Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Analýza stavu slovenských vedeckých výstupov a záverečných prác v spoločenských vedách

A large-scale meta-scientific analysis of the state of Slovak studies and final theses in social sciences

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martončik Marcel PhD.
Anotácia:Replikačné štúdie a meta-štúdie zamerané na empirickú robustnosť sociálnovedného výskumu systematicky poukazujú na problémy s jeho replikovateľnosťou a reprodukovateľnosťou. Prítomnosť problematických výskumných praktík, numerických inkonzistencií či indikátorov fabrikácie dát sa týka 50-90% štúdií. Výsledky meta-výskumných iniciatív podnecujú diskusie ohľadom vedeckých praktík a potreby ich reformácie. Dramatické zvýšenie využívania praktík otvorenej vedy sa stalo kľúčovou témou medzi zainteresovanými stranami a odvíja sa od neho nastavovanie politík pre vedu a výskum. Tieto praktiky nielen šetria verejné financie (napr. redukciou falošne pozitívnych zistení), ale pomáhajú zvyšovať efektivitu (ľudských) zdrojov a ich udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. Porozumenie stavu literatúry a vedeckých praktík je kritické pre progres vedy. Doposiaľ však žiadna analýza mapujúca tieto aspekty nebola realizovaná na slovenskom výskume. V porovnaní so západoeurópskymi krajinami, výskumníci/čky zo Slovenska publikujú proporčne viac v oblasti sociálnych vied. Okrem toho, ročne na Slovensku štátnicuje v sociálnovedných odboroch 18 000 študentov/tiek. Desiatky tisíc vyprodukovaných kvalifikačných prác predstavujú obrovské množstvo investovaných (ľudských) zdrojov, a majú potenciál obohatiť vedecké poznanie. Aká je teda metodologická kvalita a empirická robustnosť týchto článkov a prác? Do akej miery je slovenský sociálnovedný výskum prepojený so svetom? Aké sú časové trendy z hľadiska výskumných praktík? Ktoré aspekty brzdia rozvoj v tejto oblasti? V rámci predkladaného projektu budú realizované: (1) scientometrická analýza reprezentatívnej vzorky slovenských (a) vedeckých štúdií a (b) kvalifikačných prác; (2) hĺbková analýza (a) problematických/zodpovedných výskumných praktík a (b) metodologických detailov a empirickej robustnosti; a (3) štúdium subjektívne reportovaných výskumných praktík a potenciálnych facilitátorov a bariér v implementácii zodpovedných výskumných praktík.

Behaviorálne aspekty COVID-19: Mapovanie správania súvisiaceho s pandémiou a jej psychologické, sociálne a ekonomické dôsledky

Behavioural aspects of COVID-19: Mapping the COVID-related behaviours and psychological, social, and economic consequences of the pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kentoš Michal PhD.
Anotácia:Dnes a aj do budúcna si pandémia COVID-19 vyžaduje zásadné zmeny v ľudskom správaní a spôsobuje značnú záťaž v každodennom živote. Poznatky z behaviorálnych vied tak majú mimoriadny význam pre epidemiológov, odborníkov na verejné zdravotníctvo, zákonodarcov, či ďalšie kompetentné autority, a umožňujú im prijímať rozhodnutia pre boj s aktuálnou situáciou, ale tiež dôsledkami pandémie, ktoré majú empirický (evidence-based) základ. Skutočná hodnota týchto informácií je však, žiaľ, často podceňovaná. Iba relatívne malá časť výskumu sa pokúša zmapovať správanie spojené s COVID-19 a dôsledky pandémie tak, aby mali výstupy pragmatický charakter a boli zároveň čo najviac zovšeobecniteľné. Nedostatok komplexných, reprezentatívnych dát ohľadom tejto problematiky sťažuje tvorbu a implementáciu nariadení založených na empirickej evidencii či vytváranie spoľahlivých prognostických modelov. Cieľom navrhovaného projektu je preto (1) preskúmať explicitné prejavy správania súvisiace s pandémiou a ich psychologické/sociologické koreláty a tým odhaliť štruktúru skutočného dodržiavania predpisov a odporúčaní; (2) skúmať trendy a dlhodobejší vývoj v oblastiach duševného zdravia, sociálnych vzťahov, (subjektívne vnímanej) ekonomickej situácie a celkovej kvality života v čase (po skončení) pandémie COVID-19. Hlavným cieľom tohto projektu je poskytnúť širokej verejnosti ako aj orgánom štátnej správy súbor validných, komplexných a reprezentatívnych behaviorálnych dát a z nich vyplývajúce reporty a odporúčania. To môže výrazne napomôcť zvýšeniu efektivity zvládania pandémie a jej dôsledkov a taktiež tvorbe lepšie pripravených stratégií na prevenciu kríz, respektíve stratégií krízového manažmentu. Plné pridŕžanie sa postupov otvorenej vedy - to jest, voľná dostupnosť všetkých materiálov, dát a výstupov projektu, zaručuje dôležitosť a udržateľnosť tohto projektu aj po súčasnej kríze COVID-19.

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Kognitívne a osobnostné prediktory budovania dôvery

Cognitive and personality predictors of trust building

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grežo Matúš PhD.

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Varšo Miroslav Dr. theol.

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Migrácia na území SR od vzniku SR – dynamika migračných tokov s krajinami EÚ a OECD

Migration on the Slovak territory since its foundation - the dynamics of migration flows with EU and OECD countries

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Heriban Richard PhD.
Anotácia:Slovensko je malou otvorenou ekonomikou, ktorá od svojho vzniku zaznamenáva vysokú dynamiku ekonomických a sociálnych procesov. Migrácia je jednou z oblastí, ktorá v uplynulých rokoch vykazuje oživenie. Väčšina migračných štúdií analyzuje javy zo špecifických hľadísk z partikulárneho pohľadu, pričom býva podcenený komplexný obraz v historickom a medzinárodnom kontexte. Bez dôkladného zmapovania a chápania týchto kontextov nie je možné interpretovať výsledky kvantitatívnych analýz, ani vypracovať predikcie vývoja. Projekt sa zaoberá komplexným obrazom migrácie z a do SR v časovom vývoji od jej vzniku, ako aj vo vzťahu k iným štátom a zoskupeniam. Členky riešiteľského kolektívu sú dlhoročnými členkami OECD networku SOPEMI zamerané na monitorovanie a analýzach migračných údajov a politík v rámci celej OECD. Počas ich činnosti vznikol rozsiahly štatistický a analytický materiál mapujúci vývoj migrácie v SR od jej vzniku. Tieto dáta neboli doteraz publikované v celosti a neboli použité na komplexnú analýzu.

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Základným cieľom projektu je uskutočniť hĺbkový výskum fenoménov spojených s témou nerovností na slovenskom trhu práce, pred a v dôsledku Corona pandémie na Slovensku. Analýza nadväzuje na predošlý výskum riešiteľského kolektívu v témach nerovností na trhu práce, bariérach v prístupe zraniteľných skupín na trh práce a ku verejným politikám, a tiež účinnosti a nastavenia intervenčných nástrojov a politík na rôznych úrovniach. Za zraniteľné skupiny považujeme skupiny na slovenskom trhu práce, ktoré v dôsledku štrukturálnych, ekonomických, spoločenských a politických zmien za posledné desaťročia čelili rôznym znevýhodneniam, ktoré sa negatívne odrazili v ich prístupe na trh práce a ku verejným politikám. Za zraniteľné skupiny považujeme: marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, osoby so zdravotným znevýhodnením, migrantov, samostatných rodičov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov. V kontexte externého šoku pandémie predpokladáme, že narastú sociálne náklady v podobe rastúcej nezamestnanosti a chudoby, narastania nerovností na trhu práce, ako aj zmeny v pracovno-právnych vzťahoch. Tento projekt reaguje na túto výzvu prostredníctvom komplexnej analýzy postavenia zraniteľných skupín, stratégií na prispôsobenie sa kríze z pohľadu rôznych kľúčových aktérov, a tiež riešení a nástrojov na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy.

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pethö Tatiana PhD.
Anotácia:Dievčatá napriek rovnakým objektívnym výkonovým výsledkom v IKT nedosahujú na Slovensku dlhodobo ani 15% zastúpenie na VŠ. Rozhodnutie dievčat študovať IKT vzniká postupne a je ovplyvňované mnohými psychologickými konštruktami. Teória očakávanej hodnoty (Expectancy – value theory - EVT) bola v posledných dekádach úspešne aplikovaná na skúmanie výberu konkrétneho študijného smeru, avšak: i) v oblasti IKT bola, aj v zahraničí, skúmaná len parciálne, ii) na Slovensku nebola celostne skúmaná vôbec, iii) súčasne sa objavujú novšie, doposiaľ empiricky neoverené prístupy. Cieľom interdisciplinárneho projektu je skúmať u slovenských dievčat a žien psychologické konštrukty ako determinanty zámeru študovať IKT: i) empiricky overiť a porovnať nové teoretické prístupy, ii) otestovať efekt a vzťahy doteraz neskúmaných psychologických konštruktov, iii) porovnať získané výsledky so zahraničnými. Zároveň budú analyzované historické súvislosti štúdia žien na stredných a vysokých školách na Slovensku.

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pethö Tatiana PhD.

Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Projekt je založený na predpoklade, že pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej skončení. Projekt sa zameriava na negatívne dôsledky pandémie na nepodložené presvedčenie (konšpirácie, hoaxy, falošné správy), dôveru v inštitúcie, zdravotné a finančné správanie a negatívne spoločenské postoje ako diskriminácia alebo predsudky. Projekt má niekoľko cieľov. V prvom rade sa zameriava na poskytnutie empirického prehľadu o najčastejších nepodložených presvedčeniach a maladaptívnom správaní súvisiacom s pandémiou. Jeho cieľom je tiež identifikovať skupiny ľudí podľa demografických a osobnostných/kognitívnych kritérií, u ktorých je vyššie riziko výskytu maladaptívnej psychosociálnej reakcie na pandémiu. Projekt chce navyše experimentálne overiť, ako konkrétna prezentácia informácií týkajúcich sa COVID-19 môže ovplyvniť schopnosť ľudí rozlišovať medzi skutočnými a falošnými správami a ich podliehanie maladaptívnym presvedčeniam o COVID-19. Projekt využíva krátkodobý longitudinálny výskumný dizajn s tromi vlnami zberu údajov, vrátane sebavýveďových meracích nástrojov a experimentálnej manipulácie, aby sa identifikovali kauzálne vzťahy medzi premennými. Výsledky poskytnú hlbšie pochopenie sociálno-psychologických dôsledkov pandémie COVID-19 v dlhodobom kontexte a môžu byť cenným zdrojom inštitucionálnych stratégií a verejných politík zameraných na elimináciu škodlivých vplyvov negatívnych spoločenských udalostí na jednotlivcov a spoločnosť.

Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Anotácia:Dezinformácie a epistemicky nepodložené presvedčenia (ENP) už nie sú doménou len niekoľkých obskúrnych webových stránok, ale v čoraz väčšej miere sa dostávajú aj do mainstreamového diskurzu a rastie počet ľudí, ktorí im podliehajú. Projekt sa preto zameriava na identifikáciu kognitívnych, osobnostných a sociálnych faktorov, ktoré prispievajú k podliehaniu a šíreniu dezinformácií a ENP s cieľom overiť niekoľko možností ako tieto nepodložené presvedčenia (a z nich vyplývajúce dezinformácie) redukovať. Projekt bude testovať štyri hlavné intervenčné prístupy zamerané na redukciu dezinformácií a ENP: (1) zvyšovanie vedeckého myslenia, (2) inokulácia (zaočkovanie) proti-argumentmi, (3) informačná intervencia zvyšujúca analytické myslenie a (4) manipulácia situačných premenných, ktoré ovplyvňujú ochotu zdieľať nezmysly. Ambíciou projektu je posunúť dôraz z korelačných štúdií na experimentálne overenie kauzálnych vplyvov identifikovaných prediktorov a zároveň z pochopenia toho, prečo ľudia prijímajú ENP na overenie možností, ako redukovať šírenie dezinformácií. Snahy o návrh univerzálnych intervencií doteraz zlyhávali, čo poukazuje na dôležitosť zacielenia špecifických intervencií v závislosti od charakteristík cieľových skupín ľudí, preto jedným z cieľov projektu je aj preskúmať moderátory úspešnosti testovaných intervencií. S tým taktiež súvisí snaha o identifikáciu zraniteľných skupín nielen z hľadiska ich podliehaniu ENP, ale aj z hľadiska zdravotných a ekonomických dôsledkov, pretože sa ukazuje, že mnohé ENP súvisia s horšími finančnými voľbami alebo voľbami týkajúcimi sa zdravia či politickej radikalizácie . Výsledky projektu tak prispejú k psychologickému poznaniu tejto rýchlo rozvíjajúcej sa oblasti, ale prinesú aj praktické odporúčania v podobe best-practices ako efektívne zamedziť šíreniu dezinformácií.

Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.

ROZPLIETANIE NARATÍVOV O FLORENTSKOM KONCILE

UNWEAVING THE NARRATIVES RELATED TO THE COUNCIL OF FLORENCE

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlaváčová Anna CSc.
Anotácia:Pre pochopenie ruského dejinného naratívu sa treba zamerať na politické udalosti medzi Florentskou úniou (1439) a pádom Konštantinopolu (1453). Preto je cieľom projektu preskúmať korpus cyrilických pamiatok 15. storočia, pochádzajúcich od priamych účastníkov Florentského koncilu (1439). Pri našom skúmaní denníka-cestopisu Putovanie do Florencie sa totiž ukázalo, že tento prvotný pro-unijne orientovaný prameň mal vplyv na niekoľko ďalších písomných pamiatok z pera účastníkov koncilu. Ich literárnou analýzou možno medzi nimi ustanoviť časové poradie. To umožní presnejšie datovať vznik prvého anti-unijne zameraného cyrilického spisu a zaostriť pohľad na historické okolnosti, v akých sa začal formovať ruský sekluzionistický dejinný naratív.

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šrol Jakub PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať faktory ovplyvňujúce šírenie nepodložených informácií ohľadom kontroverzných tém. V poslednej dobe sa venuje veľa mediálnej, spoločenskej a vedeckej pozornosti problematike nárastu nepodložených tvrdení o rôznych sociálne významných otázkach – od klimatického skepticizmu, cez konšpirácie ohľadom cieleného šírenia vírusov, až po falošné správy vyvolávajúce strach z migrantov. V našom projekte integrujeme najnovšie poznatky z rôznych domén výskumu nepodložených presvedčení, vedeckého myslenia a kognitívnych skreslení za účelom identifikovania príčin a následkov šírenia takýchto informácií v spoločnosti. Výskum tejto problematiky bude zahŕňať zameranie sa na: (1) potenciálnych príjemcov nepodložených informácií, (2) kontext a charakteristiky prostredia, v ktorom k šíreniu nepodložených informácií dochádza, a (3) ľudí, ktorí sa k týmto presvedčeniam aktívne hlásia a šíria ich ďalej.

Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.
Anotácia:Ťažiskom prognostického projektu je výskum vybraných aspektov ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja SR v kontexte plnenia cieľov Agendy 2030. Posledná dekáda priniesla spomaľovanie globálneho rastu v dôsledku deglobalizácie a rastúcich environmentálnych nákladov. Tieto trendy sú umocnené aj globálnou pandémiou, ktorá urýchlila štrukturálnu transformáciu vyspelých ekonomík smerom k digitalizácii, inteligentnému priemyslu a novým modelom výskumu a inovácií. Projekt sa sústredí najmä na ciele Agendy 2030, v ktorých má výskumný tím dlhodobú expertízu (cieľ 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast, cieľ 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra). Výzvou pre výskum bude: (i) dať Agende 2030 v cieľoch 8 a 9 hlbšie teoretické základy; (ii) vypracovať súbor analýz zameraných na aktualizáciu cieľov Agendy v dobe po pandémii, ktorá priniesla zásadné zmeny v niektorých technologických i sociálnych trendoch; (iii) navrhnúť mix politík pre zabezpečenie dlhodobej sociálnej a ekonomickej udržateľnosti Slovenska.

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.
Anotácia:Projekt reflektuje súčasnú spoločenskú situáciu v podobe akcentovania témy populizmu, čo zvýšilo záujem sociálnej psychológie o vysvetlenie tohto fenoménu v súčasných podmienkach. Projekt je založený na analýze dát dvoch úrovní: prvou je diskurzívna analýza historických prameňov a dát medzinárodných prieskumov (napr. ESS, ISSP). Druhú úroveň tvoria primárne dáta, získané pomocou fókusových skupín a profesionálnej výskumnej agentúry, ktorá zabezpečí reprezentatívnu vzorku obyvateľov SR (panel respondentov). Súčasťou výskumu bude analýza vzťahov populistických postojov ľudí/populistického rámca sociálnej identity a zvolených premenných. Prínosom je vytvorenie a overenie metodiky a vytvorenie modelu vzťahov pre populistické postoje v slovenských podmienkach. Cieľom projektu je prispieť k porozumeniu populistických postojov bežných ľudí prostredníctvom aplikácie poznatkov a teórie, ktoré pre vysvetlenie ponúka sociálna psychológia. Metodológia ako aj dizajn projektu bol schválený Etickou komisiou CSPV SAV.

Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Strategies, resources and consequences of emotion regulation in the provision of health care

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje dostupným zdrojom a dôsledkom rôznych spôsobov regulácie emócií na well-being a psychické zdravie zdravotníckych profesionálov. Plynule rozvíja predchádzajúce aktivity riešiteľov projektu VEGA 2/0070/18, v rámci ktorého bolo zahájené longitudinálne sledovanie uvedených fenoménov po druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Táto aktivita je súčasťou medzinárodnej spolupráce výskumníkov z viac ako 30 krajín sveta, ktorej cieľom je objasniť, nakoľko sú s mentálnym zdravím zdravotníckych profesionálov asociované premenné ako incidencia ochorenia COVID-19 v populácii, kapacity zdravotného systému či zavedené opatrenia. Nadväzujúce kvantitatívne i kvalitatívne medziskupinové porovnania zdravotníkov viac alebo menej zasiahnutých skúsenosťami z rovnakého prostredia, ktoré sú špecifikom tohto projektu, umožnia odhaliť viac podrobností o individuálnych a situačných faktoroch, ktoré dopad zvýšenej záťaže na psychické zdravie zdravotníkov ovplyvňujú.

Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Cureent Images of Socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family Memory

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.

Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je základný výskum zameraný na propagandu transferu nemeckej menšiny po druhej svetovej vojne z ČSR. Mnoho historických súvislostí týkajúcich sa transferu bolo po roku 1989 detailne preskúmaných, no bielym miestom výskumu stále ostáva kultúrna oblasť (propaganda) skúmaného fenoménu. V rámci výskumu sústredíme pozornosť na deformované a skresľované historické fakty a zámerne potlačené problémy týkajúce sa transferu nemeckej menšiny v optike vtedajšej propagandy. Originalita a prínos projektu spočíva v štyroch oblastiach: a) zaplnenie bieleho miesta v doterajšom historickom výskume; b) výskum prameňov, ktoré boli pri skúmaní transferu doteraz marginalizované (predovšetkým dobová tlač a záznamy z rádiového vysielania); c) využitie moderného historicko-metodologického prístupu k skúmaniu dejín (CDA a výskum propagandy); d) publikovanie súhrnného diela, ktoré bude mapovať načrtnutý fenomén, a ktoré v doterajšej historiografii absentuje.

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Korytárová Katarína PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie a má za cieľ prispieť k informovanému rozhodovaniu. Projekt zahŕňa modelovanie spotreby energie, vyhodnocovanie energetickej efektívnosti ako takej a opatrení energetickej efektívnosti a ďalšie čiastkové analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy vrátane energetickej chudoby a financovania. Prínosom projektu budú analýzy, ktoré môžu slúžiť ako podklady pri tvorbe politiky v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy, vrátane prípravy strategických a plánovacích dokumentov, ako aj finančných mechanizmov v SR a v zahraničí. Projekt taktiež prispeje k zlepšovaniu metodológie v oblasti modelovania energetickej spotreby, ako aj pri vyhodnocovaní energetickej efektívnosti a energetickej chudoby. Zameranie projektu má dosah aj na mnoho iných oblastí, a to najmä na oblasť zmeny klímy, ako aj na sociálno-ekonomickú oblasť (energetická chudoba, energetická náročnosť priemyselných odvetví, zamestnanosť a pod.).

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít

The wellbeing of Teachers of Marginalised Roma Communities

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Školská úspešnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) závisí vo veľkej miere od pedagóga. Jeho výraznú úlohu v kontexte vzdelávania potvrdzujú výsledky výskumov realizovaných v tejto oblasti. Wellbeing učiteľov je významným faktorom podmieňujúcim nielen efektívnosť výučby, ale i výsledky žiakov. Hlavným cieľom projektu je skúmať úroveň wellbeingu učiteľov MRK a zároveň aj jednotlivé aspekty wellbeingu (pracovné požiadavky, pracovné zdroje, sebaúčinnosť, angažovanosť, coping, stres). Zároveň je cieľom projektu porovnanie wellbeingu učiteľov MRK a wellbeingu učiteľov majoritnej populácie ako aj preskúmanie premenných, ktoré charakterizujú učiteľov MRK s vysokým a nízkym wellbeingom. Identifikácia uvedených premenných by mohla byť východiskom pre tvorbu cielených intervencií zameraných na zvyšovanie wellbeingu.

Žena a svet práce. Zmeny vo vzdelávaní a zamestnanosti žien na Slovensku v rokoch 1918 - 1960

Woman and the world of work: Changes in the education and employment of women in Slovakia between 1918 and 1960

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gallová Miroslava PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať, ako dokázali dôležité historické udalosti z obdobia 1918 – 1960 a zmeny s tým spojené ovplyvniť postavenie žien a ich uplatnenie v pracovnej sfére. V súvislosti s tým sa riešitelia zamerajú na zmapovanie možností, limitov a zmien v stredoškolskom, odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní dievčat a žien. V nadväznosti na to budú zisťovať, ako ženy dokázali využiť získané vzdelanie v pracovnej oblasti. Zamerajú sa na analýzu zamestnanosti žien v jednotlivých odvetviach hospodárstva a preskúmajú zamestnávanie žien vo vybraných inštitúciách a podnikoch. Orientovať sa pritom budú na skúmanie horizontálnej i vertikálnej rodovej segregácie. Riešitelia sa okrem toho budú zaoberať postojom spoločnosti k danej otázke, dobovou propagandou, otázkou vzdelávania a zamestnávania dievčat a žien v programoch politických strán a skúmaním osudov konkrétnych žien, ich vlastného prežívania minulosti a osobného vnímania dejín.

Celkový počet projektov: 24