Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Ústav politických vied SAV, v. v. i.
„Nie je to pravda, ale mohla by byť“: Konšpiračné teórie a hoaxy v modernom vývoji Slovenska v európskom kontexte
„This is not true, but it could be“: Conspiracy theories and hoaxes in the modern development of Slovakia in the European context
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.
Anotácia:Konšpiračné teórie a hoaxy zďaleka nemajú len charakter „nevinných rušivých elementov“ ultrapravicovej či ultraľavicovej scény, ale sú aj serióznou bezpečnostnou hrozbou. Sú pomyselnou rozbuškou napätia, skrývajú v sebe potenciál viesť k zásadnej polarizácii a radikalizácii spoločnosti, ktorá môže perspektívne prerásť do hlbokých vnútorných sociálnych konfliktov, násilností, etnických čistiek, genocíd či dokonca občianskym vojnám a rozvratu spoločenského konsenzu (t. j. existujúcich štátnych hraníc, novému geopolitickému preuspoporiadaniu sveta a pod.). Tento širokospektrálny rozmer, ako aj doposiaľ minimálna reflexia konšpiračných teórií a hoaxov v slovenskom akademickom i laickom prostredí podnietilo kolektív 25 odborníkov z oblasti histórie, politológie, etnológie, religionistiky a bezpečnostných štúdií z troch slovenských univerzít (UMB Banská Bystrica, UKF Nitra, UPJŠ Košice), dvoch akadémií univerzitného typu (AOS Liptovský Mikuláš, APZ Bratislava) a dvoch ústavov SAV (Ústav politických vied, Ústav etnológie a sociálnej antropológie), aby vytvorili spoločnú projektovú platformu humanitných a spoločenských vied a pokúsili sa o nový pohľad a novú kontextualizáciu ich významu. Projekt je snahou o analýzu histórie konšpiračných teórií a hoaxov na Slovensku v európskom kontexte od roku 1918 do súčasnosti a zároveň úsilím o symbolické „premostenie“ minulosti so súčasnosťou, ktoré má ambíciu analyticky prispieť k diskusii o jednom z najdiskutovanejších fenoménov 21. storočia.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Cesta Slovenska k samostatnému štátu (1989-1993)
-
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pekník Miroslav CSc.
Anotácia:Politické idey a línie. Aktivity politických subjektov: ústavné orgány Slovenska, politické strany a hnutia. Medzinárodné súvislosti.
Doba trvania: 1.11.2018 - 31.12.2023
Mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze po roku 1945 (zrod, vývojové tendencie a odrazy v politickej kultúre)
Myth and cult of the Slovak State in historical and social discourse after 1945 (birth, development trends and reflections in political culture)
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikovať anatómiu mýtického naratívu a kultu Slovenského štátu z rokov 1939 - 1945, ktoré dodnes podstatným spôsobom ovplyvňujú historické vedomie slovenskej spoločnosti. Ide vôbec o prvý pokus, analyzujúci proces ich konštruovania, vývojových tendencií a metamorfóz v domácom i exilovom prostredí po roku 1945. Riešiteľský kolektív zacieli svoju bádateľskú pozornosť na tie reálie Slovenského štátu, ktoré sú v historickom i spoločenskom diskurze predmetom pretrvávajúcich polemík (budovanie kultu osobností Slovenského štátu, ľudáckeho dejinného príbehu vzniku a koreňov štátu, fundačných pilierov jeho legitimity, ako aj sociálnych, ekonomických a ideologických mýtov). Pridanou hodnotou projektu je, že okrem komparatívnej reflexie témy v nadnárodnom rámci premosťuje minulosť so súčasnosťou a analyzuje, akú rolu zohral mýtus a kult Slovenského štátu v historicko-spoločenskom diskurze a politickej kultúre po roku 1989.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Obraz „Iného“ v slovenskej politike po roku 1989
The Image of the "Other" in post-1989 Slovak politics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je analýza politického diskurzu na Slovensku prostredníctvom využitia teórie symbolickej moci (P. Bourdieu) a teórie sociálnej dominancie (Sidanius – Pratto). Proces vytvárania iného prostredníctvom externého konštruovania identity jednotlivých aktérov, tzv. kategorizácie, je chápaný za jeden z kľúčových aspektov formovania a reprodukcie hierarchických vzťahov vo vnútornej a zahraničnej politike SR. Cieľom projektu je identifikovať, do akej miery je vytváranie „Iného“ významné v politických interakciách. Zameriava sa na proces formovania vzťahov symbolickej moci a na nástroje, ktoré sú v jeho rámci uplatňované. Zámerom projektu je identifikovať, ako kategorizácia jednotlivých skupín ovplyvňuje ich postavenie vo verejnom živote. Riešiteľský tím sa zameriava v prvom rade na otázku, do akej miery je vytváranie „iného“ významné v politických interakciách a do akej miery ovplyvňuje vzťahy symbolickej moci? Výskum bude realizovaný v rovine vnútornej a zahraničnej politiky SR.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Postavenie sociálnych a humanitných vied v spoločnosti: ich možnosti a limity
The place of social sciences and humanities in society: their limitations and possibilities
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kmeť Norbert CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je demonštrovať prínos a relevantnosť vybraných sociálnych (sociológia, ekonómia) a humanitných vied (filozofia, historiografia, literárna veda) a analyzovať ich miesto v kultúre a diagnostike stavu spoločnosti. So zreteľom na tento integrujúci cieľ sú sformulované štyri hlavné hypotézy, ktoré sa testujú v jednotlivých participujúcich disciplínach. Projekt chce objasniť vzťah, interakciu, komunikáciu týchto disciplín so spoločnosťou a explicitne pomenovať možnosti a limity sociálnych a humanitných vied pri tematizovaní súčasných socio-kultúrnych výziev
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2023
Tendencie vývoja súčasného kapitalizmu – protirečenia a konflikty
Developmental trends in contemporary capitalism - contradictions and conflicts
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Dinuš Peter PhD.
Anotácia:Súčasný systém usporiadania spoločnosti sa spravidla, nielen marxistickými a inými kritickými autormi, definuje ako kapitalistický, čo podmieňuje aj prístup k chápaniu problémov jeho fungovania a vývoja a spôsobom ich riešenia. Vychádzajúc zo skutočnosti jeho existencie, bude cieľom projektu postihnúť protirečivú povahu tohto systému. Historický materializmus i ďalšie novšie sociálno-kritické teórie uplatňujú pri skúmaní protirečení kapitalizmu aj hľadisko ich triednej podmienenosti, ktoré sa vyvíja v spojení so zmenami ekonomického, politického i kultúrneho života spoločnosti. Na tomto základe sa uskutoční analýza prehlbujúcich sa sociálno-ekonomických a politických protirečení globálneho kapitalizmu s výraznou neoliberálnou orientáciou ako aj narastania konfliktnosti v týchto oblastiach spoločenského života, ktorá je súčasťou komplexného skúmania stavu a tendencií vývoja súčasného sveta.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Zelená obnova EÚ v období po Covid-19
EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Marušiak Juraj PhD.
Anotácia:Začiatok roka 2020 bol poznačený vypuknutím pandémie Covid-19, nového vírusu s vtedy neznámymi vlastnosťami, úmrtnosťou a dlhodobými zdravotnými dôsledkami. Opatrenia, ktoré boli prijaté na spomalenie šírenia vírusu, majú síce pozitívny vplyv na boj proti pandémii, ale tým, že významne ovplyvnili ekonomické aktivity, majú i hospodárske a spoločenské dôsledky. Pandémia Covid-19 tak má negatívny vplyv nielen na zdravie obyvateľstva, ale prakticky na všetky oblasti spoločnosti a hospodárstva. Sektor energetiky bol zasiahnutý taktiež. Po prvé, energetika bola ovplyvnená, podobne ako aj iné odvetvia hospodárstva, spomalením ekonomických činností, čím vznikol nižší dopyt po mnohých výrobkoch vrátane zdrojov energie (a palivách). Po druhé, pandémia ovplyvnila dlhodobý proces tranzície energetiky, ktorá v čase jej vypuknutia prebiehala vo viacerých krajinách celého sveta, vrátane Európskej únie. EÚ s cieľom splniť svoj záväzok dosiahnuť uhlíkovo neutrálne hospodárstvo do roku 2050, zaviedla súbor nástrojov na boj proti hospodárskym a sociálnym dôsledkom pandémie (fond Next Generation EU a upravený viacročný finančný rámec na roky 2021 – 2027). Únia s cieľom podporiť svoje zelené priority pridelila 30 % fondov určených na hospodársku obnovu na programy, ktoré prispejú k dosiahnutiu klimatickej neutrality do roku 2050. Hlavným cieľom navrhovaného výskumu je preskúmať výzvy spojené so zelenou obnovou po pandémii na viacerých úrovniach (európskej, regionálnej, národnej) a v niekoľkých oblastiach (politické, spoločenské a hospodárske vplyvy pandémie v energetickom sektore vrátane postupného vyraďovania uhlia, úlohy jadrových a obnoviteľných zdrojov energie, atď.). Tieto ciele sú opísané v jednotlivých pracovných balíkoch. Projektový tím zložený zo 17 členov z piatich výskumných inštitúcií bude skúmať tieto otázky prostredníctvom interdisciplinárneho objektívu, čím prispeje k pochopeniu obnovy po pandémii a poskytne tiež politické odporúčanie pre rozhodovateľov.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024

Celkový počet projektov: 7