Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Neuroimunologický ústav SAV, v. v. i.

Analýza psychoneuroimunologických parametrov zdravia vo vybraných skupinách slovenskej populácie

Analysis of Psychoneuroimmunological Parameters of Health in Specific Population Groups in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Celospoločenský dopad úrazov mozgu v Slovenskej Republike

Whole-of-societal Impact of Traumatic Brain Injuries in Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čente Martin PhD.

Dvojsečný meč plazminogénového systému: Od udržiavania homeostázy po COVID-19

The double-edged sword of the plasminogen system: From homeostasis maintenance to COVID-19

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Identifikácia nových biomarkerov a signálnych dráh po traumatickom poranení mozgu

Identification of novel biomarkers and signaling pathways after traumatic brain injury

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čente Martin PhD.

Interakcia mozgu a čreva v podmienkach neurodegenerácie Alzeheimerovho typu

Interaction of the brain and intestine in conditions of Alzeheimer's type neurodegeneration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Mgr. Smolek Tomáš PhD.

K agregácii náchylná konformácia proteínu tau rozpoznateľná špecifickými protilátkami

Aggregation prone conformation of protein tau targetable by specific antibodies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Cehlár Ondrej PhD.

Laktoferín a laktofericín ako prirodzené inhibítory plazmínu: Od určenia štruktúry po terapeutické aplikácie

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Longitudinálne monitorovanie adaptívnej imunity po infekcii SARS-CoV-2 a očkovaní: markery imunity

Longitudinal monitoring of adaptive immunity after SARS-CoV -2 infection and vaccination: markers of imunity

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Kontseková Eva DrSc.

Malé štruktúrované motívy ako regulátory patofyziológie prirodzene neusporiadaného tau proteínu

Small ordered motifs in regulation of pathophysiology of disordered protein tau

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Manažment rizík poranenia mozgu u hráčov kontaktných športov – diagnostika a prevencia neurodegenerácie

Management of Brain Injury Risks in Contact Sport Players - Diagnosis and Prevention of Neurodegeneration

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Navrhovanie nanoterapeutík proti Západonílskemu vírusu - Ako model v boji proti neuroinfekciám

Engineering the nano-therapeutics against West Nile virus- A model to contend neuroinfections

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Kulkarni Amod M.Sc., PhD.

Neuro-gliový multi-bunkový model pre šírenie tau patológie

Neuro-glia cell-based model for inter-neuronal spread of tau pathology

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žilková Monika PhD.

Nové terapeutické ciele pre liečbu traumatického poškodenia mozgu a ich validácia v animálnom modeli chronickej neurodegenerácie

New therapeutic targets for treatment of traumatic brain injury and their validation in animal model of chronic neurodegeneration

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Filipčík Peter CSc.

Nový pohľad na mechanizmus tauopatií: lipidy ako nástroj na kontrolu procesu neurodegenerácie a neurozápalu

Novel insights into Tauopathy mechanism: lipids as a tool to control neurodegeneration and neuroinflammation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Majerová Petra PhD.

Nový receptorom sprostredkovaný systém pre transport liečiv do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Hanes Jozef DrSc.

Receptorom sprostredkovaný transport liečiv cez hematoencefalickú bariéru do mozgu

Novel receptor-mediated delivery system for brain therapeutics

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 15.3.2023 - 14.3.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: doc. Hryntsová Natalia Borisovna PhD.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených vojnovým konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 15.10.2022 - 14.10.2025
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Lykhota Olena Borysivna PhD.

Štúdium mechanizmu pohybu tau proteínu v CNS

Mechanism of tau protein movement through and out of the brain

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Kováč Andrej PhD.

Úloha senescencie v neuurodegenerácii: od molekulárnych mechanizmov po inovatívne stratégie v liečbe

The role of senescence in neurodegeneration: from the molecular connection to the application and novel treatment strategies

Doba trvania: 1.10.2021 - 30.9.2024
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. RNDr. Fričová Dominika PhD.

Určenie úlohy dopamínu a neurogenézy v dospelosti pre naučené správanie spevavcov pomocou optogenetickej manipulácie

Examining the role of dopamine and adult neurogenesis in learned behavior of songbirds using optogenetic manipulation

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Mgr. Hromádka Tomáš PhD.

Vplyv celkovej anestézie na dynamiku zmien markerov mozgového poškodenia pri operáciách kraniosynostóz v dojčenskom veku

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MUDr. Parrák Vojtech

Vplyv gliových buniek na šírenie tau patológie v neuro-gliovom bunkovom modeli pre Alzheimerovu chorobu

The effect of glial cells on tau spreading in neuro-glia cell-based model for Alzheimer’s disease

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Žilková Monika PhD.

Vplyv špecifickej štruktúry filamentov tau proteínu na indukciu periférnych biomarkerov pre diagnostiku chronickej traumatickej encefalopátie a ďalších tauopátií

Specific structure of tau protein filaments as triggers of diagnostic peripheral biomarkers for diagnostic of chronic traumatic encephalopathy and other tauopathies

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škrabana Rostislav PhD.

Celkový počet projektov: 24