Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave

Dynamical versus generic relationship in the groups of small bodies in the Solar System

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.
Anotácia:Skúmaním materských telies meteorických rojov bol nájdený prípad dvoch materských telies, kométy 96P a asteroidu 196256, pohybujúcich sa na dráhach, ktoré librujú v takmer identickom fázovom priestore. Súčasné dráhy sú značne odlišné, ale periodicky sa stávajú takmer identickými a aj telesá sa vzájomne extrémne približujú. Keďže z fyzikálneho hľadiska sú obidve telesá rozdielne, príčina podobnosti fázových priestorov ich dráh je neznáma. Podobný problém však existuje aj v rodinách asteroidov, ktoré obsahujú aj taxonomicky odlišné členy. V projekte sa zameriame najmä na problém, či sa vyššie uvedená podobnosť môže objaviť, s pomerne vysokou pravdepodobnosťou, aj v dôsledku dynamického vývoja telies. Okrem toho budeme skúmať aj ďalšie aspekty dynamického vývoja malých telies v Slnečnej sústave.

Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd

Extrasolar planets: an extrem case of interacting binary stars

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Anotácia:Interagujúce dvojhviezdy (IB) pozostávajú z dvoch zložiek s často rozdielnymi hmotnosťami, polomermi a teplotami. Navzájom interagujú gravitačne a žiarením. Systém planéta-hviezda podlieha tomu istému typu interakcie a môže sa považovať za extrémny prípad IB. Budeme skúmať vzájomnú interakciu hviezd a exoplanét s využitím vlastných nástrojov, ktoré sme vyvinuli pôvodne na IB. Budeme modelovať tranzity exoplanét zahrnutím gravitačného stemnenia rotujúcej hviezdy, čo nám umožní určiť sklon medzi rotačnou osou hviezdy a orbitou planéty; určíme vlastnosti exoasteroidov obiehajúcich okolo niektorých hviezd /napr. bieleho trpaslíka WD1145/; budeme zisťovať a porovnávať vlastnosti a chovanie cirkumplanetárneho a cirkumstelárneho materiálu v okolí dvojhviezd a exoplanét. Na tento účel využijeme dáta z družíc KEPLER, TESS, CHEOPS ako aj naše vlastné spektroskopické a fotometrické pozorovania. Tento projekt je napojený na medzinárodné projekty DWARF a DAAD projekt RGB->EHB.

Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie

Physical and dynamical properties of Solar system small bodies as indicators of their origin and evolution

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Husárik Marek PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium fyzikálnych vlastností malých telies Slnečnej sústavy – reliktov, v ktorých je uchovaná hmota prvotnej hmloviny, a to s dôrazom na hľadanie korelácií ich dráhových charakteristík s cieľom identifikovať vlastnosti spojené s rôznymi oblasťami ich vzniku a vývoja. Poznanie fyzikálnych vlastností asteroidov a komét je dôležité aj z hľadiska hrozby ich stretu so Zemou. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je nutné: uskutočniť komplexné fotometrické, polarimetrické a spektroskopické pozorovania objektov rôznych dynamických skupín s cieľom získať ich fyzikálne parametre; skúmať možné dynamické vzťahy medzi rôznymi populáciami modelovaním ich dráhového vývoja; študovať vývoj prejavov a mechanizmov aktivity objektov v širokom priestorovom a časovom rozsahu; vypracovať nové a zdokonaliť existujúce teoretické modely na vysvetlenie fyzikálnych procesov v kométach, asteroidoch a interakcie meteoroidov so zemskou atmosférou. Riešenie projektu bude súčasťou viacerých medzinárodných kampaní pre vesmírne misie.

Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach

Multifrequency research of accreting white dwarfs in cataclysmic variables

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Proces akrécie (nabaľovania) hmoty v astrofyzikálnych systémoch patrí k najzákladnejším procesom vývoja hviezdnych sústav a galaxií v našom Vesmíre. Významnou mierou prispieva k celkovej produkcii svetla najmä v dvojhviezdnych sústavách obsahujúcich kompaktnú zložku so silným gravitačným poľom. V prípade, že touto zložkou je tzv. biely trpaslík (BT), ktorý prijíma hmotu od svojho darcu, hovoríme o kataklizmatických premenných hviezdach (KP). Dôsledkom akrécie hmoty na BT sú jeho náhle zvýšenia jasnosti (vzplanutia) na nepravideľných časových škálach s postupným návratom do pokojnej fázy. Podľa typu dvojhviezdy a tempa prenášanej hmoty pozorujeme vzplanutia klasických nov, trpasličích nov a vzplanutia typu Z And. Ústredným cieľom tohto projektu je výskum hviezdnych vzplanutí v KP. Konkrétne ciele dosiahneme metódou multifrekvenčného modelovania rozdelenia energie v spektre behom vzplanutí a modelovaním presnej viacfarebnej fotometrie a spektroskopických meraní skúmaných objektov.

Od interagujúcich hviezd k exoplanétam

From Interacting Binaries to Exoplanets

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Hviezdy a hviezdne sústavy sú hlavným výskumným smerom nášho ústavu po viac ako pol storočia. Cieľom tohto projektu je presunúť naše zameranie ku exoplanétam. De facto, hviezdy a exoplanetárne sústavy majú veľa spoločného. Sú zvyčajne študované podobnými metódami fotometrie a spektroskopie. Svetelné krivky tranzitov exoplanét sú analógiami zákrytov v dvojhviezdach a krivky radiálnych rýchlostí sa líšia len amplitúdami. Postupne sme vyvinuli infraštruktúru a nástroje na modelovanie zákrytových dvojhviezd. Teraz plánujeme stavať na týchto základoch a aplikovať ich na exoplanéty. Prechod od dvojhviezd ku exoplanétam bude trvať roky a počas tohto obdobia budeme skúmať interagujúce dvojhviezdy aj exoplanéty súčasne. Pokúsime sa posunúť súčasný stav problematiky na niekoľkých "frontoch" vrátane hľadania rozpadávajúcich sa exoplanét a exoasteroidov s únikom prachu, exoplanét okolo rýchlorotujúcich hviezd ale aj kataklyzmických hviezd v dôležitých štádiách vývoja. Ciele projektu budú dosiahnuté modelovaním pozorovaní skúmaných objektov vrátane viacfarebnej CCD fotometrie ako aj ešeletovej spektroskopie využitím pokročilých techník. Okrem pozorovaní získaných z miestnych prístrojov, budú využité aj vysokopresné dáta z družíc (napr. TESS, CHEOPS alebo Gaia) a veľkých pozemských ďalekohľadov.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - O. Shubina

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Dr. Shubina bude vykonávať výskumnú činnosť v Oddelení medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa bude zaoberať vývojom modelu neutrálnej atmosféry komét, ktorý je v súčasnosti veľmi preferovaný smer v kometárnej astronómii. Úzko s tým súvisí aj vytvorenie novej databázy, ktorá bude obsahovať informácie o produktivite prachu pre jednotlivé dynamické skupiny komét. Súčasťou jej práce bude spracovávanie fotometrických a spektroskopických pozorovaní komét na 1.3m a 0.61m ďalekohľadoch Astronomického ústavu SAV, v. v. i. V záujme získania väčšieho množstva dát potrebných na lepšiu interpretáciu výsledkov bude Dr. Shubina podávať aj žiadosti o pridelenie pozorovacieho času na svetových ďalekohľadoch. Dr. Shubina bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV. Okrem toho bude Dr. Shubina vykonávať vedeckú prácu zahrňujúcu publikovanie výsledkov v zahraničných impaktovaných časopisoch, prezentáciu výsledkov na medzinárodných konferenciách alebo workshopoch, seminároch a pod. Rovnako bude Dr. Shubina pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - V. Krushevska

-

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.7.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Dr. Krushevska bude vykonávať výskumnú činnosť v Stelárnom oddelení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa zapojí do štúdia fyzikálnych procesov v tesných dvojhviezdach, viacnásobných sústavách a exoplanétach. Okrem priameho výskumu, ktorým je spracovanie údajov, analýza výsledkov, aktívna účasť na seminároch a prezentácie vedeckých výsledkov na konferenciách, sa Dr. Krushevska plánuje zapojiť do vykonávania fotometrických a spektroskopických pozorovaní pomocou ďalekohľadov Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Dr. Krushevska bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV. Dr. Krushevska bude tiež pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

Štúdium dynamiky a magnetických vlastností štruktúr v slnečnej atmosfére spektroskopickými a spektro-polarimetrickými metódami

Investigation of the dynamic and magnetic properties of the structures in the solar atmosphere based on spectroscopic and spectro-polarimetric methods

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Slnečná atmosféra je dynamický objekt pozostávajúci z mnohých vzájomne interagujúcich štruktúr, ktoré sú časovo veľmi premenné a dominantne ovládané magnetickým poľom. Magnetické pole ovláda nielen tieto štruktúry, ale ovplyvňuje aj fyzikálne podmienky v heliosfére, kontroluje vesmírne počasie, a teda vplýva priamo na biosféru Zeme. Hlavným cieľom projektu je preto analýza fyzikálnych vlastností slnečných magnetických štruktúr. K splneniu tohto cieľa budú v rámci projektu použité pozorovania získané pomocou veľkých slnečných ďalekohľadov (napr. GREGOR, SST, GST, DKIST), ako aj prostredníctvom satelitov (napr. IRIS, SDO, PSP). Okrem toho budú využité aj údaje získané pomocou unikátnej infraštruktúry na Observatóriu Lomnický štít (CoMP-S, SCD). Principiálne nové výsledky prinesie analýza týchto experimentálnych dát pomocou špecializovaných programov vhodných na numerické modelovanie a inverzných kódov umožňujúcich úplný popis vektora magnetického poľa študovaných štruktúr.

Vzťah medzi farbou a polarizáciou v kométach: kľúče k pochopeniu mikrofyzikálnych vlastností kometárneho prachu a mechanizmov jeho úniku

The relationship between color and polarization in comets: clues to understanding microphysical properties of cometary dust and mechanisms of its ejection

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ivanova Oleksandra PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je výskum fyzikálnych vlastností prachových častíc v atmosférach komét. Po prvýkrát sa uskutoční systematické vyhľadávanie rýchlych zmien farebného indexu a stupňa lineárnej polarizácie minimálne v 10 kométach, ktoré umožnia odhadnúť frekvenciu daného javu v kométach. Prevažná väčšina komét bola pozorovaná v obmedzenom počte období a/alebo s dlhými časovými intervalmi medzi týmito obdobiami. Ak však vezmeme do úvahy nedávne zistenie rýchlych variácií vlastností kometárneho prachu z rozptylu slnečného svetla, nie sú to reprezentatívne výsledky pozorovania. Výskum uskutočnený v rámci tohto projektu by mal pomôcť riešiť túto veľmi dôležitú otázku. Archívne, aj nami získané údaje o kométach budú analyzované z hľadiska rýchlosti zmien farebného indexu a/alebo stupňa lineárnej polarizácie v kometárnej kóme a chvoste. To by malo umožniť zistiť vzájomný vzťah medzi pozorovanými zmenami farby a polarizácie a mikrofyzikálnymi charakteristikami kometárneho prachu. Okrem toho sa bude skúmať možná korelácia rýchlych variácií farby a polarizácie s inými charakteristickými vlastnosťami komét, ako je ich orbitálny pohyb, chemické zloženie ľadov, tepelné emisie atď. Táto analýza zlepší naše chápanie mechanizmov príčin rýchlych zmien v kométach a tým sa kvalitatívne rozšíria naše vedomosti o krátkodobých procesoch sprevádzajúcich vývoj komét.

Zovšeobecnené incidenčné geometrie v kvantovej informácii a astrofyzike

Generalized Incidence Geometries in Quantum Information and Astrophysics

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Saniga Metod DrSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na hlbšie pochopenie úlohy (väčšinou konečných) incidenčných geometrií v oblasti kvantových informácií a astrofyziky. Postupne sa budeme zaoberať: projektívnymi okruhovými priamkami s neunimodulárnymi časťami a kvantovým previazaním/ nelokálnosťou; parapolárnymi priestormi symplektického ranku najmenej tri a s nimi súvisiacimi dôkazmi kvantovej kontextuality, založenými na pozorovateľných; výnimočnými Moufangovými polygónmi a metasymplektickými priestormi typu F_4 pre objasnenie zvláštnej úlohy najmenšieho poľa Galoisa v kvantových informáciách; Veldkampovými priestormi, ktoré vykazujú nesúvislé doplnky určitých geometrických hyperrovín a aspoň dva odlišné typy ovoidov, čo bude relevantné pre korešpondenciu čierna diera – qubit a kvantové kódovanie; a, nakoniec, štruktúrou geometrií, ktoré vykazujú viacnásobné priamky, aby sme zohľadnili jemnejšie rysy geometrického rozlíšenia medzi negatívnymi a pozitívnymi kvantovými kontextami.

Celkový počet projektov: 10