Facebook Instagram Twitter RSS Feed Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov
Matematický ústav SAV, v. v. i.
Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov
Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Fečkan Michal DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pócs Jozef PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Drevený píšťalový fond historických organových pozitívov na Slovensku
Wooden pipe configuration of historic organ positives in Slovakia
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Haluška Ján CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia
Graph invariants, symmetries and labellings
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Konvergencia blokových algoritmov pre kanonické dekompozície matíc
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Okša Gabriel CSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2022
Matematické modely neklasických javov a neurčitosti
Mathematical models of non-classical events and uncertainty
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou
Models and algorithms for computing with incomplete information
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrev Stefan PhD.
Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Nové trendy v teórii agregovania a ich aplikácie
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea PhD.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov
Ontological representation for security of information systems
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Popisná a výpočtová zložitosť formálnych jazykov
Descriptive and Computational Complexity of Formal Languages
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.
Doba trvania: 1.1.2019 - 31.12.2022
Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti
Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, EMV-algebry, wEMV-algebry, reziduované zväzy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombináciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní
Probability Distributions and their Applications in Modeling and Testing
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mačutek Ján PhD.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Topologické štruktúry a priestory funkcií
Topological structures and spaces of functions
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.
Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Topologické štruktúry na priestoroch funkcií
-
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.
Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike
Exceptional structures in discrete mathematics
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.
Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Vývoj inovatívnych metód pre primárnu metrológiu momentu sily aplikáciou silových účinkov konvenčnej etalonáže
Development of innovative methods for primary metrology torque forces by force effects of the conventional standards
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.
Anotácia:Krútiaci moment je jedným z hlavných ukazovateľom pri testovaní, resp. skúšaní širokého spektra rotujúcich strojov a zariadení. Meranie v danej oblasti za posledné desaťročia vykazuje rastúci trend týkajúci sa kvantity ako aj požiadaviek na kvalitu. K tomuto faktoru prispieva aj nárast automobilového priemyslu na Slovensku. S meraním momentu sily neodmysliteľne súvisí aj metrologická nadväznosť a rozvoj priemyselnej, ako aj sekundárnej metrológie. V súčasnosti ale SR nedisponuje laboratóriom, ktoré by svojim technickým vybavením a metrologickou kvalitou reprezentovalo najvyššiu úroveň, primárnu metrológiu. Kalibračné laboratória momentu sily v SR sú nútené hľadať zdroje metrologickej nadväznosti v zahraničí. Zámerom projektu je teda položiť základy primárnej metrológie momentu sily.
Doba trvania: 1.7.2019 - 30.6.2022

Celkový počet projektov: 16