Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Biomarkery neurozápalu u pacientov s Alzheimerovou chorobou

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Identifikácia a validácia nových cieľových molekúl za účelom vývoja nových liečiv na Alzheimerovu chorobu

Identification and validation of novel targets for Alzheimer’s diseases

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mgr. Smolek Tomáš PhD.

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Longitudinálne pozorovanie neurodegenerácie a korelátov relevantných ukazovateľov v Ach

Longitudinal Assessment of Neurodegeneration and the Correlates of Relevant Endpoints in AD

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Novák Petr PhD.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Molekulové dráhy indukované traumatickým poškodením mozgu: identifikácia nových biomarkerov a potenciálnych terapeutických cieľov pre neurodegeneráciu

Molecular pathways induced by traumatic brain injury: novel biomarkers and prediction of new therapeutic targets for neurodegeneration

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kulkarni Amod M.Sc., PhD.

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žilková Monika PhD.

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Šírenie patológie asociovanej s alfa-Synukleínom naprieč orgánmi gastrointestinálneho traktu v myšom modeli a pacientov s Parkinsonovou chorobou

Spread of alpha-Synuclein-associated pathology across gastrointestinal organs in a mouse model and patients with Parkinson's disease

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Králová Trančíková Alžbeta PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 15.10.2022 - 14.10.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Lykhota Olena Borysivna PhD.

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Štúdium mechanizmu transportu tau proteínu cez hematolikvorovú bariéru v neurodegeneratívnych ochoreniach

Study of tau transport across blood-cerebrospinal fluid barrier in neurodegenerative disorders

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Petra PhD.

Úloha senescencie v neurodegenerácii

The role of senescence in neurodegeneration

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2024
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žilková Monika PhD.

Celkový počet projektov: 22