Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV, v. v. i.

Analýza stavu slovenských vedeckých výstupov a záverečných prác v spoločenských vedách

A large-scale meta-scientific analysis of the state of Slovak studies and final theses in social sciences

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Mgr. Martončik Marcel PhD.
Anotácia:Replikačné štúdie a meta-štúdie zamerané na empirickú robustnosť sociálnovedného výskumu systematicky poukazujú na problémy s jeho replikovateľnosťou a reprodukovateľnosťou. Prítomnosť problematických výskumných praktík, numerických inkonzistencií či indikátorov fabrikácie dát sa týka 50-90% štúdií. Výsledky meta-výskumných iniciatív podnecujú diskusie ohľadom vedeckých praktík a potreby ich reformácie. Dramatické zvýšenie využívania praktík otvorenej vedy sa stalo kľúčovou témou medzi zainteresovanými stranami a odvíja sa od neho nastavovanie politík pre vedu a výskum. Tieto praktiky nielen šetria verejné financie (napr. redukciou falošne pozitívnych zistení), ale pomáhajú zvyšovať efektivitu (ľudských) zdrojov a ich udržateľnosť z dlhodobého hľadiska. Porozumenie stavu literatúry a vedeckých praktík je kritické pre progres vedy. Doposiaľ však žiadna analýza mapujúca tieto aspekty nebola realizovaná na slovenskom výskume. V porovnaní so západoeurópskymi krajinami, výskumníci/čky zo Slovenska publikujú proporčne viac v oblasti sociálnych vied. Okrem toho, ročne na Slovensku štátnicuje v sociálnovedných odboroch 18 000 študentov/tiek. Desiatky tisíc vyprodukovaných kvalifikačných prác predstavujú obrovské množstvo investovaných (ľudských) zdrojov, a majú potenciál obohatiť vedecké poznanie. Aká je teda metodologická kvalita a empirická robustnosť týchto článkov a prác? Do akej miery je slovenský sociálnovedný výskum prepojený so svetom? Aké sú časové trendy z hľadiska výskumných praktík? Ktoré aspekty brzdia rozvoj v tejto oblasti? V rámci predkladaného projektu budú realizované: (1) scientometrická analýza reprezentatívnej vzorky slovenských (a) vedeckých štúdií a (b) kvalifikačných prác; (2) hĺbková analýza (a) problematických/zodpovedných výskumných praktík a (b) metodologických detailov a empirickej robustnosti; a (3) štúdium subjektívne reportovaných výskumných praktík a potenciálnych facilitátorov a bariér v implementácii zodpovedných výskumných praktík.

Časové a priestorové zmeny rodinných domácností na Slovensku a ich možné faktory

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. PhDr. Šprocha Branislav PhD.
Anotácia:Prudké a dynamicky sa presadzujúce zmeny rodinného a reprodukčného správania na Slovensku v posledných troch desaťročiach jednoznačne identifikované v procesoch sobášnosti, rozvodovosti a plodnosti výrazným spôsobom ovplyvnili štruktúru a charakter jednotlivých typov rodinných domácností. Doterajšie výsledky poukazujú na ústup úplných rodín s deťmi a naopak do popredia sa dostávajú neúplné rodiny a tiež rodiny bez detí. Rovnako dochádza k zmenšovaniu priemernej veľkosti rodinných domácností. V poslednom desaťročí však zaznamenávame niektoré nové vývojové trendy. Ide jednak o oživenie procesu sobášnosti a plodnosti, ako aj pokles rozvodovosti. Hlavným cieľom projektu je komplexná analýza rodinných domácností na Slovensku a v jeho regiónoch s dôrazom na vývoj štruktúry a veľkosti v posledných troch sčítaniach obyvateľov, domov a bytov (2001, 2011 a 2021) v prepojení na úroveň a charakter rodinného správania a jeho transformáciu. Nemenej dôležitým bude snaha o identifikáciu hlavných podmieňujúcich faktorov.

Epidémie a protiepidemické opatrenia na území Slovenska v dlhom 19. storočí

-

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Hĺbková štúdia energetickej núdze (chudoby)

-

Doba trvania: 1.5.2022 - 30.4.2028
Program: Iné projekty
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.
Anotácia:Energetická chudoba je v súčasnosti jedným z najvážnejších problémov, s ktorým sa domácnosti stretávajú nielen na Slovensku, v Európe ale aj vo svete. Domácnosti, ktoré trpia energetickou chudobou sa stretávajú s mnohými ďalšími problémami úzko spätými s pôvodným problémom - sociálnym vylúčením, zvýšeným počtom ochorení - fyzických či mentálnych, nižším prístupom k vzdelaniu. Na Slovensku trpí energetickou chudobou 20-40% obyvateľov, v závislosti od možnej definície. Zároveň práve Slovensko patrí ku krajinám s najvyššími výdavkami na energie vzhľadom ku príjmom v rámci krajín EÚ. Na Slovensku však chýba funkčná definícia energetickej chudoby, ktorá by pomohla cieliť opatrenia na núdznych a tým riešila problém. Našou ambíciou je navrhnúť definíciu energetickej chudoby a k nej naviazané opatrenia, ktoré by zlepšili podmienky núdznych alebo ohrozených energetickou chudobou. Súčasne je tento problém problémom všetkých obyvateľov Slovenska, cez emisie vznikajúce vykurovaním u najnúdznejších, ktorí na zabezpečenie tepla využívajú všetky zdroje - od mokrého dreva, cez uhlie až po odpad.

Komentár ku Knihe Pieseň piesní

Commentary on the Book of Canticles

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Varšo Miroslav Dr. theol.

Koncepty a naratívy dôchodku: ich implikácie v rôznych fázach procesu adaptácie na dôchodok

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.

Marginalizované rómske koncentrácie v kontexte prírodných hrozieb a sociálnej nerovnosti

Marginalized Roma concentrations in the context of natural threats and social inequity

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polačková Zuzana M.A., PhD.
Anotácia:Marginalizované rómske koncentrácie v environmentálne nestálych územiach (povodne, zosuvy, kontaminácie) spolu s ich sociálnym statusom a populačným trendom predstavuje veľmi aktuálnu výzvu výskumu v kontexte zvyšovania resiliencie spoločnosti najmä voči povodňovému riziku. Projekt reaguje na túto výzvu a vo výskume kladie dôraz predovšetkým na analýzu: i) povodňovej expozície rómskych osád, či už v dôsledku vplyvu morfologických zmien vodných tokov alebo vývojových trendov hraníc segregovaných rómskych osád, ii) zraniteľnosti marginalizovaných rómskych koncentrácií voči povodňovému ohrozeniu v dôsledku ich sociálneho statusu, iii) verejných politík z hľadiska ich efektívnosti napomôcť rómskym komunitám v osadách vyrovnať sa s negatívnymi dôsledkami povodňových hrozieb, iv) prírodného prostredia v okolí rómských osád v kontexte jeho vplyvu na povodňové ohrozenie oproti ostatnému/ majoritnému obyvateľstvu. Výskum sa bude realizovať na národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Metodicky projekt vychádza z údajov získaných multitemporálnou analýzou dát diaľkového prieskumu Zeme, morfometrickou analýzou georeliéfu, z údajov o socioekonomických a priestorovo-funkčných vzťahoch a z údajov získaných terénnym výskumom.

Nedôverčivá mentalita a nenormatívne správanie: Od vnímania sociálnej reality k porušovaniu sociálnych noriem

Distrust mindset and non-normative behaviour: From perceptions of social reality to violations of social norms

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Grežo Matúš PhD.

Príčiny a dôsledky nerovností na trhu práce v kontexte Corona pandémie na Slovensku

Causes and consequences of labour market inequalities in the context of the Corona pandemic in Slovakia

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr., MA Mýtna Kureková Lucia PhD.
Anotácia:Základným cieľom projektu je uskutočniť hĺbkový výskum fenoménov spojených s témou nerovností na slovenskom trhu práce, pred a v dôsledku Corona pandémie na Slovensku. Analýza nadväzuje na predošlý výskum riešiteľského kolektívu v témach nerovností na trhu práce, bariérach v prístupe zraniteľných skupín na trh práce a ku verejným politikám, a tiež účinnosti a nastavenia intervenčných nástrojov a politík na rôznych úrovniach. Za zraniteľné skupiny považujeme skupiny na slovenskom trhu práce, ktoré v dôsledku štrukturálnych, ekonomických, spoločenských a politických zmien za posledné desaťročia čelili rôznym znevýhodneniam, ktoré sa negatívne odrazili v ich prístupe na trh práce a ku verejným politikám. Za zraniteľné skupiny považujeme: marginalizované rómske komunity, ľudí bez domova, osoby so zdravotným znevýhodnením, migrantov, samostatných rodičov a nízko-kvalifikovaných pracovníkov. V kontexte externého šoku pandémie predpokladáme, že narastú sociálne náklady v podobe rastúcej nezamestnanosti a chudoby, narastania nerovností na trhu práce, ako aj zmeny v pracovno-právnych vzťahoch. Tento projekt reaguje na túto výzvu prostredníctvom komplexnej analýzy postavenia zraniteľných skupín, stratégií na prispôsobenie sa kríze z pohľadu rôznych kľúčových aktérov, a tiež riešení a nástrojov na rôznych úrovniach verejnej a štátnej správy.

Priestorové diferenciácie prirodzeného pohybu obyvateľstva na Slovensku od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. PhDr. Šprocha Branislav PhD.
Anotácia:Obdobie od konca 19. storočia do konca 20. rokov 20. storočia prinieslo na Slovensku viaceré výrazné historické zmeny, ktoré sa významným spôsobom odzrkadlili aj na charaktere jednotlivých demografických procesov prirodzeného pohybu obyvateľstva. Jednoznačne k najdôležitejším transformačným posunom patril nástup a postupné šírenie historicky jedinečnej kvantitatívno-kvalitatívnej a vo svojej podstate nereverzibilnej premene reprodukčného správania. Tá dostala označenie demografická revolúcia (tranzícia). Úzko bola previazaná na sociálno-spoločenské a kultúrne zmeny spomenutého obdobia. Samotná dynamika a rozsah jej šírenia pritom boli značne kultúrne a spoločensky diferencované, čo sa do značnej miery odrážalo aj na výrazných priestorových rozdielov. Práve identifikácia, hlbšia analýza a snaha o interpretáciu priestorových diferenciácií prirodzeného pohybu obyvateľstva na území Slovenska ťažiskovo od konca 19. do konca 20. rokov 20. storočia je hlavným cieľom projektu.

Psychologické konštrukty a kontextové rámce determinujúce zámer dievčat a žien študovať odbory informačných a komunikačných technológií (IKT)

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Pethö Tatiana PhD.
Anotácia:Dievčatá napriek rovnakým objektívnym výkonovým výsledkom v IKT nedosahujú na Slovensku dlhodobo ani 15% zastúpenie na VŠ. Rozhodnutie dievčat študovať IKT vzniká postupne a je ovplyvňované mnohými psychologickými konštruktami. Teória očakávanej hodnoty (Expectancy – value theory - EVT) bola v posledných dekádach úspešne aplikovaná na skúmanie výberu konkrétneho študijného smeru, avšak: i) v oblasti IKT bola, aj v zahraničí, skúmaná len parciálne, ii) na Slovensku nebola celostne skúmaná vôbec, iii) súčasne sa objavujú novšie, doposiaľ empiricky neoverené prístupy. Cieľom interdisciplinárneho projektu je skúmať u slovenských dievčat a žien psychologické konštrukty ako determinanty zámeru študovať IKT: i) empiricky overiť a porovnať nové teoretické prístupy, ii) otestovať efekt a vzťahy doteraz neskúmaných psychologických konštruktov, iii) porovnať získané výsledky so zahraničnými. Zároveň budú analyzované historické súvislosti štúdia žien na stredných a vysokých školách na Slovensku.

Psychologické súvislosti nepodložených informácií a presvedčení súvisiacich s pandémiou COVID-19.

Psychological context of unfounded information and beliefs related to the COVID-19 pandemic

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Prof. Mgr. Halama Peter PhD.
Anotácia:Projekt je založený na predpoklade, že pandémia COVID-19 nie je len lekárskym problémom, ale má dlhodobý negatívny vplyv na široké spektrum sociálnych a psychologických javov. Tento vplyv presahuje časový rámec samotnej pandémie a pretrváva dlhodobo aj po jej skončení. Projekt sa zameriava na negatívne dôsledky pandémie na nepodložené presvedčenie (konšpirácie, hoaxy, falošné správy), dôveru v inštitúcie, zdravotné a finančné správanie a negatívne spoločenské postoje ako diskriminácia alebo predsudky. Projekt má niekoľko cieľov. V prvom rade sa zameriava na poskytnutie empirického prehľadu o najčastejších nepodložených presvedčeniach a maladaptívnom správaní súvisiacom s pandémiou. Jeho cieľom je tiež identifikovať skupiny ľudí podľa demografických a osobnostných/kognitívnych kritérií, u ktorých je vyššie riziko výskytu maladaptívnej psychosociálnej reakcie na pandémiu. Projekt chce navyše experimentálne overiť, ako konkrétna prezentácia informácií týkajúcich sa COVID-19 môže ovplyvniť schopnosť ľudí rozlišovať medzi skutočnými a falošnými správami a ich podliehanie maladaptívnym presvedčeniam o COVID-19. Projekt využíva krátkodobý longitudinálny výskumný dizajn s tromi vlnami zberu údajov, vrátane sebavýveďových meracích nástrojov a experimentálnej manipulácie, aby sa identifikovali kauzálne vzťahy medzi premennými. Výsledky poskytnú hlbšie pochopenie sociálno-psychologických dôsledkov pandémie COVID-19 v dlhodobom kontexte a môžu byť cenným zdrojom inštitucionálnych stratégií a verejných politík zameraných na elimináciu škodlivých vplyvov negatívnych spoločenských udalostí na jednotlivcov a spoločnosť.

Redukovanie šírenia dezinformácií a nepodložených presvedčení

Reducing the spread of disinformation, psuedoscience and bullshit

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. PaedDr. Kurincová Čavojová Vladimíra PhD.
Anotácia:Dezinformácie a epistemicky nepodložené presvedčenia (ENP) už nie sú doménou len niekoľkých obskúrnych webových stránok, ale v čoraz väčšej miere sa dostávajú aj do mainstreamového diskurzu a rastie počet ľudí, ktorí im podliehajú. Projekt sa preto zameriava na identifikáciu kognitívnych, osobnostných a sociálnych faktorov, ktoré prispievajú k podliehaniu a šíreniu dezinformácií a ENP s cieľom overiť niekoľko možností ako tieto nepodložené presvedčenia (a z nich vyplývajúce dezinformácie) redukovať. Projekt bude testovať štyri hlavné intervenčné prístupy zamerané na redukciu dezinformácií a ENP: (1) zvyšovanie vedeckého myslenia, (2) inokulácia (zaočkovanie) proti-argumentmi, (3) informačná intervencia zvyšujúca analytické myslenie a (4) manipulácia situačných premenných, ktoré ovplyvňujú ochotu zdieľať nezmysly. Ambíciou projektu je posunúť dôraz z korelačných štúdií na experimentálne overenie kauzálnych vplyvov identifikovaných prediktorov a zároveň z pochopenia toho, prečo ľudia prijímajú ENP na overenie možností, ako redukovať šírenie dezinformácií. Snahy o návrh univerzálnych intervencií doteraz zlyhávali, čo poukazuje na dôležitosť zacielenia špecifických intervencií v závislosti od charakteristík cieľových skupín ľudí, preto jedným z cieľov projektu je aj preskúmať moderátory úspešnosti testovaných intervencií. S tým taktiež súvisí snaha o identifikáciu zraniteľných skupín nielen z hľadiska ich podliehaniu ENP, ale aj z hľadiska zdravotných a ekonomických dôsledkov, pretože sa ukazuje, že mnohé ENP súvisia s horšími finančnými voľbami alebo voľbami týkajúcimi sa zdravia či politickej radikalizácie . Výsledky projektu tak prispejú k psychologickému poznaniu tejto rýchlo rozvíjajúcej sa oblasti, ale prinesú aj praktické odporúčania v podobe best-practices ako efektívne zamedziť šíreniu dezinformácií.

Rómovia v neskorom socializme - socializmus v pamäti Rómov

Roma in late socialism - socialism in the memory of Roma

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.
Anotácia:Projekt prezentuje základný historický a orálno-historický výskum zameraný na každodenný život Rómov medzi rokmi 1968–1989. Cieľom projektu je formou life stories zaplniť knowledge gap a prezentovať tak vymedzené obdobie očami príslušníkov rómskej menšiny. Počas výskumov týkajúcich sa rómskej histórie narážajú bádatelia na množstvo bariér, ktoré sú špecifické pre túto oblasť bádania. Absenciu písomných dokumentov v minulosti kompenzovali samotní Rómovia hovoreným slovom. Archívne materiály k dejinám Rómov síce existujú, často však ležia v archívoch nespracované. Niektoré historické udalosti týkajúce sa rómskej histórie síce boli preskúmané, ale informácie o každodennosti v období socializmu v Československu sú neúplné a systematický výskum z pohľadu rómskej menšiny úplne absentuje. Projekt bude zameraný na terénny orálno-historický výskum, ktorý predstaví, aké obrazy každodenného života z obdobia socializmu sú komunikované v spomienkach narátorov, rovnako tak aj to, akým spôsobom ovplyvňuje ich postoje fakt, že prežili časť života v socializme. Okrem oral history bude v projekte priestor venovaný aj archívnemu výskumu, ktorý sa bude orientovať na mapovanie politík režimu štátneho socializmu zameraných na kultúrnu a sociálnu integráciu Rómov do majoritnej spoločnosti.

ROZPLIETANIE NARATÍVOV O FLORENTSKOM KONCILE

UNWEAVING THE NARRATIVES RELATED TO THE COUNCIL OF FLORENCE

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PhDr. Hlaváčová Anna CSc.
Anotácia:Pre pochopenie ruského dejinného naratívu sa treba zamerať na politické udalosti medzi Florentskou úniou (1439) a pádom Konštantinopolu (1453). Preto je cieľom projektu preskúmať korpus cyrilických pamiatok 15. storočia, pochádzajúcich od priamych účastníkov Florentského koncilu (1439). Pri našom skúmaní denníka-cestopisu Putovanie do Florencie sa totiž ukázalo, že tento prvotný pro-unijne orientovaný prameň mal vplyv na niekoľko ďalších písomných pamiatok z pera účastníkov koncilu. Ich literárnou analýzou možno medzi nimi ustanoviť časové poradie. To umožní presnejšie datovať vznik prvého anti-unijne zameraného cyrilického spisu a zaostriť pohľad na historické okolnosti, v akých sa začal formovať ruský sekluzionistický dejinný naratív.

Skúmanie nepodložených presvedčení vo vzťahu ku kontroverzným spoločenským otázkam

Examining unfounded beliefs about controversial social issues

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Šrol Jakub PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať faktory ovplyvňujúce šírenie nepodložených informácií ohľadom kontroverzných tém. V poslednej dobe sa venuje veľa mediálnej, spoločenskej a vedeckej pozornosti problematike nárastu nepodložených tvrdení o rôznych sociálne významných otázkach – od klimatického skepticizmu, cez konšpirácie ohľadom cieleného šírenia vírusov, až po falošné správy vyvolávajúce strach z migrantov. V našom projekte integrujeme najnovšie poznatky z rôznych domén výskumu nepodložených presvedčení, vedeckého myslenia a kognitívnych skreslení za účelom identifikovania príčin a následkov šírenia takýchto informácií v spoločnosti. Výskum tejto problematiky bude zahŕňať zameranie sa na: (1) potenciálnych príjemcov nepodložených informácií, (2) kontext a charakteristiky prostredia, v ktorom k šíreniu nepodložených informácií dochádza, a (3) ľudí, ktorí sa k týmto presvedčeniam aktívne hlásia a šíria ich ďalej.

Slovensko 2030

Slovakia 2030

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Nemcová Edita PhD.
Anotácia:Ťažiskom prognostického projektu je výskum vybraných aspektov ekonomického, sociálneho a environmentálneho vývoja SR v kontexte plnenia cieľov Agendy 2030. Posledná dekáda priniesla spomaľovanie globálneho rastu v dôsledku deglobalizácie a rastúcich environmentálnych nákladov. Tieto trendy sú umocnené aj globálnou pandémiou, ktorá urýchlila štrukturálnu transformáciu vyspelých ekonomík smerom k digitalizácii, inteligentnému priemyslu a novým modelom výskumu a inovácií. Projekt sa sústredí najmä na ciele Agendy 2030, v ktorých má výskumný tím dlhodobú expertízu (cieľ 8 – Dôstojná práca a ekonomický rast, cieľ 9 – Priemysel, inovácie a infraštruktúra). Výzvou pre výskum bude: (i) dať Agende 2030 v cieľoch 8 a 9 hlbšie teoretické základy; (ii) vypracovať súbor analýz zameraných na aktualizáciu cieľov Agendy v dobe po pandémii, ktorá priniesla zásadné zmeny v niektorých technologických i sociálnych trendoch; (iii) navrhnúť mix politík pre zabezpečenie dlhodobej sociálnej a ekonomickej udržateľnosti Slovenska.

Sociálne a psychologické koreláty populistických postojov

Social and Psychological Correlates of Populist Attitudes

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Piterová Ivana PhD.
Anotácia:Projekt reflektuje súčasnú spoločenskú situáciu v podobe akcentovania témy populizmu, čo zvýšilo záujem sociálnej psychológie o vysvetlenie tohto fenoménu v súčasných podmienkach. Projekt je založený na analýze dát dvoch úrovní: prvou je diskurzívna analýza historických prameňov a dát medzinárodných prieskumov (napr. ESS, ISSP). Druhú úroveň tvoria primárne dáta, získané pomocou fókusových skupín a profesionálnej výskumnej agentúry, ktorá zabezpečí reprezentatívnu vzorku obyvateľov SR (panel respondentov). Súčasťou výskumu bude analýza vzťahov populistických postojov ľudí/populistického rámca sociálnej identity a zvolených premenných. Prínosom je vytvorenie a overenie metodiky a vytvorenie modelu vzťahov pre populistické postoje v slovenských podmienkach. Cieľom projektu je prispieť k porozumeniu populistických postojov bežných ľudí prostredníctvom aplikácie poznatkov a teórie, ktoré pre vysvetlenie ponúka sociálna psychológia. Metodológia ako aj dizajn projektu bol schválený Etickou komisiou CSPV SAV.

Stratégie, zdroje a dôsledky regulácie emócií pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti

Strategies, resources and consequences of emotion regulation in the provision of health care

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gurňáková Jitka PhD.
Anotácia:Projekt sa venuje dostupným zdrojom a dôsledkom rôznych spôsobov regulácie emócií na well-being a psychické zdravie zdravotníckych profesionálov. Plynule rozvíja predchádzajúce aktivity riešiteľov projektu VEGA 2/0070/18, v rámci ktorého bolo zahájené longitudinálne sledovanie uvedených fenoménov po druhej vlne pandémie ochorenia COVID-19 na Slovensku. Táto aktivita je súčasťou medzinárodnej spolupráce výskumníkov z viac ako 30 krajín sveta, ktorej cieľom je objasniť, nakoľko sú s mentálnym zdravím zdravotníckych profesionálov asociované premenné ako incidencia ochorenia COVID-19 v populácii, kapacity zdravotného systému či zavedené opatrenia. Nadväzujúce kvantitatívne i kvalitatívne medziskupinové porovnania zdravotníkov viac alebo menej zasiahnutých skúsenosťami z rovnakého prostredia, ktoré sú špecifikom tohto projektu, umožnia odhaliť viac podrobností o individuálnych a situačných faktoroch, ktoré dopad zvýšenej záťaže na psychické zdravie zdravotníkov ovplyvňujú.

Súčasné obrazy socializmu v Čechách a na Slovensku - rodinná pamäť

Current Images of Socialism in the Czech Republic and Slovakia - Family Memory

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kohoutová Klara PhD.
Anotácia:Projekt predstavuje prvý československý kvalitatívny výskum pamäti rodiny. Vytvára priestor pre kooperáciu českých a slovenských odborníkov. Zameriava sa na spomienky najstaršej generácie v rodine (ľudia narodení v roku 1950 a skôr) a mladšej generácie (narodení okolo roku 1970 a neskoršie) vo vybratých rodinách. Významný je fokus na obsahy, ktoré sú v súčasných rodinách (v Čechách a na Slovensku) komunikované o nedemokratickom období po roku 1948 a o spoločensko-politickej zmene, ktorá nastala v poslednom desaťročí 20. storočia. Plánovaný vedecký projekt predstavuje základný a do veľkej miery aj záchranný (vzhľadom na vek časti respondentov) kvalitatívny výskum zameraný mapovanie fenoménu spomínania v súčasnej spoločnosti. Dôležitosť tohto kvalitatívneho výskumu nie je vo faktografickej vierohodnosti získaných informácií, ale v spôsoboch, ktorými je minulosť zobrazovaná v súčasnosti.

Štrukturálne faktory súvisiace s konšpiračných presvedčení: ako neistota, nerovnosť a nízka inštitucionálna dôvera prispievajú k podpore konšpiračných presvedčení

Structural antecedents of conspiracy beliefs: how precarity, inequality and low institutional trust contribute to the endorsement of conspiracy beliefs

Doba trvania: 1.1.2024 - 31.12.2027
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Adamus Magdalena PhD.

Transfer Nemcov z Československa po druhej svetovej vojne v dobovej propagande

Transfer of Germans from Czechoslovakia after the Second World War in period propaganda

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Heldáková Lucia PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je základný výskum zameraný na propagandu transferu nemeckej menšiny po druhej svetovej vojne z ČSR. Mnoho historických súvislostí týkajúcich sa transferu bolo po roku 1989 detailne preskúmaných, no bielym miestom výskumu stále ostáva kultúrna oblasť (propaganda) skúmaného fenoménu. V rámci výskumu sústredíme pozornosť na deformované a skresľované historické fakty a zámerne potlačené problémy týkajúce sa transferu nemeckej menšiny v optike vtedajšej propagandy. Originalita a prínos projektu spočíva v štyroch oblastiach: a) zaplnenie bieleho miesta v doterajšom historickom výskume; b) výskum prameňov, ktoré boli pri skúmaní transferu doteraz marginalizované (predovšetkým dobová tlač a záznamy z rádiového vysielania); c) využitie moderného historicko-metodologického prístupu k skúmaniu dejín (CDA a výskum propagandy); d) publikovanie súhrnného diela, ktoré bude mapovať načrtnutý fenomén, a ktoré v doterajšej historiografii absentuje.

Úspory energie - možnosti a riziká. Analytická činnosť pre informované formovanie politík a opatrení energetickej efektívnosti

Energy savings - opportunities and risks. Analyses for informed decision-making in the area of energy efficiency

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Dokupilová Dušana PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a úspor energie a má za cieľ prispieť k informovanému rozhodovaniu. Projekt zahŕňa modelovanie spotreby energie, vyhodnocovanie energetickej efektívnosti ako takej a opatrení energetickej efektívnosti a ďalšie čiastkové analýzy v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy vrátane energetickej chudoby a financovania. Prínosom projektu budú analýzy, ktoré môžu slúžiť ako podklady pri tvorbe politiky v oblasti energetickej efektívnosti a zmeny klímy, vrátane prípravy strategických a plánovacích dokumentov, ako aj finančných mechanizmov v SR a v zahraničí. Projekt taktiež prispeje k zlepšovaniu metodológie v oblasti modelovania energetickej spotreby, ako aj pri vyhodnocovaní energetickej efektívnosti a energetickej chudoby. Zameranie projektu má dosah aj na mnoho iných oblastí, a to najmä na oblasť zmeny klímy, ako aj na sociálno-ekonomickú oblasť (energetická chudoba, energetická náročnosť priemyselných odvetví, zamestnanosť a pod.).

Verejní zamestnanci v meniacich sa režimoch na území Slovenska, 1900 - 1950

-

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Szeghy-Gayer Veronika PhD.

Wellbeing učiteľov marginalizovaných rómskych komunít

The wellbeing of Teachers of Marginalised Roma Communities

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.1.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ďurkovská Mária PhD.
Anotácia:Školská úspešnosť žiakov z marginalizovaných rómskych komunít (MRK) závisí vo veľkej miere od pedagóga. Jeho výraznú úlohu v kontexte vzdelávania potvrdzujú výsledky výskumov realizovaných v tejto oblasti. Wellbeing učiteľov je významným faktorom podmieňujúcim nielen efektívnosť výučby, ale i výsledky žiakov. Hlavným cieľom projektu je skúmať úroveň wellbeingu učiteľov MRK a zároveň aj jednotlivé aspekty wellbeingu (pracovné požiadavky, pracovné zdroje, sebaúčinnosť, angažovanosť, coping, stres). Zároveň je cieľom projektu porovnanie wellbeingu učiteľov MRK a wellbeingu učiteľov majoritnej populácie ako aj preskúmanie premenných, ktoré charakterizujú učiteľov MRK s vysokým a nízkym wellbeingom. Identifikácia uvedených premenných by mohla byť východiskom pre tvorbu cielených intervencií zameraných na zvyšovanie wellbeingu.

Žena a svet práce. Zmeny vo vzdelávaní a zamestnanosti žien na Slovensku v rokoch 1918 - 1960

Woman and the world of work: Changes in the education and employment of women in Slovakia between 1918 and 1960

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Gallová Miroslava PhD.
Anotácia:Cieľom projektu je preskúmať, ako dokázali dôležité historické udalosti z obdobia 1918 – 1960 a zmeny s tým spojené ovplyvniť postavenie žien a ich uplatnenie v pracovnej sfére. V súvislosti s tým sa riešitelia zamerajú na zmapovanie možností, limitov a zmien v stredoškolskom, odbornom a vysokoškolskom vzdelávaní dievčat a žien. V nadväznosti na to budú zisťovať, ako ženy dokázali využiť získané vzdelanie v pracovnej oblasti. Zamerajú sa na analýzu zamestnanosti žien v jednotlivých odvetviach hospodárstva a preskúmajú zamestnávanie žien vo vybraných inštitúciách a podnikoch. Orientovať sa pritom budú na skúmanie horizontálnej i vertikálnej rodovej segregácie. Riešitelia sa okrem toho budú zaoberať postojom spoločnosti k danej otázke, dobovou propagandou, otázkou vzdelávania a zamestnávania dievčat a žien v programoch politických strán a skúmaním osudov konkrétnych žien, ich vlastného prežívania minulosti a osobného vnímania dejín.

Celkový počet projektov: 26