Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Astronomický ústav SAV, v. v. i.

Dynamická verzus generická príbuznosť v skupinách malých telies v Slnečnej sústave

Dynamical versus generic relationship in the groups of small bodies in the Solar System

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Neslušan Luboš CSc.
Anotácia:Skúmaním materských telies meteorických rojov bol nájdený prípad dvoch materských telies, kométy 96P a asteroidu 196256, pohybujúcich sa na dráhach, ktoré librujú v takmer identickom fázovom priestore. Súčasné dráhy sú značne odlišné, ale periodicky sa stávajú takmer identickými a aj telesá sa vzájomne extrémne približujú. Keďže z fyzikálneho hľadiska sú obidve telesá rozdielne, príčina podobnosti fázových priestorov ich dráh je neznáma. Podobný problém však existuje aj v rodinách asteroidov, ktoré obsahujú aj taxonomicky odlišné členy. V projekte sa zameriame najmä na problém, či sa vyššie uvedená podobnosť môže objaviť, s pomerne vysokou pravdepodobnosťou, aj v dôsledku dynamického vývoja telies. Okrem toho budeme skúmať aj ďalšie aspekty dynamického vývoja malých telies v Slnečnej sústave.

Extrasolárne planéty: extrémny prípad interagujúcich dvojhviezd

Extrasolar planets: an extrem case of interacting binary stars

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Budaj Ján CSc.
Anotácia:Interagujúce dvojhviezdy (IB) pozostávajú z dvoch zložiek s často rozdielnymi hmotnosťami, polomermi a teplotami. Navzájom interagujú gravitačne a žiarením. Systém planéta-hviezda podlieha tomu istému typu interakcie a môže sa považovať za extrémny prípad IB. Budeme skúmať vzájomnú interakciu hviezd a exoplanét s využitím vlastných nástrojov, ktoré sme vyvinuli pôvodne na IB. Budeme modelovať tranzity exoplanét zahrnutím gravitačného stemnenia rotujúcej hviezdy, čo nám umožní určiť sklon medzi rotačnou osou hviezdy a orbitou planéty; určíme vlastnosti exoasteroidov obiehajúcich okolo niektorých hviezd /napr. bieleho trpaslíka WD1145/; budeme zisťovať a porovnávať vlastnosti a chovanie cirkumplanetárneho a cirkumstelárneho materiálu v okolí dvojhviezd a exoplanét. Na tento účel využijeme dáta z družíc KEPLER, TESS, CHEOPS ako aj naše vlastné spektroskopické a fotometrické pozorovania. Tento projekt je napojený na medzinárodné projekty DWARF a DAAD projekt RGB->EHB.

Fyzikálne a dynamické vlastnosti malých telies v Slnečnej sústave ako indikátory ich pôvodu a evolúcie

Physical and dynamical properties of Solar system small bodies as indicators of their origin and evolution

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Husárik Marek PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je štúdium fyzikálnych vlastností malých telies Slnečnej sústavy – reliktov, v ktorých je uchovaná hmota prvotnej hmloviny, a to s dôrazom na hľadanie korelácií ich dráhových charakteristík s cieľom identifikovať vlastnosti spojené s rôznymi oblasťami ich vzniku a vývoja. Poznanie fyzikálnych vlastností asteroidov a komét je dôležité aj z hľadiska hrozby ich stretu so Zemou. Pre dosiahnutie stanoveného cieľa je nutné: uskutočniť komplexné fotometrické, polarimetrické a spektroskopické pozorovania objektov rôznych dynamických skupín s cieľom získať ich fyzikálne parametre; skúmať možné dynamické vzťahy medzi rôznymi populáciami modelovaním ich dráhového vývoja; študovať vývoj prejavov a mechanizmov aktivity objektov v širokom priestorovom a časovom rozsahu; vypracovať nové a zdokonaliť existujúce teoretické modely na vysvetlenie fyzikálnych procesov v kométach, asteroidoch a interakcie meteoroidov so zemskou atmosférou. Riešenie projektu bude súčasťou viacerých medzinárodných kampaní pre vesmírne misie.

Multifrekvenčný výskum akreujúcich bielych trpaslíkov v kataklizmatických premenných hviezdach

Multifrequency research of accreting white dwarfs in cataclysmic variables

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Skopal Augustín DrSc.
Anotácia:Proces akrécie (nabaľovania) hmoty v astrofyzikálnych systémoch patrí k najzákladnejším procesom vývoja hviezdnych sústav a galaxií v našom Vesmíre. Významnou mierou prispieva k celkovej produkcii svetla najmä v dvojhviezdnych sústavách obsahujúcich kompaktnú zložku so silným gravitačným poľom. V prípade, že touto zložkou je tzv. biely trpaslík (BT), ktorý prijíma hmotu od svojho darcu, hovoríme o kataklizmatických premenných hviezdach (KP). Dôsledkom akrécie hmoty na BT sú jeho náhle zvýšenia jasnosti (vzplanutia) na nepravideľných časových škálach s postupným návratom do pokojnej fázy. Podľa typu dvojhviezdy a tempa prenášanej hmoty pozorujeme vzplanutia klasických nov, trpasličích nov a vzplanutia typu Z And. Ústredným cieľom tohto projektu je výskum hviezdnych vzplanutí v KP. Konkrétne ciele dosiahneme metódou multifrekvenčného modelovania rozdelenia energie v spektre behom vzplanutí a modelovaním presnej viacfarebnej fotometrie a spektroskopických meraní skúmaných objektov.

Od interagujúcich hviezd k exoplanétam

From Interacting Binaries to Exoplanets

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pribulla Theodor CSc.
Anotácia:Hviezdy a hviezdne sústavy sú hlavným výskumným smerom nášho ústavu po viac ako pol storočia. Cieľom tohto projektu je presunúť naše zameranie ku exoplanétam. De facto, hviezdy a exoplanetárne sústavy majú veľa spoločného. Sú zvyčajne študované podobnými metódami fotometrie a spektroskopie. Svetelné krivky tranzitov exoplanét sú analógiami zákrytov v dvojhviezdach a krivky radiálnych rýchlostí sa líšia len amplitúdami. Postupne sme vyvinuli infraštruktúru a nástroje na modelovanie zákrytových dvojhviezd. Teraz plánujeme stavať na týchto základoch a aplikovať ich na exoplanéty. Prechod od dvojhviezd ku exoplanétam bude trvať roky a počas tohto obdobia budeme skúmať interagujúce dvojhviezdy aj exoplanéty súčasne. Pokúsime sa posunúť súčasný stav problematiky na niekoľkých "frontoch" vrátane hľadania rozpadávajúcich sa exoplanét a exoasteroidov s únikom prachu, exoplanét okolo rýchlorotujúcich hviezd ale aj kataklyzmických hviezd v dôležitých štádiách vývoja. Ciele projektu budú dosiahnuté modelovaním pozorovaní skúmaných objektov vrátane viacfarebnej CCD fotometrie ako aj ešeletovej spektroskopie využitím pokročilých techník. Okrem pozorovaní získaných z miestnych prístrojov, budú využité aj vysokopresné dáta z družíc (napr. TESS, CHEOPS alebo Gaia) a veľkých pozemských ďalekohľadov.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - O. Shubina

-

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Dr. Shubina bude vykonávať výskumnú činnosť v Oddelení medziplanetárnej hmoty Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa bude zaoberať vývojom modelu neutrálnej atmosféry komét, ktorý je v súčasnosti veľmi preferovaný smer v kometárnej astronómii. Úzko s tým súvisí aj vytvorenie novej databázy, ktorá bude obsahovať informácie o produktivite prachu pre jednotlivé dynamické skupiny komét. Súčasťou jej práce bude spracovávanie fotometrických a spektroskopických pozorovaní komét na 1.3m a 0.61m ďalekohľadoch Astronomického ústavu SAV, v. v. i. V záujme získania väčšieho množstva dát potrebných na lepšiu interpretáciu výsledkov bude Dr. Shubina podávať aj žiadosti o pridelenie pozorovacieho času na svetových ďalekohľadoch. Dr. Shubina bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV. Okrem toho bude Dr. Shubina vykonávať vedeckú prácu zahrňujúcu publikovanie výsledkov v zahraničných impaktovaných časopisoch, prezentáciu výsledkov na medzinárodných konferenciách alebo workshopoch, seminároch a pod. Rovnako bude Dr. Shubina pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine - V. Krushevska

-

Doba trvania: 1.8.2022 - 31.7.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gömöry Peter PhD.
Anotácia:Dr. Krushevska bude vykonávať výskumnú činnosť v Stelárnom oddelení Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Konkrétne sa zapojí do štúdia fyzikálnych procesov v tesných dvojhviezdach, viacnásobných sústavách a exoplanétach. Okrem priameho výskumu, ktorým je spracovanie údajov, analýza výsledkov, aktívna účasť na seminároch a prezentácie vedeckých výsledkov na konferenciách, sa Dr. Krushevska plánuje zapojiť do vykonávania fotometrických a spektroskopických pozorovaní pomocou ďalekohľadov Astronomického ústavu SAV, v. v. i. Dr. Krushevska bude zapojená do už prebiehajúcich vedeckých projektov grantových agentúr VEGA a APVV. Dr. Krushevska bude tiež pôsobiť ako potenciálny vedúci študentských prác.

Celkový počet projektov: 7