Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, v. v. i.

Digitálna zbierka slovenskej prózy (DISPRO)

Digital Collection of Slovak Prose (DISPRO)

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Debnár Marek PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na aplikovaný interdisciplinárny výskum v digitálnych humanitných vedách. Výstupom je vytvoriť online dostupnú a komplexne anotovanú fulltextovú digitálnu zbierku slovenskej prózy do roku 1951 (s ohľadom na autorské práva a GDPR), texty mladšie ako 70 rokov, t.j. tie na ktoré sa nevzťahujú autorské práva budú zastúpené v zbierke na základe autorských zmlúv. Zbierka bude spracovaná a anotovaná podľa európskych štandardov (ELTeC) tak, aby na ňu bolo možné aplikovať pokročilé metódy počítačového spracovania literárnych textov označované súhrnne pojmom „dištančné čítanie“. Súčasťou projektu je aj vzdelávanie odbornej a laickej verejnosti vo využívaní digitálnej zbierky slovenskej prózy a diseminácia vedeckých metód založených na dištančnom čítaní do širšej oblasti humanitných vied. Cieľovou skupinou, pre ktorú je výstup aplikovaného výskumu určený, tvoria najmä literárni vedci a širšia obec humanitných vedcov z príbuzných oblastí, čitateľská obec, katedry slovenského jazyka a literatúry doma a v zahraničí, učitelia a študenti slovenského jazyka. Okrem uvedeného, realizácia projektu výrazne prispeje k rozvoju digitálnych humanitných vied a dištančného čítania na Slovensku.

Historická fonológia slovenčiny

Historical Phonology of the Slovak Language

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: dr.sc. Habijanec Siniša PhD.
Anotácia:Cieľom projektu VEGA je príprava novej syntetickej historickej fonológie slovenského jazyka zakladajúcej sa na najnovších poznatkoch z oblasti teórie historickej jazykovedy, historicko-porovnávacej slovanskej jazykovedy a teoretickej fonológie – disciplín, v ktorých nastal značný pokrok v ostatných 45 rokoch, odkedy vyšlo posledné dielo tohto druhu. Výskum sa okrem toho bude zakladať na aktuálnom stave poznania slovenských nárečí, reprezentovanom údajmi z nárečového archívu dialektologického oddelenia Jazykovedného ústavu Ľudovíta Štúra SAV. Záverečným výstupom bude rozsiahla monografia prezentujúca fonologický vývin slovenčiny, ktorej súčasťou bude aj bohatá mapová príloha. Projekt zabezpečí kontinuitu teoretického diachrónneho výskumu slovenčiny, ako aj personálne zastúpenie jeho historickej zložky v oddelení dejín slovenčiny, onomastiky a etymológie JÚĽŠ SAV; takisto poukáže na význam slovenčiny pre rekonštrukciu praslovančiny.

Jazykové chyby v slovenčine ako cudzom jazyku na báze akvizičného korpusu

Linguistic mistakes in Slovak as a foreign language, based on the acquisition corpus

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gajdošová Katarína Ph.D.
Anotácia:Výučba slovenčiny ako cudzieho jazyka (ďalej SakoCJ) a jej výskum patria medzi prioritné oblasti domácej i zahraničnej slovakistiky. Ich aktuálnosť v súčasných spoločensko-ekonomických podmienkach potvrdzuje aj integrácia cudzincov na Slovensku. Metodické postupy vo výučbe SakoCJ musia byť v súlade s najnovšími vedeckými prístupmi, medzi ktoré patrí aj využívanie korpusovej a počítačovej lingvistiky, zefektívňujúce v posledných desaťročiach výskum v rôznych lingvistických disciplínach. Cieľom projektu je na základe korpusu písaných textov nerodených používateľov slovenčiny opísať chyby vznikajúce v procese učenia sa SakoCJ a preskúmať vzájomné vzťahy medzi druhmi jazykových chýb a rôznymi faktormi vplývajúcimi na učenie sa SakoCJ. Teoretickým pozadím nášho chápania jazykových chýb je teória medzijazyka, podľa ktorej predstavujú jazykové chyby prirodzenú súčasť učenia sa SakoCJ. Práve výskum jazykových chýb a medzijazyka študentov umožní komplexnejší pohľad na proces učenia sa a na metodiku výučby SakoCJ, čím sa skvalitní príprava lektorov SakoCJ. Akvizičný korpus v súčasnosti vytvára Studia Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk pri FiF UK a Oddelenie Slovenského národného korpusu JÚĽŠ SAV v Bratislave. Do zberu písaných textov sú okrem centra SAS od roku 2017 zapojené lektoráty slovenského jazyka v zahraničí, ktoré pôsobia pod záštitou MŠVVaŠ SR. Na výskume sa okrem centra SAS budú podieľať odborníci zo špičkových slovakistických pracovísk: z Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove a z Katedry slovenského jazyka a komunikácie FF UMB v Banskej Bystrici.

Lexika slovenských terénnych názvov

Lexis of the Slovak Minor Place Names (Anoikonyms)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.
Anotácia:Terénne názvy ako osobitná trieda geografických názvov majú zo všetkých vlastných mien najbližšie k apelatívnej slovnej zásobe. Anojkonymická lexika dopĺňa pohľad na vývin slovnej zásoby a poskytuje cenné doklady pri skúmaní vývinu a členenia slovenských nárečí. Terénne názvy odrážajú materiálnu i duchovnú kultúru, hospodárske, historické, politické, sociálne, etnické a iné vzťahy a ich vývin, a preto aj lexika, ktorú obsahujú, poskytuje zaujímavé informácie nielen pre jazykovedu, ale aj pre iné vedné odbory a má širšie spoločenské využitie. Výskumné úlohy sú pokračovaním úloh grantového projektu Výskum lexiky slovenských terénnych názvov. Podľa koncepcie digitálneho lexikografického a areálového spracovania lexiky slovenských a do slovenského jazyka adaptovaných terénnych názov sa bude pokračovať v digitalizácii terénnych názvov a koncipovaní hesiel digitálnej verzie slovníka.

Preklad a aspekty recepcie spoločenskovedných a humanitnovedných textov ako kultúrny a literárny transfer v 20. storočí

Translation and aspects of reception of social science and humanities texts as cultural and literary transfer in the 20th century

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.
Anotácia:Primárne literárnovedne a translatologicky zameraný projekt bude skúmať cesty a spôsoby šírenia vedeckých poznatkov, výsledkov výskumov, teórií a konceptov v oblasti spoločenskovedných a humanitných disciplín, ako filozofia, literárna veda a jej pomedzné a interdisciplinárne presahy (literárna esejistika, translatológia, teória a dejiny umenia) v širších kulturologických a sociologických súvislostiach prostredníctvom prekladov (z anglického, francúzskeho, nemeckého, ruského jazyka a čiastočne z poľského, zo španielskeho a z talianskeho jazyka) a ich reflexie v slovenskom kultúrnom priestore v 20. storočí. Pokúsi sa zodpovedať na otázku, do akej miery bola/je prítomná spoločenská a vedecká valorizácia cirkulujúcich prekladových textov v prijímajúcom (slovenskom) vedeckom a spoločensko-kultúrnom prostredí, do akej miery preklady v 20. storočí saturovali spoločenskú požiadavku, či a akým spôsobom prispeli k rozvoju jednotlivých skúmaných disciplín (k ich obohateniu, inovácii, recepcii), resp. akú úlohu zohral fakt neprekladania či prekladania nerelevantných textov alebo fakt chybného/nekvalitného/nekompetentného/prekladu. Projekt bude skúmať podmienky vzniku prekladov v historickom kontexte, status, funkciu a úlohu prekladateľov ako mediátorov, inštitucionálne zázemie a funkciu prekladov v širšom rámci literárneho transferu, čo umožní vytvoriť komplexnejší obraz tohto typu prekladu ako vedeckej a tvorivej činnosti a jeho miesta v dejinách prekladu. Materiál výskumu (spoločenskovedné a humanitnovedné texty) je striktne výberový, projekt nemá ambíciu pokryť všetky tematické a jazykové oblasti.

Slovanský jazykový atlas

Slavic Linguistic Atlas

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chochol Martin PhD.

Slovenský národný korpus

Slovak National Corpus

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2026
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Levická Jana PhD.

Slovenský pravopis a jeho pravidlá v kontexte súčasnej jazykovedy a jazykovej praxe

Slovak orthography and its rules in the context of contemporary linguistic theory and praxis

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Múcsková Gabriela PhD.
Anotácia:Aktuálny výskum slovenského pravopisu a dynamiky súčasného jazyka realizovaný v posledných rokoch na viacerých slovakistických pracoviskách i potreby používateľov a školskej praxe ukazujú nevyhnutnosť prehĺbenejšieho výskumu pravopisnej podoby súčasného jazyka, zmien a procesov, ktoré v ňom prebiehajú, ako aj potrebu aktualizácie existujúcich pravopisných pravidiel a odporúčaní. Cieľom projektu je jednak východisková sumarizácia výsledkov doterajších analýz, ale najmä doplnenie najnovších poznatkov a realizácia ďalších cielených analýz na báze korpusových zdrojov a skúseností z praxe jazykovej poradne. Výsledky sa budú kondenzovať do podoby novej kodifikačnej príručky osobitne so zameraním na oblasť ortografie. Súčasťou riešenia predkladaného projektu budú aj diskusie s odbornou a širšou kultúrnou verejnosťou a zohľadnenie oprávnených požiadaviek používateľov na praktickú pravopisnú príručku.

Slovník slovenských nárečí IV.

Dictionary of Slovak Dialects IV.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PaedDr. Smatana Miloslav CSc.
Anotácia:Aktuálne riešený projekt je súčasťou dlhodobého projektu koncipovania celonárodného Slovníka slovenských nárečí, ktorý registruje a spracúva apelatívnu slovnú zásobu miestnych dialektov. Spolu s rozličnými slovníkmi spisovnej lexiky a historickým slovníkom slovenčiny tvorí dôležitú časť komplexu lexikografických diel, prezentujúcich lexiku slovenského jazyka. Hlavnou náplňou nasledujúceho štvorročného obdobia bude koncipovanie ďalšieho zväzku, t. j. hesiel písmen S – Ť, a ich interná redakcia, dopĺňanie elektronickej databázy nárečových textov ako dôležitého prameňa, príprava monografií a vedeckých štúdií a digitalizácia audioarchívu.

Slovník súčasného slovenského jazyka – 7. etapa (koncipovanie a redigovanie slovníkových hesiel a s tým spojený lexikologicko-lexikografický výskum)

The Dictionary of Contemporary Slovak Language – 7th Stage (Compilation and Editing of the Dictionary Entries and Related Lexicological-lexicographical Research)

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Janočková Nicol PhD.
Anotácia:Vedeckým cieľom projektu je pokračovanie v tvorbe ďalších zväzkov Slovníka súčasného slovenského jazyka, ktorý svojím typom je slovník výkladový (poskytujúci výklady slov na základe najnovších teoretických poznatkov z oblasti lexikálnej sémantiky), slovník dokladový (dokumentujúci status slova ako rečovej jednotky, ako súčasti autentických prehovorov a textov) a slovník deskriptívno-preskriptívny (dôsledne reflektujúci výsledky skúmania širokej materiálovej základne a poskytujúci kvalifikovaný názor na lexikálne jednotky z hľadiska výstavby kultivovaného prejavu). Cieľom tohto projektu bude do 08/2021 odovzdať 4. zv. do tlače. Do 5. zv. dokoncipovať zvyšných cca 7 000 hesiel, interne zredigovať 6 000 hesiel, vykonať 1. vedeckú redakciu 6 000 hesiel a hlavnú vedeckú redakciu 2 000 hesiel. Zo 6. zv. skoncipovať 4 000 hesiel. Ortograficko-gramatický slovník slovenčiny. A – Ž sa bude dopĺňať o určité parametre a priebežne sa aktualizovať. Zorganizovať vedeckú konferenciu.

Teória a terminologický systém slovenskej onomastiky (v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie)

Theory and Terminological System of the Slovak Onomastics (in the Context of Slavic and International Onomastic Terminology)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Valentová Iveta PhD.
Anotácia:Terminológia predstavuje jeden z cieľov výskumu onomastiky, pretože je prostriedkom rozširovania poznania. Jej vývin závisí od rozvoja vednej disciplíny, od pojmového a objektového poznania. V dôsledku rozvoja vednej disciplíny vznikajú nové termíny (mnohé z nich sú synonymné), ktoré je však potrebné zjednocovať v záujme zrozumiteľnosti a bezporuchovej komunikácie. Od posledného systematického spracovania slovenskej onomastickej terminológie v rámci príručiek slovanskej onomastickej terminológie už uplynulo viac ako 30 rokov. Počas týchto rokov slovenská onomastika prešla značným vývinom, čo spôsobilo aj zmeny v terminológii. Cieľom projektu je aktualizovať a doplniť slovenskú onomastickú terminológiu v kontexte slovanskej a medzinárodnej onomastickej terminológie a s ohľadom na vývin onomastickej teórie a metodológie zaoberať sa teoretickými otázkami terminológie s dôrazom na systémový charakter a vertikálno-horizontálny rozmer terminológie.

Celkový počet projektov: 11