Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV, v. v. i.

Aktuálne kultúrotvorné, identifikačné a revitalizačné procesy v prostredí etnických minorít: Slováci v Argentíne a Kanade

Current identification, cultural and revitalization processes in a minority environment: Slovaks in Agentina and Canada

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia:Migrácia Slovákov do Zámoria je permanentný kontinuálny proces trvajúci približne 150 rokov. Pozostáva z viacerých prúdov a vĺn migrantov špecifických politicky, sociálnoekonomicky, nábožensky, vzdelanostne, socioprofesijne či rodovo. Charakter zdrojových a cieľových lokalít, spolu s kultúrnou výbavou migrantov a ich potomkov, do súčasnosti vyformovali vnútorne mimoriadne diferencovanú sieť komunít, inštitúcií, organizácií aj jednotlivcov, ktorí sa v rôznej miere a rôznymi spôsobmi identifikujú ako Slováci/slovenského pôvodu. Časť z nich sa tradovaním, importom aj vlastnou invenciou podieľa na vytváraní, udržiavaní a budovaní "zámorského" konštruktu slovenskej kultúry, najmä v podobe kultúrneho dedičstva, ale aj nových foriem kultúry a umenia. Aké sú ich stratégie a motivácie udržiavania minoritnej identity v súčasnom svete? Aké profity č lenovia týchto minorít získavajú a očakávajú? Akým spôsobom sa tieto stratégie (aj komunity) menia pod vplyvom kultúrnej a jazykovej globalizácie, masmedializácie, deetnizácie a dekonfesionalizácie na jednej strane, a glokalizácie, politiky kultúrnej diverzity, podpory národnoosvet ovej činnosti a ideológie multikuturalizmu na strane druhej? "Tradičné" etno(konfesionálne) minority (a identity) boli na prelome milénií nekompromisne doplnené o minority (a identity) "nové", definované najrozličnejšími typmi inakostí. Sú konkurenciou "tradičným" minoritám (aj identitám), alebo naopak? Kultúrnospoločenská a historickopolitická multietnickosť Argentíny a Kanady vytvára pre slovenských imigrantov v porovnaní s európskym etnickým/občianskym nacionalizmom úplne odlišný svet, v ktorom si budujú sociálne siete, nový domov a vychovávajú potomkov. Obsah medzigeneračného prenosu je tu (s výnimkami) determinovaný etnickou heterogenitou manželstiev (násobenou každou nasledujúcou generáciou). Čo rozhoduje o ne/zdieľaní konceptov ich kultúrneho dedičstva, jazyka a identity dnes?

Biblický text a jeho terminologické diskurzy v modernom spisovnom jazyku. Na príklade Listov apoštola Pavla

Biblical Text and its Terminological Discourses in Modern Colloquial Language: The Example of the Pauline Letters

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je vytvorenie terminologickej nadkonfesionálnej nomenklatúry textov korpusu autentických Listov Pavla pri preklade z gréckej pôvodiny do slovenčiny v kontexte tradície prekladov Biblie do slovenského jazyka s prihliadnutím na preklady do iných slovanských jazykov.

Liturgický jazyk veriacich byzantsko-slovanskej tradície na Slovensku

Liturgical language of the Byzantine-Slavic tradition faithful in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. PhDr. Žeňuch Peter DrSc.
Anotácia: Projekt sa venuje lingvistickej charakteristike liturgického jazyka cirkvi byzantsko-slovanského obradu na Slovensku. Zameriava sa najmä na synchrónno-diachrónny opis cirkevnoslovanského jazyka používaného v slovenskom jazykovom a kultúrnom prostredí. Projektom sa nadväzuje na doterajšie výsledky výskumov cyrilských písomností liturgického i neliturgického charakteru. Osobitná pozornosť sa sústreďuje na synchrónnu jazykovú charakteristiku fonetických a morfologických javov v ústnom po cirkevnoslovansky realizovanom modlitbovom prejave slovenských veriacich. Opis aktuálneho stavu jazykového variantu cirkevnej slovančiny u slovenských používateľov je nevyhnutný najmä pre konfrontačný výskum jazyka cyrilských písomných pamiatok slovenskej proveniencie, ktoré sú späté s religióznym životom byzantského obradu na Slovensku aj z hľadiska jazykovo-etnickej komunikácie v liturgickom kontexte.

Obraz sveta a človeka v démonologických naratívoch Štruktúrno-sémantický výskum démonologických povestí.

Image of World and Man in Demonological Narratives. Structurally-Semantic Research of Demonological Legends

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Doc. Mgr. Žeňuchová Katarína PhD.
Anotácia:V kontexte interdisciplinárne uchopeného výskumu sa pozornosť zameriava na systém ľudovej mytológie na Slovensku cez prizmu naratívnych textov folklórneho pôvodu. Základným praktickým cieľom projektu je systematizácia korpusu démonologických naratívov zapísaných na Slovensku, ktoré prinášajú informácie o mytologizácii prírodných javov (vietor, búrka, blesk, hrom), ľudských stavov (personifikácie chorôb, osudu, smrti), o predstavách o ľuďoch s nadprirodzenými démonickými schopnosťami (striga, čarodejnica, vedma) či démonizované predstavy o mŕtvych a posmrtnom živote (duša, revenant, nepokrstený mŕtvy, samovrah a pod.). V teoretickej rovine projekt prinesie pramenné materiály, ktoré budú využiteľné pri výskume jazykových nominácii jednotlivých demonologém a zároveň pri opise typológie elementov démonologie v slovenskej ľudovej kultúre, čo umožní objasniť, ako korešponduje systém slovenskej démonológie s inými mytologickými systémami slovanskej tradície.

Premeny a súvislosti kultúrnej identity v enkláve a diaspóre: na príklade Slovákov a Rusnákov na Dolnej zemi

Transformations and contexts of cultural identity in the enclave and diaspora: on the example of Slovaks and Rusnaks in the Lowlands

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Hríbová Marína PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje jazykovej a literárno-kultúrnej komunikácii a jej premenám v prostredí enklávy a diaspóry. Vzťah k tradícii, hodnotám a jazykovo-konfesionálnej pamäti sa stáva východiskom porovnávacieho synchrónno-diachrónneho výskumu jazykových prejavov vo vybraných literárnych pamiatkach a v iných sférach písomnej kultúry od 18. storočia v prostredí slovenských evanjelikov, katolíkov a gréckokatolíkov na Dolnej zemi. Pre komplexný výskum je nevyhnutná spolupráca jazykovednej, literárnovednej a kulturologicky orientovanej slavistiky a slovakistiky. Dôležitou súčasťou je výskum vzťahu odlúčenej komunity k jej konfesionálnej a jazykovej tradícii v kontexte zachovania kolektívnej identity. Syntetický porovnávací výskum sa orientuje na hodnotové súvislosti komunikačných procesov, ktoré poskytujú priestor pre pochopenie vzťahu dolnozemskej komunity evanjelikov, katolíkov i gréckokatolíkov k materskej krajine a kultúre v rozmanitých jazykovo-konfesionálnych súvislostiach vývinu ich identity.

Recepcia biblickej rodinnej terminológie a motívov v slovanskom kultúrnom prostredí

Reception of biblical family terminology and motives in Slavic cultural ambience

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Lapko Róbert Th.D., PhD.

Celkový počet projektov: 6