Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum vied o umení SAV, v. v. i.

Farské kostoly v stredoveku: Vznik - Formy - Funkcie

Parish Churches in the Middle Ages: Origins - Forms - Functions

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Pomfyová Bibiana PhD.
Anotácia:Farnosti patria k cirkevným inštitúciám s najdlhšou tradíciou. Farské kostoly patrili a na mnohých miestach i dnes patria k najdôležitejším architektonickým objektom, v ktorých a okolo ktorých sa odvíja život danej komunity. Cieľom predloženého projektu je kultúrnohistorická analýza farských kostolov na Slovensku v období stredoveku, keď na našom území vzniklo okolo 700 farností. Mnohé z nich dodnes stoja a viaceré sa radia k našim najvýznamnejším pamiatkam. Predmetom interdisciplinárnej analýzy bude architektúra farských kostolov v jej sociálnych a funkčných konceptoch. Výsledky projektu budú zhodnotené v súpise stredovekých kostolov na Slovensku, ako aj v záverečnej vedeckej monografii.

Kontexty slovenského a českého výtvarného umenia v druhej polovici 20. storočia na príklade vybraných neoavantgardných tendencií

The Contexts of Slovak and Czech Visual Art in the Latter of the 20th Century Illustrated by Selected Neo-avant-garde Tendenciesd

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bartošová Zuzana Ph.D.
Anotácia:Grant sa kriticky sústredí na zaužívanú podobu obdobia druhej polovice 20. storočia slovenských a českých dejín výtvarného umenia. Hlbší výskum s pozornosťou voči menej známym autorským programom a s pomocou klasických metodologických postupov sa pokúsi o inovatívnu interpretáciu danej problematiky, v ktorej bude dôležitý kontext datovania a zverejnenia konkrétnych umeleckých diel s prihliadnutím na rozdielne špecifiká kultúrno-spoločenskej situácie v každej časti republiky. Vyjasní najmä prínos jednotlivých osobností alternatívnej, resp. neoficiálnej výtvarnej scény, ktorá sa počas tzv. normalizácie sformovala rovnako na Slovensku ako v Čechách. Na ňu sa v posledných rokoch sústreďuje pozornosť nielen domácich, ale i zahraničných bádateľov, pričom mnohé súvislosti ostávajú skryté, čím sa často vytvára falošný obraz našej nedávnej minulosti, ktorý marginalizuje niektorých konkétnych autorov s výnimkou tých, ktorých akceptovali medzinárodná scéna a trh.

Orient vo výtvarnom umení Slovenska

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Herucová Marta Ph.D.

Podoby slovenskej audiovizuálnej tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu

Slovak Audiovisual Production in Contexts of the Late Socialism and Postsocialism

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Dudková Jana PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na základný výskum audiovizuálnej – najmä televíznej a kinematografickej – tvorby v súvislostiach neskorého socializmu a postsocializmu. Jeho riešitelia sa sústredia najmä na hľadanie a definovanie kontinuít a diskontinuít medzi uvedenými obdobiami v oblasti tém, štylistických postupov, produkčných a distribučných vzťahov, a to v domácich ako aj medzinárodných súvislostiach. Takéto zameranie projektu zároveň otvorí dvere k hľadaniu súvislostí so súčasnou tvorbou a jej premenami.

Profilové osobnosti slovenského činoherného a operného divadla

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. art. Mišovic Karol PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na výskum tvorby reprezentatívnej vzorky osobností slovenského profesionálneho činoherného a operného divadla, ktorých najaktívnejšie výkony spadajú do obdobia od päťdesiatych rokov do konca 20. storočia. Koncentruje sa na tvorcov/tvorkyne a interpretov/interpretky, ktorí/ktoré patria k významným predstaviteľom a predstaviteľkám svojich generácií, no ich pôsobenie doposiaľ nebolo teatrologicky reflektované, prípadne bolo preskúmané len parciálne.

Temporality ikonológie

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PhDr. Gerát Ivan PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je mapovanie a analýza rôznych časových modalít ikonológie v jej ideových, tematických a historicko-spoločenských kontextoch, ako aj s ohľadom na jej perspektívy ako bádateľskej metódy, rozvíjanej v živom vzťahu k súčasným vývinovým tendenciám obraznosti, obrazovej kultúry a výtvarného umenia. Prierezové metodologické štúdie sa primárne zamerajú na nasledujúce problémy: 1, historický čas a historická pamäť vo vzťahu k interpretácií obrazovej kultúry (historické zlomy, minulé budúcnosti); 2, prežívaný čas v tvorivej skúsenosti umelcov aj recipientov obrazu (procesuálnosť tvorby, čas a každodennosť, organizácia času diváka, výnimočné situácie a výnimočné momenty); 3, reprezentácia času v obrazovom rozprávaní (na úrovni obrazovej témy a historického konštruktu); 4, anachronizmy v dejinách obrazov a ich interpretácií; 5, ideologické horizonty ikonologických štúdií a ich historická premenlivosť (vrátane sebareflexie vlastnej názorovej pozície).

Tvorba a kritika hodnôt v súčasnom umení (výtvarné umenie, divadlo, film)

Creation and Crique of Values in Contemporary Arts (Visual Arts, Theater, Film)

Doba trvania: 1.7.2020 - 24.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Grúň Daniel PhD.
Anotácia:Tvorba hodnôt v súčasnom umení súvisí s hľadaním východísk z kultúrnej a spoločenskej krízy, navrhovaním alternatívnych riešení a testovaním ich možností. Projekt nadväzuje na aktuálne umenovedné skúmania v oblasti silových polí obrazov. Zaoberá sa otázkou, aké sily ovplyvňujú a formujú obraznosť, cez aké mediálne prostriedky a do akých podôb sa táto obraznosť materializuje v príbuzných umeleckých kategóriách - v súčasnom výtvarnom umení, súčasnom divadle a súčasnom filme. Vychádzajúc z kritického prehodnocovania aktuálnych umenovedných metodológií, projekt zameriavame na skúmania obraznosti v súčasnom umení. Analyzované procesy prebiehajú vo vzťahu k technologickému progresu, distribúcii poznania, a s tým spojenou relativizáciou konsenzuálnych dohovorov vo formáciách nadčasových právd. Projekt má ambíciu v súčasnom umení pomenovať, definovať a bližšie skúmať systémy hodnôt v slobodnej spoločnosti v súvislosti s podmienkami neoliberálneho kapitalizmu. Budeme hľadať odpovede na otázky, aké umenie v epoche vlády trhových mechanizmov môže byť kritické, ako umenie narúša, prípadne obnovuje tradičné alebo inak etablované hodnoty vo vzťahu k zodpovednosti jednotlivca voči spoločnosti a svetu, kultúre a dejinám. Čo alebo kto je arbitrom týchto hodnôt a ako sa hodnoty tvorené súčasným umením vzťahujú k témam dnešného sveta (migrácia, klimatická zmena, etika pravdy)? Umenovedné disciplíny sa v posledných troch desaťročiach vyrovnávali s diskontinuitami vývoja umenia ideologicky rozdeleného sveta na bývalý Západ a bývalý Východ, ako aj s dekolonizáciou vlastnej kultúrnej sféry. Z tohto dôvodu patrí k prioritám projektu skúmať slovenské súčasné umenie v medzinárodnom kontexte a porovnávať tie umelecké praktiky, ktoré po roku 1989 zaujímajú aktívne pozície vo vzťahu k reflexii kontroverzných dejinných udalostí a vzťahujú sa k určujúcim témam kolektívnej existencie.

Vizuálne pramene k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí

Visual Sources on the History of the Kingdom of Hungary in the 16th Century

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kucharská Veronika PhD.
Anotácia:Zámerom predkladaného projektu je výskum vizuálnych prameňov viažúcich sa k dejinám Uhorského kráľovstva v 16. storočí. Projekt sa sústredí na pramene k významným udalostiam našich dejín v tomto období, ktoré môžeme z viacerých hľadísk označiť ako prelomové: rok 1526 s bitkou pri Moháči, označovaný ako koniec stredoveku a začiatok novoveku, boj o uhorskú kráľovskú korunu medzi dvoma uhorskými kráľmi, či dobývanie a obsadzovanie stredoeurópskeho priestoru Osmanmi. Na tieto a ďalšie dôležité historické udalosti projekt nazrie nielen skrz vizuálnu produkciu umelcov (stredo)európskeho priestoru, ale aj pohľadom vtedajšieho nepriateľa Uhorského kráľovstva skrz súbory osmanských miniatúr. Zaužívané pohľady na známe udalosti tak môžu byť vďaka zvolenému prístupu a metodológii vizuálnej histórie osvetlené z viacerých strán, čím ponúknu rozšírenie a aktualizáciu interpretačných možností. Projekt má v úmysle podať komplexnejší a plastickejší historicko-kultúrny pohľad na toto obdobie vo forme vedeckej monografie.

Celkový počet projektov: 8