Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Astronomický ústav SAV, v. v. i.
Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach
Multifrequency research of accreting white dwarfs in cataclysmic variables
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Proces akrécie (nabaľovania) hmoty v astrofyzikálnych systémoch patrí k najzákladnejším procesom vývoja hviezdnych sústav a galaxií v našom Vesmíre. Významnou mierou prispieva k celkovej produkcii svetla najmä v dvojhviezdnych sústavách obsahujúcich kompaktnú zložku so silným gravitačným poľom. V prípade, že touto zložkou je tzv. biely trpaslík (BT), ktorý prijíma hmotu od svojho darcu, hovoríme o kataklizmatických premenných hviezdach (KP). Dôsledkom akrécie hmoty na BT sú jeho náhle zvýšenia jasnosti (vzplanutia) na nepravideľných časových škálach s postupným návratom do pokojnej fázy. Podľa typu dvojhviezdy a tempa prenášanej hmoty pozorujeme vzplanutia klasických nov, trpasličích nov a vzplanutia typu Z And. Ústredným cieľom tohto projektu je výskum hviezdnych vzplanutí v KP. Konkrétne ciele dosiahneme metódou multifrekvenčného modelovania rozdelenia energie v spektre behom vzplanutí a modelovaním presnej viacfarebnej fotometrie a spektroskopických meraní skúmaných objektov.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Od interagujúcich hviezd k exoplanétam
From Interacting Binaries to Exoplanets
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Hviezdy a hviezdne sústavy sú hlavným výskumným smerom nášho ústavu po viac ako pol storočia. Cieľom tohto projektu je presunúť naše zameranie ku exoplanétam. De facto, hviezdy a exoplanetárne sústavy majú veľa spoločného. Sú zvyčajne študované podobnými metódami fotometrie a spektroskopie. Svetelné krivky tranzitov exoplanét sú analógiami zákrytov v dvojhviezdach a krivky radiálnych rýchlostí sa líšia len amplitúdami. Postupne sme vyvinuli infraštruktúru a nástroje na modelovanie zákrytových dvojhviezd. Teraz plánujeme stavať na týchto základoch a aplikovať ich na exoplanéty. Prechod od dvojhviezd ku exoplanétam bude trvať roky a počas tohto obdobia budeme skúmať interagujúce dvojhviezdy aj exoplanéty súčasne. Pokúsime sa posunúť súčasný stav problematiky na niekoľkých "frontoch" vrátane hľadania rozpadávajúcich sa exoplanét a exoasteroidov s únikom prachu, exoplanét okolo rýchlorotujúcich hviezd ale aj kataklyzmických hviezd v dôležitých štádiách vývoja. Ciele projektu budú dosiahnuté modelovaním pozorovaní skúmaných objektov vrátane viacfarebnej CCD fotometrie ako aj ešeletovej spektroskopie využitím pokročilých techník. Okrem pozorovaní získaných z miestnych prístrojov, budú využité aj vysokopresné dáta z družíc (napr. TESS, CHEOPS alebo Gaia) a veľkých pozemských ďalekohľadov.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami.
Investigation of the dynamic and magnetic properties of the structures in the solar atmosphere based on spectroscopic and spectro-polarimetric methods.
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Slnečná atmosféra je dynamický objekt pozostávajúci z mnohých vzájomne interagujúcich štruktúr, ktoré sú časovo veľmi premenné a dominantne ovládané magnetickým poľom. Magnetické pole ovláda nielen tieto štruktúry, ale ovplyvňuje aj fyzikálne podmienky v heliosfére, kontroluje vesmírne počasie, a teda vplýva priamo na biosféru Zeme. Hlavným cieľom projektu je preto analýza fyzikálnych vlastností slnečných magnetických štruktúr. K splneniu tohto cieľa budú v rámci projektu použité pozorovania získané pomocou veľkých slnečných ďalekohľadov (napr. GREGOR, SST, GST, DKIST), ako aj prostredníctvom satelitov (napr. IRIS, SDO, PSP). Okrem toho budú využité aj údaje získané pomocou unikátnej infraštruktúry na Observatóriu Lomnický štít (CoMP-S, SCD). Principiálne nové výsledky prinesie analýza týchto experimentálnych dát pomocou špecializovaných programov vhodných na numerické modelovanie a inverzných kódov umožňujúcich úplný popis vektora magnetického poľa študovaných štruktúr.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku
The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Oleksandra PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum fyzikálnych vlastností prachových častíc v atmosférach komét. Po prvýkrát sa uskutoční systematické vyhľadávanie rýchlych zmien farebného indexu a stupňa lineárnej polarizácie minimálne v 10 kométach, ktoré umožnia odhadnúť frekvenciu daného javu v kométach. Prevažná väčšina komét bola pozorovaná v obmedzenom počte období a/alebo s dlhými časovými intervalmi medzi týmito obdobiami. Ak však vezmeme do úvahy nedávne zistenie rýchlych variácií vlastností kometárneho prachu z rozptylu slnečného svetla, nie sú to reprezentatívne výsledky pozorovania. Výskum uskutočnený v rámci tohto projektu by mal pomôcť riešiť túto veľmi dôležitú otázku. Archívne, aj nami získané údaje o kométach budú analyzované z hľadiska rýchlosti zmien farebného indexu a/alebo stupňa lineárnej polarizácie v kometárnej kóme a chvoste. To by malo umožniť zistiť vzájomný vzťah medzi pozorovanými zmenami farby a polarizácie a mikrofyzikálnymi charakteristikami kometárneho prachu. Okrem toho sa bude skúmať možná korelácia rýchlych variácií farby a polarizácie s inými charakteristickými vlastnosťami komét, ako je ich orbitálny pohyb, chemické zloženie ľadov, tepelné emisie atď. Táto analýza zlepší naše chápanie mechanizmov príčin rýchlych zmien v kométach a tým sa kvalitatívne rozšíria naše vedomosti o krátkodobých procesoch sprevádzajúcich vývoj komét.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike
Generalized Incidence Geometries in Quantum Information and Astrophysics
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na hlbšie pochopenie úlohy (väčšinou konečných) incidenčných geometrií v oblasti kvantových informácií a astrofyziky. Postupne sa budeme zaoberať: projektívnymi okruhovými priamkami s neunimodulárnymi časťami a kvantovým previazaním/ nelokálnosťou; parapolárnymi priestormi symplektického ranku najmenej tri a s nimi súvisiacimi dôkazmi kvantovej kontextuality, založenými na pozorovateľných; výnimočnými Moufangovými polygónmi a metasymplektickými priestormi typu F_4 pre objasnenie zvláštnej úlohy najmenšieho poľa Galoisa v kvantových informáciách; Veldkampovými priestormi, ktoré vykazujú nesúvislé doplnky určitých geometrických hyperrovín a aspoň dva odlišné typy ovoidov, čo bude relevantné pre korešpondenciu čierna diera – qubit a kvantové kódovanie; a, nakoniec, štruktúrou geometrií, ktoré vykazujú viacnásobné priamky, aby sme zohľadnili jemnejšie rysy geometrického rozlíšenia medzi negatívnymi a pozitívnymi kvantovými kontextami.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023

Celkový počet projektov: 5