Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV, v. v. i.

Antecedenty medziskupinovej solidarity v kontexte spoločenských kríz: zmiešaný výskumný prístup

Antecedents of intergroup solidarity in the context of societal crises: a mixed method approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lášticová Barbara PhD.
Anotácia:Spoločenské krízy môžu viesť k prejavom solidarity, ale aj prehĺbiť rozdiely medzi zvýhodnenými a znevýhodnenými skupinami a zhoršiť medziskupinové  vzťahy v dôsledku zvýšenia medziskupinovej hrozby. Cieľom projektu je preskúmať čo facilituje a čo inhibuje solidaritu v prospech rôznych spoločenských skupín. Kým medziskupinový kontakt môže viesť k zvýšeniu solidarity v prospech znevýhodnených skup n a inšpirovať zvýhodnené  skupiny k tomu, aby konali ako ich “spojenci v prospech sociálnej zmeny”, medziskupinová  harmónia vyplývajúca z pozitívneho kontaktu môže inhibovať kolektívnu akciu u znevýhodnených skupín. Na druhej strane, ospravedlňovanie systému môže tak u zvýhodnených ako aj u znevýhodnených skupín inhibovať participáciu na kolektívnej akcii spochybňujúcej systém. Projekt vychádza zo SIMCA modelu kolektívnej akcie, Teórie medziskupinového kontaktu a Teórie ospravedlňovania systému. Prostredníctvom zmiešaného výskumného prístupu preskáma antecedenty a prejavy solidarity voči Rómom a imigrantom

Jazykovo-kognitívne dopady sociálno-ekonomických, kultúrnych a vzdelávacích podmienok v predškolskom veku na vývin čitateľskej gramotnosti v primárnom vzdelávaní

Language and cognitive impacts of socio-economic, cultural and educational conditions in preschool age on the development of literacy in primary education

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Urban Kamila PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je sledovanie dlhodobých efektov novej koncepcie predprimárneho jazykového vzdelávania na vývin viacerých indikátorov jazykových schopností. V centre pozornosti budú jazykovo-kognitívne prekurzory úspešného vývinu čitateľskej gramotnosti v interakcii s nonkognitívnymi faktormi, sledované v kontinuite od predškolského po mladší školský vek so špecifickým zameraním na viaceré charakteristiky a parametre kvality intervencie v prostredí rodiny a materskej školy. Tie budú v projekte reprezentované úrovňou implementácie Štátneho vzdelávacieho programu, socio-ekonomickým statusom rodiny, modelovaním kognitívne, metakognitívne a nonkognitívne stimulujúceho on-line prostredia adaptáciou existujúcich modulov. Metodologicky sa v projekte uplatnia komparácie špecifických výskumných vzoriek s viacerými referenčnými skupinami sledovanými v r. 2016-2019. Skúmanie dlhodobých efektov socioekonomického statusu rodiny bude doplnené o sekundárne analýzy relevantných dát z projektov PIRLS a PISA.

Moc, kontrola a zraniteľnosť v intímnych vzťahoch - digitálne technológie a starostlivosť

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šudila Žilinská Miroslava
Anotácia:Kľúčovým cieľom projektu je prostredníctvom výskumu využívania digitálnych technológií preskúmať dynamiku vzťahov medzi mocou/kontrolou/zraniteľnosťou a starostlivosťou. Tejto téme sa bude venovať v oblasti intímnych partnerských vzťahov. Teoretické východiská projektu kombinujú feministickú etiku starostlivosti s poznatkami digitálnej antropológie a štúdiami vedy a technológií (STS). Projekt má exploratívny charakter a kombinuje kvantitatívne a kvalitatívne výskumné metódy: omnibusový výskum, fokusové skupiny s expertmi a expertkami z oblasti informačných technológií a pomáhajúcich profesií a hĺbkové rozhovory s ľuďmi žijúcimi v intímnych partnerských vzťahoch. Vo výskume pre nás bude dôležité tak zaznamenávanie konkrétnych praktík, ako aj ich interpretovanie. Zameriame sa na to, kedy – v akých vzťahoch a situáciách – sú digitálne technológie interpretované ako prejavy starostlivosti a nástroje ochrany, a kedy sú interpretované ako zasahovanie do autonómie jednotlivca a nástroje kontroly a prejavy násilia.

Rodinné konštelácie s biologickými a nie biologickými deťmi

Family constellations involving biological and non-biological children

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Popper Miroslav CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie „zmiešaných“ rodinných konštelácií skladajúcich sa z biologicky a nebiologicky príbuzných rodinných príslušníkov. Jeho intenciou je zaoberať sa rodičovstvami pozostávajúcimi z viac ako dvoch rodičov, čo znamená, že na počatí detí sa podieľala aj ďalšia osoba alebo osoby. Môže ísť o predchádzajúceho partnera, donora vajíčka či spermií, surogátnu matku alebo iných biologických rodičov v prípade náhradnej rodinnej starostlivosti o deti. Jeho cieľom je preskúmať súvislosti medzi komplexnými rodinnými konšteláciami (patchwork families) a kvalitou života detí aj ich rodičov a zároveň aj dôvody, motívy, procesy, kontexty a dôsledky uzatvorenia opakovaných partnerstiev a manželstiev alebo počatia dieťaťa pomocou ďalšej osoby.

Stratégie efektívneho čitateľského správania a ich skúmanie v kľúčových etapách vývinu gramotnosti

Effective reading behavior strategies studied at key stages of literacy development

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Zápotočná Oľga CSc.
Anotácia:Projekt reaguje na aktuálne trendy výskumu gramotnosti v súčasnej informačnej spoločnosti. Tie sa vyznačujú hľadaním nových komplexnejších modelov čitateľského správania v meniacom sa informačnom a mediálnom prostredí. V metodológii výskumov zameraných na skúmanie nových foriem čítania sa kladie dôraz na transdisciplinárnu spoluprácu, kombináciu overených metód s novými podstatne citlivejšími nástrojmi, pri súčasnom reflektovaní doterajšieho poznania, rozvíjaného na pôde psychologických, pedagogických, knižničných a informačných vied. Interdisciplinárny tím riešiteľov predkladaného projektu má snahu ukázať a empirickými dátami dokumentovať, že napriek narastajúcim požiadavkám a rozširujúcim sa kognitívnym nárokom na čítanie v prostredí IKT, zostáva podstata a väčšina kvalitatívnych parametrov čítania zachovaná. Ako taká je závislá od faktorov jazykovo a literárne podnetného prostredia v raných štádiách ontogenézy. Podnetnosť prostredia bude reprezentovaná úrovňou realizácie novej koncepcie jazykového vzdelávania (Zápotočná, Petrová, ŠVP, 2016) vo vybraných materských školách. Dlhodobé efekty programu sa budú sledovať na úrovni viacerých jazykovokognitívnych a metakognitívnych ukazovateľov ranej gramotnosti detí predškolského veku, a to tak v konfrontácii s referenčnými skupinami detí sledovaných v r. 2016-2019, ako aj v longitudinálnej perspektíve (2021-2022). Ich prediktívna validita vo vzťahu k porozumeniu textu, stratégiám čítania a informačného správania sa bude sledovať na identickej vzorke detí v školskom vzdelávaní. Metóda sledovania očných pohybov bude slúžiť na sledovanie bezprostredných efektov rôznych foriem literárnej komunikácie na kvalitu a intenzitu recepcie v predškolskom veku. Umožní presnejšiu diagnostiky sledovaných čitateľských výkonov v ďalších štádiách čitateľského vývinu, čitateľského a informačného správania v rozličných informačných prostrediach, s perspektívou ich využitia v oblasti intervencie do informačného správania v prostredí IKT.

Učenie sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku: úloha typov vzťahu a kognitívnej rigidity

Learning from intimate relationships among young adults in Slovakia: the role of relationship types and cognitive rigidity

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kallová Nikola PhD.
Anotácia:Projekt má longitudinálnym zmiešaným dizajnom zachytiť zmeny v reportovanom učení sa z intímnych vzťahov u mladých dospelých na Slovensku aj úlohu, ktorú v tom zohrávajú typy vzťahov i zmeny v nich, kognitívna rigidita a kultúrne modely. Fenomén učenia sa z intímnych vzťahov (UIV), teda zmien v myslení a správaní sprostredkovaných vzťahovou skúsenosťou, facilituje zvýšenú vzťahovú kvalitu aj vzťahový vývin. Predstavuje tak aplikačný potenciál pre edukačnú aj klinickú prax. Viaceré oblasti tohto fenoménu sú však zatiaľ nezmapované. Predkladaný projekt nadväzuje na projekt APVV 18-0303 (2019-2023) zameraný na tému intímnych vzťahov a kvalitu života v adolescencii a mladej dospelosti, ktorého výsledkom sú aj kvalitatívne exploratívne štúdie o UIV, identifikujúce jeho tri kľúčové aspekty (identita, vzťahové zručnosti, vzťahové rozhodovanie). Tieto zistenia majú byť v projekte využité pri vyvíjaní a validizácii nástroja na meranie UIV, ktorý vo vedeckom diskurze chýba, a na zaplnenie ďalších medzier vo výskume.

Úloha nových médií vo zvyšovaní kvality života, reziliencie a vzdelania u detí, mládeže a mladých dospelých v závislosti od ne/prítomnosti postihnutia, etnickej príslušnosti a socioekonomického statusu

The role of new media in supporting higher quality of life, resilience and education levels in children, youth and young adults depending on (non) existence of a disability, their ethnicity and socioeconomic status

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Petrjánošová Magda PhD.
Anotácia:Efektívne využívanie potenciálu nových médií môže v dnešnej dobe prinášať benefity vo vyššej kvalite života, reziliencii, sebavedomí, a v lepšom prístupe k informáciám a ku vzdelaniu. Aj najnovšie výskumy však naznačujú pretrvávajúce digitálne nerovnosti (tzv. digital divide), čo sa týka socioekonomického statusu, genderu a dosiahnutého vzdelania, a to aj u najmladšej generácie (do 25 rokov). Automaticky predpokladané dištančné vzdelávanie počas korona krízy z roku 2020 jasne ukázalo obrovské nerovnosti, ale v skutočnosti o situácii na Slovensku v súčasnosti nie je dosť spoľahlivých konkrétnych informácií, hlavne o špecifických podskupinách mládeže. V projekte sa preto zameriavame na deti, mládež a mladých dospelých 1) z etnických minorít, 2) s postihnutiami, alebo 3) z rodín s nízkym socioekonomickým statusom, vo veku 10-25 rokov. Cieľom projektu je zmapovať možnosti, mieru, spôsoby, reálne benefity a bariéry používania nových médií u týchto potenciálne vulnerabilných skupín mladých ľudí.

Celkový počet projektov: 7