Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Zumrík Miroslav PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na aplikovaný interdisciplinárny výskum v digitálnych humanitných vedách. Výstupom je vytvoriť online dostupnú a komplexne anotovanú fulltextovú digitálnu zbierku slovenskej prózy do roku 1951 (s ohľadom na autorské práva a GDPR), texty mladšie ako 70 rokov, t.j. tie na ktoré sa nevzťahujú autorské práva budú zastúpené v zbierke na základe autorských zmlúv. Zbierka bude spracovaná a anotovaná podľa európskych štandardov (ELTeC) tak, aby na ňu bolo možné aplikovať pokročilé metódy počítačového spracovania literárnych textov označované súhrnne pojmom „dištančné čítanie“. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti vo využívaní digitálnej zbierky slovenskej prózy a diseminácia vedeckých metód založených na dištančnom čítaní do širšej oblasti humanitných vied. Cieľovou skupinou, pre ktorú je výstup aplikovaného výskumu určený, tvoria najmä literárni vedci a širšia obec humanitných vedcov z príbuzných oblastí, čitateľská obec, katedry slovenského jazyka a literatúry doma a v zahraničí, učitelia a študenti slovenského jazyka. Okrem uvedeného, realizácia projektu výrazne prispeje k rozvoju digitálnych humanitných vied a dištančného čítania na Slovensku.

Jazyková situácia na vymedzenom nárečovom území Slovenska (starší a súčasný stav v danom nárečí, jeho dynamika a fungovanie)

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.8.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macejková Martina

Jazykovokomunikačné aspekty dezinformácií

Language and Communication Aspects of Disinformation

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Jarošová Alexandra CSc.
Anotácia:V súčasnej tzv. post pravdivej dobe, v ktorej sa stiera hranica medzi faktami a názormi, vzniká tento projekt ako reakcia na potrebu posilniť strategickú komunikáciu štátu s ľuďmi, a tým minimalizovať dopady cielených dezinformácií na obyvateľstvo. Vytváraniu modelu úspešnej strategickej komunikácie predchádzajú v projekte tri výskumné perspektívy rozdelené do troch pracovných balíčkov. (1) výskum súčasného fungovania dezinformačných praktík a zrozumiteľnej komunikácie tvorí hlavné zameranie celého projektu. Oporou mu bude (2) historicko-kultúrny výskum dezinformačných praktík, ktorý vo vybraných historických javoch bude spracúvať tému inkvizície, antisemitizmu a budovanie obrazu nepriateľa na jednej strane a na strane druhej vybrané javy tradičnej ľudovej kultúry spojené s poverami a mágiou, ktoré vychádzali z (často predkresťanských) predstáv o vnútorných súvislostiach javov alebo procesov a pretrvávali v ľudových zvykoch a tradíciách. Hlavné zameranie projektu podporí i (3) počítačové spracovanie dezinformačných textov, ktorého úlohou je zostaviť korpus súčasných dezinformačných textov. Ten poslúži ako zdroj textov na ďalšiu lingvistickú analýzu a/alebo referenčné dáta v pracovnom balíčku 1. Porovnateľný korpus nedezinformačných textov bude slúžiť ako kontrola i na kontrastívny výskum. Cieľom projektu je teda teoreticky i empiricky podložený opis a explanácia jazykovokomunikačných praktík tvorenia a úspešného šírenia dezinformácií. Výsledkom projektu má byť sústava poznatkov, ktoré poslúžia pri koncipovaní modelu úspešnej strategickej komunikácie štátu s obyvateľstvom založenej na zrozumiteľnosti, komunikačnej kultúre a sociálnej inklúzii.

Keď sú menšinové hlasy umlčané

When minority voices are silenced – VOICES

Doba trvania: 1.9.2023 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: JUDr. Ing. Fiala-Butora János
Anotácia:Cieľom projektu je poskytnúť nový pohľad na zlyhanie medzinárodného systému ochrany menšín pri zabezpečovaní jazykových práv národnostných menšín prostredníctvom analýzy vplyvu právnych noriem v širšom kontexte jazykového plánovania. Tradičné právne prístupy k medzinárodnému právu nedokážu vysvetliť nedostatky režimov ochrany menšín, čo umožňuje štátom obnoviť represívne politiky v nových formách bez medzinárodného odsúdenia. VOICES rieši tieto nedostatky tým, že do právnej analýzy začleňuje poznatky sociolingvistiky z oblasti jazykového plánovania a jazykového manažmentu. Tento prístup umožňuje hodnotiť právne normy prostredníctvom posúdenia toho, ako ovplyvňujú používanie jazyka v praxi, čím sa vymyká formálnym právnym prístupom zameraným na dodržiavanie textov medzinárodných zmlúv. VOICES uskutoční hĺbkovú analýzu stavu jazykovej politiky na Slovensku, v krajine s tradične výraznými spormi o jazykovej politike, s cieľom ukázať, ako medzinárodné normy zlyhávajú v zabezpečení jazykových práv menšín. Zohľadnenie vplyvu právnych noriem na jazykovú prax vedie k účinnejšej medzinárodnej ochrane a menej reštriktívnej jazykovej politike. Podporuje tiež menej toxickú verejnú diskusiu o právach menšín, založenú na normách ľudských práv, ktoré môžu zohľadniť praktické potreby národnostných menšín a vplyv politiky na ich práva.

Lexika slovenských terénnych názvov – 2. časť

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms) – 2nd part

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.
Anotácia:Terénne názvy ako osobitná trieda geografických názvov majú zo všetkých vlastných mien najbližšie k apelatívnej slovnej zásobe. Anojkonymická lexika dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby a poskytuje cenné doklady pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí. Terénne názvy odrážajú materiálnu i duchovnú kultúru, hospodárske, historické, politické, sociálne, etnické a iné vzťahy a ich vývin, a preto aj lexika, ktorú obsahujú, poskytuje zaujímavé informácie nielen pre jazykovedu, ale aj pre iné vedné odbory a má širšie spoločenské využitie. Výskumné úlohy sú pokračovaním úloh grantového projektu Lexiky slovenských terénnych názvov. Podľa koncepcie digitálneho lexikografického a areálového spracovania apelatívnej a propriálnej lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov sa bude pokračovať v digitalizácii terénnych názvov, koncipovaní hesiel digitálnej i knižnej verzie slovníka a ich sprístupňovaní na internete.

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.
Anotácia:Primárne literárnovedne a translatologicky zameraný projekt bude skúmať cesty a spôsoby šírenia vedeckých poznatkov, výsledkov výskumov, teórií a konceptov v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín, ako filozofia, literárna veda a jej pomedzné a interdisciplinárne presahy (literárna esejistika, translatológia, teória a dejiny umenia) v širších kulturologických a sociologických súvislostiach prostredníctvom prekladov (z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského jazyka a čiastočne z poľského, zo španielskeho a z talianskeho jazyka) a ich reflexie v slovenskom kultúrnom priestore v 20. storočí. Pokúsi sa zodpovedať na otázku, do akej miery bola/je prítomná spoločenská a vedecká valorizácia cirkulujúcich prekladových textov v prijímajúcom (slovenskom) vedeckom a spoločensko-kultúrnom prostredí, do akej miery preklady v 20. storočí saturovali spoločenskú požiadavku, či a akým spôsobom prispeli k rozvoju jednotlivých skúmaných disciplín (k ich obohateniu, inovácii, recepcii), resp. akú úlohu zohral fakt neprekladania či prekladania nerelevantných textov alebo fakt chybného/nekvalitného/nekompetentného/prekladu. Projekt bude skúmať podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu. Materiál výskumu (spoločenskovedné a humanitnovedné texty) je striktne výberový, projekt nemá ambíciu pokryť všetky tematické a jazykové oblasti.

Slovanský jazykový atlas

Slavic Linguistic Atlas

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chochol Martin PhD.

Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.

Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Smatana Miloslav CSc.
Anotácia:Aktuálne riešený projekt je súčasťou dlhodobého projektu koncipovania celonárodného Slovníka slovenských nárečí, ktorý registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu miestnych dialektov. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky a historickým slovníkom slovenčiny tvorí dôležitú časť komplexu lexikografických diel, prezentujúcich lexiku slovenského jazyka. Hlavnou náplňou nasledujúceho štvorročného obdobia bude koncipovanie ďalšieho zväzku, t. j. hesiel písmen S – Ť, a ich interná redakcia, dopĺňanie elektronickej databázy nárečových textov ako dôležitého prameňa, príprava monografií a vedeckých štúdií a digitalizácia audioarchívu.

Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janočková Nicol PhD.
Anotácia:Vedeckým cieľom projektu je pokračovanie v tvorbe ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý svojím typom je slovník výkladový (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), slovník dokladový (dokumentujúci status slova ako rečovej jednotky, ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Cieľom tohto projektu bude do 08/2021 odovzdať 4. zv. do tlače. Do 5. zv. dokoncipovať zvyšných cca 7 000 hesiel, interne zredigovať 6 000 hesiel, vykonať 1. vedeckú redakciu 6 000 hesiel a hlavnú vedeckú redakciu 2 000 hesiel. Zo 6. zv. skoncipovať 4 000 hesiel. Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny. A – Ž sa bude dopĺňať o určité parametre a priebežne sa aktualizovať. Zorganizovať vedeckú konferenciu.

Vektorové reprezentácie vágnych výrazov v slovenčine

Vector representations vague expressions in the Slovak language

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Wachtarczyková Jana PhD.
Anotácia:Všeobecným cieľom je predstaviť nové možnosti jazykovednej analýzy na základe pokročilých metód spracovania jazykových dát, a to word embeddings (vektorových reprezentácií slov alebo vnorenia slov), priniesť poznanie o sémantike vágnych výrazov v slovenčine prostredníctvom vyhodnotenia ich kontextovej distribúcie a prezentovať ho vo forme relačných profilov skúmaných výrazov. Takto orientovaný výskum je možný vďaka korpusom a aplikáciám, ktoré z nich ťažia. Jednou z takýchto aplikácií je webové rozhranie Semä, vyvinuté v JÚĽŠ SAV (Garabík, 2020). Je založené na rodine webových korpusov Aranea (Benko, 2014) a textoch Slovenského národného korpusu (prim-*), z ktorých vymedzuje výrazy z hľadiska ich významovej podobnosti (semantics similarity) i významovej príbuznosti (semantics relatedness). Tento princíp segmentácie vychádza z distributívnej hypotézy (slová, ktoré sa vyskytujú v podobnom kontexte, mávajú aj podobný význam). Sústredenosť na vágne výrazy je motivovaná vysokou mierou ich významovej neurčitosti, ktorú neodstraňuje ani lexikografická definícia, keďže ich nejasnosť spočíva už v podstate jadrového pojmu. Pre porozumenie vágnemu výrazu je nevyhnutné jeho kontextuálne ukotvenie, ktoré aktivuje len určité spektrum pojmu. Predpokladáme, že metóda vektorovej reprezentácie týchto výrazov ukáže ich reálne a najčastejšie významové vyznenia. Konkrétne ciele projektu chcú odpovedať na otázky: a) ako používatelia slovenčiny chápu výrazy s vysokou mierou významovej neurčitosti a konfúznosti – vágne výrazy, b) akú pojmovú štruktúru predstavuje vektorový model daného výrazu (aké podobné a príbuzné výrazy obsahuje, v akej hierarchii a v akých vzájomných vzťahoch), c) aké sú syntagmatické vzťahy vágnych výrazov pri ich zapojení v texte, d) aký emocionálny či axiologický príznak obsahujú konkrétne textové použitia sledovaných výrazov, e) ako sa javia výsledky vektorových modelov vágnych slov pri medzijazykovom porovnaní (sú lingvokultúrne špecifické alebo skôr univerzálne)?

Výskum v oblasti komparatívnej slovanskej lingvistiky so zameraním na terminológiu

-

Doba trvania: 13.2.2023 - 31.8.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bey Illya
Anotácia:Výskumné aktivity uchádzača budú zamerané na základný výskum v oblasti komparatívnej slovanskej lingvistiky so zameraním na terminológiu s cieľom ukončenia a úspešného obhájenia dizertačnej práce. V rámci doktorandského štúdia uchádzač absolvuje predpísané predmety doktorandského študijného programu a minimovú dizertačnú odborovú skúšku a zapojí sa do vzdelávacích a popularizačných aktivít doktorandov Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i. Čiastkové výsledky svojho výskumu bude priebežne prezentovať na vedeckých a odborných lingvistických podujatiach (konferencie, semináre, workshopy a pod.), ako aj v publikačných výstupoch v lingvistických časopisoch a zborníkoch. Okrem aktivít spojených s doktorandským štúdiom sa uchádzač zapojí do vedeckovýskumných aktivít JÚĽŠ SAV, ktoré priamo súvisia s témou dizertačnej práce. Konkrétne ide o jednu z projektových úloh V. etapy tvorby a rozvoja Slovenského národného korpusu (SNK) v súlade so Zmluvou o združení prostriedkov č. 0123/2022, uzatvorenou medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Ministerstvom kultúry SR, Slovenskou akadémiou vied a Jazykovedným ústavom Ľ. Štúra SAV. V rámci harmonogramu tejto zmluvy sa v roku 2022 terminograficky spracúvala terminológia práva v rámci Slovenskej terminologickej databázy, ktorú bude možné rozšíriť v spolupráci s uchádzačom o ukrajinské a ruské ekvivalenty, a to aj s ohľadom na jeho bohaté skúsenosti v oblasti úradného prekladu a získaný status úradného prekladateľa. Zároveň bude možné využiť tematiku jeho dizertačnej práce vychádzajúcu aj z jeho bohosloveckého vzdelania na vypracovanie koncepcie náboženskej terminológie pre potreby Slovenskej terminologickej databázy.

Celkový počet projektov: 12