Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Archeologický ústav SAV, v. v. i.

Archeológia, antropológia a pohlavie jedinca ako kľúčový atribút pre porozumenie zvykov pravekých spoločností.

-

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Bc. Hukeľová Zuzana MSc., PhD.
Anotácia:Interdisciplinárny projekt sa zaoberá otázkami pozície detí v neolite a staršej dobe bronzovej a vertikálneho a horizontálneho usporiadania týchto spoločností za pomoci paleodemografických rekonštrukcií. Do dnešného dňa má problematika detí a poznanie ich pozície v pravekej spoločnosti na Slovensku len malý priestor, a to napriek dostupnosti moderných metód. Cieľom projektu je získať nové demografické dáta o neolitických a starobronzových jedincoch a preskúmať pozíciu detí ako členov spoločnosti, odkedy sa stávali jej právoplatnou súčasťou a pod. Pre overenie hypotéz v oblasti sociálnej archeológie aj sociokultúrnej antropológie preliterárnych spoločností je nevyhnutným analytickým krokom aj determinácia biologického pohlavia. Vďaka inklúzii série bioarcheologických analýz a určenia pohlavia u nedospelých i fragmentárnych jedincov tak projekt nielen spoľahlivo overí závery ohľadom pohrebného rítu v neolite a dobe bronzovej, ale doplní aj dodnes chýbajúce, neúplné či mylné informácie o týchto populáciách.

Archeologické pramene k včasnej dobe dejinnej a začiatku stredoveku v strednom Podunajsku

Archaeological sources to early historic times and Early Middle Ages in the Middle Danube region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pieta Karol DrSc.
Anotácia:Projekt prostredníctvom spracovania, vyhodnotenia a publikácie výskumov centrálnych lokalít z kľúčových etáp včasnej doby dejinnej a včasného stredoveku podá celkový obraz historického vývoja v strednom Podunajsku. Súčasťou koncepcie je nadväznosť na doterajšie výsledky riešiteľského kolektívu, sprístupnenie hodnotných nových materiálov a spresnenie datovania týchto etáp pomocou novej série prírodovedných analýz.

Brody, mosty, diaľkové cesty. Dávnoveké komunikácie a sídla na Požitaví a Pohroní s využitím archeológie pod vodou

Fords, bridges, long-distance routes. Ancient roads and seats in the regions of Požitavie and Pohronie with use of underwater archaeology

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Daňová Klaudia PhD.
Anotácia:Projekt je plynulým pokračovaním predchádzajúceho projektu VEGA (2/0146/18), zameraného na skúmanie riek Váh a Nitra. V záverečnej fáze uvedeného projektu a súvisiacich aktivít sa podarilo implementovať celý rad metodických postupov pri prieskume a výskume slovenských riek, objaviť nové lokality a publikovať prvé výsledky výskumu. Touto cestou sa Slovensko podarilo dostať na mapu európskej archeológie pod vodou. Cieľom predkladaného projektu je pokračovať vo vyhľadávaní a dokumentácii najmä nehnuteľných nálezov vo vodnom prostredí, pokračovať v tvorbe databázy nálezov zameranej na tieto lokality a priniesť tak nové informácie o zatiaľ „nepoznanom svete“ pod vodou.

Ekonomika stredoveku (6.-13.storočie)

Medieval Economy (6th - 13th Century)

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.
Anotácia:Na rekonštrukciu života v stredoveku je nevyhnutné poznať stav ekonomiky, rozumieť štruktúre spoločnosti a chápať vzájomné interakcie týchto dvoch veličín. Kľúčové práce stredovekých a európskych historikov a archeológov za posledných 20 rokov jednoznačne potvrdili, že ekonomika a štruktúra spoločnosti sú dve úzko previazané veličiny (Whickham 2007, Whickham 2015, Mc Cormic 2015 etc.). Cieľom projektu je skúmať a jasne definovať hlavné veličiny ekonomického progresu (prípadne regresu) a ich vzťah k spoločenskej štruktúre . Ide tu o osídľovanie nových území, rozvoj remesiel a poľnohospodárstva, rozmach exploatácie surovinových zdrojov,klčovanie lesa a jeho environmentálne dôsledky, zakladanie, rozvoj a zánik osád, dedín a aglomerácií(pred)mestského charakteru, či opevnených útvarov. Výskum bude prebiehať na vybraných segmentoch archeologických lokalít z územia Slovenska zo 6.-13. stor. v komparácii so susednými oblasťami. Hlavným výsledkom bude rovnomenná monografia, ďalšie monografie a súbor štúdií.

Elity doby rímskej u stredoeurópskych Svébov

Roman Period Elites of the Suebi People in the Central Europe

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. doc. PhDr. Droberjar Eduard Ph.D.
Anotácia:Základnou myšlienkou projektu je vyvážene postihnúť podiel domácej tradície, vonkajších kontaktov a pohybov na formovaní spoločenských elít a ich prejavov v priebehu doby rímskej. Geografický rámec štúdia germánskych elít je vymedzený strednou Európou, resp. územím polabských Germánov (Svébov), t.j. juhozápadným Slovenskom, Čechami a Moravou. Základným východiskovým bodom projektu je početný pramenný materiál s vysokou vypovedacou hodnotou, zhromaždený v dôsledku intenzívnych terénnych archeologických výskumov v záujmovej oblasti.

Etnické a kultúrne zmeny stredovekej spoločnosti (6.-13.storočie) v archeologických prameňoch.

Ethnic and cultural changes of medieval society (6th-13th centuries) in archaeological sources

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fusek Gabriel CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na riešenie zložitej problematiky vzťahu etnicity a materiálnej kultúry na Slovensku a v širšom stredodunajskom prostredí. Chronologicky ide o obdobie od usídlenia sa Slovanov v strednej Európe po stabilizáciu etnickej skladby Uhorska v 13.storočí, teda o obdobie, kedy sem prenikli a spoločenský vývoj ovplyvňovali rôzne kočovnícke etniká (Avari, Maďari, Sikuli, Pečenehovia, Kumáni, Tatári).

Exploatácia prírodných zdrojov vo včasnej dobe dejinnej až novoveku vo vybraných regiónoch Slovenska

The exploitation of natural resources from the Early Historic Period to the Modern Times in selected Slovak regions

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bednár Peter CSc.
Anotácia:Cieľom projektu je identifikácia zaniknutých banských diel na základe štúdia lidarových skenovaní terénu, ich prospekcia vo vybraných regiónoch Slovenska (Považský Inovec, Tribeč, Pohronský Inovec, Javorie, Revúcka vrchovina, Vihorlat, Slanské vrchy), ich mapovanie a katalogizácia, podrobná dokumentácia a získavanie nálezov/vzoriek pre datovanie a presnejšiu interpretáciu formou mikrosondáže. Nevyhnutným výstupom bude vytypovanie lokalít pre rozsiahlejší výskum, ich základná dokumentácia a výberové sondáže. Vďaka riešeniu projektu sa získajú kvalitatívne nové činnosti o dávnovekej banskej činnosti na území Slovenska.

Chronologické a regionálne aspekty včasnostredovekej keramiky z oblastí Ponitria a Považia

Chronological and regional aspects of the early medieval ceramics from the regions Ponitrie and Považie

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Fottová Eva PhD.
Anotácia:Monotematický projekt rieši aktuálne problémy štúdia včasnostredovekej keramiky na území západného Slovenska (Ponitrie a Považie). Predmetom záujmu je keramika, ako najpočetnejší archeologický nález a súčasne základný archeologický prameň, ktorého vypovedaciu hodnotu zvyšuje práve spolupráca spoločenskovedných a prírodovedných disciplín. V posudzovaných súboroch bude figurovať keramika z rôznych areálov ako hradiská, otvorené sídliská, ploché pohrebiská, mohylníky. V rámci projektu bude riešená metodika spracovania keramických súborov, terminológia, ďalej typologické, chronologické a funkčné analýzy keramiky, výpovedná schopnosť štatistických analýz keramických súborov. Keďže jedným z cieľov projektu je zvýšiť informačný potenciál keramiky, do štúdia vstúpia výsledky prírodovedných analýz. Výstupom bude publikovanie výsledkov formou štúdií.

Krajina a sídla u Keltov a Germánov. Vzťahy navzájom, v krajine a ku krajine

The landscape and settlements of the Celts and Germani Mutual relations, relations in and with the landscape

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Březinová Gertrúda CSc.
Anotácia:V posledných dvoch až troch desaťročiach sa keltské a germánske sídliská z doby laténskej a rímskej tešili zvýšenému bádateľskému záujmu. Vďaka niekoľkým monografiám a zásadným štúdiám poznáme tempo ich vnútorného vývoja, charakter zástavby aj materiálnu kultúru obyvateľov. Toto v súčasnosti umožňuje formulovať otázky na úrovni, ktorá prevyšuje individuálne lokality. Do centra záujmu predkladaného vedeckého zámeru preto kladieme vzťahy sídiel navzájom ako aj vzťahy ich obyvateľov k okolitej krajine, najmä s ohľadom na získavanie zdrojov obživy. Údaje, ktoré sú k dispozícii umožňujú vytvárať rôzne modelové situácie fungovania vtedajšej spoločnosti vo vzťahu k životnému prostrediu. Archeologické nálezy poskytujú proxy údaje pre rekonštrukciu zmien podnebia, čím prispievajú pre rozvoj v našich podmienkach len rozvíjajúcej sa paleoklimatológie a paleohydrológie.

Kultúrny vývoj a ráz osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na príklade lokality Bratislava - Zlaté piesky

Development od culture and character of settlement from neolithic period up to the middle ages foristence in locality of Bratislava-Zlaté Piesky.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Bistáková Alena PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie vývoja osídlenia od neolitu po vrcholný stredovek na archeologicky exponovanom území východného predpolia Bratislavy. Hlavným cieľom projektu je interdisciplinárny výskum a komplexné spracovanie doposiaľ nepublikovaného materiálu z archeologickej lokality Bratislava – Zlaté piesky. Už doterajšie čiastkové výsledky bádania naznačujú, že spracovanie materiálu a jeho analýza v širšom kontexte prinesie originálne a zásadne nové poznatky o historickom vývoji juhozápadnej časti Podunajskej nížiny.

Mobilita pravekých, protohistorických a historických spoločenstiev na Slovensku a jej prejavy v archeologických prameňoch

Mobility of prehistoric, protohistoric and historical communities in Slovakia and its manifestations in archaeological sources

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kozubová Anita PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na výskum rôznych foriem mobility ľudských komunít a jednotlivcov v pravekom a včasnodejinnom období na území Slovenska a ich archeologických prejavov. Problematiku sledujeme z rôznych aspektov a z perspektívy viacerých vedných disciplín (humanitných, spoločenskovedných a prírodovedných). Cieľom je zadefinovanie teoretických východísk výskumu v sledovanom čase a priestore, kritika dát a vytváranie modelov rôznych foriem mobility na základe archeologických a historických prameňov. Súčasťou je tvorba centrálnej databázy a získanie nových dát najmä z antropologického a ostatného bioarcheologického materiálu. Poznatky získané počas riešenia projektu budú základom pre ďalší vedecký výskum a pomôžu zvýšiť konkurencieschopnosť archeologického bádania na Slovensku voči susedným krajinám, kde táto problematika stojí v popredí vedeckého záujmu. Výstupy budú priebežne prezentované na medzinárodných konferenciách a využité v univerzitnom vzdelávaní v odbore archeológia.

Mocenské centrá a ich zázemie v 8.-11. storočí.,

-

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PhDr. Ruttkay Matej CSc.

Odraz sociálno-ekonomických zmien v štruktúre zakladania a budovania pravekých sídlisk.

Reflection of socio-economic changes in the structure of founding and construction of prehistoric settlements.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďuriš Jozef PhD.
Anotácia:Nárast zvýšeného množstva zachytených nálezových situácií (napríklad sídliskových objektov rôzneho charakteru, prípadne sídliskových vrstiev), ako aj sídliskového hmotného archeologického materiálu, spolu vytvárajúcich priestorovú a vertikálnu stratigrafiu, z nedávnych alebo pomerne nových terénnych archeologických výskumov pravekých nížinných/opevnených sídlisk alebo hradísk, zrealizovaných v posledných desaťročiach alebo v posledných rokoch, vytvára potrebu ich podrobného a komplexného inovačného (interdisciplinárneho) spracovania, ako aj následnú konfrontáciu a prípadne opätovné prehodnotenie alebo doplnenie doterajších poznatkov širšieho charakteru o pravekých sídliskách na území Slovenska. Rovnako dôležité je podrobné spracovanie jednotlivých súborov s pravekým sídliskovým archeologickým materiálom. Informačné dopĺňanie a postupná sumarizácia celkového obrazu pravekých sídelných jednotiek, nám napomáha objektívnejšie nahliadať na doteraz nezodpovedané otázky viacerých špecifík fenoménu pravekých sídlisk.

Relikty kultúrnej krajiny – identifikácia a interpretácia

Relics of cultural landscape – identification and interpretation

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Projekt sa zameriava na identifikáciu a interpretáciu reliktov kultúrnej krajiny identifikovaných na LiDAR-ových snímkach a ortofotosnímkach. Skúma historické štruktúry a ich vzťahy v krajine: sídliská, pohrebiská, historické cesty, relikty svedčiace o hospodárskych aktivitách. Súčasťou projektu je i prevencia pri ochrane kultúrneho dedičstva, keďže zverejnené lokality sú ohrozené aktivitami „hľadačov pokladov“. Overenie a funkčná interpretácia reliktov bude prebiehať vo vybraných mikroregiónoch s viacerými typmi historických štruktúr prostredníctvom porovnania archeologických a paleoenvironmentálnych dát. Pri terénnom výskume sa využijú postupy viacerých disciplín (archeológia, geofyzika, archeobotanika, palynológia, pedológia, geológia), metódy absolútneho datovania (rádiokarbónového a opticky stimulovanej luminiscencie) i ďalšie analýzy (izotopov). Výstupom projektu bude i stanovenie vhodného metodického postupu pri identifikácii, výskume a interpretácii funkcií zistených archeologických areálov.

Rímsky tábor v Iži - súčasť svetového kultúrneho dedičstva UNESCO

Roman fort at Iža – part of the UNESCO world heritage

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Rajtár Ján CSc.
Anotácia:Projekt je zameraný na vedecké spracovanie, vyhodnotenie a publikovanie doterajších poznatkov o rímskom tábore v Iži, ktorý je zapísaný do Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO. Ako jediný na severných hraniciach Panónie bol situovaný v ich predpolí, na ľavom brehu Dunaja. Cieľom projektu je zdokumentovať, analyzovať a v širšom kontexte interpretovať vybrané skupiny hmotných prameňov spätých so stavebným a historickým vývojom pevnosti počas dvoch storočí jej trvania. Ťažiskom projektu je jej prvá unikátna, tzv. drevozemná fáza a 10 dočasných poľných táborov v jej blízkosti z obdobia markomanských vojen. Ambíciou projektu je potvrdiť vedeckú hypotézu o ich súvise s rímskymi vojenskými výpravami proti Kvádom. Hlavnými výstupmi budú monografie a vedecké štúdie. Výsledky projektu budú priebežne prezentované na domácich a zahraničných vedeckých podujatiach a popularizačnou formou širokej verejnosti. Budú tiež implementované do študijných programov klasickej archeológie na Trnavskej univerzity.

Sídlisková aglomerácia kultúry lineárnej v údolí Žitavy

Settlement agglomeration of linear culture in the Žitava valley

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Zintenzívnenie systematického terénneho výskumu a povrchového prieskumu, doplneného magnetometriou rozsiahlych plôch v údolí Žitavy a jej prítokov v priebehu piatich rokov poskytol doklady osídlenia v priestore medzi Čiernymi Kľačanmi a Úľanmi nad Žitavou. Z pohľadu sídliskovej aglomerácie ide o uzavretý geografický celok, na ktorom sa doložili rozsiahle osady kultúry lineárnej a želiezovskej skupiny. Na zachytených náleziskách sa identifikovali pôdorysy domov s kolovou konštrukciou, ktoré nasvedčujú, že pri ich budovaní boli uplatňované urbanistické prvky. Doteraz realizované archeologické výskumy jasne dokladajú, že tento úsek Požitavia sa stal mimoriadne dôležitým územím pre riešenie otázok vývoja prvých roľníckych spoločenstiev. Výskumom získaná pramenná báza bude priebežne analyzovaná a publikovaná v štúdiách, ktoré vyhodnotia hnuteľný nálezový inventár, ale budú sprístupnené ďalšie analýzy vzoriek v rámci interdisciplinárneho výskumu. Dôležitou súčasťou výskumu je sledovanie demografického vývoja.

Stratégia osídlenia východného Slovenska v kontexte pravekého vývoja severného Potisia

Strategy of settlement of eastern Slovakia in the context of prehistoric development of the Northern Tisza region

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Navrhovaný projekt zabezpečuje kontinuitu vedeckého bádania na východnom Slovensku. Zameriava sa na výskum viacerých rozpracovaných tém z vybraných období staršieho a mladšieho praveku. Na geograficky vymedzenom území centrálnej časti Košickej kotliny zverejňuje výsledky rozpoznaných modelov environmentálnych ukazovateľov vplývajúcich na dynamiku a zmeny v stratégii osídlenia. Skúma sprievodné javy zakladania a výstavby opevnených, resp. ohradených osád z obdobia stredného eneolitu. Taktiež komplexne vyhodnocuje vývoj a štruktúru osídlenia v strednej dobe bronzovej (menovite v pilinskej kultúre) a v dobe halštatskej. Získané vedecké pozorovania konfrontuje s poznatkami zo širšieho geografického priestoru stredovýchodnej Európy.

Štipendiá pre excelentných výskumníkov ohrozených konfliktom na Ukrajine

-

Doba trvania: 6.6.2022 - 5.6.2025
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a vývoj
Zodpovedný riešiteľ: doc. Zabavin Vyačeslav Olehovyč CSc.

Úloha materiálnej kultúry pri formovaní ekonomických a sociálnych väzieb v neskorostredovekých a novovekých komunitách

The role of material culture in the formation of economic and social relations in the Late Medieval and Post-medieval communities

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bielich Mário PhD.
Anotácia:Projekt si kladie za cieľ komplexne rozšíriť súčasné poznatky o materiálnej kultúre a spresniť jej úlohu pri tvorbe dôležitých väzieb medzi príslušníkmi z rôznych vrstiev postmedievalnej spoločnosti žijúcich vo východných častiach strednej Európy. Východiskový prameň poskytnú dosiaľ nespracované materiálové súbory z výskumu hradov, kostolov a mestského prostredia. Výsledky analýz tohto fondu s poznatkami z najnovšej odbornej literatúry vytvoria dostatočne širokú východiskovú bázu potrebnú k sprehľadneniu ekonomických a sociálnych vzťahov evidovaných takisto v multietnickom prostredí neskorostredovekého a novovekého Slovenska. Pri analyze využijeme multidisciplinárnu spoluprácu s antropológmi, archeozoológmi, geofyzikmi a paleobotanikmi.

Verifikácia jaskynných archeologických kontextov zo sklonku stredného a počiatku mladého paleolitu na Slovensku

Verification of the Late Middle Palaeolithic and Early Upper Palaeolithic archaeological contexts from caves in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemergut Adrián Ph.D.
Anotácia:Projekt sa zaoberá prechodom medzi stredným a mladým paleolitom, kedy miznú z archeologických kontextov neandertálci a postupne sa objavujú a rozširujú nálezy anatomicky moderného človeka. Stredné Podunajsko v tomto ohľade zohráva významnú úlohu. V poslednom období sa výskum tejto problematiky v okolitých krajinách výrazne posunul, najmä v súvislosti s novými alebo prehodnotením starších dát z archeologických výskumov realizovaných v 19-20. stor. Mimoriadne dôležité sú v tejto súvislosti nálezové situácie uložené v jaskyniach. Napriek tomu, že zo Slovenska poznáme veľa dôležitých lokalít z tohto obdobia, výskum tejto problematiky za posledné roky výraznejšie nepokročil. Projekt nadväzuje na nové výsledky z Maďarska, Moravy a Poľska. Zameriava sa na overenie jaskynných nálezových situácií z predmetného obdobia zo Slovenska a na ich následné interdisciplinárne vyhodnotenie.

Vplyv využívania prírodných zdrojov na spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej

Influence of the exploitation of natural resources on ways of life in the Bronze Age and Iron Age

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Benediková Lucia PhD.
Anotácia:Prírodné zdroje a ich dostupnosť boli a stále sú pre ľudskú spoločnosť kľúčovým predpokladom existencie. Dostupnosť rôznorodých zdrojov, schopnosť ich využitia či ovládnutia prístupu k nim podmieňovala, či dokonca určovala výber miesta na sídlenie, ale aj stupeň vyspelosti a životného štandardu jednotlivých komunít. Skúmanie vzťahu ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom a ich zázemiu je dôležitou súčasťou archeologického bádania a jej subdisciplíny, tzv. ekonomickej archeológie. Implementácia archeometrických metód zaručuje interdisciplinárny prístup a zvýšenie objektivity získaných výsledkov. V projekte sa bude skúmať vzťah ľudských spoločenstiev k prírodným zdrojom – a to, ako tento vzťah formoval a ovplyvnil spôsob života v dobe bronzovej a v dobe železnej na území dnešného Slovenska. Základom bude spracovanie a vyhodnotenie materiálov zo sídliskových lokalít s rôznou funkciou s rozličnými využívanými prírodnými zdrojmi: organickými (rastlinnými a živočíšnymi) aj anorganickými (v projekte so špeciálnym zameraním na hlinu, meď/bronz a železo). Využitie archeometrických metód pri skúmaní jednotlivých prameňov (kovové a keramické artefakty, archeobotanický a archeozoologický materiál) a interdisciplinárny prístup k nim zvýši a zaručí objektivitu získaných výsledkov. Na vybraných lokalitách s doloženou špecializovanou hutníckou produkciou bude realizovaný interdisciplinárne orientovaný terénny výskum spojený s výskumom ich zázemia. K očakávaným výstupom patrí rekonštrukcia stratégií pri vyhľadávaní a využívaní prírodných zdrojov a testovanie existujúcich, prípadne vývoj nových metodík na výskum pravekých a protohistorických metalurgických centier v horskom prostredí.

Výskum, interpretácia a reštaurovanie archeologických textilných nálezov

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štolcová Tereza PhD.
Anotácia:Projekt výskumu, interpretácie a reštaurovania archeologických textilných nálezov pomôže rozšíriť vzdelávacie a výskumné pracovisko pre potreby tejto špecializácie. Štúdium reštaurovania textilu a textilnej tvorby bude obohatené o odborné prednášky, workshopy, exkurzie a tiež množstvo tematických diskusií. Spolupráca so špičkovými pracoviskami a ich pracovníkmi ako aj so zahraničnými odborníkmi je zárukou kvalitnej výchovy nových odborníkov. Projekt možno rozdeliť na dve časti. Prvú tvorí systematické štúdium archeologických textílií a fragmentov, pričom základným stupňom je reštaurátorský, archeologický a kultúrno-historický výskum. Reštaurovanie textílií a reštaurátorský výskum bude realizovaný v ateliéri reštaurovania textilu na katedre Reštaurovania VŠVU v spolupráci s viacerými špecializovanými pracoviskami vybavenými prístrojovo aj personálne na analýzy a rozbory potrebné v rámci reštaurátorského výskumu. Zhrnutie všetkých výsledkov a výskumov ako aj samotné reštaurovanie textilných archeologických nálezov by vytvárali databázu informácií, postupov, metodík mapujúcich túto oblasť. Výsledok by vytvoril druhú časť projektu - skriptá/ odbornú publikáciu a mohli by slúžiť pre bádateľov viacerých disciplín na porozumenie archeologickým textíliám a najmä na ich ochranu, pretože predstavujú z hľadiska kultúrneho dedičstva existujúci segment, ktorý je málo spracovaný.

Výzbroj a výstroj bojovníka a jeho koňa v stredoveku

Military and horse equipment in Medieval Period

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Holeščák Michal PhD.
Anotácia:Spracovanie vybraných typov predmetov súvisiacich s výzbrojou a výstrojom bojovníka a jeho koňa, pozostatkov bojových stretov a prítomnosti vojenských jednotiek. Z priestorového hľadiska grant vychádza od regionálnej úrovne po globálny kontext celej Eurázie, z hľadiska časového je primárnym zameraním obdobie stredoveku, od jeho včasného až po neskorý stupeň. Archeologický materiál bude spracovaný s využitím moderných metód a geografických informačných systémov. Ťažiskom projektu je postrehnutie lokálneho aj globálneho vývinu, kultúrnych a regionálnych špecifikácii zbraní, zbroje a jazdeckého vybavenia v naddunajskom priestore s presahom na nadregionálne celky v danom období, ako napr. Veľká Morava či Uhorské kráľovstvo.

Význam zdrojov obsidiánu na Slovensku v období paleolitu až eneolitu

Importance of obsidian sources in Slovakia in the Neolithic and Eneolithic period

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Cheben Ivan CSc.
Anotácia:Problematika štiepanej industrie doby kamennej sa na Slovensku riešila, najmä pre obdobie neolitu a eneolitu, skôr okrajovo. Vyhodnotené boli iba niektoré väčšie nálezové súbory. Systematicky sa výskum tejto problematiky intenzívnejšie rozvíja až v posledných rokoch. Pri štúdiu štiepanej industrie sa uplatňujú moderné analýzy, na základe ktorých je možné postihnúť fázy výrobných postupov od získavania suroviny z primárnych alebo druhotných zdrojov, cez ich prvotné spracovanie, distribúciu až po finálne použitie. Vyhodnotenie stanovených otázok vychádza z komplexnej analýzy artefaktov z obsidiánu. Projekt je zameraný na komplexné vyhodnotenie obsidiánovej štiepanej industrie doloženej v nálezových súboroch z obdobia paleolitu až staršej doby bronzovej z územia Slovenska, vrátane zdrojov obsidiánu, ktorého primárny výskyt je situovaný v juhovýchodnej časti krajiny. Riešené otázky úzko súvisia s výskumom obsidiánu – ide o zachytenie procesov, akými sú dovozu danej suroviny na sídlisko, jej transformáciu a determinovanie artefaktu, ktorý bol cieľom jej výroby. Tvoria základ pre celkové teoretické vyhodnotenie sledovanej problematiky.

Celkový počet projektov: 24