívnej perspektíve

Nationalism, populism and social networks in a comparative perspective

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ing. Bahna Miloslav PhD.
Anotácia:Projekt prinesie nové poznatky o súvislostiach medzi tromi skúmanými fenoménmi – nacionalizmom, populizmom v politike a využívaním sociálnych sietí pri politickej a občianskej participácii. Analýza týchto troch príbuzných tém prebehne tak v lokálnom slovenskom ako aj v komparatívnom kontexte. Komparatívny kontext projekt zabezpečí prostredníctvom realizácie zberu údajov v rámci dvoch programov medzinárodného komparatívneho výskumu International Social Survey Programme (ISSP) a Comparative Study of Electoral Systems (CSES), v ktorých sú členovia riešiteľského tímu dlhodobými aktívnymi členmi. Realizácia modulov ISSP 2023 Národná identita a občianstvo, ISSP 2024 Digitálne spoločnosti a modulu 6 výskumu CSES umožní jednak analyzovať skúmané fenomény v rámci predloženého projektu a zároveň zabezpečí prítomnosť Slovenska v analýzach zahraničných autorov venovaných týmto témam pracujúcich s dátovými súbormi ISSP a CSES. V rám ci projektu budú empiricky analyzované vzťahy medzi nacionalizmom a populizmom, o ktorých povahe sa vedie v literatúre polemika. Analyzované budú tiež populistické postoje a faktory dopytu po populistických stranách a politikoch. Cieľom bude aj porozumenie vzťahu medzi používaním sociálnych sietí a ukazovateľmi občianskej angažovanosti. Projekt sa bude zaoberať aj vzťahmi medzi digitálnou občianskou participáciou, polarizáciou spoločnosti a znižovaním spoločenskej a inštitucionálnej dôvery v politické inštitúcie. Dátové súbory, ktoré vzniknú počas riešenia projektu budú voľne sprístupnené jednak prostredníctvom Slovenského archívu sociálnych dát SASD a tiež ako súčasť integrovaných dátových súborov ISSP a CSES v archíve GESIS.

Obavy o klímu, ochrana životného prostredia, zelená spotreba: environmentálne témy a verejná mienka na Slovensku

Climate Concerns, Environmental Protection, Green Consumption: Environmental Topics and Public Opinion in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Katarína PhD.
Anotácia:Obavy z negatívnych dopadov klimatických zmien sa zvyšujú aj medzi obyvateľmi Slovenska, pričom následky sú čoraz častejšie vnímané ako priame a citeľné (zdravie, majetok). Z dostupných údajov vieme, že veľká väčšina obyvateľov Slovenska považuje klimatické zmeny za veľmi závažný problém. Riziká sprevádzajúce technologický pokrok, ktoré Ulrich Beck označil za „zadné schodište industriálnej spoločnosti a „čierneho pasažiera konzumu“ sa dnes stali každodennou realitou s významným dopadom na širší spoločenský, ekonomický a politický kontext. Sociológovia dnes dokážu relatívne presne opísať, ako environmentálne riziká produkujú nové typy spoločenských konfliktov, nové hodnotové dilemy a nové typy sociálnych nerovností. Jedným z hlavných cieľov projektu je prostredníctvom množstva dostupných medzinárodných komparatívnych dát detailnejšie skúmať, ako na nové environmentálne dilemy reaguje verejnosť, a aké hlboké sú obavy obyvateľov na Slovensku v súvislosti s prebiehajúcimi klimatickými zmenami.

Pandemické pravdy: Porovnávacia štúdia konfliktov o konšpiračných teóriách v krajinách Vyšehradskej štvorky

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Želinský Dominik PhD.
Anotácia:Súčasne so šírením COVID-19 sa na rôznych miestach a v rôznych skupinách objavili zdanlivo podobné konšpiračné myšlienky. Pandémia živila staré konšpirácie a vytvárala nové teórie týkajúce sa rizík a chorôb, vedy, zdravotníctva a lekárskeho priemyslu, ako aj štátnej správy. S rozmachom konšpiračných teórií sa začala stierať hranica medzi legitímnymi obavami, otázkami a kritikou na jednej st rane a konšpiračnými teóriami na strane druhej. Konšpiračné teórie sa stali ústrednou témou nielen pre ľudí, ktorí ich podporujú, ale aj pre tých, ktorí sa obávajú ich spoločenských dôsledkov. Čoskoro sa konflikty o poznanie stali silne rozdeľujúcou silou. Analýzou toho, ako sa zainteresované strany na oboch stranách konšpiračného rozdelenia (aktéri, ktorí šíria konšpiračné teórie, a tí, ktorí proti nim bojujú) zaoberajú medicínskymi konšpiračnými teóriami a pripisujú im význam, chceme pochopiť, čo môžu tieto konflikty prezradiť o súčasných pnutiach vo svete Covid-19. Pomocou prípadových štúdií zo Slovenska, Poľska, Česka a Maďarska a interpretačných nástrojov sociálnej antropológie, podporených údajmi získanými sociologickými a digitálnymi metódami, bude pr ojekt skúmať, aké sú osobitné charakteristiky týchto konfliktov vo vyšehradských krajinách. Ako ich ovplyvňuje rôzne národné prostredie, sociálno-politické usporiadanie a stratégie kontroly pandémie? Cieľom je tiež analyzovať, čo nám konflikty týkajúce sa vedeckých poznatkov a riadenia zdravotníctva môžu povedať o spôsoboch, akými ľudia chápu pandémiu. Čo prezrádzajú o vízii ľudí o svete po skončení pandémie, o budúcnosti ich štátov a demokracie vo všeobecnosti?

Podoby a mechanizmy diferenciácie a rekonfigurácie verejného a politického života. Kolektívne akcie a politické postoje.

Forms and mechanisms of differentiation and reconfiguration of public and political life. Collective actions and political attitudes.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:Politické aktivity sú limitované existujúcimi spormi a sú súčasťou konkrétneho historického vývoja. Slovensko len za posledných asi sto rokov prešlo niekoľkými radikálnymi politickými prevratmi . Zmeny bývali spojené so strednodobými časovými úsekmi, keď jedna generácia mohla zažiť život v dvoch alebo aj viacerých druhoch politických režimoch a konšteláciách. Počas každej generácie sa vytvárali nové podoby politického a verejného života. Toto vedie k výrazným zmenám v sebadefinovaní nielen v politickej ale i v ďalších sférach verejného života, okrem iného v kultúre a vo vede. Dôležitým impulzom k zásadným zmenám patria ideológie, ktoré prerámcovávajú hodnotenie minulosti a definovanie iných a vytvárajú nové polia kolektívnej predstavivosti. Cieľom projektu bude séria analýz politického, verejného a akademického diskurzu ako sa v nich prejavujú dobové mocenské a ideologické vplyvy pri vytváraní morálne definovaného sebaobrazu a obrazu druhých.

Reprodukcie náboženských a svetonázorových štruktúr na Slovensku. Stopäťdesiat rokov zmien.

Reproductions of Religious and Worldviews Structures in Slovakia. A Hundred and Fifty Years of Change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc., Mgr. Tížik Miroslav PhD.
Anotácia:V roku 2021 prebehlo v poradí už 15. sčítanie obyvateľov na území súčasného Slovenska. S výnimkou troch (1960 až 1980) boli vo všetkých sledované aj ukazovatele o náboženskom a svetonázorovom vyznaní. Tento časový rad umožňuje unikátnym spôsobom analyzovať zmeny vo svetonázorových profiloch spoločnosti a to na úrovniach obcí , regiónov alebo konkrétnych náboženských skupín. Po roku 1989 vidieť začiatok postupnej pluralizácie svetonázorovej štruktúry. No až od roku 2011 výrazne rastie podiel tých, ktorí sa hlásia k malým náboženským skupinám a rastie aj skupina ľudí bez vyznania. Zatiaľ podrobne nespracované výsledky sčítania z roku 2021 už ukazujú na niektoré podoby zmeny vo všetkých svetonázorových skupinách. Zasadenie najnovších výsledkov sčítania do 150 rokov dlhej reťaze štatistických zisťovaní zároveň kladie otázku, aké faktory a v akej podobe ovplyvňujú schopnosť niektorých svetonázorových štruktúr sa reprodukovať a rásť a na druhej strane u iných stagnovať alebo postupne zanikať. Cieľom projektu je na základe deskripcie základných trendov vývoja svetonázorových štruktúr od roku 1869 do súčasnosti a kombinácie ďalších kvantitatívnych a kvalitatívnych analýz vysvetliť základné faktory, ktoré ovplyvňovali reprodukciu rôznych svetonázorových štruktúr. Zasadenie analýzy do aktuálnych medzinárodných výskumov reprodukcie svetonázorových systémov pomôže nezanedbať vplyv základných civilizačných trendov na tieto procesy na Slovensku. K naplneniu tohto cieľa povedie dosiahnutie troch parciálnych cieľov: 1. Analyzovať historickú dynamiku zmeny v štruktúre slovenskej populácie z hľadiska svetonázoru. 2. Kriticky zhodnotiť metodologické riziká merania a naznačiť možné vplyvy merania na konkrétne výsledky. 3. Ukázať na možnosti reprodukcie rôznych konfesionálnych a svetonázorových štruktúr v zlomových obdobiach novodobých dejín – v čase výraznej modernizácie Slovenska (1948-1989) a v nasledujúcom období budovania pluralitnej a na princípov postavenej spoločnosti.

Spoločenská morálka a hodnotové dilemy v politickom diskurze

Social Morale and Value Dilemmas in Political Discourse

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Kusá Zuzana CSc.
Anotácia:Projekt dopĺňa výskumy hodnotových orientácií a morálnych predstáv realizované na Slovensku o skúmanie "diskurzívneho bytia" hodnôt a morálky vo vzťahu k vládnutiu. Cieľom je znížiť poznávací a metodologický dlh v tejto oblasti a prispieť k objasneniu hodnotových sporov a dilem poznačujúcich politický diskurz a slovenskú spoločnosť. V rámci projektu a) sústavnejšie spracujeme sociologické konceptualizácie vzťahov morálneho uvažovania a jazyka, vytvárania morálneho spoločenstva a legitimačnej práce s hodnotami v politickom diskurze; (b) formou prípadových štúdií preskúmame, ako politici argumentačne spájajú problémy spoločnosti s úrovňou spoločenskej morálky a ako hodnotami legitimizujú rozhodnutia, ktoré vedú k obmedzovaniu práv a slobôd či variantov možnej budúcnosti a c) na príkladoch z prípadových štúdií monograficky predstavíme metódy kritickej analýzy diskurzu ako významný nástroj sociologického poznávania.

Spoločenské súvislosti všeobecnej a inštitucionálnej dôvery na Slovensku

Social context of generalized and institutional trust in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Klobucký Robert PhD.
Anotácia:Dôležitosť dôvery pre spoločnosť zdôrazňujú spoločenské vedy už dlhodobo, v súčasnosti sme však svedkami procesov, ktoré azda ešte nikdy neboli vypuklejšie, ako napríklad polarizácia spoločnosti, nárast rôznych foriem extrémizmu, populizmus, či všadeprítomné konšpiračné myslenie. Sú to javy, ktoré môžu súvisieť s rozšírenosťou nedôvery v spoločnosti – či už nedôvery medzi ľuďmi, alebo nedôvery k inštitúciám. Cieľom nášho projektu je otestovať hypotézu, že jedným zo spoločných menovateľov menovaných skutočností je dôvera, ktorá je na Slovensku podľa medzinárodných výskumov dlhodobo na veľmi nízkej úrovni. Prostredníctvom nášho projektu sa teda pokúsime odkryť širšie spoločenské súvislosti dôvery, pričom sa zameriame nielen na jej dôsledky, ale aj na jej determinanty.

Voľby do orgánov samosprávy obcí na Slovensku

Elections to the bodies of communal self-government in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zagrapan Jozef PhD.
Anotácia:Voľby sú jednou z najdôležitejších charakteristík demokratických režimov a jedným z kľúčových zdrojov legitimity vládnucich politikov. Zatiaľ čo výsledky a charakteristiky parlamentných volieb, spoločne s ich volebným systémom a súperiacimi stranami a kandidátmi sú predmetom pomerne významného vedeckého záujmu, naša znalosť lokálnej volebnej arény na Slovensku je prekvapivo obmedzená, hlavne čo sa týka volieb kandidátov do zastupiteľstiev obcí. Cieľom tohto projektu je zaplniť túto významnú medzeru vo výskume lokálnych volieb na Slovensku. Našim záujmom je v prvom rade zozbierať unikátne kompletné dáta o kandidátoch a volebných výsledkoch, ktoré nie sú inak dostupné a ani publikované centrálnymi orgánmi. Následne nám tieto dáta umožnia skúmať volebnú súťaživosť, volebnú účasť, charakteristiky kandidátov a ďalšie vlastnosti volebného systému na lokálnej úrovni, ktorý nie je vo svete široko využívaný.

Celkový počet projektov: 13