Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Projekt prostredníctvom spracovania, vyhodnotenia a publikácie výskumov centrálnych lokalít z kľúčových etáp včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku podá celkový obraz historického vývoja v strednom Podunajsku. Súčasťou koncepcie je nadväznosť na doterajšie výsledky riešiteľského kolektívu, sprístupnenie hodnotných nových materiálov a spresnenie datovania týchto etáp pomocou novej série prírodovedných analýz.

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou

Fords, bridges, long-distance routes. Ancient roads and seats in the regions of Požitavie and Pohronie with use of underwater archaeology

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Projekt je plynulým pokračovaním predchádzajúceho projektu VEGA (2/0146/18), zameraného na skúmanie riek Váh a Nitra. V záverečnej fáze uvedeného projektu a súvisiacich aktivít sa podarilo implementovať celý rad metodických postupov pri prieskume a výskume slovenských riek, objaviť nové lokality a publikovať prvé výsledky výskumu. Touto cestou sa Slovensko podarilo dostať na mapu európskej archeológie pod vodou. Cieľom predkladaného projektu je pokračovať vo vyhľadávaní a dokumentácii najmä nehnuteľných nálezov vo vodnom prostredí, pokračovať v tvorbe databázy nálezov zameranej na tieto lokality a priniesť tak nové informácie o zatiaľ „nepoznanom svete“ pod vodou.

Dobrý sluha, zlý pán. Archeologické doklady využitia ohňa z praveku až novoveku

Good Servant, Bad Master. Archaeological Evidence of the Use of Fire from the Prehistoric to Modern Period

Doba trvania: 1.1.2024 - 30.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Mitáš Vladimír PhD.
Anotácia:Archeologický výskum je permanentne konfrontovaný s dokladmi používania ohňa tak vo fáze terénneho výskumu, ako aj pri analýze a vyhodnocovaní materiálu. Vo väčšine prípadov sú vo výskume dôležitejšie samotné artefakty a ekofakty, než otázky založenia, udržiavania a kontroly ohňa. Pyrotechnológie sú skryté vo väčšine objektov a predmetov z archeologických kontextov. Tento projekt sa na oheň pokúsi zamerať komplexne, študovať ho v rôznych úrovniach optikou pyroarcheológie, ktorá zahŕňa celý rad dielčích výskumných úloh a výziev. Patrí sem výroba keramiky, metalurgia farebných kovov a železa, výroba fajansy a skla, pyrotechnológie spojené s budovaním/ničením vecí/štruktúr, kremácia, techniky prípravy jedál a konzervovania pokrmov, miesto ohňa v nikotinizme, systémy vykurovania, techniky pretvárania krajiny, bojové techniky alebo otázky symbolizmu, kultu a náboženstva. S ohňom sa stretávame aj pri zániku ľudských sídiel. V súčasnosti sú široké možnosti výskumu uvedených okruhov vrátane využitia moderných metód.

Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

Roman Period Elites of the Suebi People in the Central Europe

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. doc. PhDr. Droberjar Eduard Ph.D.
Anotácia:Základnou myšlienkou projektu je vyvážene postihnúť podiel domácej tradície, vonkajších kontaktov a pohybov na formovaní spoločenských elít a ich prejavov v priebehu doby rímskej. Geografický rámec štúdia germánskych elít je vymedzený strednou Európou, resp. územím polabských Germánov (Svébov), t.j. juhozápadným Slovenskom, Čechami a Moravou. Základným východiskovým bodom projektu je početný pramenný materiál s vysokou vypovedacou hodnotou, zhromaždený v dôsledku intenzívnych terénnych archeologických výskumov v záujmovej oblasti.

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikácia zaniknutých banských diel na základe štúdia lidarových skenovaní terénu, ich prospekcia vo vybraných regiónoch Slovenska (Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Javorie, Revúcka vrchovina, Vihorlat, Slanské vrchy), ich mapovanie a katalogizácia, podrobná dokumentácia a získavanie nálezov/vzoriek pre datovanie a presnejšiu interpretáciu formou mikrosondáže. Nevyhnutným výstupom bude vytypovanie lokalít pre rozsiahlejší výskum, ich základná dokumentácia a výberové sondáže. Vďaka riešeniu projektu sa získajú kvalitatívne nové činnosti o dávnovekej banskej činnosti na území Slovenska.

Hospodárske zázemie "centier" vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku na severe Karpatskej kotliny.

-

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:V poslednom období sa pomerne veľká pozornosť venovala výskumu mocenských a hospodárskych centier vo včasnom a na počiatku vrcholného stredoveku. Najčastejšie išlo o hradiská, ale nezriedkavo aj o neopevnené, resp. spočiatku neopevnené lokality. Na území Slovenska sa menšia pozornosť venovala výskumu zázemia „centier“, prípadne periférii. Aktuálne sa, aj vďaka členom navrhovaného výskumného tímu, zásadne zmenila kvalita poznatkov o sídliskách, pohrebiskách a ďalších typoch objektov v zázemí „centier“: viaceré rozsiahle archeogenetické projekty, množstvo C14 datovaní a celý súbor prírodovedných, najmä environmentálnych analýz, ale aj nových terénnych výskumov a prieskumov . Cieľom projektu je vyhodnotiť tieto informácie v komplexnom pohľade, t.j. nie iba individuálne lokality, ale o novú komplexnú rekonštrukciu sídliskovej siete v sledovaných regiónoch vrátane funkčnej analýzy dobového hospodárstva, rekonštrukciu sociálnych vzťahov, život jednotlivca i skupiny a dopad na politické osudy regiónov i krajiny.

Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia

Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fottová Eva PhD.
Anotácia:Monotematický projekt rieši aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej keramiky na území západného Slovenska (Ponitrie a Považie). Predmetom záujmu je keramika, ako najpočetnejší archeologický nález a súčasne základný archeologický prameň, ktorého vypovedaciu hodnotu zvyšuje práve spolupráca spoločenskovedných a prírodovedných disciplín. V posudzovaných súboroch bude figurovať keramika z rôznych areálov ako hradiská, otvorené sídliská, ploché pohrebiská, mohylníky. V rámci projektu bude riešená metodika spracovania keramických súborov, terminológia, ďalej typologické, chronologické a funkčné analýzy keramiky, výpovedná schopnosť štatistických analýz keramických súborov. Keďže jedným z cieľov projektu je zvýšiť informačný potenciál keramiky, do štúdia vstúpia výsledky prírodovedných analýz. Výstupom bude publikovanie výsledkov formou štúdií.

Každodený život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku.

-

Doba trvania: 1.9.2023 - 30.6.2026
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. (DŠ) Hulková Ferenčíková Dominika
Anotácia:Téma: Každodený život v hrade v stredoveku a na počiatku novoveku.

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Anotácia:V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá prevyšuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

Krajina pod mračnom bodov - potenciál špecializovaného spracovania leteckého laserového skenovania s veľmi vysokým rozlíšením pre ochranu kultúrneho dedičstva na Slovensku

-

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

Development od culture and character of settlement from neolithic period up to the middle ages foristence in locality of Bratislava-Zlaté Piesky.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie vývoja osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na archeologicky exponovanom území východného predpolia Bratislavy. Hlavným cieľom projektu je interdisciplinárny výskum a komplexné spracovanie doposiaľ nepublikovaného materiálu z archeologickej lokality Bratislava – Zlaté piesky. Už doterajšie čiastkové výsledky bádania naznačujú, že spracovanie materiálu a jeho analýza v širšom kontexte prinesie originálne a zásadne nové poznatky o historickom vývoji juhozápadnej časti Podunajskej nížiny.

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk.

Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďuriš Jozef PhD.
Anotácia:Nárast zvýšeného množstva zachytených nálezových situácií (napríklad sídliskových objektov rôzneho charakteru, prípadne sídliskových vrstiev), ako aj sídliskového hmotného archeologického materiálu, spolu vytvárajúcich priestorovú a vertikálnu stratigrafiu, z nedávnych alebo pomerne nových terénnych archeologických výskumov pravekých nížinných/opevnených sídlisk alebo hradísk, zrealizovaných v posledných desaťročiach alebo v posledných rokoch, vytvára potrebu ich podrobného a komplexného inovačného (interdisciplinárneho) spracovania, ako aj následnú konfrontáciu a prípadne opätovné prehodnotenie alebo doplnenie doterajších poznatkov širšieho charakteru o pravekých sídliskách na území Slovenska. Rovnako dôležité je podrobné spracovanie jednotlivých súborov s pravekým sídliskovým archeologickým materiálom. Informačné dopĺňanie a postupná sumarizácia celkového obrazu pravekých sídelných jednotiek, nám napomáha objektívnejšie nahliadať na doteraz nezodpovedané otázky viacerých špecifík fenoménu pravekých sídlisk.

Produkcia a distribúcia bronzu na opevnených sídliskách staršej doby bronzovej na východnom Slovensku z pohľadu geochemických analýz

Geochemical perspectives on bronze production and distribution in fortified settlements of the Early Bronze Age in eastern Slovakia

Doba trvania: 1.7.2023 - 31.7.2024
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Anotácia:Rozšírenie technológie výroby a spracovania nového materiálu – bronzu v počiatkoch doby bronzovej výrazne stimulovalo vývoj spoločnosti naprieč celou Európu. V oblastiach východného Slovenska sa toto obdobie spája s výstavbou opevnených sídlisk otomansko-füzesabonskej kultúry. Osídľovali ich komunity s komplexnejšou organizáciou a sústreďovali výrobné a obchodné aktivity, medzi ktorými mala dominantné postavenie práve metalurgia bronzu. Napriek početným dokladom o výrobe rôznych artefaktov nateraz absentujú dáta, ktoré by umožňovali exaktnejšie rekonštruovať provenienciu a cirkuláciu spracovávanej medi. Prostredníctvom analýz geochemických vlastností bronzov, ktoré mohli byť odlievané miestne na vybraných opevnených sídliskách bude možné porovnať a odlíšiť parametre výrobných areálov vo viacerých regiónoch. Súčasne analytická konfrontácia artefaktov s geologickými vzorkami medených rúd dovolí preskúmať hypotézu o lokálnom pôvode suroviny a jej význame v európskom kontexte.

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na identifikáciu a interpretáciu reliktov kultúrnej krajiny identifikovaných na LiDAR-ových snímkach a ortofotosnímkach. Skúma historické štruktúry a ich vzťahy v krajine: sídliská, pohrebiská, historické cesty, relikty svedčiace o hospodárskych aktivitách. Súčasťou projektu je i prevencia pri ochrane kultúrneho dedičstva, keďže zverejnené lokality sú ohrozené aktivitami „hľadačov pokladov“. Overenie a funkčná interpretácia reliktov bude prebiehať vo vybraných mikroregiónoch s viacerými typmi historických štruktúr prostredníctvom porovnania archeologických a paleoenvironmentálnych dát. Pri terénnom výskume sa využijú postupy viacerých disciplín (archeológia, geofyzika, archeobotanika, palynológia, pedológia, geológia), metódy absolútneho datovania (rádiokarbónového a opticky stimulovanej luminiscencie) i ďalšie analýzy (izotopov). Výstupom projektu bude i stanovenie vhodného metodického postupu pri identifikácii, výskume a interpretácii funkcií zistených archeologických areálov.

Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Roman fort at Iža – part of the UNESCO world heritage

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie doterajších poznatkov o rímskom tábore v Iži, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako jediný na severných hraniciach Panónie bol situovaný v ich predpolí, na ľavom brehu Dunaja. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v širšom kontexte interpretovať vybrané skupiny hmotných prameňov spätých so stavebným a historickým vývojom pevnosti počas dvoch storočí jej trvania. Ťažiskom projektu je jej prvá unikátna, tzv. drevozemná fáza a 10 dočasných poľných táborov v jej blízkosti z obdobia markomanských vojen. Ambíciou projektu je potvrdiť vedeckú hypotézu o ich súvise s rímskymi vojenskými výpravami proti Kvádom. Hlavnými výstupmi budú monografie a vedecké štúdie. Výsledky projektu budú priebežne prezentované na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širokej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov klasickej archeológie na Trnavskej univerzity.

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Zintenzívnenie systematického terénneho výskumu a povrchového prieskumu, doplneného magnetometriou rozsiahlych plôch v údolí Žitavy a jej prítokov v priebehu piatich rokov poskytol doklady osídlenia v priestore medzi Čiernymi Kľačanmi a Úľanmi nad Žitavou. Z pohľadu sídliskovej aglomerácie ide o uzavretý geografický celok, na ktorom sa doložili rozsiahle osady kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny. Na zachytených náleziskách sa identifikovali pôdorysy domov s kolovou konštrukciou, ktoré nasvedčujú, že pri ich budovaní boli uplatňované urbanistické prvky. Doteraz realizované archeologické výskumy jasne dokladajú, že tento úsek Požitavia sa stal mimoriadne dôležitým územím pre riešenie otázok vývoja prvých roľníckych spoločenstiev. Výskumom získaná pramenná báza bude priebežne analyzovaná a publikovaná v štúdiách, ktoré vyhodnotia hnuteľný nálezový inventár, ale budú sprístupnené ďalšie analýzy vzoriek v rámci interdisciplinárneho výskumu. Dôležitou súčasťou výskumu je sledovanie demografického vývoja.

Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na východnom Slovensku. Zameriava sa na výskum viacerých rozpracovaných tém z vybraných období staršieho a mladšieho praveku. Na geograficky vymedzenom území centrálnej časti Košickej kotliny zverejňuje výsledky rozpoznaných modelov environmentálnych ukazovateľov vplývajúcich na dynamiku a zmeny v stratégii osídlenia. Skúma sprievodné javy zakladania a výstavby opevnených, resp. ohradených osád z obdobia stredného eneolitu. Taktiež komplexne vyhodnocuje vývoj a štruktúru osídlenia v strednej dobe bronzovej (menovite v pilinskej kultúre) a v dobe halštatskej. Získané vedecké pozorovania konfrontuje s poznatkami zo širšieho geografického priestoru stredovýchodnej Európy.

Stredné Ponitrie vo včasnom stredoveku. Ad fontes.

Middle Nitra Region in the Early Middle Ages. Ad fontes.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Robak Zbigniew PhD.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je zmapovanie, verifikácia a chronologické zaradenie včasnostredovekých (6.–11. stor.) archeologických a historických lokalít na území stredného Ponitria, t. j. stredného povodia rieky Nitra spolu s priľahlými pohoriami Tribeč, Strážovské vrchy a Považský Inovec. Jedna sa o vytvorenie jednoduchého a prehľadného katalógu lokalít (sídlisk, hradísk, pohrebísk) spolu so základmi ich datovania, ktorý následne bude slúžiť ako primárny podklad pri rekonštrukcii historického vývoja regiónu vo včasnom stredoveku. Projekt bude sumarizovať a verifikovať pramennú bázu. Tá bude doplnená o nové prírodovedné analýzy dostupných, či novo získaných vzoriek. Súčasťou riešenia projektu bude aj analýza a vyhodnotenie pramennej bázy a publikovanie týchto analýz v čiastkových štúdiách. Súčasťou koncepcie je aj sprístupnenie najnovších výsledkov výskumov AÚ SAV najvýznamnejších archeologických lokalít stredného Ponitria.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 6.6.2022 - 5.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Zabavin Viačeslav Olehovič CSc.

Validácia nálezísk mladšieho praveku vo vybraných regiónoch metódami interdisciplinárnej a nedeštruktívnej archeológie

Validation of Late Prehistoric sites in selected regions by interdisciplinary and non-destructive research

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Oravkinová Dominika PhD.
Anotácia:Oscilácie v spoločnosti mladšieho praveku na Slovensku sú tradične identifikované so zmenami materiálnej kultúry a sídelných štruktúr. Tie lepšie uchopíme zhodnotením prínosu už evidovaných archeologických nálezov a nálezísk v širších či užších časopriestorových kontextoch. Stav poznania príčin socio-ekonomických zmien sa naprieč obdobiami a oblasťami rôzni, preto je zámer potrebné implementovať prostredníctvom súbežných, na sebe nezávislých úlohách. Cieľom heuristickej fázy je doplnenie databázy prameňov, ktorá dovolí posúdiť dynamiku využívania sídel. Jej obsah bude spresnený analýzou vybraných artefaktov a ekofaktov s využitím štandardných medziodborových metód. V neposlednom rade sa zameriame na overenie stavu nálezísk s vyšším budúcim výskumným potenciálom pomocou nedeštruktívnej a málo deštruktívnej terénnej prospekcie. Získané poznatky aplikujeme v metodickej oblasti, pri precizovaní interpretačných modelov ako aj v koncepciách budúceho výskumu a ochrany nálezísk.

Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku

Verification of the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic archaeological contexts from caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián Ph.D.
Anotácia:Projekt sa zaoberá prechodom medzi stredným a mladým paleolitom, kedy miznú z archeologických kontextov neandertálci a postupne sa objavujú a rozširujú nálezy anatomicky moderného človeka. Stredné Podunajsko v tomto ohľade zohráva významnú úlohu. V poslednom období sa výskum tejto problematiky v okolitých krajinách výrazne posunul, najmä v súvislosti s novými alebo prehodnotením starších dát z archeologických výskumov realizovaných v 19-20. stor. Mimoriadne dôležité sú v tejto súvislosti nálezové situácie uložené v jaskyniach. Napriek tomu, že zo Slovenska poznáme veľa dôležitých lokalít z tohto obdobia, výskum tejto problematiky za posledné roky výraznejšie nepokročil. Projekt nadväzuje na nové výsledky z Maďarska, Moravy a Poľska. Zameriava sa na overenie jaskynných nálezových situácií z predmetného obdobia zo Slovenska a na ich následné interdisciplinárne vyhodnotenie.

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Prírodné zdroje a ich dostupnosť boli a stále sú pre ľudskú spoločnosť kľúčovým predpokladom existencie. Dostupnosť rôznorodých zdrojov, schopnosť ich využitia či ovládnutia prístupu k nim podmieňovala, či dokonca určovala výber miesta na sídlenie, ale aj stupeň vyspelosti a životného štandardu jednotlivých komunít. Skúmanie vzťahu ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom a ich zázemiu je dôležitou súčasťou archeologického bádania a jej subdisciplíny, tzv. ekonomickej archeológie. Implementácia archeometrických metód zaručuje interdisciplinárny prístup a zvýšenie objektivity získaných výsledkov. V projekte sa bude skúmať vzťah ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom – a to, ako tento vzťah formoval a ovplyvnil spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej na území dnešného Slovenska. Základom bude spracovanie a vyhodnotenie materiálov zo sídliskových lokalít s rôznou funkciou s rozličnými využívanými prírodnými zdrojmi: organickými (rastlinnými a živočíšnymi) aj anorganickými (v projekte so špeciálnym zameraním na hlinu, meď/bronz a železo). Využitie archeometrických metód pri skúmaní jednotlivých prameňov (kovové a keramické artefakty, archeobotanický a archeozoologický materiál) a interdisciplinárny prístup k nim zvýši a zaručí objektivitu získaných výsledkov. Na vybraných lokalitách s doloženou špecializovanou hutníckou produkciou bude realizovaný interdisciplinárne orientovaný terénny výskum spojený s výskumom ich zázemia. K očakávaným výstupom patrí rekonštrukcia stratégií pri vyhľadávaní a využívaní prírodných zdrojov a testovanie existujúcich, prípadne vývoj nových metodík na výskum pravekých a protohistorických metalurgických centier v horskom prostredí.

Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku

Military and horse equipment in Medieval Period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holeščák Michal PhD.
Anotácia:Spracovanie vybraných typov predmetov súvisiacich s výzbrojou a výstrojom bojovníka a jeho koňa, pozostatkov bojových stretov a prítomnosti vojenských jednotiek. Z priestorového hľadiska grant vychádza od regionálnej úrovne po globálny kontext celej Eurázie, z hľadiska časového je primárnym zameraním obdobie stredoveku, od jeho včasného až po neskorý stupeň. Archeologický materiál bude spracovaný s využitím moderných metód a geografických informačných systémov. Ťažiskom projektu je postrehnutie lokálneho aj globálneho vývinu, kultúrnych a regionálnych špecifikácii zbraní, zbroje a jazdeckého vybavenia v naddunajskom priestore s presahom na nadregionálne celky v danom období, ako napr. Veľká Morava či Uhorské kráľovstvo.

Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu

Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Problematika štiepanej industrie doby kamennej sa na Slovensku riešila, najmä pre obdobie neolitu a eneolitu, skôr okrajovo. Vyhodnotené boli iba niektoré väčšie nálezové súbory. Systematicky sa výskum tejto problematiky intenzívnejšie rozvíja až v posledných rokoch. Pri štúdiu štiepanej industrie sa uplatňujú moderné analýzy, na základe ktorých je možné postihnúť fázy výrobných postupov od získavania suroviny z primárnych alebo druhotných zdrojov, cez ich prvotné spracovanie, distribúciu až po finálne použitie. Vyhodnotenie stanovených otázok vychádza z komplexnej analýzy artefaktov z obsidiánu. Projekt je zameraný na komplexné vyhodnotenie obsidiánovej štiepanej industrie doloženej v nálezových súboroch z obdobia paleolitu až staršej doby bronzovej z územia Slovenska, vrátane zdrojov obsidiánu, ktorého primárny výskyt je situovaný v juhovýchodnej časti krajiny. Riešené otázky úzko súvisia s výskumom obsidiánu – ide o zachytenie procesov, akými sú dovozu danej suroviny na sídlisko, jej transformáciu a determinovanie artefaktu, ktorý bol cieľom jej výroby. Tvoria základ pre celkové teoretické vyhodnotenie sledovanej problematiky.

Znovuobjavené staré nálezy. Prínos archívnych materiálov pre poznanie našich starších stredovekých dejín.

Old finds rediscovered. The contribution of archival materials to the knowledge of our earlier medieval history.

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Anotácia:V archívoch a depozitároch vedeckých inštitúcií sa nachádza dokumentácia z rozsiahlych archeologických výskumov uskutočnených pred viacerými desaťročiami, ktoré nikdy neboli komplexne spracované. Cieľom projektu je sprístupnenie a vedecké vyhodnotenie archívnych fondov z niekoľkých fáz stredoveku (7. – 13. storočie). Základnú pramennú bázu predstavujú rozsiahle sídliská a pohrebiská zo západného Slovenska, doplnené menšími materiálovými súbormi.

Celkový počet projektov: 26