Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum pre využitie pokročilých materiálov SAV, v. v. i.

Bezanódové tuholátkové lítiové batérie

Zero-excess solid-state lithium batteries

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.12.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu ZERO je vyvinúť optimálne zliatinotvorné medzivrstvy a nabíjacie stratégie na dosiahnutie vysokej kapacity a cykl ickej životnosti ZESSB. To bude umožnené a spojené s vývojom a/alebo aktualizáciou metodík, ktoré uľahčia experimentálne monitorovanie a lepšie koncepčné pochopenie rastových javov zapojených do tvorby Li anódy v ZESSB. Na tento účel vyvinieme nové laboratórne a synchrotrónové techniky na skúmanie javov súvisiacich so ZESSB v reálnych podmienkach.

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégii inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumor-navádzajúcimi peptidmi

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Annušová Adriana PhD.

Nízko-energetická syntéza katód so štruktúrou NaSICON-u pre nabíjateľné sodíkovo-iónové batérie

Low energy synthesis of high performance NaSICON-like structured cathodes for rechargeable Sodium-Ion Batteries (SIBs)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Taveri Gianmarco PhD.
Anotácia:This project aims at the development of new synthesis routes for the production of NaSICON materials involving low energy consumption, while still improving its overall electrochemical properties for new generation battery cathodes. The achievement of the project goals relies on the synthesis of new NaSICON precursors at ambient temperature and NaSICON powders at reduced calcination temperature starting from selected low-cost raw materials. Composites synthesis and atomic-layered coatings will be attempted to increase ionic and electrical conductivity and ensuring long-term cyclic life. Spectroscopic techniques will be instrumental in determining the nature and purity of the produced calcined microstructure, while the performance of the sintered components will be assessed through electrochemical testing. The development of the ideas behind this project will provide new interesting methodologies for future production of high-performance NaSICON components at a lower cost than the existing technologies.

Perovskitové vrstvy s vylepšenou pasiváciou a štruktúrou

Perovskite-based Films with Superior Passivation and Structure

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Mrkývková Naďa PhD.

Pokročilé lítiové batérie s dlhou životnosťou

Towards lithium based batteries with improved lifetime

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:S neustále sa zvyšujúcimi energetickými požiadavkami na prenosnú elektroniku a elektromobilitu konvenčné lítiumiónové batérie čelia novým výzvam. V navrhovanom projekte sa zameriavame na stabilizáciu kapacity a životnosti lítium-iónových batérií pomocou ultratenkých pasivačných vrstiev pripravených technológiou rastu po atomárnych vrstvách (atomic layer deposition, ALD). Primárne funkcie týchto pasivačných vrstiev sú: i) zabránenie rozpúšťaniu katódových materiálov do elektrolytu a ii) stabilizácia morfológie katódy počas litiácie a de-litiácie. Aj keď pozitívny vplyv pasivačných vrstiev vyrobených pomocou ALD bol už preukázaný, systematické štúdie sú stále žiadané a kľúčové pre vývoj ďalšej generácie lítium-iónových batérií. Hlavnou prekážkou týchto štúdií je identifikácia vhodných analytických techník pre efektívnu spätnú väzbu, ktorá umožní v reálnom čase nahliadnutie do mechanizmov nabíjania/vybíjania v nanorozmeroch. Konvenčné metódy elektrochemickej charakterizácie poskytujú iba náznaky prebiehajúcich mechanizmov počas degradačných procesov. Pre projekt navrhujeme využiť malo- a veľko-uhlový RTG rozptyl (small- and wide-angle X-ray scattering, SAXS/WAXS) za účelom sledovania morfológie a fázových zmien, ktoré nastávajú počas nabíjania/vybíjania lítium-iónových batérií v reálnom čase. Hlavným zameraním predkladaného projektu je aplikácia štúdií SAXS/WAXS v reálnom čase v laboratórnych podmienkach. Za týchto okolností je možné vykonať rozsiahle, systematické štúdie rôznych pasivačných vrstiev ALD.

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šelc Michal PhD.
Anotácia:Fibróza pečene vzniká ako dôsledok chronického poškodenia pečene spojeného s akumuláciou proteínov extracelulárnej bunkovej matrix. Spravidla je finálnym vyústením rôznych infekčných aj neinfekčných chorôb a predstavuje globálny zdravotný problém vyplývajúci z vysokej celosvetovej prevalencie a obmedzených možností liečby. Liečba fibrózy pečene hrá kľúčovú úlohu v predchádzaní vzniku cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu, no v súčasnosti neexistuje žiadna účinná farmaceutická intervencia na liečbu tohto ochorenia. Jeden zo sľubných, avšak do dnešnej doby málo preskúmaných prístupov ku liečbe fibrózy pečene zahŕňa použitie cielenej terapie s využitím nanomateriálov s naviazaným liečivom. V prípade anorganických nanomateriálov sa skúma využitie nanosfér zlata. Nanomateriály iného tvaru (napr. nanobipyramídy) by mohli mať ešte lepšie diagnostické a terapeutické vlastnosti, vďaka ich fyzikálno-optickým vlastnostiam.

Príprava a štúdium poréznej a neporéznej hliníkovej anódy pre účely zvýšenia výkonu primárnej Al-vzduch batérie.

Preparation and study of porous and non-porous aluminium anode for the purpose of increasing the performance of the primary Al-air battery.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šimon Erik PhD.
Anotácia:Kov-vzduch batérie sú považované za kandidátov na novú generáciu energetických úložných systémov, ktoré majú potenciál nahradiť alebo doplniť denne používané Li-iónové batérie. Ako vhodný kandidát sa javí Al-vzduch batéria pre nízku cenu, dostupnosť a recyklovateľnosť hliníka. Predložený projekt je zameraný na prípravu a štúdium poréznej Al anódy ako aj na prípravu a štúdium poréznej a neporéznej anódy na báze Al zliatin. Porézna Al anóda bude pripravená metódami práškovej metalurgie, pričom jej postupy budú viesť k poréznej štruktúre vo forme tuhých roztokov (v prípade zliatin). Porézna štruktúra bude dosiahnutá čiastočným spekaním Al prášku a následným rýchlym ochladením. Proces práškovej metalurgie bude taktiež použitý pre prípravu neporéznych hliníkových zliatin vo forme nerovnovážnych presýtených fáz. Ako vstupné prášky budú použité čistý prášok Al (99,99%), binárne Al zliatinové prášky (Al/Zn, Al/Sn), ternárne Al zliatinové prášky (Al/Zn/Mg, Al/Sn/Mg, Al/Zn/Sn).

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo-asociovanej karbonickej anhydrázy IX.

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumorassociated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Dr. rer. nat. Šiffalovič Peter DrSc.
Anotácia:Rakovina pankreasu je letálne ochorenie s narastajúcou incidenciou a mortalitou a je štvrtou najčastejšou príčinou úmrtí v súvislosti s nádorovým ochorením v Európe. Priemerný čas prežívania pacientov s rakovinou pankreasu je 4-6 mesiacov po diagnostikovaní ochorenia a má najnižšiu mieru prežitia zo všetkých druhov rakoviny. Len 20% diagnostikovaných prípadov je operovateľných. Fototermálna terapia (PTT) má potenciál stať sa novým priekopníkom v boji proti rakovine pankreasu. Táto špičková biomedicínska aplikácia je založená na rýchlom zahriatí plazmonických nanočastíc vyvolanom absorpciou laserového svetla, po ktorom nasleduje zvýšenie teploty v okolí nanočastíc. Jav lokalizovanej povrchovej plazmónovej rezonancie (LSPR) je možné pozorovať len v špeciálnej triede nanočastíc. Následkom PTT je selektívna hypertermia a ireverzibilná deštrukcia tumoru, pričom nedochádza k poškodeniu zdravého tkaniva. Účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc je však často nedostatočná. Môže sa zvýšiť špecializovanou funkcionalizáciou plazmónových nanočastíc s ligandmi (protilátkami), ktoré selektívne rozpoznávajú rakovinové bunky. Jedným z hlavných cieľov navrhovaného projektu je zvýšiť účinnosť doručenia plazmónových nanočastíc pre PTT ich funkcionalizáciou s protilátkami, ktoré selektívne rozpoznávajú nádory. Sľubným terčom pre funkcionalizované nanočastice je karbonická anhydráza IX (CA IX), biomarker hypoxie a agresívneho správania nádorových buniek. CA IX je prítomná v mnohých typoch nádorov, pričom absentuje v korešpondujúcom zdravom tkanive, čo z nej robí ideálneho kandidáta pre vysoko špecifickú protinádorovú terapiu. CA IX je vysoko exprimovaná na povrchu pankreatických nádorových buniek a koreluje so zlou prognózou pacientov s týmto ochorením. Zacielenie pankreatických nádorov pomocou prístupu založeného na nanomateriáloch kombinovaných s anti-CA IX protilátkami môže zabezpečiť vysoko selektívnu aplikáciu PTT s potenciálnym benefitom v klinickej praxi.

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.
Anotácia:Vďaka dobrej dostupnosti a bezproblémovej prevádzke na dlhé obdobia bez nutnosti dodatočného zásahu dentistu sa zubné implantáty (DI) stávajú vyhľadávaným riešením. Titán (Ti) a zliatiny Ti sú historicky najbežnejšie používanými materiálmi na výrobu DI. Aj keď sa DI z Ti a Ti zliatin používajú s vysokou mierou úspešnosti, stále ostávajú nedostatočne vyriešené ich dva hlavné nedostatky: i) tzv. „stress-shielding“ efekt t.j. mechanická nekompatibilita a ii) ich nedostatočná povrchová bioaktivita. To vedie ku potrebe hľadania nových riešení, prístupov a koncepcií materiálov, a následne ku pokroku a väčšej konkurencii v danej oblasti. Hlavným cieľom navrhovaného projektu je vývoj inovatívneho biomedicínskeho DI vyrobeného z jedinečného čiastočne biodegradovateľného kompozitného materiálu na báze Ti - horčík (Mg). Nový DI minimalizuje hlavné nevýhody súčasných DI, pričom si však zachováva mechanické vlastnosti a únavovú odolnosť súčasných DI na báze Ti. Výhodná kombinácia mechanických a biologických vlastností nového DI spočíva v jeho špeciálnom dizajne, ktorý využíva výhody Ti17Mg, materiálu, z ktorého bude DI vyrobený. Ti17Mg je partnermi projektu vyvinutý experimentálny materiál vyrobený práškovou metalurgiou, ktorý selektívne využíva výhody oboch biokovov. V rámci projektu bude navrhnutý a optimalizovaný nový DI, tak aby využíval potenciál a špecifické vlastnosti Ti17Mg. Funkčnosť DI sa bude systematicky a komplexne hodnotiť v prostredí, ktoré simuluje reálne podmienky v ľudskom tele a to vrátane mechanických, únavových a koróznych testov, a biologických skúšok in vitro a in vivo s použitím bunkových kultúr, malých a veľkých zvieracích modelov. Všetky testy sa uskutočnia v súlade s príslušnými ISO špecifikáciami. Očakáva sa, že na konci projektu bude k dispozícii nový inovatívny DI s vysokou pridanou hodnotou pripravený na testovanie v ľudskom tele. Očakáva sa, že na konci projektu bude dosiahnutý TRL6.

Celkový počet projektov: 9