Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Matematický ústav SAV, v. v. i.

Automaty a formálne jazyky: popisná a výpočtová zložitosť

Automatons and formal languages: descriptional and computational complexity

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jirásková Galina CSc.

Efektívne Jacobiho algoritmy pre EVD/SVD rozklady matíc a ich numerické vlastnosti

Effective Jacobi algorithms for EVD/SVD matrix decompositions and their numerical properties

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Okša Gabriel CSc.

Efektívne výpočtové metódy pre charakterizáciu materiálov v nanomierke

Efficient computation methods for nanoscale material characterization

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Chromatické problémy a polynómy

Chromatic Problems and Polynomials

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kochol Martin PhD., DSc.
Anotácia:kombinatorickej optimalizácie a informatiky. Tieto problémy sú dôležité za účelom poznania štruktúry grafov ako aj zložitosti diskrétnych algoritmov. Pri ich štúdiu sa používajú metódy cyklov v grafoch, lineárnej algebry, grúp, topológie, optimalizačné metódy ako aj iné techniky. Nikde nulové toky predstavujú duálny koncept k farbeniu grafov. Počty nikde nulových tokov a farbení v grafoch sa určujú tokovými a chromatickými polynómami, ktorých zovšeobecnením sú Tuttové polynómy. Cieťom projektu je študovať rôzne problémy súvisiace s farbením grafov. Plánujeme študovať interpretácie Tuttových polynómov a vzťahy medzi nimi. Plánujeme zaviesť a študovať polynómy určujúce počty nehomogénnych variantov tokov a plánujeme sa zaoberať farbením hypergrafov.

Klasifikácia ansámblami z neurónových sietí

Classification using ensembles of neural networks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Šuch Ondrej PhD., M.Sc.

Navrhovanie kvantových štruktúr vyššieho rádu

Designing quantum higher order structures

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jenčová Anna DrSc.

Pokročilé matematické a štatistické metódy pre meranie a metrológiu

Advanced mathematical and statistical methods for measument and metrology

Doba trvania: 1.7.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Pokročilé prístupy k agregácii dát a ich aplikácie

Advanced approaches to data aggregation and applications

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zemánková Andrea DrSc.
Anotácia:Projekt je venovaný základnému výskumu v oblasti agregačnej teórie a aplikáciám agregačných funkcií v rôznych odvetviach. Našim cieľom je najmä štúdium konštrukčných metód a vlastností agregácie na štruktúrach, ktoré zovšeobecňujú reálne intervaly, ako sú napríklad ohraničené zväzy a posety. V prípade dát bez prirodzenej relácie usporiadania budeme skúmať agregačné funkcie založené na ternárnej relácii medziľahlosti. Plánujeme tiež hlboké štúdium agregácie štruktúr, ako sú napríklad poradia, či reťazce. Kvôli požiadavkám z aplikovaných oblastí plánujeme zaviesť a študovať viacero nových modifikácií štandardnej monotónnosti, ako aj ďalších vlastností, a následne skúmať zodpovedajúce typy agregačných funkcií. Budeme tiež pokračovať v rozvoji nedávnych výsledkov z oblasti kopúl, integrálov a z ďalších oblastí. V spolupráci s našimi zahraničnými partnermi plánujeme pracovať na aplikáciách našich výsledkov v oblasti spracovania obrazu, v rozhodovacích problémoch, v štatistickom modelovaní a v ďalších oblastiach.

Pravdepodobnostné, algebrické a kvantovo-mechanické metódy určovania neurčitosti

Probabilistic, Algebraic and Quantum Mechanical Methods of Uncertainty Determination

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Dvurečenskij Anatolij DrSc.
Anotácia:Použitím najmodernejších metód kvantových štruktúr budeme študovať matematické základy kvantovej mechaniky a neurčitosti. Prehĺbime naše poznatky o parciálnych a totálnych algebrách ako sú efektové algebry, MV-algebry, synaptické algebry, ortomodulárne zväzy, BL-algebry, EMV-algebry, wEMV-algebry, reziduované zväzy a ich nekomutatívne zovšeobecnenia a stavy na nich v súvislosti s čiastočne usporiadanými grupami. Kategoriálne postupy ozrejmia špecifické vlastnosti kvantových štruktúr. Pomocou agregačných metód sa budeme snažiť o kombináciu vybraných hodnôt merania do jednej agregačnej funkcie. Neurčitosť obsiahnutá v kvantových meraniach sa bude analyzovať z pohľadu stavov a kvantových kanálov so zameraním na aplikácie v kvantovej mechanike, kvantovej teórii informácie a popise mier nekompatibility.

Teória čísel a jej aplikácie

Number theory and its applications

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Strauch Oto DrSc.

Topologické štruktúry a priestory funkcií

Topological structures and spaces of functions

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Topologické štruktúry na priestoroch funkcií

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Holá Ľubica DrSc.

Viachodnotové modely neurčitosti

Multivalued models of uncertainty

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čunderlíková Katarína PhD.

Vplyv materiálov na akustické vlastnosti historických jendomanuálových orgánov na území Slovenska

Influence of materials on acoustic properties of historical single-manual pipe organs in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Haluška Ján CSc.

Výskum možnosti digitálnej transformácie kontinuálnych dopravných systémov

Research the possibility of digital transformation of continuous transport systems

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Wimmer Gejza DrSc.

Celkový počet projektov: 15