Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky

Behavioural aspects of COVID-19: Mapping the COVID-related behaviours and psychological, social, and economic consequences of the pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kentoš Michal PhD.
Anotácia:Dnes a aj do budúcna si pandémia COVID-19 vyžaduje zásadné zmeny v ľudskom správaní a spôsobuje značnú záťaž v každodennom živote. Poznatky z behaviorálnych vied tak majú mimoriadny význam pre epidemiológov, odborníkov na verejné zdravotníctvo, zákonodarcov, či ďalšie kompetentné autority, a umožňujú im prijímať rozhodnutia pre boj s aktuálnou situáciou, ale tiež dôsledkami pandémie, ktoré majú empirický (evidence-based) základ. Skutočná hodnota týchto informácií je však, žiaľ, často podceňovaná. Iba relatívne malá časť výskumu sa pokúša zmapovať správanie spojené s COVID-19 a dôsledky pandémie tak, aby mali výstupy pragmatický charakter a boli zároveň čo najviac zovšeobecniteľné. Nedostatok komplexných, reprezentatívnych dát ohľadom tejto problematiky sťažuje tvorbu a implementáciu nariadení založených na empirickej evidencii či vytváranie spoľahlivých prognostických modelov. Cieľom navrhovaného projektu je preto (1) preskúmať explicitné prejavy správania súvisiace s pandémiou a ich psychologické/sociologické koreláty a tým odhaliť štruktúru skutočného dodržiavania predpisov a odporúčaní; (2) skúmať trendy a dlhodobejší vývoj v oblastiach duševného zdravia, sociálnych vzťahov, (subjektívne vnímanej) ekonomickej situácie a celkovej kvality života v čase (po skončení) pandémie COVID-19. Hlavným cieľom tohto projektu je poskytnúť širokej verejnosti ako aj orgánom štátnej správy súbor validných, komplexných a reprezentatívnych behaviorálnych dát a z nich vyplývajúce reporty a odporúčania. To môže výrazne napomôcť zvýšeniu efektivity zvládania pandémie a jej dôsledkov a taktiež tvorbe lepšie pripravených stratégií na prevenciu kríz, respektíve stratégií krízového manažmentu. Plné pridŕžanie sa postupov otvorenej vedy - to jest, voľná dostupnosť všetkých materiálov, dát a výstupov projektu, zaručuje dôležitosť a udržateľnosť tohto projektu aj po súčasnej kríze COVID-19.

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Integratívna stratégia v rozvoji personalizovanej medicíny vybraných zhubných nádorových ochorení a jej vplyv na kvalitu života

-

Doba trvania: 7.7.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Baláž Vladimír PhD., DrSc.
Anotácia:Inovatívne postupy liečby pacientov so zhubnými onkologickými ochoreniami vyžadujú identifikovať v množine pacientov liečených doterajšími štandardnými postupmi tie podskupiny pacientov, ktorí môžu profitovať v rámci tzv. „precision medicine“ z cielenej (personalizovanej) liečby (PL), uznanej na úrovni európskych a národných regulačných autorít; podiel týchto podskupín je rôzny a pohybuje sa v závislosti od histologicky určeného typu zhubného nádoru jednotlivých orgánov v spektre od 20-95%. „Precision medicine“ umožňuje viesť celý terapeutický manažment pacienta počnúc určením diagnózy podľa pokroku v pochopení genetickej podstaty jeho nádorového ochorenia, čo sa označuje ako „genome-driven oncology“. Podstatou tejto liečby je zábrana rastu nádoru intervenciou do rôznych signálnych dráh kancerogenézy, napr. blokovaním tzv. akčných driver-mutácií, resp. iných genetických aktivujúcich alterácií nádorových buniek prerušením onkogénnej signalizácie na úrovni extracelulárnych (napr. rastových) receptorov signalizácie, alebo intracelulárnych signalizačných domén (napr. tyrozínových kináz), čím sa dosiahne zástava rastu a delenia nádorových buniek, ich prechod do apoptózy a pod. Identifikácia „driver“ alterácie v nádore predstavuje prediktívny faktor cielenej „na mieru pacienta šitej“ liečby. Súčasťou inovatívnych liečebných postupov je dnes aj re-definovaná imunoterapia, tzv. imuno-onkológia (ďalej I-O) zameraná na aktiváciu protinádorovej imunity. Kľúčovým prediktívnym faktorom I-O je identifikácia interakcie nádor - imunitný systém v oblasti mikroprostredia biopticky vyšetrovaného nádoru analýzou stavu tzv. kontrolných (strážnych) imunitných bodov (z angl. immune checkpoints) a ich ligandov, vyžadovaná pre liečbu tzv. inhibítormi strážnych bodov imunity. Tu dnes stúpa význam aj ďalších prediktívnych faktorov I-O, a to najmä tzv. nádorovej mutačnej nálože („tumor mutation burden“) a stavu mikrosatelitovej stability („MSS“), resp. nestability („MSI“). Determinácia prediktívnych faktorov pre každého pacienta vyžaduje komplexnú bioptickú analýzu tkaniva nádoru a podľa typu nádoru orientovanú molekulovo-genetickú analýzu nádorovej DNA - buď in situ, t.j. priamo v tkanive napr. imunohistochemickou (IHC) detekciou prediktívne relevantných proteínov („produktov“ genetickej alterácie), alebo detekciou genetických alterácií in situ-hybridizačnými technikami (FISH/CISH/dDISH), alebo analýzami dna, resp. RNA izolovanej z nádorového tkaniva. Súčasťou inovatívnych postupov sa stáva aj genetická analýza „produktov nádoru“ uvoľňovaných do krvi pacienta, akými sú nádorová DNA („cell-free tumor DNA“ - ctDNA), RNA, exozómy a v krvi cirkulujúce nádorové bunky (CTCs) prostredníctvom tzv. tekutej biopsie (liquid biopsy). Podľa doterajšej úrovne poznatkov je pre klinickú prax využiteľná najmä analýza ctDNA izolovanej z plazmy a CTCs, analýzy ostatných produktov sú v experimentálnej rovine. Aj oblasť analýzy CTC je však postupne rozširovaná, pričom kľúčovou sa stáva presnejšia cytometrická analýza vrátane rozlíšenia niektorých klinicky významných subpopulácii CTCs, napríklad cirkulujúcich kmeňových buniek (circulating stem cells - CSCs) s predpokladaným tumor iniciačným potenciálom. Vyšetrenie ctDNA je možné v „prvodiagnostike“ ochorenia (baseline) pri nedostatočnosti DNA izolovanej z nádorového tkaniva, ale najmä pri identifikácii progresie alebo vzniku rezistencie na použitú cielenú liečbu, lebo predchádza klinickej či rádiologickej manifestácii progresie. Tekutá biopsia nemôže zatiaľ plne nahradiť analýzu DNA z tkanivovej biopsie, ale je k nej komplementárna. Jej výhodou je aj to, že v rámci nádorovej heterogenity predstavuje komplexnú genetickú informáciu zo všetkých ložísk nádoru, najmä pri metastatickom (MTS) rozseve – tzv. „systemic tumor burden“, že minimalizuje záťaž pacienta a ako neintervenčná metóda je aj nákladovo efektívna. Dôležitým krokom pri spracovaní vzoriek je izolácia ctDNA a CTC z tekutej biopsie. Inovatívne postupy analýz nádorovej DNA tkanivovej aj tekutej biopsie umožňujú detegovať prediktívne faktory cielenej liečby, aj keď problémom tejto detekcie je biologická komplexnosť nádoru, jeho premenlivosť v priebehu vzniku, progresie a jeho liečby. Tu okrem medzinádorovej heterogenity hrá úlohu aj vnútronádorová heterogenita, pričom genómy rakovinových buniek nie sú stabilné a objavujú sa v nich získané nové alterácie a klony. V dôsledku selekčného tlaku cielenej liečby a (sub-)klonálnej evolúcie nádoru vznikajú nové buď aktivujúce genetické alterácie, alebo alterácie podmieňujúce rezistenciu na použitú liečbu. Tie je nutné identifikovať aj pre zváženie ďalšej línie cielenej liečby alebo pre indikovanie imunoterapie. Implementácia vhodných metód analýzy nádorových buniek (vrátane postupov pre ich izoláciu z tekutej biopsie) mikroprostredia nádoru, miRNA, incRNA, cftDNA a konštrukcia vhodných algoritmov postupov analýz je dnes výsostne aktuálnym celosvetovým problémom aj vzhľadom k nedostatočnosti príslušných guidelines (snáď s výnimkou NSCLC), časovej, intelektuálnej a ekonomickej náročnosti týchto metód a ich interpretácií, ich rôznej senzitivity a špecificity. Veľkou výzvou je implementácia inovatívnych analýz tkanivových aj tekutých biopsií s použitím real-time PCR (kvantitatívnej –qPCR) alebo ešte citlivejších metód digitálnej PCR (ddPCR) či BEAMing alebo multiplexnej NGS s cieľom „skríningovej“ alebo senzitívnejšej identifikácie prediktívnych faktorov v prvodiagnostike alebo v priebehu ochorenia a odpovede na liečbu. Napriek stúpajúcej dostupnosti viacerých metód genetických analýz nádorového tkaniva a ctDNA sú tieto vyšetrenia len na začiatku dlhej cesty – na nej je potrebné verifikovať ich spoľahlivosť, ich zaradenie do procesu diagnostiky a manažmentu zhubných onkologických ochorení, overiť prínos kvantifikácie VAF (z angl. „variant allelic frequencies“), t.j. podielu mutovaných versus nemutovaných foriem daného genetického lokusu, dokázať ich prínosnosť pre pacientov pri predĺžení remisií ochorenia a celkového prežívania. Nami navrhovanou intervenciou by sme sa chceli podieľať na verifikácii diskutovaných metód v rámci vyššie uvedených procesov multiparametrických a multidisciplinárnych analýz vybraných solídnych nádorov – karcinómu prsníka (CaM, karcinómu pľúc (LC) a kolorektálneho karcinómu (CRC). Vzhľadom k tomu, že počas riešenia projektu bude k dispozícii veľké množstvo veľkoobjemových dát, ambíciou projektu je aj využiť tieto dáta v procesoch bioinformatiky, prediktívnych a simulačných analýz v tvorbe a aplikáciách výpočtových modelov, spolu s mechanizmami umelej inteligencie, neurónových sietí a strojového učenia pre podporu personalizovaného prístupu k terapii. Projekt má potenciálne vysoké sociálno-ekonomické dopady. Onkologické ochorenia patria medzi najčastejšiu príčinu úmrtí na Slovensku. Súčasťou projektu bude tvorba regionálnych prognóz výskytu onkologických ochorení, projekcia siete kapacít na liečbu týchto ochorení, ako aj projekcia perspektívnych výnosov a národohospodárskych efektov v prípade zavedenia efektívnych liečebných postupov do klinickej praxe. Projektový tím pripraví regionálne prognózy počtov a vekovej štruktúry obyvateľstva v slovenských okresoch do roku 2040. Na základe prognóz starnutia populácie a environmentálnych korelátov špecifických typov onkologických ochorení budú vyhotovené projekcie výskytu onkologických ochorení na úrovni okresov a stanované potreby kapacít na diagnostiku a liečbu ochorení. Bude vytvorený ekonometrický model na odhadnutie národohospodárskych efektov vyplývajúcich z vyššej úspešnosti liečby onkologických ochorení v prípade zavedenia efektívnych liečebných postupov do klinickej praxe.

Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

Cognitive and personality predictors of trust building

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grežo Matúš PhD.

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Varšo Miroslav Dr. theol.

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

Migration on the Slovak territory since its foundation - the dynamics of migration flows with EU and OECD countries

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Heriban Richard PhD.
Anotácia:Slovensko je malou otvorenou ekonomikou, ktorá od svojho vzniku zaznamenáva vysokú dynamiku ekonomických a sociálnych procesov. Migrácia je jednou z oblastí, ktorá v uplynulých rokoch vykazuje oživenie. Väčšina migračných štúdií analyzuje javy zo špecifických hľadísk z partikulárneho pohľadu, pričom býva podcenený komplexný obraz v historickom a medzinárodnom kontexte. Bez dôkladného zmapovania a chápania týchto kontextov nie je možné interpretovať výsledky kvantitatívnych analýz, ani vypracovať predikcie vývoja. Projekt sa zaoberá komplexným obrazom migrácie z a do SR v časovom vývoji od jej vzniku, ako aj vo vzťahu k iným štátom a zoskupeniam. Členky riešiteľského kolektívu sú dlhoročnými členkami OECD networku SOPEMI zamerané na monitorovanie a analýzach migračných údajov a politík v rámci celej OECD. Počas ich činnosti vznikol rozsiahly štatistický a analytický materiál mapujúci vývoj migrácie v SR od jej vzniku. Tieto dáta neboli doteraz publikované v celosti a neboli použité na komplexnú analýzu.

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Základným cieľom projektu je uskutočniť hĺbkový výskum fenoménov spojených s témou nerovností na slovenskom trhu práce, pred a v dôsledku Corona pandémie na Slovensku. Analýza nadväzuje na predošlý výskum riešiteľského kolektívu v témach nerovností na trhu práce, bariérach v prístupe zraniteľných skupín na trh práce a ku verejným politikám, a tiež účinnosti a nastavenia intervenčných nástrojov a politík na rôznych úrovniach. Za zraniteľné skupiny považujeme skupiny na slovenskom trhu práce, ktoré v dôsledku štrukturálnych, ekonomických, spoločenských a politických zmien za posledné desaťročia čelili rôznym znevýhodneniam, ktoré sa negatívne odrazili v ich prístupe na trh práce a ku verejným politikám. Za zraniteľné skupiny považujeme: marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, osoby so zdravotným znevýhodnením, migrantov, samostatných rodičov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov. V kontexte externého šoku pandémie predpokladáme, že narastú sociálne náklady v podobe rastúcej nezamestnanosti a chudoby, narastania nerovností na trhu práce, ako aj zmeny v pracovno-právnych vzťahoch. Tento projekt reaguje na túto výzvu prostredníctvom komplexnej analýzy postavenia zraniteľných skupín, stratégií na prispôsobenie sa kríze z pohľadu rôznych kľúčových aktérov, a tiež riešení a nástrojov na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy.

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pethö Tatiana PhD.

Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Projekt je založený na predpoklade, že pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej skončení. Projekt sa zameriava na negatívne dôsledky pandémie na nepodložené presvedčenie (konšpirácie, hoaxy, falošné správy), dôveru v inštitúcie, zdravotné a finančné správanie a negatívne spoločenské postoje ako diskriminácia alebo predsudky. Projekt má niekoľko cieľov. V prvom rade sa zameriava na poskytnutie empirického prehľadu o najčastejších nepodložených presvedčeniach a maladaptívnom správaní súvisiacom s pandémiou. Jeho cieľom je tiež identifikovať skupiny ľudí podľa demografických a osobnostných/kognitívnych kritérií, u ktorých je vyššie riziko výskytu maladaptívnej psychosociálnej reakcie na pandémiu. Projekt chce navyše experimentálne overiť, ako konkrétna prezentácia informácií týkajúcich sa COVID-19 môže ovplyvniť schopnosť ľudí rozlišovať medzi skutočnými a falošnými správami a ich podliehanie maladaptívnym presvedčeniam o COVID-19. Projekt využíva krátkodobý longitudinálny výskumný dizajn s tromi vlnami zberu údajov, vrátane sebavýveďových meracích nástrojov a experimentálnej manipulácie, aby sa identifikovali kauzálne vzťahy medzi premennými. Výsledky poskytnú hlbšie pochopenie sociálno-psychologických dôsledkov pandémie COVID-19 v dlhodobom kontexte a môžu byť cenným zdrojom inštitucionálnych stratégií a verejných politík zameraných na elimináciu škodlivých vplyvov negatívnych spoločenských udalostí na jednotlivcov a spoločnosť.

Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Anotácia:Dezinformácie a epistemicky nepodložené presvedčenia (ENP) už nie sú doménou len niekoľkých obskúrnych webových stránok, ale v čoraz väčšej miere sa dostávajú aj do mainstreamového diskurzu a rastie počet ľudí, ktorí im podliehajú. Projekt sa preto zameriava na identifikáciu kognitívnych, osobnostných a sociálnych faktorov, ktoré prispievajú k podliehaniu a šíreniu dezinformácií a ENP s cieľom overiť niekoľko možností ako tieto nepodložené presvedčenia (a z nich vyplývajúce dezinformácie) redukovať. Projekt bude testovať štyri hlavné intervenčné prístupy zamerané na redukciu dezinformácií a ENP: (1) zvyšovanie vedeckého myslenia, (2) inokulácia (zaočkovanie) proti-argumentmi, (3) informačná intervencia zvyšujúca analytické myslenie a (4) manipulácia situačných premenných, ktoré ovplyvňujú ochotu zdieľať nezmysly. Ambíciou projektu je posunúť dôraz z korelačných štúdií na experimentálne overenie kauzálnych vplyvov identifikovaných prediktorov a zároveň z pochopenia toho, prečo ľudia prijímajú ENP na overenie možností, ako redukovať šírenie dezinformácií. Snahy o návrh univerzálnych intervencií doteraz zlyhávali, čo poukazuje na dôležitosť zacielenia špecifických intervencií v závislosti od charakteristík cieľových skupín ľudí, preto jedným z cieľov projektu je aj preskúmať moderátory úspešnosti testovaných intervencií. S tým taktiež súvisí snaha o identifikáciu zraniteľných skupín nielen z hľadiska ich podliehaniu ENP, ale aj z hľadiska zdravotných a ekonomických dôsledkov, pretože sa ukazuje, že mnohé ENP súvisia s horšími finančnými voľbami alebo voľbami týkajúcimi sa zdravia či politickej radikalizácie . Výsledky projektu tak prispejú k psychologickému poznaniu tejto rýchlo rozvíjajúcej sa oblasti, ale prinesú aj praktické odporúčania v podobe best-practices ako efektívne zamedziť šíreniu dezinformácií.

Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.

ROZPLIETANIE NARATÍVOV O FLORENTSKOM KONCILE

UNWEAVING THE NARRATIVES RELATED TO THE COUNCIL OF FLORENCE

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlaváčová Anna CSc.
Anotácia:Pre pochopenie ruského dejinného naratívu sa treba zamerať na politické udalosti medzi Florentskou úniou (1439) a pádom Konštantinopolu (1453). Preto je cieľom projektu preskúmať korpus cyrilických pamiatok 15. storočia, pochádzajúcich od priamych účastníkov Florentského koncilu (1439). Pri našom skúmaní denníka-cestopisu Putovanie do Florencie sa totiž ukázalo, že tento prvotný pro-unijne orientovaný prameň mal vplyv na niekoľko ďalších písomných pamiatok z pera účastníkov koncilu. Ich literárnou analýzou možno medzi nimi ustanoviť časové poradie. To umožní presnejšie datovať vznik prvého anti-unijne zameraného cyrilického spisu a zaostriť pohľad na historické okolnosti, v akých sa začal formovať ruský sekluzionistický dejinný naratív.

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šrol Jakub PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať faktory ovplyvňujúce šírenie nepodložených informácií ohľadom kontroverzných tém. V poslednej dobe sa venuje veľa mediálnej, spoločenskej a vedeckej pozornosti problematike nárastu nepodložených tvrdení o rôznych sociálne významných otázkach – od klimatického skepticizmu, cez konšpirácie ohľadom cieleného šírenia vírusov, až po falošné správy vyvolávajúce strach z migrantov. V našom projekte integrujeme najnovšie poznatky z rôznych domén výskumu nepodložených presvedčení, vedeckého myslenia a kognitívnych skreslení za účelom identifikovania príčin a následkov šírenia takýchto informácií v spoločnosti. Výskum tejto problematiky bude zahŕňať zameranie sa na: (1) potenciálnych príjemcov nepodložených informácií, (2) kontext a charakteristiky prostredia, v ktorom k šíreniu nepodložených informácií dochádza, a (3) ľudí, ktorí sa k týmto presvedčeniam aktívne hlásia a šíria ich ďalej.

Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.
Anotácia:Ťažiskom prognostického projektu je výskum vybraných aspektov ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja SR v kontexte plnenia cieľov Agendy 2030. Posledná dekáda priniesla spomaľovanie globálneho rastu v dôsledku deglobalizácie a rastúcich environmentálnych nákladov. Tieto trendy sú umocnené aj globálnou pandémiou, ktorá urýchlila štrukturálnu transformáciu vyspelých ekonomík smerom k digitalizácii, inteligentnému priemyslu a novým modelom výskumu a inovácií. Projekt sa sústredí najmä na ciele Agendy 2030, v ktorých má výskumný tím dlhodobú expertízu (cieľ 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast, cieľ 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra). Výzvou pre výskum bude: (i) dať Agende 2030 v cieľoch 8 a 9 hlbšie teoretické základy; (ii) vypracovať súbor analýz zameraných na aktualizáciu cieľov Agendy v dobe po pandémii, ktorá priniesla zásadné zmeny v niektorých technologických i sociálnych trendoch; (iii) navrhnúť mix politík pre zabezpečenie dlhodobej sociálnej a ekonomickej udržateľnosti Slovenska.

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.
Anotácia:Projekt reflektuje súčasnú spoločenskú situáciu v podobe akcentovania témy populizmu, čo zvýšilo záujem sociálnej psychológie o vysvetlenie tohto fenoménu v súčasných podmienkach. Projekt je založený na analýze dát dvoch úrovní: prvou je diskurzívna analýza historických prameňov a dát medzinárodných prieskumov (napr. ESS, ISSP). Druhú úroveň tvoria primárne dáta, získané pomocou fókusových skupín a profesionálnej výskumnej agentúry, ktorá zabezpečí reprezentatívnu vzorku obyvateľov SR (panel respondentov). Súčasťou výskumu bude analýza vzťahov populistických postojov ľudí/populistického rámca sociálnej identity a zvolených premenných. Prínosom je vytvorenie a overenie metodiky a vytvorenie modelu vzťahov pre populistické postoje v slovenských podmienkach. Cieľom projektu je prispieť k porozumeniu populistických postojov bežných ľudí prostredníctvom aplikácie poznatkov a teórie, ktoré pre vysvetlenie ponúka sociálna psychológia. Metodológia ako aj dizajn projektu bol schválený Etickou komisiou CSPV SAV.

Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Strategies, resources and consequences of emotion regulation in the provision of health care

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje dostupným zdrojom a dôsledkom rôznych spôsobov regulácie emócií na well-being a psychické zdravie zdravotníckych profesionálov. Plynule rozvíja predchádzajúce aktivity riešiteľov projektu VEGA 2/0070/18, v rámci ktorého bolo zahájené longitudinálne sledovanie uvedených fenoménov po druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Táto aktivita je súčasťou medzinárodnej spolupráce výskumníkov z viac ako 30 krajín sveta, ktorej cieľom je objasniť, nakoľko sú s mentálnym zdravím zdravotníckych profesionálov asociované premenné ako incidencia ochorenia COVID-19 v populácii, kapacity zdravotného systému či zavedené opatrenia. Nadväzujúce kvantitatívne i kvalitatívne medziskupinové porovnania zdravotníkov viac alebo menej zasiahnutých skúsenosťami z rovnakého prostredia, ktoré sú špecifikom tohto projektu, umožnia odhaliť viac podrobností o individuálnych a situačných faktoroch, ktoré dopad zvýšenej záťaže na psychické zdravie zdravotníkov ovplyvňujú.

Systémová verejná výskumná infraštruktúra – biobanka pre nádorové a zriedkavé ochorenia

-

Doba trvania: 1.6.2020 - 30.6.2023
Program: Štrukturálne fondy EÚ Výskum a inovácie
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Balog Miroslav PhD.
Anotácia:Komplexné strategické výskumno-vývojové infraštruktúry sú jedným z najdôležitejších nástrojov EÚ na identifikáciu a riešenie závažných spoločenských, environmentálnych, alebo ekonomických výziev v európskom priestore. Poskytujú zdroje, služby a vybavenie, ktoré podporuje a urýchľuje celý proces výskumu a vývoja. Jednou z kritických VaV infraštruktúr sú tzv. biobanky. Biobanky predstavujú jedny z najdôležitejších výskumných infraštruktúr pre biomedicínsky výskum a vývoj. Aby bola zabezpečená excelentnosť, interdisciplinarita a aplikovateľnosť riešenia jednotlivých aktivít projektu, bol pripravený komplexný konzorciálny návrh na vybudovanie spoločného pracoviska so zdieľaným, otvoreným prístupom pre členov konzorcia a potenciálne ďalšie akademické inštitúcie, ktoré prejavia záujem o spoluprácu. Predpokladáme, že vybudovanie systémovej infraštruktúry zlepší tiež dynamiku účasti v projektoch Horizontu 2020 a iných finančných schémach na národnej a medzinárodnej úrovni. Celkový cieľ projektu: rozšírenie a dobudovanie výskumnej a inovačnej infraštruktúry a kapacít na rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a inovácií prostredníctvom vybudovanie systému biobankingu pre nádorové a raritné ochorenia a jeho integráciu do medzinárodnej siete výskumných infraštruktúr. Vzhľadom k tomu, že sa jedná o projekt so strategickým významom v oblasti biomedicíny, boli do projektu integrované akademické pracoviská, výskumné centrá a parky a zdravotnícke inštitúcie ktoré majú vo svojich programoch biomedicínu a je predpoklad, že práve v týchto inštitúciách sú sústredené najkvalitnejšie vedecko-výskumné kapacity pri dostatočnom infraštruktúrnom zabezpečení. Projekt vo všetkých svojich špecifických cieľoch podporuje integráciu, optimalizáciu a ďalší rozvoj výskumnej infraštruktúry vrátane medzinárodnej vedecko-technickej spolupráce, ktorá je kľúčovým prvkom realizácie jednotlivých aktivít projektu. Obsahovo je projekt priamo naviazaný na doménu č.4 RIS3 Zdravie obyvateľstva a zdravotnícke technológie, hlavný trend: Inovatívne diagnostické a terapeutické postupy a produkty personalizovanej / precíznej medicíny. Výsledky a výstupy projektu budú v plnom rozsahu využité v hlavnom NACE odvetví danej domény, ktorým je Q86 – Zdravotníctvo.

Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je základný výskum zameraný na propagandu transferu nemeckej menšiny po druhej svetovej vojne z ČSR. Mnoho historických súvislostí týkajúcich sa transferu bolo po roku 1989 detailne preskúmaných, no bielym miestom výskumu stále ostáva kultúrna oblasť (propaganda) skúmaného fenoménu. V rámci výskumu sústredíme pozornosť na deformované a skresľované historické fakty a zámerne potlačené problémy týkajúce sa transferu nemeckej menšiny v optike vtedajšej propagandy. Originalita a prínos projektu spočíva v štyroch oblastiach: a) zaplnenie bieleho miesta v doterajšom historickom výskume; b) výskum prameňov, ktoré boli pri skúmaní transferu doteraz marginalizované (predovšetkým dobová tlač a záznamy z rádiového vysielania); c) využitie moderného historicko-metodologického prístupu k skúmaniu dejín (CDA a výskum propagandy); d) publikovanie súhrnného diela, ktoré bude mapovať načrtnutý fenomén, a ktoré v doterajšej historiografii absentuje.

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Korytárová Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie a má za cieľ prispieť k informovanému rozhodovaniu. Projekt zahŕňa modelovanie spotreby energie, vyhodnocovanie energetickej efektívnosti ako takej a opatrení energetickej efektívnosti a ďalšie čiastkové analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy vrátane energetickej chudoby a financovania. Prínosom projektu budú analýzy, ktoré môžu slúžiť ako podklady pri tvorbe politiky v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy, vrátane prípravy strategických a plánovacích dokumentov, ako aj finančných mechanizmov v SR a v zahraničí. Projekt taktiež prispeje k zlepšovaniu metodológie v oblasti modelovania energetickej spotreby, ako aj pri vyhodnocovaní energetickej efektívnosti a energetickej chudoby. Zameranie projektu má dosah aj na mnoho iných oblastí, a to najmä na oblasť zmeny klímy, ako aj na sociálno-ekonomickú oblasť (energetická chudoba, energetická náročnosť priemyselných odvetví, zamestnanosť a pod.).

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít

The wellbeing of Teachers of Marginalised Roma Communities

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Školská úspešnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) závisí vo veľkej miere od pedagóga. Jeho výraznú úlohu v kontexte vzdelávania potvrdzujú výsledky výskumov realizovaných v tejto oblasti. Wellbeing učiteľov je významným faktorom podmieňujúcim nielen efektívnosť výučby, ale i výsledky žiakov. Hlavným cieľom projektu je skúmať úroveň wellbeingu učiteľov MRK a zároveň aj jednotlivé aspekty wellbeingu (pracovné požiadavky, pracovné zdroje, sebaúčinnosť, angažovanosť, coping, stres). Zároveň je cieľom projektu porovnanie wellbeingu učiteľov MRK a wellbeingu učiteľov majoritnej populácie ako aj preskúmanie premenných, ktoré charakterizujú učiteľov MRK s vysokým a nízkym wellbeingom. Identifikácia uvedených premenných by mohla byť východiskom pre tvorbu cielených intervencií zameraných na zvyšovanie wellbeingu.

Žena a svet práce. Zmeny vo vzdelávaní a zamestnanosti žien na Slovensku v rokoch 1918 - 1960

Woman and the world of work: Changes in the education and employment of women in Slovakia between 1918 and 1960

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gallová Miroslava PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať, ako dokázali dôležité historické udalosti z obdobia 1918 – 1960 a zmeny s tým spojené ovplyvniť postavenie žien a ich uplatnenie v pracovnej sfére. V súvislosti s tým sa riešitelia zamerajú na zmapovanie možností, limitov a zmien v stredoškolskom, odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní dievčat a žien. V nadväznosti na to budú zisťovať, ako ženy dokázali využiť získané vzdelanie v pracovnej oblasti. Zamerajú sa na analýzu zamestnanosti žien v jednotlivých odvetviach hospodárstva a preskúmajú zamestnávanie žien vo vybraných inštitúciách a podnikoch. Orientovať sa pritom budú na skúmanie horizontálnej i vertikálnej rodovej segregácie. Riešitelia sa okrem toho budú zaoberať postojom spoločnosti k danej otázke, dobovou propagandou, otázkou vzdelávania a zamestnávania dievčat a žien v programoch politických strán a skúmaním osudov konkrétnych žien, ich vlastného prežívania minulosti a osobného vnímania dejín.

Celkový počet projektov: 23