Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Algebrické a topologické aspekty agregačných funkcií

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pócs Jozef PhD.

Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nanomierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Grafové invarianty, symetrie a ohodnotenia

Graph invariants, symmetries and labellings

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

Chromatické problémy a polynómy

Chromatic Problems and Polynomials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kochol Martin PhD., DSc.
Anotácia:kombinatorickej optimalizácie a informatiky. Tieto problémy sú dôležité za účelom poznania štruktúry grafov ako aj zložitosti diskrétnych algoritmov. Pri ich štúdiu sa používajú metódy cyklov v grafoch, lineárnej algebry, grúp, topológie, optimalizačné metódy ako aj iné techniky. Nikde nulové toky predstavujú duálny koncept k farbeniu grafov. Počty nikde nulových tokov a farbení v grafoch sa určujú tokovými a chromatickými polynómami, ktorých zovšeobecnením sú Tuttové polynómy. Cieťom projektu je študovať rôzne problémy súvisiace s farbením grafov. Plánujeme študovať interpretácie Tuttových polynómov a vzťahy medzi nimi. Plánujeme zaviesť a študovať polynómy určujúce počty nehomogénnych variantov tokov a plánujeme sa zaoberať farbením hypergrafov.

Klasifikácia ansámblami z neurónových sietí

Classification using ensembles of neural networks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Šuch Ondrej PhD., M.Sc.

Kvalitatívne vlastnosti a bifurkácie diferenciálnych rovníc a dynamických systémov

Qualitative properties and bifurcations of differential equations and dynamical system

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Fečkan Michal DrSc.

Matematické modely neklasických javov a neurčitosti

Mathematical models of non-classical events and uncertainty

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.

Modely a algoritmy pre výpočty s neúplnou informáciou

Models and algorithms for computing with incomplete information

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dobrev Stefan PhD.

Ontologická reprezentácia pre bezpečnosť informačných systémov

Ontological representation for security of information systems

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.

Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measument and metrology

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, EMV-algebry, wEMV-algebry, reziduované zväzy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombináciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.

Rozdelenia pravdepodobnosti a ich aplikácie v modelovaní a testovaní

Probability Distributions and their Applications in Modeling and Testing

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Mačutek Ján PhD.

Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Výnimočné štruktúry v diskrétnej matematike

Exceptional structures in discrete mathematics

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Nedela Roman DrSc.

Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov

Research the possibility of digital transformation of continuous transport systems

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Využitie konceptu digitálneho dvojčaťa v manažmente zdravotného stavu rizikových skupín tehotných žien

-

Doba trvania: 1.6.2022 - 31.12.2023
Program: Vnútroústavné
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Nemoga Karol CSc.
Anotácia:Ciele projektu: • Vytvorenie modelov poskytovania zdravotnej starostlivosti založené na telemedicíne pre rizikové skupiny tehotných žien. • Predikčné modely vzniku zdravotných komplikácií u tehotných žien s GDM (MÚ SAV). • Vytvorenie odporúčaní pre tvorbu štandardov v oblasti diagnostických, terapeutických a ošetrovateľských postupov pre manažment rizikovej skupiny tehotných žien založených na telemedicíne. Zameranie projektu: - Zvýšenie kvality a dostupnosti zdravotnej starostlivosti pre tehotné ženy s gestačným diabetes mellitus (GDM). - Využitie inovatívnych („smart“) zdravotníckych technológií.

Celkový počet projektov: 17