Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Neuroplasticita je schopnosť centrálneho nervového systému (CNS) sa meniť a prispôsobovať požiadavkám okolia za účelom vytvorenia vhodných adaptívnych odpovedí. Tento zložitý proces sa dosahuje reorganizáciou CNS na štruktúrnej a/alebo funkčnej úrovni. Neuroplasticita je nevyhnutná pre normálnu činnosť CNS. Pri viacerých porucházh CNS, napr. pri depresívnej poruche a pri schozofrénii, nastáva zníženie plasticity mozgu. Neurotrofické rastové faktory ako napr. mozgový neurotrofický rastový faktor (BDNF), VGF a fibroblastový rastový faktor 2 (FGF2) hrajú kľúčovú úlohu v neuroplasticite. Cieľom predloženého projektu je využitie originálneho prístupu, ktorý umožní skúmať účinky neinvazívneho doručenia exogénnej mediátorovej RNA (mRNA) kódujôcej tieto faktory do CNS na neuronálnu excitabilitu, plasticitu a správanie zvierat. Fluorescenčne značená mRNA bude zapúzdrená v polyplexových nanomicelách a aplikovaná intranazálne. Inkorporácia mRNA v štruktúrach CNS bude sledovaná STED mikroskopiou. Budeme skúmať účinky exogénnej mRNA kodujúcej rastové faktory na neuronálnu excitabilitu použitím in vitro a in vivo elektrofyziológie, na neurogenézu použitím použitím značkovačov bunkového delenia a imunohistochemického farbenia a dendrito- a synaptogenéza bude sledovaná elektrónovou mikroskopiou. Zmeny v množstve endogénnej mRNA a expresii proteínov sa preskúmajú použitím real-time PCR a Western blotovaním. Na monitorovanie zmien vo Ca2+ signalizácii sa použije metóda planárnych lipidových membrán. Zmeny v správaní zvierat (kognitívne schopnosti, sociálna interakcia, úzkostné správanie) budú posúdené použitím príslušných behaviorálnych testov. Očakávame, že polyplexné nanomicely, ktoré nadizajnujeme, dopravia zvolenú mRNA kodujúcu neurotrofické faktory do hlbokých mozgových štruktúr a následne vyvolajú pro-neuroplastické, pro-kognitívne a anxiolytické účinky. Tento neinvazívny spôsob doručenia terapeutickej mRNA do mozgu by mohol byť v budúcnosti využitý v moderných stratégiách.

Analýza komplexnosti a vnútrodruhovej diverzity virómu poľnohospodárskych a divorastúcich druhov rastlín z rôznych agroekologických kontextov.

Analysis of the virome complexity and intra-species diversity from agricultural and wild plants in various agroecological contexts.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Nedávne zavedenie sekvenácie novej generácie (NGS) do rastlinnej virológie významne zmenilo pohľad na zložitosť vírusových infekcií rastlín a zároveň otvorilo nové možnosti štúdia rastlinného virómu. Projekt sa zameriava na analýzu virómu využitím NGS, pričom vzorky budú pochádzať z rôznych agroekologických kontextov potenciálne vplývajúcich na komplexnosť infekcií rastlín (trváce a jednoročné poľnohospodárske a divorastúce druhy). Okrem možnosti identifikácie nových vírusov alebo vysoko divergentných foriem už známych vírusov sa zhodnotí genetická diverzita patogénov a na ňu vplývajúce evolučné mechanizmy, ako dôležité faktory adaptácie patogéna na hostiteľskú rastlinu. Genomické dáta budú použité na analýzu vnútrodruhovej molekulárnej diverzity a polymorfizmu vírusových populácií. Pomocou variant-špecifických nástrojov molekulárnej detekcie sa bude sledovať frekvencia a kompetitívnosť vírusových variantov v zmiešaných infekciách v prirodzených a experimentálnych podmienkach a ich epidemiologické dôsledky.

Analýza regenerácie periférneho nervu po transekcii na modeli kaudálneho nervu potkana s využitím tubulizačných techník a mezenchýmových kmeňových buniek.

Analysis of peripheral nerve regeneration after transection on the model of rat caudal nerve using tubulization and mesenchymal stem cells.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Blaško Juraj PhD.
Anotácia:Poranenie periférneho nervu (PN) a následné obmedzenie/strata funkcie patrí vzhľadom k povahe nervového systému už dlhodobo k nie uspokojivo vyriešeným medicínskym problémom. V projekte sa chceme zaoberať dôkladnou kvantifikáciou miery, do akej regeneruje nerv potkana po transekcii a aplikácii tubulárneho vodiča premosťujúceho miesto preseknutia po dlhodobom prežívaní (4-12 týždňov). Na základe našich predbežných výsledkov a už zavedeného postupu tubulizácie nervu, sa chceme zamerať na identifikáciu kritickej vzdialenosti medzi dvoma koncami transekovaného nervu, v ktorej ešte prerastanie prebehne. Naše doterajšie výsledky ukázali, že ak sú tieto konce nervu umiestnené v tubulárnom vodiči a orientované v tesnom kontakte, axóny proximálneho konca nervu prerastajú do distálneho konca a dôjde tak k čiastočnému prepojeniu preseknutého nervu. V záverečnej fáze projektu chceme otestovať potenciál mezenchýmových kmeňových buniek pri regenerácii periférneho nervu.

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá spôsobuje závažné ochorenia respiračného traktu (COVID- 19), predstavuje dlhodobé ohrozenie zdravia populácie. Zaočkovanosť populácie dostupnými vakcínami na Slovensku je nízka a v súčasnosti je na liečbu COVID-19 schválené len jedno širokospektrálne antivirotikum – remdesivir, ktorý je zacielený na virálnu RNA polymerázu. Náš tím, na základe mnohoročných skúseností v oblasti navrhovania nových antivirálnych látok (napr. proti HIV-1, HCV, Dengue, chrípka typu A), sa od začiatku pandémie COVID-19 intenzívne venuje výskumu inhibítorov virálnych proteáz: hlavnej proteázy Mpro a papaínovej proteázy PLpro vírusu SARS-CoV-2, ktoré patria medzi kľúčové farmakologické targety pre antivirálnu terapiu. Predkladaný projekt nadväzuje na naše predchádzajúce výsledky, v ktorých sa kombinujú kompetencie z piatich skúsených skupín riešiteľov z dvoch univerzít (FaF a PriF UK, UCM), spolu s CHÚ SAV a VÚ BMV SAV. Stratégia projektu sa opiera o nasledovný integrovaný prístup výskumu liečiv. • Počítačový dizajn a optimalizáciu špecifických peptidomimetických α-ketoamidov, ktoré inhibujú proteolytickú aktivitu Mpro; optimalizáciu sérií bis-benzylidéncyklohexanónov a benzamidov, ktoré inhibujú proteolytickú a deubiquitinačnú aktivitu PLpro koronavírusu SARS-CoV-2. • Vývoj syntetických ciest a syntézu peptidomimetických α-ketoamidov, benzamidov a bis- benzylidéncyklohexanónov. • Testovanie inhibície enzymatickej aktivity troch skupín látok na rekombinantne pripravených enzýmoch Mpro a PLpro a vývoj nových metód testovania inhibičnej aktivity na virálnych enzýmoch. • Testovanie antivirálnej aktivity in vitro troch skupín látok na úrovni inhibície humánnych bunkových línií infikovaných vírusom SARS-CoV-2. • Výskum interakcií nových inhibítorov s biologickými membránami a optimalizácia absorpcie a biodostupnosti v tkanivách respiračného traktu.

Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu

Bacterial Lon protease as an emerging tool for multiple myeloma treatment

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Projekt GLYCO4BIO je zameraný na výskum a vývoj analytických systémov založených na microarray biočipoch umožňujúcich cielené a vysokovýkonné glykoprofilovanie, a na ich použitie v biomedicíne a biotechnológii. Jedná sa o interdisciplinárny výskum s vysokou mierou inovatívnosti, najmä v oblasti konštrukcie a aplikácií originálnych biočipových zariadení na microarray platforme. Budú vyvíjané, overované a validované nové systémy pre analýzu glykánových štruktúr v rôznych typoch biologických vzoriek, ako vysokovýkonný mikrofluidický reflektometrický label-free microarray systém, a on-chip glykoprofilačná platforma kombinujúca microarray a MS techniky. Predpokladaný prínos projektu je najmä vo vývoji inovatívnych biočipových systémov pre cielené glykorozpoznávanie na báze moderných technológií pre využitie v biomedicíne, biotechnológii, pri štúdiu biointerakcií a pri analýze a skríningu biomarkerov. Systémy budú aplikované napríklad pri výskume a detekcii biomarkerov kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG), rakoviny, tehotenskej cukrovky, v onkologickom výskume, ako aj pri vývoji a testovaní vlastností terapeutických proteínov. Vyvíjané biočipové systémy svojou výkonnosťou výrazne prevyšujú tradičné techniky a majú vysoký potenciál pre ich transláciu do klinickej analýzy. Očakávané výsledky projektu prinesú zlepšenie a rozšírenie možností diagnostiky a terapie a významný prínos sa predpokladá aj v rozšírení poznatkov na poli biomedicínskeho výskumu, glykoproteomiky a v biotechnológii.

Cvičenie v prevencii a liečbe neskorej toxicity chemoterapie u vyliečených onkologických pacientov: úloha kostrového svalstva

Exercise in prevention & treatment of chemotherapy-related late toxicity in testicular germ cell cancer survivors: the role of skeletal muscle

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ukropec Jozef DrSc.
Anotácia:Pravidelné cvičenie je efektívne v prevencii a liečbe chronických ochorení. U vyliečených onkologických pacientov sa často prejavuje neskorá toxicita chemoterapie, ktorú môže cvičenie významne znížiť. V praxi sa však zatiaľ využíva len minimálne. K mechanizmom benefitov cvičenia u onkologických pacientov patrí zvýšenie svalovej hmoty a sily a redukcia tukovej hmoty, systémového zápalu a kardiometabolického rizika. Pri synchronizácii adaptácie na cvičenie zohrávajú významnú úlohu bioaktívne molekuly uvoľňované zo svalu, s protizápalovými a tumor-supresívnymi účinkami. Satelitné bunky kostrového svalu sú zdrojom regenerácie, integrity a funkčnej kapacity svalu. Odzrkadľujú klinické fenotypy darcov, a spájajú sa so zmenami sekrečného profilu, metabolizmu lipidov a glukózy. Fenotyp svalových buniek in vitro moduluje už 8-12 týždňový tréning in vivo. Epigenetické mechanizmy regulujúce svalový a systémový metabolizmus u vyliečených onkologických pacientov sú zatiaľ len málo preskúmané.

Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu

Cytokine profiling together with carbonic anhydrase IX immunotargeting as a promising tool in diagnostics and treatment of pancreatic cancer

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.

Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ličková Martina PhD.
Anotácia:Kliešťová encefalitída je vážne neurologické ochorenie spôsobené vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV). TBEV v prírode cirkuluje medzi kliešťami a drobnými cicavcami. Človek sa môže nakaziť okrem cicania infikovaného kliešťa aj tzv. alimentárnou cestou (konzumáciou nepasterizovaného mlieka infikovaných oviec a kôz). Slovensko je v počte alimentárnych infekcií kliešťovej encefalitídy v Európe na prvom mieste. Cieľom projektu je vývoj rýchleho testu na detekciu TBEV v mlieku určeného na použitie priamo na mieste odberu. Test bude založený na metóde LAMP, ktorú adaptujeme špecificky na vyšetrenie TBEV v mlieku. Navrhnutým LAMP testom vyšetríme vzorky ovčieho a kozieho mlieka zo slovenských fariem a zároveň vzorky mlieka oviec a kôz infikovaných v laboratóriu (spolupráca s Fridrich Loefler Institute v Nemecku). Vzorky mlieka vyhodnotíme aj RT-qPCR a porovnáme obe metódy. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu bezpečnosti konzumácie nepasterizovaných mliečnych produktov.

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:DNA aptaméry, označované aj ako DNA protilátky, sú krátke jednovláknové úseky DNA, ktoré vytvárajú priestorové štruktúry umožňujúce vysokoafinitne interagovať s receptormi a inými biomolekulami. Predmetný projekt si kladie za cieľ vyvinúť a validovať novú diagnostickú metódu, ktorá utilizuje jedinečné afinitné vlastnosti DNA aptamérov pre potreby včasného záchytu onkologických ochorení. V zmysle cieľov projektu budeme analyzovať mechanizmy interakcií DNA aptamérov so špecifickými markermi nachádzajúcimi sa na povrchu nádorových buniek. Plánujeme využiť citlivú metódu kremenných mikrováh (QCM), ktorá umožňuje monitorovať interakcie v reálnom čase. Pre praktické použitie plánujeme pripraviť konjugáty vybraných aptamérov a nanočastíc zlata v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov a ich interakcie s neoplastickými bunkami. Máme ambíciu identifikovať faktory, ktoré v súčasnosti limitujú širšie využitie aptamérov a aptamérom modifikovaných nanočastíc v klinickej praxi a prispieť k ich eliminácii.

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení

Diversity of vector-borne pathogenic and non-pathogenic microorganisms and potential therapy of zoonotic diseases caused by them

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Anotácia:Kliešťami prenášané zoonotické infekcie patria medzi najrozšírenejšie choroby prenášané vektormi, sú spôsobené rôznymi mikroorganizmy ako sú vírus kliešťovej encefalitídy, Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Ehrlichia spp., Borrelia spp., Francisella tularensis, Babesia spp. Zmeny výskytu kliešťov spôsobujú zmeny výskytu vektormi prenášaných ochorení a tým vznik nových ohnísk, čím sú neustále v centre záujmu z veterinárneho i medicínskeho hľadiska. Súčasťou mikrobiómu kliešťov nie sú len patogény, ale aj rôzne symbionty, vzájomne interagujúce. V ére zvyšujúcej sa antibiotickej rezistencie sa vynára potreba alternatívnych metód liečby, ktorou by v počiatočnom štádiu kliešťami prenášanej infekcie mohla byť fotodynamická terapia. Projekt je teda zameraný na štúdium patogénov i symbiontov súčasne sa vyskytujúcich vo svojom vektorovi, hostiteľovi, na objasnenie ich vzájomného vplyvu, genetickej diverzity, incidencie, prevalencie a testovaniu možnosti použitia fototerapie na liečbu infekcie v podmienkach in vitro.

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozovská Zuzana PhD.
Anotácia:Extracelulárne vezikuly typu exozómov (30-150 nm) vylučované nádorovými bunkami odrážajú charakter daného nádoru. Sú schopné regulovať kmeňovosť nádorových buniek, vytvárať premetastatickú niku v cieľových orgánoch budúcej metastázy, prenášať chemorezistenciu a ich genetický obsah sa dá meniť modifikáciou buniek, z ktorých sú vylučované. Pomocou techniky editovania génov CRISPR/Cas9 zmeníme v nádorových bunkových líniách kľúčové gény súvisiace s biogenézou exozómov, s nasmerovaním exozómov na miesto premetastatickej niky (pľúca a pečeň), s aktiváciou epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a s kmeňovosťou, ktoré sú potrebné na metastázovanie primárneho nádoru. Z týchto editovaných bunkových línií vyizolujeme exozómy, ktoré budeme aplikovať na rezistentné nádorové bunky s cieľom testovať zmeny v rýchlosti ich proliferácie a migrácie. In vivo otestujeme schopnosť exozómov z editovanej a kontrolnej nádorovej bunkovej línie zabrániť tvorbe metastáz.

Fenomény “bunka v bunke” ako mikroevolučné procesy v nádorovej progresii: úloha hypoxiou-indukovanej karbonickej anhydrázy IX

Cell-in-cell phenomena as microevolutionary processes in cancer progression: a role for hypoxia-induced carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. RNDr. Pastoreková Silvia DrSc.
Anotácia:Fenomény „bunka v bunke“ sa vzťahujú k situáciám, v ktorých nádorové bunky (tzv. „víťazné bunky“) pohltia jednu alebo viac živých buniek (tzv. „porazené bunky“), aby v obdobiach hladovania získali výživné látky. Takého štruktúry boli v nádorových tkanivách pozorované už po desaťročia, ale mechanizmy ich vzniku a význam pre nádorovú progresiu zostáva do veľkej miery nevyjasnený. Súčasný pohľad na molekulárne a funkčné aspekty fenoménov "bunka v bunke" poukazujú na ich účasť v mikroevolučných procesoch, ktoré sa odohrávajú v heterogénnom nádorovom tkanive a vedú k selekcii agresívnych nádorových buniek. Napriek vzrastajúcemu záujmu o fenomény "bunka v bunke", ich porozumenie je stále fragmentárne. V tomto projekte je naším cieľom objasniť príspevok hypoxie a acidózy v nádorovom mikroprostredí k dvom procesom pohltenia bunky bunkou: bunkový kanibalizmus a entóza, so zameraním na karbonickú anhydrázu IX (CA IX), ktorá zohráva kľúčovú úlohu v pH regulácii ako adaptívnej odpovede nádorových buniek na hypoxiu a onkogénny metabolizmus. Na dosiahnutie tohto cieľa použijeme najaktuálnejšie prístupy molekulárnej a bunkovej biológie a experimentálnej onkológie, uplatníme unikátnu expertízu a CA IX-špecifické reagencie vyvinuté naším tímom od nášho objavu CA IX. Podľa našej pracovnej hypotézy, CA IX sa podieľa na vzniku štruktúr "bunka v bunke" a je asociovaná s víťazným fenotypom, ktorý nádorovým bunkám dodáva schopnosť prekonať hladovanie, prežiť stresy v nádorovom mikroprostredí a získať agresívne vlastnosti. Predpokladáme, že CA IX pôsobí prostredníctvom ovplyvnenia metabolizmu, morfologickej plasticity, medzibunkovej signalizácie a ochrany nádorových buniek pred hypoxiou a acidózou. Navrhujeme tiež, že hypoxia a acidóza stimulujú tvorbu štruktúr "bunka v bunke" a tým akcelerujú mikroevolúciu v nádorovom tkanive. Tieto hypotézy sú podporené predbežnými výsledkami a implicitne aj našimi publikovanými a nepublikovanými dátami.

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škopková Martina PhD.
Anotácia:Diabetes mellitus výrazne ovplyvňuje kvalitu i dĺžku života. Stanovenie etiológie diabetu je preto dôležité pre optimalizáciu liečby. Napríklad pri HNF1A-MODY je možné liečbu inzulínom nahradiť tabletami, pri potvrdenom GCK-MODY nie je liečba nutná vôbec. Stále však veľká časť ľudí s MODY nemá správne stanovenú diagnózu. Navyše časť z nich má identifikovaný DNA variant neznámeho významu. Predkladaný projekt sa venuje stanoveniu patogenity nových a zriedkavých variantov v génoch pre transkripčný faktor HNF1A a pre enzým glukokinázu GCK pomocou funkčných štúdií. Pri variantoch v géne HNF1A sa bude analyzovať vplyv na väzbu na DNA, transaktivačnú aktivitu a intracelulárnu lokalizáciu. V prípade HNF1A a GCK budeme študovať varianty ovplyvňujúce splicing pomocou mini-gene eseje. Projekt prinesie nové poznatky o štruktúre týchto génov, pričom výsledky budú priamo aplikovateľné do klinickej praxe, keďže umožnia prispôsobiť terapiu u pacientov s potvrdeným patogénnym variantom v géne HNF1A alebo GCK.

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Hľadanie klinicky relevantných biomarkerov pre stratifikáciu CRC pacientov použitím molekulárnych a bioinformatických metód.

Verification of clinically relevant biomarkers for the stratification of CRC patients by molecular and bioinformatic methods.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnajová Martina PhD.
Anotácia:Slovenská republika má druhý najvyšší výskyt a mortalitu na nádory hrubého čreva a rekta („colorectal cancer“ -CRC) na svete. U 50% pacientov sa vyvinú metastázy a 40% pacientov v štádiu II-III podľahne recidíve v nasledujúcich 5 rokoch po chirurgickej liečbe. Výskum sa preto zameriava na identifikáciu vysokorizikových pacientov pomocou nových prognostických biomarkerov. V projekte budeme analyzovať expresiu novoobjavených dlhých nekódujúcich RNA (lncRNA), ich koreláciu s prognózou ochorenia, chemorezistenciou a metastázovaním a overíme možnosť ich využitia ako prognostického biomarkera ochorenia. Výsledky by mali umožniť definovať rizikové skupiny CRC pacientov s horšou prognózou alebo naznačia možnosti liečby individuálneho pacienta pri rozhodovaní medzi radikálnejšou vs. šetrnejšou terapiou. Prepojenie aplikovaného vývoja s potrebami klinického onkologického pracoviska za použitia najnovších bioštatistických a bioinformatických metód nám umožňuje priblížiť sa k personalizovanej liečbe CRC pacienta.

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.

Charakterizácia nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii zostrihu pre-mRNA

-

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.

Identifikácia a validácia biomarkerov a zodpovedných molekulárnych dráh neskorej toxicity kuratívnej liečby u germinatívnych nádorov testis

Identification and validation of biomarkers and underlying molecular pathways of late toxicity of curative treatment in testicular germ cell tumors

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.
Anotácia:Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (GCT) sú unikátnou malignitou s dlhodobou mierou vyliečenia viac ako 95%. Implementáciou multimodálnej liečby s využitím kombinovanej chemoterapie na báze cisplatiny, rádioterapie a chirurgie sa GCT stali modelom pre kuratívnu liečbu malígnych ochorení. Narastajúca populácia preživších vyliečených z GCT môže trpieť neskorou toxicitou liečby, ktorá prispieva k zhoršeniu kvality života, narastaniu dlhodobej morbidity a včasnej mortality. Medzi popísané druhy neskorej toxicity liečby GCT patria sekundárne malignity, kardiovaskulárna toxicita, neurotoxicita, nefrotoxicita, pľúcna toxicita, hypogonadizmus, infertilita, kognitívna dysfunkcia, sexuálne poruchy a zníženie kvality života. Navrhovaný projekt si kladie za cieľ nadviazať na prebiehajúci program výskumu neskorej toxicity v Národnom onkologickom ústave a zhodnotiť longitudinálny vývin jednotlivých typov toxicít. Cieľom je identifikovať biomarkery a molekulárne mechanizmy zodpovedné za vznik neskorej toxicity, ako aj zrealizovať dve intervenčné randomizované štúdie skúmajúce efekt vytrvalostného a silového tréningu. Tento projekt je prvý, ktorý implementuje komplexné zapojenie klinického a translačného výskumu, ktorý sa snaží identifikovať a analyzovať neskorú toxicitu protinádorovej liečby a integruje program prevencie jej vzniku. Projekt je zároveň pilotným programom komplexného prístupu k výskumu a liečbe neskorej toxicity protinádorovej liečby aplikovateľný aj u iných nádorových ochorení.

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Identification of etiology in sporadic forms of hereditary hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia:Obojstranná senzorineurálna porucha sluchu je najčastejšou a geneticky najheterogénnejšou poruchou zmyslových orgánov človeka. Cieľom projektu je identifikácia genetických príčin sporadických foriem porúch sluchu metódou celoexómového sekvenovania. Z našej DNA banky senzorineurálnej hluchoty a pokračujúcim klinickým náborom pacientov vyselektujeme probandov bez pozitívnej rodinnej anamnézy poruchy sluchu, u ktorých doteraz realizované štandardné genetické testy neobjasnili etiológiu hluchoty. V týchto rodinách budeme analyzovať všetky kódujúce úseky ľudského genómu (exóm) a výstupy podrobíme bioinformatickej analýze. Kosegregačnou analýzou overíme kauzálny vzťah kandidátnych variantov k sledovanej poruche. Pre nové génové varianty podrobne zdokumentujeme klinický fenotyp a zavedieme vhodnú metódu cielenej DNA diagnostiky. Projekt prinesie nové teoretické poznatky o etiopatogenéze najmä zriedkavých foriem senzorineurálnej hluchoty, ktoré budú využiteľné priamo v klinickej praxi.

Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii

Identification of novel biomarkers linked to the relapse of metastatic colorectal cancer after metastasectomy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm (CRC) patrí celosvetovo k najčastejšie diagnostikovaným malignitám. Približne 20% pacientov má v čase diagnózy aj vzdialené pečeňové metastázy. Pečeň je najčastejším miestom metastáz a väčšinou jediným postihnutým orgánom. Po chirurgickom odstránení metastáz pečene (CRLM) dosahuje medián celkového prežitia (OS) 5 rokov len 31-60% pacientov. Lokálna recidíva ochorenia po resekcii je žiaľ stále vysoká a až u 50-75% pacientov sa objaví do dvoch rokov. V časovom horizonte 5 rokov po resekcii CRLM je úmrtnosť pacientov asi 50%. Hľadaniu spoľahlivých indikačných kritérií a prediktívnych biomarkerov, ktoré by dokázali predpovedať úspešnosť metastasektómie, resp. nepriaznivú prognózu bolo venovaných mnoho retrospektívnych štúdií. Predpokladáme, že benefit z chirurgického odstránenia pečeňových metastáz pri CRC veľmi závisí na genetických predispozíciách a expresnom profile nádorového tkaniva. Resekcia pečene je pritom vážna, invazívna operácia, ktorej by malo predchádzať neinvazívne vyšetrenie schopné posúdiť prognózu, ideálne napr. stanovenie špecifických cirkulujúcich nukleových kyselín z periférnej krvi (tzv. liquid biopsy). Cieľom projektu bude identifikovať spoľahlivý biomarker, resp. súbor biomarkerov v plazme pacientov, ktorý koreluje so zvýšeným rizikom relapsu po metastasektómii pečene. Pokročilé metódy sekvenovania DNA a RNA nám umožnia identifikovať nové kandidátne biomarkery a vyhodnotiť ich relevantnosť bioštatistickými metódami. Vybrané najperspektívnejšie markery podrobíme funkčnej analýze in vitro a in vivo na inovatívnych predklinických modeloch CRC – organoidoch a xenograftoch odvodených od pacientskych vzoriek. Tie sú v súčasnej dobe považované za najlepšie modely, ktoré si uchovávajú klinickopatologické črty a genetický profil pôvodného pacientskeho nádorového tkaniva.

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.
Anotácia:Nádory semeníkov zo zárodočných buniek (TGCT) sú najčastejším nádorom mladých mužov s rastúcou incidenciou na Slovensku a predstavujúc svojím klinickým a biologickým charakterom model kurabilnej rakoviny. Malá časť pacientov, však nedosiahne kompletnú remisiu iniciálnou chemoterapiou na báze cisplatiny. Iba 20–40% z nich je možné vyliečiť pomocou chemoterapie so štandardnými alebo vysokými dávkami obsahujúcou platinu s autológnou transplantáciou kmeňových buniek. Pacienti, ktorí sa nedokážu vyliečiť po záchrannej liečbe v druhej línií, majú mimoriadne zlú prognózu a dlhodobé prežitie bolo dokumentované u menej ako 5%. U pacientov s refraktérnym TGCT bolo testovaných množstvo nových liečebných režimov, vrátane cielenej a biologickej terapií; avšak s veľmi obmedzenou účinnosťou. Cieľom tohto projektu je identifikovať nové terapeutické ciele u chemorefraktérneho ochorenia pomocou vysoko výkonných metód molekulárnej biológie a translačného výskumu a identifikovať nové lieky, ktoré prekonávajú rezistenciu na cisplatinu.

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Durdík Matúš PhD.
Anotácia:U približne 5% onkologických pacientov liečených rádioterapiou (RT) sa prejaví vážna toxicita liečby. Avšak, v klinickej praxi zatiaľ nie je dostupná metóda na stanovenie rádiosenzitivity na individuálnej úrovni. Na odhalenie rádiosenzitívnych (RS) pacientov pred začatím RT a štúdium ich odpovede na ožiarenie budeme analyzovať in vitro radiačne indukovanú apoptózu lymfocytov a in vivo-definované mikrojadrá a chromozomálne aberácie (CA). Následne porovnáme odpoveď na in vitro ožiarenie u RS a normálne odpovedajúcich pacientov pomocou analýzy DNA opravných fokusov, CA a mikrojadier. Gingko biloba je rastlina so silnými antioxidačnými vlastnosťami a jej extrakt môže byť použiteľný k ochrane pred vedľajšími účinkami rádioterapie u pacientiek s rakovinou prsníka. Cieľom tohto projektu je validovať kombináciu metód vhodnú na detekciu individuálnej rádiosenzitivity, overiť potenciálny ochranný efekt extraktu z Gingko biloba, a tiež vplyv prekonania COVID-19 na vedľajšie účinky rádioterapie u onkologických pacientov.

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MSc. Abbasi Pashaki Pejman
Anotácia:U približne 5% onkologických pacientov liečených rádioterapiou (RT) sa prejaví vážna toxicita liečby. Avšak, v klinickej praxi zatiaľ nie je dostupná metóda na stanovenie rádiosenzitivity na individuálnej úrovni. Na odhalenie rádiosenzitívnych (RS) pacientov pred začatím RT a štúdium ich odpovede na ožiarenie budeme analyzovať in vitro radiačne indukovanú apoptózu lymfocytov a in vivo-definované mikrojadrá a chromozomálne aberácie (CA). Následne porovnáme odpoveď na in vitro ožiarenie u RS a normálne odpovedajúcich pacientov pomocou analýzy DNA opravných fokusov, CA a mikrojadier. Gingko biloba je rastlina so silnými antioxidačnými vlastnosťami a jej extrakt môže byť použiteľný k ochrane pred vedľajšími účinkami rádioterapie u pacientiek s rakovinou prsníka. Cieľom tohto projektu je validovať kombináciu metód vhodnú na detekciu individuálnej rádiosenzitivity, overiť potenciálny ochranný efekt extraktu z Gingko biloba, a tiež vplyv prekonania COVID-19 na vedľajšie účinky rádioterapie u onkologických pacientov.

Inhibícia karbonickej anhydrázy IX (CA IX) ako nástroj prekonania rezistencie voči cisplatine u refraktérnych testikulárnych nádorov zo zárodočných buniek

Inhibition of Carbonic Anhydrase IX (CA IX) Circumventing Cisplatin Resistance in Refractory Testicular Germ Cell Tumours

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.

Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease, CKD) známe svojím progresívnym charakterom vedúcim ku koncovému štádiu ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) je ochorenie s vysokou mortalitou, ktorej predchádzajú rapídne sa zhoršujúce závažné zdravotné komplikácie vedúce k významne zníženej kvalite života. Napriek výrazným pokrokom vo včasnej diagnostike CKD v posledných rokoch, súčasné CKD terapeutiká nedokážu výrazne znížiť riziko renálnych a kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CKD a ich úmrtnosť zostáva naďalej devastujúco vysoká. Tento žalostný fakt tak zvýrazňuje nielen urgentnú potrebu vývoja nových liečiv, ale aj potrebu implementácie nových experimentálnych a klinických poznatkov do translačného procesu ich vývoja. V tomto kontexte ponúka navrhovaný projekt RENASTHERA nové terapeutické riešenie vedúce k spomaleniu alebo dokonca zastaveniu progresívneho zlyhania obličiek. Toto riešenie je založené na patentovanej metóde inhibície nukleových kyselín. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín, sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa, ktorého cielená inhibícia účinne zastavila progresiu CKD v pilotných proof-of-pri nciple štúdiách. Dizajn, syntéza a funkčná validácia RNA inhibítora špecificky navrhnutého voči periostínu je preto jasne definovaným cieľom navrhovaného RENASTHERA projektu.

Interakcia hostiteľských buniek s Coxiella burnetii: identifikácia a využitie nových terapeutických a diagnostických cieľov

Host cell interaction with Coxiella burnetii: identification and utilization of novel therapeutic and diagnostic targets

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Škultéty Ľudovít DrSc.
Anotácia:Coxiella burnetii je intracelulárny bakteriálny patogén spôsobujúci infekcie ľudí, ktoré sú významné nielen z klinického pohľadu, ale aj z hľadiska verejného zdravia. Tak ako mnoho iných bakteriálnych patogénov, aj Coxiella využíva špecializované sekréčne systémy na manipuláciu s eukaryotickými hostiteľskými bunkami, a to injekciou efektorov (proteínov bakteriálnej virulencie a malých molekúl). Súčasné poznatky ako tieto patogény spôsobujú infekciu sú však veľmi obmedzené. Hlavným výskumným zámerom tohto projektu preto je objasniť funkcie efektorových proteínov a malých molekúl produkovaných s Coxiella burnetii. Medzi konkrétne ciele projektu patria: 1) popis signálnych dráh hostiteľských buniek, na ktoré sú efektory Coxiella burnetii zamerané; 2) charakterizácia molekulárneho a bunkového spôsobu účinku týchto efektorov a 3) korelácia spôsobu účinku efektorov s ich sekvenčnou variabilitou, či expresiou v rôznych kmeňoch. Očakávané výsledky preto s vysokou pravdepodobnosťou povedú k objaveniu nových terapeutických prístupov, či cieľových molekúl vhodných pre vývoj liečiva alebo napomôžu pri navrhu modernej vakcíny, či diagnostických nástrojov. Predovšetkým tie hostiteľské signálne dráhy, ktoré sú ovplyvnené jednym (alebo viacerými) efektorom (efektormi), budú sľubnými kandidátmi na nové terapeutické ciele. Získané poznatky by mohli tiež viesť k identifikácii inhibítorov, ktoré sú priamo cielené na efektory patogénu a napomôcť tak k vývoju špecifických liečiv, ktoré môžu zablokovať sekréčny systém patogénu.

Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy

Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváthová Eva PhD.

Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Anotácia:Nádory semenníkov zo zárodočných buniek (TGCT) sú dobre liečiteľnou malignitou pomocou cisplatiny (CDDP), s vynikajúcu účinnosť aj v pokročilých metastatických štádiách. 20–30% pacientov na túto liečbu nereaguje, relabuje a má zlú prognózu v dôsledku rezistencie na CDDP. Za rezistenciu nádorových buniek sú zodpovedné viaceré mechanizmy vedúce nádorovú bunku k prežitiu a vyhýbaniu sa apoptóze. V predkladanom projekte sa zameriame na: 1) DNA reparačné mechanizmy, prispievajúce k rezistencii zvýšenou kapacitu opravy DNA poškodení a 2) metabolizmus mitochondrií (dynamiku, mitofágiu), ktorého zmeny sú kritické pre odpoveď bunky na indukciu bunkovej smrti. Pri rezistencii TGCT i iných solídnych tumoroch predpokladáme, že kľúčovým regulátorom je hypoxia a s ňou súvisiaca epigenetická modulácia (miRNA a metylácie). Na bunkových líniách TGCT sa zameriame na zmeny DNA opravných i vybraných mitochondriálnych proteínov a pokúsime sa identifikovať signálne dráhy, kde HIF-1a a miRNA sú hlavnými regulátoromi týchto zmien. Naším zámerom je takto identifikovať a na klinickom materiáli validovať včasné molekulárne markery informujúce o CDDP rezistencii TGCT pacientov ešte pred začatím liečby.

Karbonická anhydráza IX: jeden z kľúčových komponentov exozómov sekretovaných z nádorových buniek

Carbonic anhydrase IX: one of the key components of exosomes secreted from cancer cells

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zaťovičová Miriam CSc.
Anotácia:Štúdium bunkových mechanizmov riadiacich biológiu exozómov zohráva kľúčovú úlohu pri objasňovaní fyziologických a patologických funkcií týchto vezikúl. Súčasné poznatky potvrdzujú dôležitú účasť exozómov taktiež v mnohých procesoch progresie nádorov. Predložený projekt je zameraný na exozómovo-viazanú formu nádorovo-asociovaného proteínu karbonickej anhydrázy IX (CA IX). Cieľom práce je odhaliť význam tohto enzýmu lokalizovaného na CA IX-exozómoch v mnohých mechanizmoch ovplyvňujúcich nádorové mikroprostredie, metastázovanie nádorov a nádorovú imunitu. Pri riešení úloh budú použité nielen najmodernejšie metódy bunkovej a molekulárnej biológie, ale aj in vivo experimenty na myších modeloch. Získané výsledky prispejú k rozšíreniu poznatkov o funkcii CA IX lokalizovanej na exozómoch, ako významného mediátora komunikácie nádorových buniek, ako aj potenciálneho biomarkera pre klinickú aplikáciu.

Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.
Anotácia:Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálna kaskáda, ktorej chronická aktivácia vedie ku kardiovaskulárnym patológiám spôsobených najmä remodeláciou srdca a ciev. Stále viac sa stáva zrejmou skutočnosť, ze benefit inhibítorov RAS zahrňuje okrem inhibície účinkov Ang II aj stimuláciu protektívneho ramena RAS (ACE2/Ang1-7/Mas receptor) s vazodilatačnými, protizápalovými a metabolickými účinkami. Cieľom projektu bude porovnanie účinku ACE inhibície, AT1 blokády a stimulácie ACE2 a Mas receptora na modeli starých, obéznych, diabetických hypertenzných potkanov kmeňa Zucker so zameraním sa na potenciálny benefit pôsobenia Ang1-7/Ang1-5 na utilizáciu glukózy, transdukciu inzulínového signálu, redukciu zápalovej reakcie a funckiu kardiovaskulárneho systému. Vzhľadom na potenciálne ústrednú úlohu RAS a predovšetkým ACE2 v rozvoji akútneho respiračného distress syndrómu bude cieľom projektu bude aj detekcia zmien mebránového a solubilného ACE2 a ďalších klúčových molekúl pre vírusovú infekciu pri použití jednotlivých farmakologických intervencií. Závislosť predpokladaných alterácií na aktivite Mas receptora sa bude sledovať pomocou jeho špecifického antagonistu A779. In vitro, po pôsobení inhibítorov RAS a stimulátora ACE2 na kultúry ľudských alveolárnych a tukových buniek, sa budú posudzovať zmeny v ich schopnosti viazať SARS-CoV-2 vírus pomocou pseudovírusovej metodiky. Získané výsledky by mohli reálne prispieť k objasneniu úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu. Projekt by tiež mohol participovať na ozrejmení výberu efektívneho inhibítora RAS u starých jedincov s kombináciou hypertenzie, obezity a diabetu, ako aj na vhodnosti používania a terapeutického využitia RAS-inhibície u pacientov s COVID-19. Úspešná realizácia projektu môže reálnou mierou prispieť aj k snahe o prípravu netoxických aktivátorov ACE2 a exogénnych agonistov Mas receptora.

Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná α1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by α1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Narušenie vaskulárnej homeostázy spôsobené zníženou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého v dôsledku oxidačného stresu a zápalu je najzávažnejšou komplikáciou metabolického syndrómu (MetS), ktorá vedie k zvýšenej chorobnosti či úmrtnosti. Je preto dôležité identifikovať a analyzovať kľúčové faktory, ktoré zabraňujú alebo chránia vaskulárny endotel a tým zlepšiť primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Zdá sa, že takýmto faktorom môže byť AMP-dependentná proteínkináza (AMPK). Jej ochranné vlastnosti a pozitívny vplyv na funkciu endotelu a oxidačný stres sú už známe. Práve tieto vlastnosti naznačujú, že AMPK sa môže podieľať na zlepšení metabolickej kontroly počas MetS, avšak molekulárne zmeny spôsobené dysreguláciou súvisiacou s a1AMPK počas vývoja MetS nie sú dostatočne pochopené. Projekt sa zameriava na rizikové faktory ovplyvňujúce funkciu endotelu počas MetS a AMPK ako potenciálny nástroj na modifikáciu týchto rizikových faktorov, ktoré vedú k prevencii alebo liečbe MetS. Originalita projektu je založená na komplexnom hodnotení funkčných, molekulárnych a biochemických zmien funkcie endotelu, zápalu a metabolickej senescencie počas MetS s detailným zameraním na cievny endotel - proliferáciu, senescenciu a apoptózu. Dôraz sa bude klásť na rizikové faktory ovplyvňujúce endotelovú funkciu, ako je interakcia/adhézia leukocytov s vaskulárnym endotelom a AMPK-dependentnú úlohu erytrocytov počas rozvoja MetS. Projekt bude obohatený o štúdium fenotypových a molekulárnych zmien na úrovni CNS s dôrazom na neurozápal a zmeny správania. Dôležité je tiež, že projekt má translačný charakter, keďže sa budú vykonávať aj humánne štúdie u pacientov s MetS. Výsledky tejto štúdie predstavujú potenciálny nástroj na zlepšenie zdravotného stavu súčasnej populácie, zvýšenia kvality života a zníženie ekonomickej záťaže spojenej s liečbou tohto kardiometabolického ochorenia.

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

Checkpoint molecules and viral immunomodulators in cancer therapy

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

Lactate, a metabolic signal and energy fuel driving alternative thermogenic mechanisms

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

Mechanizmus účinku vírus-špecifických krížovo-reaktívnych protilátok na duálnu infekciu vírusom chrípky a baktériami

The mechanism of action of virus-specific cross-reactive antibodies on dual infection with influenza virus and bacteria

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tomčíková Karolína PhD.

Mechanizmy metabolizácie glutamátu ako nástroj ischemickej tolerancie

Mechanisms of glutamate metabolism as a tool of ischemic tolerance

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.
Anotácia:Význam glutamátu v rámci CNS sa za patologických podmienok spojených s ischémiou diametrálne zmení. Jeho neurotoxický vplyv (excitotoxicita) je jedným zo základných parametrov určujúci výslednú mieru degenerácie postihnutého nervového tkaniva. Nevodenie ischemickej tolerancie sa prejavuje nízkou hladinou extracelulárneho glutamátu v mozgu, čo pravdepodobne súvisí aj s výraznou redukciou poškodenia citlivého nervového tkaniva po ischémii. Mechanizmy metabolizácie glutamátu, ktoré sú pri tolerantom fenotype aktivované, však ostávajú neobjasnené.

Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca

Mitochondrial disease in heart failure

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Anotácia:Niekoľko mutácií v mitochondriálnych génoch proteínov dýchacieho reťazca je spojených so srdcovým zlyhaním (SZ). Rozsah ich príspevku k rozvoju SZ na úrovni kardiomyocytov (CM) nie je známy. Nedávne zistenia naznačujú, že rôzne etiológie SZ zdieľajú podobnú remodeláciu srdcových myocytov (CM), najmä ich membránového systému a vápnikovej signalizácie. Projekt je zameraný na overenie in vitro modelu rozvoja SZ pri genetickej poruche so zníženou funkciou mitochondriálneho dýchacieho reťazca a overenie prevencie rozvoja SZ na bunkovej úrovni metabolickou terapiou výživovými doplnkami. Použijeme bunkovú líniu HL-1 CM s alotopickou expresiou mutantnej formy génu MT-ND5 pre podjednotku 5 respiračného komplexu I (mG13513A), spojenú s ľudskou hypertrofickou kardiomyopatiou, na určenie vplyvu chorých mitochondrií na cytoarchitektúru a kontraktilnú funkciu srdcových myocytov. Metódami elektrónovej a konfokálnej mikroskopie, bunkovej elektrofyziológie, oxygrafie a molekulárnej biológie budeme sledovať expresiu a lokalizáciu dyadických proteínov a zmeny mitochondriálnej štruktúry, lokalizácie a oxidačnej kapacity. Keďže genetickú kardiomyopatiu zatiaľ nemožno riešiť génovou terapiou, budeme skúmať prínosy metabolickej terapie na kompenzáciu zhoršenej mitochondriálnej funkcie. V HL-1 CM porovnáme účinok dedičnej mitochondriálnej insuficiencie s účinkom rozvoja SZ vyvolaného nadmernou stimuláciou. Očakávame, že výživová suplementácia mitochondriálnej funkcie zlepší výkonnosť CM a potlačí rozvoj SZ. Výsledky budú publikované v popredných časopisoch experimentálnej kardiológie a fyziológie a zverejnené na webovej stránke projektu a v médiách. Projektu sa zúčastnia traja doktorandi a niekoľko študentov magisterskej formy štúdia.

Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Strukoviny (čeľaď bôbovité, Fabaceae) predstavujú nutrične a ekonomicky významnú plodinu, dôležitú pre výživu človeka a aj hospodárskych zvierat. Kvalita i kvantita produkcie strukovín však môže byť negatívne ovplyvnená komplexom vírusových patogénov. Dostupné poznatky o prítomnosti, epidemiológii a diverzite fytopatogénnych vírusov strukovín v poľných podmienkach, kolekciách dlhodobo uchovávaných genetických zdrojov a divorastúcich druhoch Fabaceae na Slovensku sú nedostatočné. Zámerom predkladaného projektu je neskreslená a presná identifikácia virómu prítomného na strukovinách a následná genomická charakterizácia patogénov na našom území využitím moderných sekvenančných prístupov. Získané dáta sa využijú na vývoj efektívnych detekčných metód a cielené molekulárno-epidemiologické štúdie zohľadňujúce regionálnu diverzitu patogénov vrátane semenom prenosných infekčných agens. Experimentálnou inokuláciou charakterizovanými vírusovými izolátmi sa zhodnotí citlivosť vybraných genotypov strukovín voči vírusovej infekcii. Vzájomná interakcia vybraných genotypov strukovín a skúmaného biotického patogénu bude analyzovaná modernými postupmi cellomického výskumu zahŕňajúceho sekvenovanie novej generácie (genomika, transkriptomika) a proteóm bude študovaný klasickými imunochemickými metódami v kombinácii s modernými analyticko – chemickými postupmi na báze hmotnostnej spektrometrie (LC-MS/MS, nanoLC-ESI-Q-TOF). Kombináciou týchto v súčasnosti najprogresívnejších metód virologického štúdia získame presné a detailné údaje potrebné pre čo najkomplexnejšie zhodnotenie vzťahu patogén/rastlina. Použitá metodická platforma, využívajúca moderné a efektívne genomické, transkriptomické, proteomické a in silico postupy, poskytne dôležité poznatky pre diagnostiku a charakterizáciu vírusových ochorení a súčasne aj poznatky pre zvyšovanie kvality pestovania strukovín na Slovensku.

Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich vplyv na účinok chemoterapeutík

Modulation of individual types of IP3 receptors in carcinogenesis and their impact on the effect of chemotherapeutics

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.
Anotácia:Inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory (IP3R) sú vnútrobunkové vápnikové kanály, ktoré sa nachádzajú na endoplazmatickom reticule. Doteraz boli identifikované a charakterizované tri typy IP3R, ktoré sa vzájomne líšia funkciou. V nádorových bunkách majú typ1 a 2 IP3R antiproliferačný a proapoptický efekt, zatiaľ čo typ 3 má opačnú funkciu. Vzájonmá komunikácia týchto troch typov IP3R nie je doteraz popísaná. Cieľom tohoto projektu bude objasniť vzájomnú komunikáciu IP3R v tumorigenéze, s dôrazom na ich funkciu. Predpokladáme, že vzájomná komunikácia IP3R by mohla mať vplyv na citlivosť nádorových buniek k jednotlivým chemoterapeutikám, čo tiež plánujeme preskúmať v rámci projektu. V projekte sa plánujeme zamerať na tri typy nádorových buniek – stabilné bunkové línie odvodené z kolorektálneho karcinómu a tiež z ovariálnych a prsníkových nádorov. Získané výsledky by mohli pomôcť vysvetliť mechanizmus komunikácie IP3R a ich úlohu v chemoterapeutických intervenciách.

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macejová Dana PhD.
Anotácia:Organokovové zlúčeniny sú vďaka štrukturálnej diverzite používané v humánnej onkológii pri liečbe nádorových ochorení. Triorganocíničité deriváty preukázali značné cytotoxické vlastnosti. Na bunkovej úrovni indukujú masívnu bunkovú smrť v rôznych typoch bunkových kultúr už pri nízkych koncentráciách a sú schopné aktivovať procesy apoptotických dráh, pri čom zohrávajú úlohu viaceré molekulárne mechanizmy. Významným prielomom v poznaní bolo i naše nedávne experimentálne potvrdenie schopnosti molekúl triorganocíničitých zlúčenín viazať sa na jadrové retinoidné X receptory, a tak prevziať funkciu potentných agonistov. Cieľom predkladaného projektu je sledovanie in vivo účinkov tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov v procese chemickej karcinogenézy mliečnej žľazy samíc potkana, ktoré sa opiera o naše súčasné výsledky in vitro experimentov. Zároveň sa predpokladá výskum dosiaľ nepreskúmaných protinádorových vlastností triorganocíničitých zlúčenín aktivujúcich heterodiméry RXR-RAR vrátane nových agonistov RXR na báze karboxylátov triorganocíničitých zlúčenín. Nasledovať budú in vitro analýzy molekulárnych mechanizmov vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii apoptózy, a to v prítomnosti/neprítomnosti prirodzených ligandov RAR receptorov na ľudských nádorových bunkových líniách prsníka: MCF-7 (neinvazívna, ER pozitívna), T47D (ER pozitívna), MDA-MB-231 (invazívna, „triple negative“) a MDA-MB-436 (invazívna, ER negatívna, PR negatívna). Plánujeme tiež získať nové údaje o možnej endokrinnej disrupcii sledovaných látok na myšacej TM3 bunkovej línii a ľudskej COV434 bunkovej línii reprezentujúcich reprodukčný systém. Predpokladáme, že riešením predkladaného projektu sa získajú nové a originálne poznatky o mechanizme účinku študovaných látok prostredníctvom ich väzby a aktivácie jadrových receptorov, ich transaktivácie, ako aj „crosslink“ s ďalšími signálnymi dráhami, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.

Molekulárne regulačné mechanizmy a terapeutický potenciál aktivácie retinoidných X receptorov triorganocíničitými zlúčeninami vo vzťahu k liečbe nádorových ochorení prsníka

Molecular regulatory mechanisms and therapeutic potential of retinoid X receptor activation by triorganotin compounds in relation to breast cancer treatment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macejová Dana PhD.
Anotácia:Zlúčeniny tributyl/trifenyl-cíničitanov (TBT/TPT) sú organické deriváty cínu charakterizované kovalentnými väzbami medzi tromi atómami uhlíka a atómom cínu. TBT/TPT ako látky znečisťujúce životné prostredie môžu spôsobiť poškodenie DNA. Expozícia triorganocíničitanmi u cicavcov vedie k imunosupresívnym, metabolickým, reprodukčným a vývojovým poruchám prostredníctvom väzby na retinoidné X receptory. Triorganocíničité deriváty preukázali cytotoxické vlastnosti proti nádorovým bunkovým líniám. Cieľom predkladaného projektu je štúdium úlohy týchto látok v procesoch transaktivácie regulačných signálov transkripčných faktorov indukovaných retinovými kyselinami, mechanizmu účinku týchto zlúčenín cez potenciálnu endokrinnú disrupciu ako aj možnú indukciu apoptózy a inhibíciu proliferácie a migrácie invazívnych nádorových buniek. Získané výsledky budú premietnuté do „design“-u in vivo experimentov s využitím experimentálneho modelu karcinogenézy mliečnej žľazy za účelom vyhodnotenia pomeru benefit/riziko terapie.

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Anotácia:Wolframov syndróm (WS), diagnostikovaný na základe diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optického nervu a hluchoty, je spôsobený mutáciami v géne WFS1. V súlade s týmito príznakmi, proteín WFS1 je vo vysokej miere produkovaný v mozgu a pankrease. Okrem toho je popísaná jeho vysoká expres ia aj v srdci; prekvapivo však vo veľkej väčšine prípadov príznaky na srdci pozorované neboli. WFS1 predstavuje intergrálny proteín membrány endoplazmatického retikula (ER) s výrazným vplyvom na metabolizmus vápnika, funkciu mitochondrií a stres ER. Otvorenou otázkou však ostáva, prečo sú β-bunky pankreasu a neuróny pri WS silne poškodené a zmeny v myocytoch sú iba minimálne, keď je v nich WFS1 vysoko exprimovaný? Vysvetlením by mohol byť zatiaľ neznámy kompenzačný mechanizmus prítomný v myocytoch a/alebo odlišné signálne dráhy, ktoré nie sú prítomné v neurónoch/β-bunkách. Preto prvá hypotéza znie: Líši sa metabolizmus vápnika a funkcia mitochondrií v srdcových myocytoch v porovnaní s neurónmi a pankreatickými β-bunkami v prípade poškodenia WFS1? Väčšina prípadov WS predstavuje recesívne mutácie; bolo však identifikovaných aj niekoľko dominantných mutácií. Druhá hypotéza preto znie: Líši sa metabolizmus vápnika a mitochondriálna dynamika v bunkách exprimujúcich patogénne dominantné voči recesívnym mutáciám proteínu WFS1? Úplným unikátom projektu je charakterizácia doteraz nepozorovaného heterozygotného delečného variantu WFS1, ktorý bol len nedávno identifikovaný u prvého slovenského pacienta s WS na ústave žiadateľa a jeho funkčné porovnanie s dominantnými a recesívnymi variantmi. Využitie moderných prístupov vrátane metódy CRISPR/Cas9, optogenetických techník, konfokálnej mikroskopie a know-how navrhovaného výskumného tímu pomôže, aspoň čiastočne, objasniť funkciu WFS1, čo v dlhodobom horizonte poslúži pre vývoj včasnej diagnostiky a efektívnej liečby nielen pacientov trpiacich WS, ale aj pacientov s diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi ochoreniami s vysokou prevalenciou.

Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Anotácia:Pochopenie komplexných imunitných obranných mechanizmov proti nádorom, tzv. imunoeditovanie nádorov, je pri mnohopočetnom myelóme (MM) náročné. Charakteristickým znakom mikroprostredia MM je závažná imunitná dysregulácia a strata imunitného dozoru. Celkovým cieľom projektu je charakterizovať imunoeditovanie v MM pomocou bunkových a molekulárnych prístupov. Zameriame sa na pochopenie komplexného vrodeného a adaptívneho imunitného systému počas vývoja MM: od premalígnych štádií MGUS a tlejúci MM po symptomatický MM. Zadefinujeme rôzne mechanizmy imunitných kontrolných bodov a ich biologické prejavy na nádor podporujúce/potláčajúce subtypy imunitných buniek v mikroprostredí nádoru, spolu s nádorovými MM bunkami, ako aj blokujúci účinok nových inhibítorov imunitných kontrolných bodov ex vivo. Preskúmame vplyv anti-MM terapie na moduláciu imunoeditovania MM v homogénne liečenej skupine pacientov s MM, čo nám umožní vyhodnotiť vplyv potlačeného imunitného systému na vznik rezistentných nádorových klonov a naopak. Pomocou hmotnostnej cytometrie vyhodnotíme imunoeditovanie MM na primárnych vzorkách pacientov spolu s mechanizmami imunitných kontrolných bodov, vrátane regulačných kostimulačných/nádorových antigénov/kontrolných molekúl a signálnych dráh. Tieto štúdie identifikujú mechanizmy a biologické následky imunoeditovania v MM a budú podkladom pre dizajn cielenej terapie a imunoterapie v MM.

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégií inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumornavádzajúcimi peptidmi

Design and optimization of bioconjugation strategies of innovative 2D photothermal nanomaterials with tumor-targeting peptides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Strapcová Sabína

Novosyntetizované deriváty tymolu: vzťah medzi štruktúrou a biologickou aktivitou na in vitro modeli čreva.

Newly syntethized thymol derivatives: relationship between structure and biological activity in colorectal in vitro model.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozics Katarína PhD.
Anotácia:Priaznivé účinky tymolu (TY), prírodného monoterpén fenolu z oleja tymiánu, na ľudské zdravie sú známe mnoho rokov. Extrakty esenciálneho oleja z tymiánu sa využívajú vo farmaceutickom priemysle, kozmetike ako aj ľudovom liečiteľstve. Nízka rozpustnosť TY vo vodných roztokoch je limitujúcim faktorom jeho širšieho využitia napr. v potravinárstve. Projekt sa zameriava na syntézu hydrofilných derivátov TY pri zachovaní ich antioxidačných a/alebo antiproliferačných vlastností a efektívnom prenikaní do buniek. Využitie širokej škály biochemických, biologických a molekulárno-genetických prístupov a meraní bude slúžiť na objektívne posúdenie biologických vlastností týchto derivátov v závislosti od ich molekulárnej štruktúry. Projekt prispeje k objasneniu molekulárnych a bunkových mechanizmov pôsobenia hydrofilných derivátov TY. Biologická aktivita TY derivátov bude sledovaná na 2D ako aj 3D (sféroidy) bunkových črevných modeloch, ktoré lepšie zodpovedajú in vivo podmienkam.

Objasnenie úlohy genetických predispozícií v kontexte nádorového mikroprostredia karcinómu prsníka

Unraveling the role of genetic predispositions in the context of breast cancer tumor microenvironment

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.

Odhalenie mechanizmov spájajúcich obezitu s nádorovou progresiou: interakcia medzi adipocytmi a nádorovými bunkami

Unraveling the mechanisms linking obesity and cancer progression: the interplay between adipocytes and cancer cells

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.
Anotácia:Obezita sa radí medzi hlavné problémy verejného zdravotníctva, nakoľko zvyšuje riziko viacerých závažných ochorení vrátane rakoviny. Asociácia medzi obezitou a nádorovými ochoreniami je komplexná a prebieha buď priamo na úrovni buniek, alebo nepriamo na úrovni ovplyvnenia nádorového mikroprostredia. Jedným z predpokladaných mechanizmov zvyšujúcich riziko spoločného spolupôsobenia je sekrécia adipokínov sprostredkovaná adipocytmi. Adipokíny, pôsobiace lokálne alebo systémovo, hrajú významnú úlohu pri raste, lokálnej invázii, metastatickom šírení a rezistencii na terapiu rôznych typov nádorov. Preto je veľký záujem o pochopenie molekulárnych mechanizmov, ktorými sa adipocyty podieľajú na karcinogenéze. Cieľom projektu bude skúmať vplyv adipokínov na biologické vlastnosti nádorových buniek vystavených podmienkam hypoxie a/alebo acidózy. Zameriame sa na karbonickú anhydrázu IX, ktorá patrí medzi najznámejšie markery nádorovej hypoxie a ktorej expresia koreluje so zlou prognózou a rezistenciou na terapiu.

Pilotná štúdia selektívneho pôsobenia novej generácie RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni

A pilot study of the selective effects of a new generation of RNA interfering agents at the cellular level

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakič Kristína PhD.
Anotácia:Predkladaný návrh projektu sa opiera o hĺbkové znalosti súčasného stavu vedeckého i klinického poznania chronickej myeloídnej leukémie (CML) a terapeutických režimov založených na interferencii s RNA. Projekt si kladie vysoko ambiciózny cieľ: preskúmať selektívny účinok novej platformy RNA interferenčných agens na bunkovej úrovni s cieľom vyhodnotiť jej terapeutický potenciál pre pôsobenie bez vedľajších účinkov plynúcich z neželaných interakcií. Z tejto perspektívy sa projekt primárne zameriava na rozsiahle štúdium bunkovej internalizácie, inhibície vzniku fúzneho BCR-ABL1 proteínu, selektivitu pôsobenia, a účinku v bunkách rezistentných na súčasne používané terapeutiká.

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Svitková Barbora PhD.
Anotácia:Fibróza pečene vzniká ako dôsledok chronického poškodenia pečene spojeného s akumuláciou proteínov extracelulárnej bunkovej matrix. Spravidla je finálnym vyústením rôznych infekčných aj neinfekčných chorôb a predstavuje globálny zdravotný problém vyplývajúci z vysokej celosvetovej prevalencie a obmedzených možností liečby. Liečba fibrózy pečene hrá kľúčovú úlohu v predchádzaní vzniku cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu, no v súčasnosti neexistuje žiadna účinná farmaceutická intervencia na liečbu tohto ochorenia. Jeden zo sľubných, avšak do dnešnej doby málo preskúmaných prístupov ku liečbe fibrózy pečene zahŕňa použitie cielenej terapie s využitím nanomateriálov s naviazaným liečivom. V prípade anorganických nanomateriálov sa skúma využitie nanosfér zlata. Nanomateriály iného tvaru (napr. nanobipyramídy) by mohli mať ešte lepšie diagnostické a terapeutické vlastnosti, vďaka ich fyzikálno-optickým vlastnostiam.

Posttranslačná regulácia faktorov zostrihu pre-mRNA

Post-translational regulation of pre-mRNA splicing factors

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.

Predklinická validácia inovatívnej antisense platformy pre CML

Preclinical validation of an innovative antisense platform for CML

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:V súčasnej dobe je chronická myeloidná leukémia (CML) liečená pomocou inhibítorov tyrozín kináz (TKIs), ktoré efektívne inhibujú pro-leukemickú aktivitu kauzálneho onkoproteínu BCR-ABL. Avšak, klinické skúsenosti s TKIs ukazujú, že tieto liečivá nie sú dostatočne selektívne a špecifické pre CML bunky a BCR-ABL. To má za následok množstvo klinicky relevantných nežiaducich účinkov, ktoré častokrát vedú k zhoršovaniu celkovej liečebnej odpovede a k zníženej kvalite života pacientov. Naviac, obmedzený terapeutický efekt TKIs voči kmeňovým CML bunkám spôsobuje, že títo pacienti sú vo väčšine prípadov dlhodobo liečení, no táto liečba častokrát nevedie k úplnému vyliečeniu. Z tohto pohľadu sa javí vývoj nových, alternatívnych liečebných stratégií, ktoré cielia výlučne len CML bunky a poskytujú možnosť trvalého vyliečenia, ako mimoriadne potrebný. Predkladaný projekt PRO4CML je priamym pokračovaním úspešného projektu APVV-15-0215 (celkový IF vedeckých výstupov > 80), ktorý bol zameraný na testovanie inovatívneho antisense konceptu pre umlčanie BCR-ABL u pacientov s CML. Vďaka originálnemu dizajnu a mechanizmu pôsobenia, tento progresívny koncept ukázal nedozerný potenciál nielen selektívneho rozpoznávania konkrétnej nukleovej kyseliny, ale predovšetkým obrovský translačný potenciál v zmysle selektívneho pôsobenia výlučne v nádorových bunkách. Nakoľko je popísané koncepčné riešenie plne univerzálne, očakáva sa, že preklenie hlavné bariéry, ktoré bránili a bránia vstupu antisense terapeutík do klinickej praxe. Projekt PRO4CML je tak prirodzeným vyústením doterajšej vedeckej práce riešiteľského kolektívu aplikanta a predstavuje odrazový mostík pre vstup do robustnej predklinickej validácie popísaného konceptu in vivo. Ak sa predkladaný projekt PRO4CML ukáže ako úspešný, celkom nepochybne poskytne originálnu liečebnú platformu nielen pre CML, ale pre ľubovoľné ochorenie so známou molekulárnou podstatou, kde príčinnú úlohu v patofyziológii zohráva konkrétny proteín.

Predklinická validácia špecifického RNA inhibítora proti SARS-CoV-2

Preclinical validation of a SARS-CoV-2-specific RNA inhibitor

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:Pretrvávajúca celosvetová paralýza spôsobená koronavírusom SARS-CoV-2 zásadným spôsobom zasahuje a ovplyvňuje život jednotlivca v každom jeho aspekte. Globálny rozmer tejto krízy je navyše umocnený tým, že už dávno presiahol oblasť medicíny a ochrany verejného zdravia a vyústil do komplexného problému s preukázateľnými negatívnymi dopadmi na ekonomiku i hospodárstvo. Bez ohľadu na obšírnosť dôsledkov tejto krízy, spoločným menovateľom a príčinou stále zostáva samotný vírus SARS-CoV-2, ktorého bezpečná neutralizácia či eliminácia predstavujú azda najpálčivejšiu vedecko-výskumnú výzvu súčasnosti. Aktuálne totiž absentuje špecifické terapeutické riešenie proti SARS-CoV-2, čo je jednoznačne definovaná priorita pre efektívny boj s týmto vírusom. Projekt VALERIA si kladie za cieľ zúročiť doterajšiu vedecko-výskumnú prácu a priniesť bezpečné a funkčné virostatikum pre priamu transláciu do klinickej praxe.

Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) je smrteľné ochorenie s 5-ročným prežívaním nižším ako 10%. Hoci inhibítory imunitných kontrolných bodov spôsobili revolúciu v liečbe nádorových ochorení, pacientom s PDAC zlepšenie prežívania nepriniesli. Nedostatočná odpoveď na imunoterapiu spočíva hlavne v nízkej imunogenicite a nezápalovej povahe PDAC. Tieto skutočnosti vedú ku kľúčovej klinickej otázke: Akým spôsobom zmeniť t ieto “imuno-rezistentné“ nádory na “imuno-senzitívne“? Nedávne štúdie ukázali, že imunosupresívne nádorové mikroprostredie môže byť riadené epigenetickými regulátormi, prostredníctvom inhibície kľúčových komponentov antigén-prezentujúceho mechanizmu, cytok ínov alebo chemokínov. Z tohto dôvodu sa preprogramovani e epigenetických mechanizmov javí ako jedna z nádejných stratégií k naštartovaniu imunogenicity nádorových buniek. Predpokladáme, že cielená terapia, zameraná na jednotlivé bunkové subpopulácie prítom né v nádorovom mikroprostredí, ktoré bude možné odlíšiť na základe pre ne charakteristickej expresie markerov a špecifických medzibunkových interakcií, povedie k lepšej odpovedi PDAC na imunoterapiu. Cieľom projektu HeaTME je prispieť k pochopeniu komplexity a heterogenity nádorového mikroprostredia a jeho kľúčových zložiek, zodpovedných za rezistenciu PDAC voči imunoterapii. Veríme, že pomocou pokročilých predklinických modelov bude možné identifikovať a charakterizovať nové terapeutické ciele, zapojené do modulácie dynamicky sa meniaceho nádorového mikroprostredia. Využitie inovatívnych prístupov, medzi ktoré patrí aj priestorová transkriptomika, nám umožní navrhnúť a otestovať účinnú epigenetickú liečbu, ktorá by mohla aspoň u časti pacientov viesť k preprogramovaniu PDAC z imuno-rezistentného na imuno-senzitívny nádor.

Príprava nových antibiotík a protinádorových látok manipuláciami génov sekundárnych metabolitov a metódami syntetickej biológie

Preparation of new antibiotics and antitumor agents by manipulations of secondary metabolite genes and synthetic biology methods

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.
Anotácia:Nekódujúce RNA (ncRNA), vrátane cirkulárnych RNA (circRNA) a dlhých ncRNA (lncRNA), sú zapojené do regulácie génovej expresie v eukaorytických bunkách na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Štúdie odhalili, že vplyvom stredných dávok ionizujúceho žiarenia (IR) došlo k zmenám v expresii circRNA a lncRNA, avšak nie je známe, či táto expresia je regulovaná nízkymi dávkami IR. V tomto projekte chceme študovať úroveň expresie circRNA (circPvt1, circSPRY2, KIRKOS-71, KIRKOS-73) a lncRNA (lncMALAT1, lncGAS5) po ožiarení nízkymi dávkami IR a rádiofrekvenčného (RF) žiarenia v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi (UCB MNC). Okrem toho budeme monitorovať v UCB MNC ožiarených IR/RF dva Pvt1 chimérické transkripty generované ako posttranskripčné udalosti. NcRNA, u ktorých zistíme signifikantnú dereguláciu expresie vplyvom žiarenia, použijeme na skríning periférnej krvi rádiológov. Táto práca je zameraná na vyhodnotenie potenciálu analyzovaných ncRNA ako markerov biodozimetrie nízkodávkového IR a RF žiarenia.

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šubr Zdeno CSc.
Anotácia:Vektory na báze genómu vírusu šarky slivky (PPV) budú aplikované na expresiu antigénov pochádzajúcich z medicínsky významných vírusov (vírus chrípky A, SARS-CoV-2) v modelových rastlinách Nicotiana benthamiana, resp. v iných bylinných aj drevinných hostiteľoch PPV. Pri voľne generovaných polypeptidoch budeme optimalizovať ich produkciu a následnú extrakciu a purifikáciu z rastlinných pletív. Pri tvorbe pseudovírusových častíc (VLP) s antigénnou molekulou exponovanou na povrchu sa zameriame na výskum klonovacej kapacity relevantného vektora (maximálnu dĺžku vloženého úseku), prípadne vplyv lokalizácie a sekvencie inzertu na infekčnosť konštruktu pre rastliny, a takisto na následnú purifikáciu z rastlinného materiálu.

Regulácia M1/M2 polarizácie: vplyv na prežitie neurónov, rast axónov a funkčnú obnovu po poranení miechy

Regulation of M1/M2 polarization: the effect on neuron survival, axonal growth and functional recovery after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Anotácia:Predložený projekt si kladie za cieľ 1) preskúmať molekulárne mechanizmy, ktoré regulujú transformáciu neurozápalovej M1 mikroglie na A1 astrocyty v akútnom/subakútnom štádiu po Th9 kompresii miechy, 2) charakterizovať časovo-závislú reguláciu M1/M2 polarizácie makrofágov, ktorá hrá kľúčovú úlohu v aktivácii pro-regeneračných molekúl, 3) sledovať vybrané markery na identifikáciu pro-zápalových cytokínov, infiltráciu M1/M2 makrofágov, aktiváciu rezidentných buniek (astrocytov a mikroglií) a infiltráciu lymfocytov v mieche, v krvnom sére a v tenkom čreve po kompresii miechy a aplikácii antibiotík, probiotík a protizápalového liečiva. Zistiť, ktorý z mechanizmov ovplyvní M1/M2 polarizáciu, a ktoré signálne dráhy (P13K/Akt; PLC-γ/CAMK a PLC-γ/PKC) sú zodpovedné za neuroplasticitu a prežívanie bunkových populácii. Preskúmať neuroregeneračný a neuroprotektívny vplyv liečby na integritu tkaniva, prerastanie axónov, synaptickú aktivitu a funkčnú obnovu v chronickom štádiu po traumatickom poranení miechy.

Regulácia postnatálnej neurogenézy v čuchovom systéme potkana prostredníctvom neurotransmiterov za fyziologických a patologických podmienok

Neurotransmitter-mediated regulation of postnatal neurogenesis in the rat olfactory system under physiological and pathological conditions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Račeková Enikö CSc.
Anotácia:Regulačné mechanizmy postnatálnej neurogenézy v neurogénnej oblasti čuchového systému cicavčieho mozgu - v subventrikulárnej zóne (SVZ), rostrálnej migračnej dráhe (RMS) a bulbus olfactorius (BO) zostávajú stále nedostatočne vysvetlené. Projekt je zameraný na skúmanie regulácie neurogenézy prostredníctvom neurotransmiterov, oxidu dusnatého a serotonínu, v týchto neurogénnych oblastiach za fyziologických pomienok a na potkaňom modeli depresie. Našim cieľom je odhaliť neurónové okruhy nitrergických neurónov lokalizovaných v RMS potkana a tak získať cenné informácie o neuronálnej regulácii postnatálnej neurogenézy. Súvislosti medzi zníženými hladinami serotonínu v dôsledku depresie a zníženou neurogenézou boli demonštrované iba v hipokampe. Naše experimenty majú za cieľ zistiť súvislosti medzi depresiou, zmenenou reguláciou serotonínu a neurogénnymi procesmi v neurogénnej oblasti čuchového systému. Analýza integrálnych komponentov mikroprostredia v SVZ u zvierat s indukovanou depresiou, umožní nahliadnuť do procesov regulácie neurogenézy za patologicky pozmenených podmienok. Nové poznatky v tejto oblasti by mohli odhaliť nádejné ciele pre nové terapie ochorení súvisiacich so zmenami v adultnej neurogenéze.

Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca

Dyad remodelling in cardiomyocytes in experimental therapy of failing heart

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Anotácia:Srdcové zlyhávanie je významnou príčinou úmrtí v modernej spoločnosti. Vývoj syndrómu srdcového zlyhávania je sprevádzaný markantnými zmenami energetiky myokardu. Terapia kokteilom vitamínov skupiny B, cielená na mitochondriálnu energetiku, preukázala protektívny účinok na vznik a vývoj srdcového zlyhávania. Nie je však známe, do akej miery je protekcia výsledkom remodelovania systémov vápnikovej signalizácie. Našim cieľom je určiť vzťah medzi štruktúrnou dynamikou diád, kvalitou väzby excitácie s kontrakciou a zmenami expresie junktofilínu na modeli tlakového preťaženia myokardu a metabolickej terapie u myši. V perspektíve translácie do kliniky tiež zhodnotíme vplyv metabolickej terapie v kontexte štandardnej liečby srdcového zlyhávania (ß-blokátory, ACE inhibítory). Získané údaje pomôžu porozumieť maladaptívnym procesom srdcovej hypertrofie, pri vzniku, vývoji a terapii srdcového zlyhávania na bunkovej a molekulovej úrovni.

Rozpoznanie úloh obezity, stravy a cukrovky pri rozvoji kardiomyopatie u samíc ZDF potkana

Untangling the roles of obesity, diet, and diabetes in the development of cardiomyopathy in the female ZDF rat

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Anotácia:Kardiovaskulárne ochorenia (KVO) predstavujú najčastejšiu príčinu úmrtí na svete. Existuje množstvo dôkazov, že aj keď ženy v predmenopauzálnom veku majú nižšie riziko KVO v porovnaní s mužmi rovnakého veku, toto sa vytráca u diabetických premenopauzálnych žien, kde pre KVO dominuje diabetická kardiomyopatia (DCM). DCM sa vyznačuje štrukturálnymi ako aj funkčnými zmenami myokardu. Prevažná väčšina humánnych ako aj experimentálnych štúdií vrátane modelu potkanov Zucker Diabetic Fatty (ZDF), sa však doposiaľ sústredila na štúdium DCM u mužov/samcov, kde konkrétne u samcov potkanov ZDF bola pozorovaná diastolická dysfunkcia, porucha vápnikovej signalizácie a hypertrofia myocytov. Preto je naším cieľom charakterizovať vnútrobunkovú dynamiku vápnika a ultraštruktúru kardiomyocytov u samíc potkanov ZDF a porovnať ich charakteristiky v štíhlych a obéznych modeloch s vyvinutou DCM alebo bez nej, aby sme rozlíšili mechanizmy spôsobujúce patológiu vyvolanú diétou, obezitou a cukrovkou.

Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.
Anotácia:Prežívanie pacientov s duktálnym adenokarcinómom pankreasu (PDAC) je napriek pokroku vo výskume pankreatických malignít stále nízke. Preto je nevyhnutné hľadať inovatívne terapeutické riešenia. Nádorový tropizmus mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) podnietil vývoj samovražednej génovej terapie. MSC s integrovaným samovražedným génom, kvasinkovou cytozín deaminázou::uracil fosforibozyltransferázou (yCD::UPRT), sa ukázali ako efektívny prostriedok pri liečbe viacerých foriem nádorov v predklinických štúdiách. Pri liečbe sa podáva netoxické predliečivo 5-fluorocytozín, ktoré je následne v bunke metabolizované na toxický 5-fluorouracil. Pozorovali sme, že MSC transdukované yCD::UPRT génom produkujú extracelulárne vezikuly, ktoré dokážu transportovať mRNA samovražedného génu. Vďaka tomu, že toxicky účinkujú až vo vnútri cieľovej bunky, ich kontinuálnej toxickej aktivite a výraznej teplotnej stabilite sa dajú považovať za štandardné „off-the-shelf“ liečivo. Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj, charakterizácia a stanovenie bezpečnosti inovatívnej cielenej liečby PDAC prostredníctvom terapeutických extracelulárnych vezikúl. Účinnosť liečby vezikulami so samovražedným génom budeme hodnotiť na PDAC bunkových líniách a primárnych pankreatických nádorových bunkách v in vitro a in vivo podmienkach. Zároveň využijeme najrelevantnejšie predklinické modely, organoidy a xenografty z pacientskeho nádorového tkaniva, ktoré sa svojou podstatou najviac približujú komplexnosti nádoru u pacienta. Okrem toho budeme charakterizovať extracelulárne vezikuly produkované bunkami PDAC, ktoré sa podieľajú na vytváraní pre-metastatickej niky. Kombináciou génovej terapie a štandardných protinádorových liečiv budeme sledovať schopnosť terapeutických vezikúl zabrániť tvorbe metastáz. Veríme, že spojením najnovších vedeckých poznatkov a multidisciplinárnej spolupráce sa nám podarí naplniť ciele projektu a v konečnom dôsledku zlepšiť prežívanie pacientov s PDAC.

Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Blood elements-derived secretome as a source of bioactive factors mediating the neuroprotection

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.
Anotácia:Cievne mozgové príhody (CMP), vrátane tých ischemických, sú celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtia a dlhodobej invalidity. Pri ischemických stavoch sú možnosti liečby limitované na jedinú, časovo obmedzenú, medikamentóznu intervenciu (tPA), ktorej rizikom je možná hemoragická transformácia. V nasledujúcom desaťročí je predpokladaný progresívny nárast počtu prípadov CMP, a to až o jednu tretinu. V súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 môže byť toto číslo ešte vyššie. Potreba ďalších podporných a regeneratívnych terapií sa tak stáva ešte aktuálnejšou. V klinickej praxi sa na zmiernenie dopadov CMP stále častejšie využíva metóda vzdialeného kondicionovania (RIC). Podstatou RIC je endogénna stimulácia mechanizmov vedúcich k neuroprotekcii a to ischémiou vzdialeného orgánu či končatiny. Aj napriek mnohým benefitom, závažným limitujúcim faktorom tejto terapie je načasovanie, dávka, ale aj faktory ako vek, pohlavie a metabolické disfunkcie pacienta. Účinným nástrojom regeneratívnej medicíny sa javí byť aj bunková terapia. Kvôli otázkam bezpečnosti sa však liečbe CMP venuje menej ako 1% z klinických štúdií. Pozitívne účinky transplantácie sú, okrem buniek štepu, pripisované hlavne mikroprostrediu, ktoré bunky vytvárajú sekréciou. Využitím sekretómu je tak eliminované riziko spojené s transplantáciou živých a potenciálne pluripotentných buniek. Ďalším benefitom v otázkach bezpečnosti bunkovej terapie je fakt, že parakrinná aktivita je zdokumentovaná aj u väčšiny diferencovaných typov buniek, vrátane buniek krvnej cirkulácie. Náš experimentálny prístup predstavuje kombináciu oboch hore uvedených stratégií- využíva parakrinnú aktivitu krvných elementov, ktoré boli endogénne stimulované RIC. Výsledkom je derivácia sekretómu, ktorý na modeli ischémie mozgu disponuje významným neuroprotektívnym efektom. Ďalším nevyhnutným krokom pre priblíženie tejto atraktívnej stratégie potrebám klinickej praxe je charakterizácia sekretómu a jeho bioaktívnych vlastností.

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martončíková Marcela PhD.
Anotácia:V subventrikulárnej zóne (SVZ) laterálnych komôr mozgu cicavcov vznikajú počas celého života nové neuróny, ktoré putujú na dlhé vzdialenosti tzv. rostrálnou migračnou dráhou (RMS) do bulbus olfactorius (BO) kde sa diferencujú na interneuróny a začleňujú sa do neuronálnych okruhov. Poznanie regulačných mechanizmov migrácie je dôležité z hľadiska potenciálneho využitia neurálnych prekurzorov na terapeutické účely. Neuroblasty v systéme SVZ-RMS-BO migrujú pozdĺž krvných ciev a migrácia je regulovaná neurotrofínom brain-derived neurotrophic factor - BDNF produkovaným endotelovými bunkami ciev. Najnovšie práce poukazujú aj na vplyv neurotransmitera sérotonínu na proliferáciu a migráciu neuroblastov v SVZ-RMS-BO. Cieľom projektu je zmapovať lokalizáciu typov sérotonínových receptorov v rámci SVZ-RMS-BO a tiež skúmať regulačné účinky serotonínu na migráciu neuroblastov a možné prepojenie regulačných systémov BDNF a serotonínu v regulácii migrácie v podmienkach in vitro na explantátoch zo SVZ-RMS-BO.

Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli

Evaluation of the role of tumor microenvironment stromal component in breast cancer treatment outcome using an organoid model

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Plavá Jana PhD.

Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gulati Sachin PhD.
Anotácia:Štúdie zaoberajúce sa expozíciou k  rádiofrekvenčnému žiareniu (RFR) z mobilnej komunikácie a následnej indukcie reaktívnych foriem kyslíka, poškodenia DNA a rakoviny ponúkajú kontroverzné výsledky. Tieto dáta však nie sú priamo porovnateľné, pretože sa uskutočnili pri rôznych parametroch expozície, ktoré sa ukázali ako kritické pre vznik účinkov RF. Navrhujeme vyhodnotenie genotoxických účinkov RFR používaných v signáloch 5G. Genotoxicita a oxidačný stres sa vyhodnotia vhodnou kombináciou sledovaných parametrov. Dlhodobá expozícia signálom 5G pri indukcii malígnej transformácie buniek sa vyhodnotí pomocou myší SCID. Fytochemikálie  ako extrakt z rastliny Gingko biloba a kurkumín budú hodnotené v kombinácii so signálmi 5G a vysokými dávkami gama-žiarenia používanými v rádioterapii, s cieľom overiť ich rádioprotektívny vplyv na poškodenie DNA, oxidačný stres a vznik malignít.

Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košík Pavol PhD.
Anotácia:Vysoké dávky ionizujúceho žiarenia (IR) indukujú poškodenie DNA a genetickú nestabilitu súvisiace s rôznymi typmi nádorov. Avšak, dôsledky opakovanej a dlhotrvajúcej expozície ľudí nízkymi dávkami IR, ktoré sú typické pre diagnostické lekárske prostredie, nie sú dostatočne preskúmané. Naše predbežné výsledky naznačujú zvýšené poškodenie DNA a genetickú nestabilitu u slovenských rádiológov. Cieľom projektu je potvrdenie týchto predbežných výsledkov u rozšírenej skupiny rádiológov (medicínskych pracovníkov) použitím komplexného panelu najmodernejších techník, ktoré by nahradili klinicky relevantné ochranné opatrenia. Použijeme „gold standard“ cytogenetické metódy obohatené o Metafer fluorescenčnú mikroskopiu a FISH. Získané výsledky budeme korelovať s kumulatívnou dávkou IR a klinickými údajmi rádiologických pracovníkov vrátane prekonania COVID-19 a očkovania. Odhadneme riziko rakoviny u rádiológov. Budeme skúmať perzistenciu a genetickú nestabilitu po prekonaní COVID-19 pomocou FISH.

Stresom indukovaná translokácia črevnej mikrobioty v regulácii zápalovej odpovede - pohlavné rozdiely u hlodavcov

Stress-induced translocation of the intestinal microbiota in the regulation of the inflammatory response - sex differences in rodents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vargovič Peter PhD.
Anotácia:Chronický stres spôsobuje narušenie vzájomnej komunikácie neuroendokrinného a imunitného systému čo významne participuje pri rozvoji ochorení súvisiacich s chronickým zápalom. V tomto ohľade zohráva dôležitú úlohu črevná mikrobiota ktorá ovplyvňuje oba tieto systémy. Ochorenia súvisiace so stresom vykazujú značné pohlavné rozdiely ako dôsledok nervových, endokrinných, imunitných rozdielov, ale aj zmien v mikrobiote. Stres zvyšuje translokáciu črevnej mikrobioty do krvného obehu, tkanív a orgánov čím ovplyvňuje aktivitu imunitných buniek a ich zápalovú aktivitu. Cieľom projektu je popísať rozdiely medzi samcami a samicami myší v stresom-indukovanej translokácii črevných baktérii a jej úlohu v komunikácii neuroendokrinného a imunitného systému predovšetkým v regulácii zápalovej odpoved

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu molekulovej štruktúry, ako aj fotochemické, antioxidačné, cytotoxické, antiproliferačné a antivirotické účinky nových syntetických derivátov sacharidov (sacharidy heparínového a chitozánového typu s imidazolínovými skupinami, imino-aromatické deriváty chinazolinónov a ich komplexy s prechodnými kovmi). NMR spektroskopia bude hlavnou experimentálnou metódou pri analýze štruktúry novozosyntetizovaných glykokonjugátov a polysacharidov, okrem nej sa použijú tiež HRMS, UV-VIS, FTIR,SEC-MALS a AFM ako aj metódy teoretickej chémie (DFT; optimalizácia geometrie, výpočet NMR parametrov). Deriváty sacharidov budú pripravené novými syntetickými postupmi, pri ktorých sa využije katalýza iónmi kovov, vplyv mikrovlnného poľa a ultrazvuku. Okrem fotochemických a antioxidačných vlastností sa biologická aktivita pripravených látok bude testovať aj z hľadiska ich genotoxicity, cytotoxicity, interakcií s molekulou DNA (štiepenie, interkalácia) a antivirotických vlastností.

Štúdium biologických účinkov produktov H2S/NO/selénovej interakcie a molekulárne mechanizmy ich pôsobenia

Study of biological effects of H2S/NO/selenium products and molecular mechanisms of their actions

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ondriaš Karol DrSc.
Anotácia:Reaktívne formy síry (RSS), dusíka (RNS) a selénu (RSeS) tvoria skupiny chemicky jednoduchých molekúl, radikálovej aj neradikálovej povahy, ktoré svojou interakciou s bunkovými komponentmi ovplyvňujú mnohé biologické procesy. Štúdium biologických účinkov RSS, RNS a RSeS a ich vzájomných interakcií nesie význam nielen pre základné poznanie ich biologických úloh, ale aj v perspektíve aplikačného použitia týchto foriem v medicíne. V oblasti výskumu ich interakcií sme dosiahli za posledné tri roky niekoľko výsledkov: - produkty interakcie sírovodíka (H2S) a polysulfidov (H2Sn, n≥2) s oxidom dusnatým (NO) alebo so selénovými zlúčeninami (R-Se) významne ovplyvňujú koncentrácie radikálov kyslíka, štiepenie hydroperoxidov, poškodenie DNA, tlak krvi potkana a kontrakciu/relaxáciu izolovanej aorty; - interakcia H2S a H2S2 s tetracyklínovými antibiotikami ako hlavne doxycyklínom (DOXY) vedie k produkcii/inhibícii superoxidového a hydroxylového radikálu a indukcii/inhibícii štiepenia DNA. Tieto zistenia naznačujú možnosť, že reaktívne formy kyslíka (ROS) a ďalšie produkty interakcie H2S/NO/R-Se ovplyvňujú (pato)fyziologické funkcie v živých organizmoch. V cieľoch projektu nadviažeme na naše predošlé zistenia a preskúmame nasledovné nové hypotézy: 1) Produkujú zmesi (H2Sn/R-Se, H2Sn/R-Se /NO alebo H2Sn/DOXY) ROS alebo iné biologicky aktívne látky? 2) Sú tieto produkty zodpovedné za produkciu/inhibíciu radikálov, štiepenie hydroperoxidov, indukciu/inhibíciu poškodenia DNA? 3) Majú produkty vplyv na feroptózu a koncentráciu vnútrobunkového vápnika v bunkách? 4) Ovplyvňujú produkty tlak krvi, tvar arteriálnej pulzovej vlny a kontrakciu/relaxáciu izolovaných artérií potkana? Cieľom projektu je objasniť chemickú biológiu týchto interakcií, aktivitu a efekty interakčných produktov na bunkovej, orgánovej úrovni a na úrovni celého organizmu. Tieto zistenia môžu prispieť k rozvoju nových terapeutických intervencií založených na modulácii redoxnej biológie buniek.

Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zastko Lucián PhD.
Anotácia:Magnetická rezonancia (MR) je v dnešnej dobe považovaná za integrálny neinvazívny diagnostický zobrazovací nástroj. Statické a časovo premenlivé gradientové magnetické pole v kombinácii s rádiofrekvenčným poľom umožňuje MR vynikajúci kontrast tkanív. Nedávne štúdie o potenciálnych genotoxických účinkoch, indukovaných rutinným 1.5 T MR skenovaním srdca v lymfocytoch, vyvolali bezpečnostné obavy. Genomická nestabilita indukovaná MR skenovaním však bola doteraz skúmaná len niekoľkými metódami a otázny je aj vzťah zisteného k reálnej situácii, keď sú bunky exponované v ľudskom tele. Cieľom našej štúdie je zistiť, či je štandardná 1.5 T MR schopná indukovať genotoxicitu – pomocou gama H2AX/53BP1 DNA opravných fokusov, kométového testu, analýzy mikrojadier, chromozomálnych aberácií, apoptózy a ROS indukcie v ľudských lymfocytoch in vitro, umiestnených v tkanivovom ekvivalentom fantóme ľudského tela. Identifikácia genotoxických účinkov MR môže viesť k možnosti do určitej miery upraviť jej diagnostické využitie.

Štúdium génovej nestability v bunkách leukemických pacientov a chemoterapeuticky-rezistentných preleukemických kmenových buniek pocas remisie ako prevencia relapsu

Study of genetic instability in cells from leukemic patients and chemotherapy-resistant preleukemic stem cells at remission for prevention of relapses 

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakl Lukáš PhD.
Anotácia:Leukémia je najčastejšia malignita u detí. Je známe, že niektoré chromozómové translokácie vedú k preleukemickým fúznym génom (PFG) v hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách (HSPC), ktoré sú asociované s leukémiou. Translokácie vznikajú ako výsledok nesprávnej opravy DNA dvojvláknových zlomov (DSB). Výsledky predchádzajúcej štúdie ukazujú, že je možná korelácia medzi prítomnosťou PFG a zvýšenou hladinou endogénnych DNA opravných fokusov. Našim cieľom je objasniť, či pacienti s najčastejšími PFG majú vyššiu úroveň gH2AX/53BP1 DNA opravných fokusov pomocou fluorescenčnej detekcie. Predpokladáme, že niektoré preleukemické bunky, ktoré prežijú chemoterapiu, by mohli byť zdrojom relapsu ochorenia. Našim druhým cieľom je charakterizovať prítomnosť PFG v subpopuláciách HSPC u leukemických pacientov po úspešnej liečbe v remisii. Je nevyhnutné identifikovať subpopuláciu preleukemických kmeňových buniek zodpovednú za relaps ochorenia pre potenciálnu imunoterapiu, ktorá by zabránila vzniku relapsu.

Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch.

The study of HCMV virokine interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Molekulárne interakcie, regulujúce imunitnú odpoveď, prebiehajúce na rozhraní medzi T bunkami a bunkami prezentujúcimi antigén, nazývame imunologická synapsa. Ak sú tieto interakcie dysregulované, hostiteľ je náchylný na prienik patogénov alebo progresiu nádoru v jednom extréme alebo autoimunitné ochorenie v druhom extréme. Liečba zameraná na reguláciu týchto interakcií vyniesla imunoterapiu na vrchol súčasnej liečby rakoviny. Naším novým konceptom imunoterapie je ale zamerať sa na interakcie molekúl regulujúce imunologickú synapsu, ktorými cytomegalovírus potláča imunitnú odpoveď a získané znalosti využiť pri vývoji nových bioterapeutík. V rámci cieľov projektu budeme skúmať HCMV virokíny, ktoré pôsobia na NK a T bunky a ako tieto fungujú v zdravom aj chorom stave. Cieľom je poskytnúť podrobný obraz o ich molekulárnej architektúre a funkcii, ktoré budú slúžiť ako podklad na molekulárnej úrovni pre racionálny dizajn bioimunoterapeutík. Projekt je logickým pokračovaním našej spoločnej vedeckej iniciatívy.

Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie β buniek pankreasu a patogenéze diabetu

Investigating the role of GPR180/CTHRC1 signalling in regulation of pancreatic B cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.
Anotácia:Primárnym cieľom našej štúdie je vyhodnotenie účinkov liečby agonistom GLP-1 na poškodenie axónov a neurodegeneráci u. Ako primárne premenné budú slúžiť anualizované zmeny objemov mozgu / šedej hmoty a plazmatických hladín neurofilamentu L. Sekundárnym cieľom je preskúmať účinky liečby agonistami GLP -1 na inzulínovú rezistenciu a kognitívne funkcie pri SM. Inzulínová rezistencia sa bude hodnotiť pomocou indexov inzulínovej citlivosti na základe orálneho glukózo - tolerančného testu a kognitívne funkcie sa budú testovať pomocou Symbol Digit Modalities (SDMT) a Stroopovho testu. V štúdii sa tiež vykonajú ďalšie analýzy a funkčné testy vrátane neinvazívneho hodnotenia endotelovej funkcie. V súčasnosti nie sú známe klinicky relevantné účinky GLP -1 analógov na progresiu SM. Napriek určitému pokroku vo vývoji nových spôsobov liečby SM v posledných rokoch zostáva problémom terapia a predchádzanie trvalému zdravotnému postihnutiu u pacientov so SM. Výsledky štúdie môžu poskytnúť základ pre potenciálnu terapiu analógmi GLP-1 na liečbu pacientov so SM s cieľom spomaliť proces neurodegenerácie a zabrániť alebo oddialiť rozvoj komorbidít spojených s inzulínovou rezistenciou (hlavne kardiovaskulárnymi ochoreniami a cukrovkou 2. typu).

Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Účinok elektrickej stimulácie na regeneráciu poškodených nervových dráh.

Effect of electrical stimulation on regeneration of injured neural pathways.

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gálik Ján CSc.
Anotácia:Napriek intenzívnemu úsiliu experimentálnych a klinických pracovníkov sa doposiaľ nepodarilo nájsť účinnú terapiu pre obnovu nervového tkaniva po ischemickom alebo traumatickom poškodení. Ani jeden z mála klinicky schválených postupov neviedol k uspokojivým výsledkom. Cieľom navrhovaného projektu je zvýšiť účinnosť súčasných terapeutických postupov ich kombináciou s dlhodobou elektrickou stimuláciou poškodeného tkaniva, ktorá sama o sebe napomáha regenerácii axónov a usmerňuje ich rast. Budeme testovať možný synergický efekt dlhodobej stimulácie s chirurgickými, farmakologickými a fyzikálnymi intervenciami.

Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

The emerging role of the microbiome in hematologic cancer patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čierniková Soňa PhD.
Anotácia:V súčasnosti narastá záujem o štúdium mikrobiómu v protinádorovej terapii. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB) sa vďaka svojmu terapeutickému potenciálu zaradila medzi rutinne využívané liečebné modality hematoonkologických malignít. Na eradikáciu nádorových buniek sa pacientom pred transplantáciou podáva prípravný režim, ktorého súčasťou je vysokodávkovaná chemoterapia alebo rádioterapia. Obe liečebné modality poškodzujú slizničnú bariéru a devastujúcim spôsobom narúšajú črevnú biodiverzitu. Cieľom predkladaného projektu je snaha o objasnenie obojsmerného vplyvu črevného mikrobiómu a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú na klinické parametre pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s TKB, predovšetkým pacientov s autológnou TKB. Korelácia medzi zmenami v zložení mikrobiálnej komunity, metabolickými a imunologickými dráhami a klinickým stavom môže viesť k odhaleniu mikrobiálnych biomarkerov na identifikáciu pacientov s rizikom výraznej toxicity liečby a posttransplantačných komplikácií.

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tyčiaková Silvia PhD.
Anotácia:Mitochondrie sú energetické centrá bunky, odpovedajú na stresové stimuly a týmto úlohám prispôsobujú svoju štruktúru a funkcie. Morfológiu menia fúziou a štiepením. Nádorové bunky majú tzv. reprogramovaný energetický metabolizmus smerom k aeróbnej glykolýze, ich bioenergetická úloha je zmenená, zvyčajne potlačená. Mitochondrie v nádore sú menšie, s aktivovaným proteínom Drp1, ktorý je zodpovedný za proces štiepenia mitochondrií. Dokázali sme, že pro-apoptický účinok chemoterapeutík zahŕňa zvýšenú mieru štiepenia mitochondrií v bunkách kolorektálneho karcinómu (CRC). Predpokladáme, že veľkosť a funkcia mitochondrií v nádorových bunkách ovplyvňuje rast, progresiu a invazivitu týchto buniek cez procesy fúzie a skracovania. V projekte sa zameriame na to, ako koreluje proces skracovania a metabolickej aktivity mitochondrií s mierou agresivity nádorových buniek CRC. Zistíme, či potlačenie expresie proteínu Drp1 a nadexpresia proteínov MFN1/2 a OPA1, zodpovedných za fúziu mitochondrií, môže zlepšiť prognózu CRC.

Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lišková Veronika PhD.
Anotácia:Sírovodík (H2S) je plynný transmiter, ktorý moduluje množstvo fyziologických a metabolických procesov v bunke. U cicavcov je jeho vnútrobunková produkcia zaistená enzýmami cystationín-ß-syntázou (CBS), cystationín-y-lyázou (CSE) a 3-merkaptopyruvát sulfurtransferázou (MPST). Expresia týchto enzýmov sa medzi jednotlivými typmi nádorov výrazne mení a vplýva rozlične na rast nádorových buniek, čo môže ovplyvniť hladiny endogénneho H2S. Cieľom projektu bude zistiť úlohu týchto enzýmov v bunkách kolorektálneho a ovariálneho karcinómu pomocou vyradenia génov kódujúcích jednotlivé enzýmy zodpovedné za endogénnu produkciu H2S. Predpokladáme, že tento zásah by mohol významnou mierou ovplyvniť vlastnosti nádorových buniek ako je proliferácia, migrácia a zmeniť ich citlivosť na apoptózu. Zistenie, či vyradenie niektorého zo sledovaných génov má vplyv na inhibíciu rastu nami študovaných nádorových buniek, by mohlo napomôcť k nájdeniu efektívnejšieho nástroja v boji proti rastu nádorových buniek.

Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.

Viaclieková rezistencia u leukemických buniek - fenotyp spôsobený interferenciou viacerých molekulárnych príčin

Multidrug resistance of leukemia cells - Phenotype caused by interference of multimodal molecular reasons

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.5.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Brtko Július DrSc.

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Grossmannová Katarína PhD.
Anotácia:Prírodné polyfenoly sa stali predmetom záujmu predovšetkým kvôli ich vplyvu na viaceré bunkové procesy súvisiace s karcinogenézou. V poslednej dobe sa dáva dôraz najmä na ich využitie v kombinovanej terapii. Ich spojením s chemoterapeutikami dochádza k synergickému cytotoxickému efektu a k zmierneniu nepriaznivých účinkov spojených s chemoterapiou. V našom projekte budeme skúmať antikarcinogénny efekt kombinovanej terapie prírodnými látkami a nesteroidnými protizápalovými liečivami, ktoré patria medzi najčastejšie predpisované lieky pri liečbe bolesti, horúčky a zápalu a navyše boli u nich popísané mechanizmy vedúce k apoptóze nádorových buniek. Zameriame sa na sledovanie vplyvu terapie na nádorové bunky vystavené podmienkam hypoxie. Budeme analyzovať najmä zmeny v expresii a funkcii karbonickej anhydrázy IX, ktorá v mnohých nádoroch koreluje so zlou prognózou a rezistenciou na terapiu. Navyše budeme sledovať vplyv terapie aj na nádorovo-asociované bunky zohrávajúce významnú rolu v procese karcinogenézy.

Vplyv kombinovanej terapie s karnozínom na proces tumorigenézy v modeloch kolorektálneho karcinómu

Effect of combinaion therapy with carnosine on tumorigenesis in colorectal carcinoma models

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Baráthová Monika PhD.
Anotácia:V liečbe nádorových ochorení je nevyhnutné neustále hľadanie nových prístupov a liečebných stratégií. Kombinovaná terapia viacerými liečivami zasahuje súčasne viac bunkových mechanizmov s cieľom zefektívniť účinnosť liečby, znížiť toxicitu a predĺžiť život pacienta. Nové terapeutické prístupy využívajú nielen kombináciu protinádorových liečiv, ale aj prírodné látky. Kombinovanou terapiou s karnozínom a chemoterapeutikami chceme zasiahnuť mitochondriálne mechanizmy – bioenergetiku, zhášanie aktívnych foriem kyslíka, nepriamo aj stabilitu HIF1alfa podjednotky, a využiť zásah karnozínu do regulácie pH v nádorových bunkách exprimujúcich CA IX. V spojení s chemoterapeutikami chceme analyzovať vplyv takýchto kombinácií na proliferáciu, migráciu, metastatický potenciál a tiež aj na signálne dráhy nádorových kmeňových buniek rezistentných na chemoterapiu. Cieľom projektu je aj využitie 3D foriem kultivácie buniek vo sféroidoch a zavedenie metódy vytvárania mikrotumorov z klinických vzoriek.

Vplyv neuropeptidov súvisiacich s príjmom potravy na neuritogenézu a synaptogenézu

The effect of neuropeptides involved in food intake regulation on neuritogenesis and synaptogenesis

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bačová Zuzana PhD.
Anotácia:V etiopatogenéze neurovývinových ochorení zohrávajú významné úlohy poruchy v signalizácii neuropeptidov, ktoré počas skorých štádií vývinu môžu viesť k zmenám v neurogenéze a diferenciácii buniek. V súčasnosti stúpa počet jedincov s neurovývinovými poruchami, medzi ktoré patrí autistické spektrum ochorení. Pri hľadaní príčin sa pozornosť obracia na neuropeptidy, ktoré tvoria spojitosť medzi intestinálnymi poruchami, reguláciou príjmu potravy a sociálnym správaním. Hlavným zámerom projektu je prispieť k objasneniu účinkov hypofyzárneho adenylát cyklázu aktivujúceho peptidu (PACAP) a vazoaktívneho intestinálneho peptidu (VIP) na zmeny diferenciácie neuronálnych buniek. Dôraz bude kladený na porovnanie vplyvu neuropeptidov PACAP a VIP na dynamiku rastu neuritov a analyzovanie dôsledkov vyradenia receptorov pre tieto neuropeptidy na morfológiu neuronálnych buniek. Pochopenie pôsobenia neuropeptidov v skorých štádiách vývinu na molekulárnej úrovni môže napomôcť objasniť príčiny heterogenity autistických ochorení.

Vplyv proteínu NS1 a infekčnej dávky vírusu chrípky na patogenitu a vrodenú imunitnú odpoveď v mozgoch, srdciach a slezinách infikovaných myší

Influence of NS1 protein and influenza virus load on the pathogenesis and innate immune response in brains, hearts and spleens of infected mice

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Betáková Tatiana DrSc.
Anotácia:Napriek dostupnému vakcinačnému programu patria vírusy chrípky medzi najnebezpečnejšie ľudské patogény. Chrípkové encefalopatie, letargická encefalitída a Reyov syndróm sa nevyskytujú často, ale potvrdzujú nebezpečenstvo chrípkovej infekcie. Vysoko patogénne kmene sú schopné infikovať vnútorné orgány ako je napr. mozog a pečeň. Proteín NS1 vírusu chrípky reguluje imunitnú odpoveď. Naše predbežné výsledky ukazujú, že nízko patogénne kmene aktivovali imunitná odpoveď v mozgu a slezine i napriek tomu, že sa vírus v týchto orgánoch nereplikoval. Cieľom predkladaného projektu je študovať vplyv patogenity a proteínu NS1 na šírenie vírusu do mozgu, srdca a sleziny infikovaných myší a na schopnosť študovaných vírusov aktivovavať RIG-1 signálne dráhy v týchto orgánoch. Predpokladáme, že bunky imunitného systému ako makrofágy, dendritické bunky, eosinofily, neutrofily, NK bunky a bazofily zohrávajú dôležitú úlohu v patogenéze vírusu chrípky.

Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov.

Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štibrániová Iveta PhD.
Anotácia:Kliešte a nimi prenášané vírusy (tick-borne viruses, TBVs) sú mimoriadnym medicínskym problémom. Spolu s hostiteľom tvoria interaktívny trojuholník, v ktorom je koža hostiteľa miestom ich prvého kontaktu. Napriek efektívnej bariérovej funkcii je koža stále hlavnou bránou pre vstup patogénov prenášaných kliešťami (vrátane vírusov), ktorá im umožňuje rozsiahle množenie a šírenie do ďalších orgánov. Prenos vírusov uhryznutím kliešťom nie je mechanickým procesom, ale je podporovaný slinami kliešťa. Kožné bunky, vrátane keratinocytov, sú schopné detegovať a brániť sa proti vírusom aj vďaka mechanizmom vrodenej antivírusovej ochrany. Definovanie prostredia na rozhraní kliešť-hostiteľ, ktoré je pre TBVs nepriaznivé, by mohlo otvoriť možnosť vytvorenia novej univerzálnej vakcíny proti TBVs

Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia:Porucha sluchu je najčastejšou a geneticky najheterogénnejšou poruchou zmyslových orgánov u človeka. Asi v 30 % dedičné poruchy sluchu nie sú izolované, ale spájajú sa s malformáciami a funkčnými poruchami ďalších orgánov. Takýchto syndrómov je známych vyše 400, mnohé majú klinicky závažný až letálny dopad na postihnutého jedinca. Cieľom projektu je vyhľadávanie pacientov a identifikácia nových a zriedkavých genetických príčin syndrómových foriem porúch sluchu metódami sekvenovania novej generácie (celoexómového a celogenómové sekvenovanie). Z našej DNA banky senzorineurálnej hluchoty a pokračujúcim klinickým a terénnym náborom pacientov vyselektujeme probandov s podozrením na syndrómovú poruchu sluchu. U týchto pacientov a v ich rodinách budeme prioritne analyzovať všetky kódujúce úseky ľudského genómu (exóm) a výstupy podrobíme bioinformatickej analýze. Identifikované varianty budeme kategorizovať podľa platných medzinárodných odporúčaní. Kosegregačnou analýzou overíme kauzálny vzťah kandidátnych variantov k sledovanej poruche. Pri nových génových variantoch a variantoch s nejasným významom vykonáme zodpovedajúce funkčné štúdie na potvrdenie ich patogenity a objasnenie základných molekulárnych mechanizmov, ktoré vedú k poruche sluchu a ďalším klinickým prejavom. Pre nové a vzácne génové varianty podrobne zdokumentujeme klinický fenotyp a zavedieme vhodnú metódu cielenej DNA diagnostiky. Výsledky projektu umožnia včasný záchyt syndrómových porúch sluchu ešte pred rozvojom typickej symptomatológie, odhalia genetické pozadie pri atypickom fenotype a pomôžu identifikovať nové genetické príčiny týchto zriedkavých dedičných ochorení. Projekt tak prinesie nové, vysoko relevantné teoretické poznatky o etiopatogenéze syndrómových foriem porúch sluchu, s priamym a bezprostredným využitím v klinickej praxi.

Výskum hostiteľsko – parazitických, bunkovo - Rickettsiových vzťahov, monitorovaných pomocou transcriptomických a proteomických štúdií.

Investigation of the Host – Parasite, Cell - Rickettsia Relationship, Monitored by Transcriptomic and Proteome Studies.

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Sekeyová Zuzana PhD.
Anotácia:V posledných rokoch sú vzťahy hostiteľ – parazit čoraz viac sledované pomocou transkiptomických a proteomických metód. Je zrejmé, že v dôsledku infekcií nastávajú zmeny v expresii génov a následne proteínov u oboch aktérov, tak v napadnutých bunkách ako aj v patogénnych Rickettsiách. Štúdium a pochopenie podstaty týchto interakcií na báze proteómu nám poskytne hlbší pohľad do metabolických procesov, na kritické regulačné zmeny v hostiteľských bunkách i na patologický obraz infekčného mechanizmu rickettsióz. Cieľom projektu bude študovať uvedené regulačné, kontrolné mechanizmy, ktoré sú základom nielen fungovania jednotlivých buniek, ale aj procesov diferenciácie a vývoja, syntézy bielkovín, ich spracovania, skladania alebo degradácie, tak v napadnutých bunkách ako aj u Rickettsií. Máme k dispozícii špičkové proteomické technológie, schopné merať niekoľko tisíc proteínov v priebehu niekoľkých hodín, čo nám umožní pokrytie komplexných proteómových analýz. Budú nás zaujímať funkcie proteínov s ohľadom na dráhu proteínovej expresie, pri ktorej je možné regulovať tok informácií z genómu do proteómu nielen u rickettsií, ale aj u infikovaných buniek. Budeme hľadať také transkripčné zmeny v napadnutých bunkách, ktoré sa vyskytujú v dôsledku expozície Rickettsiám a nutričnému stresu a budeme ich verifikovať pomocou templátov amplifikácie cDNA a totálnej RNA, t. j. nástrojov s veľkým potenciálom pre štúdium mechanizmov, ktoré prebiehajú v pozadí virulencie a umožňujú členom rodu Rickettsia prežiť v intracelulárnom prostredí.

Výskum klinických a genetických aspektov ketotických hypoglykémií u detí

Research of clinical and genetic aspects of ketotic hypoglycemia in children

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

Využitie imunologických mechanizmov v rôznych subtypoch B-bunkových lymfómov

Harnessing the immunological mechanisms in various subtypes of B cell lymphoma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.
Anotácia:Malígne B-bunkové lymfómy sú skupina prevažne nevyliečiteľných nádorových ochorení krvi, ktoré postihujú B-lymfocyty v lymfatických orgánoch, vrátane lymfatických uzlín, slezinya kostnej drene. Vznikajú z B-buniek v rôznom štádiu zrenia s rôznymi biologickými vlastnosťami a klinickou agresivitou. Tieto nádorové bunky súťažia o priestor na svoj rast v mikroprostredí nádoru, ovplyvňujú okolité zdravé bunky v kostnej dreni tak, abysa potlačila imunitná odpoveď pacienta. Cieľom tohto projektu je objasniť imunitné zmeny vyvolané nádorom a vyhodnotiť ich fenotypové rozdiely a funkčnú komplexnosť najmodernejšou technológiou, hmotnostnou cytometriou (CyTOF). Plánujeme študovať imunologické mechanizmy „imunitné kontrolné body“, ktoré môžu byť terapeutickým cieľom v malígnych lymfómoch. Lepšie pochopenie patogenézy B-bunkových malignít povedie k novým terapeutickým stratégiám namiereným proti nádorovým a imunitným bunkám, aby sa úplne odstránil nádor u jednotlivých pacientov.

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Mikrofluidné systémy v spojení s rôznymi bunkovými typmi ponúkajú alternatívnu platformu pri testovaní rizika rôznych xenobiotík s cieľom priblížiť sa fyziologickým podmienkam, zefektívniť testovanie, a znížiť potrebu testovania na zvieratách. Bunky pečene a obličky zohrávajú kľúčovú úlohu pri detoxifikácii a eliminácii xenobiotík a ich metabolitov, a predstavujú dva primárne ciele toxického efektu xenobiotík. V predkladanom projekte využijeme na hodnotenie biologického účinku vybraných xenobiotík (aflatoxín B1, ifosfamid) a nanočastíc zlata, rôzne in vitro podmienky (monovrstva, 3D sféroidy, Transwell inzerty), vrátane pokročilého in vitro systému (IVTech), ktorý umožní ko-kultiváciu buniek pečene a obličiek v bioreaktore, aby sme lepšie simulovali in vivo podmienky. Kombináciou biologických, molekulárno-genetických metód, ako aj zobracovacích techník a analytických testov získame nové cenné poznatky o vzájomnom pôsobení jednotlivých tkanív, metabolizme xenobiotík a ich vplyve na príslušné tkanivo.

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Imunoterapia dnes jednoznačne patrí medzi najvyššie priority súčasného celosvetového vedeckého úsilia. Našim zámerom je ale posunúť imunoterapiu novým smerom – a to cielenou zmenou vlastných obranných mechanizmov tela, ktorá bude inšpirovaná vírusovými trikmi. Naším hlavným cieľom je zamerať sa na molekuly, ktorými cytomegalovírus potláča imunitnú odpoveď a získané znalosti využiť pri vývoji nových bioterapeutík na liečenie vírusových a autoimunitných ochorení. V rámci projektu budeme skúmať dva dôležité vírusové proteíny (UL141 a UL144), ktoré pôsobia na NK a T bunky a ako tieto fungujú v zdravom aj chorom stave. Cieľom je poskytnúť podrobný obraz o ich molekulárnej architektúre a funkcii, ktoré budú slúžiť ako podklad na molekulárnej úrovni pre racionálny dizajn bioimunoterapeutík, ktorý sa bude testovať výpočtovými metódami paralelne s biologickým testovaním in vitro na normálnych aj nádorových bunkách. Súčasne stanovením faktorov regulujúcich expresiu receptorov a ligandov na povrchu bunky a tiež identifikáciou potenciálne inhibovateľnej interakcie medzi týmito bunkovými reštrikčnými faktormi a vírusovým antagonistom nám objasní ich úlohy v imunitnej odpovedi bunky a ako môžu byť tieto dráhy manipulované k terapeutickému využitiu. Tento projekt je logickým pokračovaním doterajšieho vedeckého zámeru našej pracovnej skupiny a nadväzuje na fungujúcu spoluprácu viacerých pracovísk pri vývoji bioimunoterapeutík.

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Development of patients derived xenografts models and their utilization for personalized treatment of uveal melanoma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demková Lucia PhD.
Anotácia:Malígny melanóm uvey (UM) je najbežnejším primárnym nádorom oka u dospelých, ktorý metastázuje u 50% pacientov. Napriek spoľahlivým prognostickým markerom je v dôsledku rezistencie nádorových buniek táto malignita spojená s vysokou mortalitou. Vývoj liečby je limitovaný dostupnosťou vhodných predklinických modelov. V súčasnosti patria k najcennejším xenotransplantáty odvodené z nádorov pacientov, tzv. PDX modely, na vývoj ktorých sa zameriame v predkladanom projekte. Najnovšie výsledky ukazujú, že v patogenéze UM má zásadnú úlohu epigenetická deregulácia. Pre jej reverzibilný charakter sa pozornosť klinického výskumu orientuje na využitie epigenetických inhibítorov. Predpokladáme, že ich kombinácia s cielenou biologickou liečbou zabezpečí senzitizáciu rezistentných nádorových buniek UM a zvýši účinnosť inhibítorov signálnych dráh. PDX modely budú využité na testovanie najúčinnejších kombinácií liečiv. Umožnia personalizovaný prístup pri vývoji adjuvantnej terapie pre pacientov vysokým metastickým rizikom.

Vývoj testu na báze laterVývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka

Development of a lateral flow assay for the diagnosis of zoonotic disease: Q fever.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Flores-Ramírez Gabriela PhD.

Vývoj translačne relevantných regeneračných a reparatívnych stratégií po traumatickom poranení miechy

The development of translationally relevant regenerative and reparative strategies after spinal cord trauma

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.6.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lukáčová Nadežda DrSc.
Anotácia:Cieľom predkladaného projektu je preskúmať regulačný vplyv klinicky schválených/testovaných protizápalových liečiv na polarizáciu M1/M2 makrofágov, ktorá hrá kľúčovú úlohu v aktivácii pro-regeneračných molekúl po traumatickom poranení miechy a navrhnúť translačne relevantné stratégie, ktoré majú potenciál zlepšiť funkčnú obnovu experimentálnych zvierat. V návrhu plánujeme detailne preskúmať proteínový profil vybraných regiónov miechy (miesto lézie, nad a pod miestom lézie) po Th9 kompresii a aplikácii metylprednizolónu, atorvastatínu a siponimodu v akútnom a subakútom štádiu poškodenia, a vyhodnotiť ich neuroprotektívny potenciál.Vyvinúť novú technológiu, ktorá umožní lokálnu aplikáciu najúčinnejšieho lieku s postupným/časovo závislým uvoľňovaním do miesta traumatickej lézie. Predpokladáme, že liek s najúčinnejším protizápalovým a antioxidačným efektom, podaný lokálne v kombinácii s VX-210 (inhibítor Rho aktivity) prostredníctvom magnetických nanočastíc zefektívni liečbu a podporí regeneračný potenciál nervového tkaniva. Obnovu motorických a senzorických funkcií plánujeme v navrhovanom projekte stimulovať po dlhodobej aplikácii slabého elektrického poľa cez miesto poškodenia a po rehabilitácii. Neuropretektívny vplyv synergického pôsobenia navrhnutých prístupov sa overí multimetodickým prístupom (expresia pro-regeneračných signálnych molekúl, prerastanie axónov, inter-neurónové a nervovosvalové spojenia, funkčná obnova).

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.
Anotácia:Vďaka dobrej dostupnosti a bezproblémovej prevádzke na dlhé obdobia bez nutnosti dodatočného zásahu dentistu sa zubné implantáty (DI) stávajú vyhľadávaným riešením. Titán (Ti) a zliatiny Ti sú historicky najbežnejšie používanými materiálmi na výrobu DI. Aj keď sa DI z Ti a Ti zliatin používajú s vysokou mierou úspešnosti, stále ostávajú nedostatočne vyriešené ich dva hlavné nedostatky: i) tzv. „stress-shielding“ efekt t.j. mechanická nekompatibilita a ii) ich nedostatočná povrchová bioaktivita. To vedie ku potrebe hľadania nových riešení, prístupov a koncepcií materiálov, a následne ku pokroku a väčšej konkurencii v danej oblasti. Hlavným cieľom navrhovaného projektu je vývoj inovatívneho biomedicínskeho DI vyrobeného z jedinečného čiastočne biodegradovateľného kompozitného materiálu na báze Ti - horčík (Mg). Nový DI minimalizuje hlavné nevýhody súčasných DI, pričom si však zachováva mechanické vlastnosti a únavovú odolnosť súčasných DI na báze Ti. Výhodná kombinácia mechanických a biologických vlastností nového DI spočíva v jeho špeciálnom dizajne, ktorý využíva výhody Ti17Mg, materiálu, z ktorého bude DI vyrobený. Ti17Mg je partnermi projektu vyvinutý experimentálny materiál vyrobený práškovou metalurgiou, ktorý selektívne využíva výhody oboch biokovov. V rámci projektu bude navrhnutý a optimalizovaný nový DI, tak aby využíval potenciál a špecifické vlastnosti Ti17Mg. Funkčnosť DI sa bude systematicky a komplexne hodnotiť v prostredí, ktoré simuluje reálne podmienky v ľudskom tele a to vrátane mechanických, únavových a koróznych testov, a biologických skúšok in vitro a in vivo s použitím bunkových kultúr, malých a veľkých zvieracích modelov. Všetky testy sa uskutočnia v súlade s príslušnými ISO špecifikáciami. Očakáva sa, že na konci projektu bude k dispozícii nový inovatívny DI s vysokou pridanou hodnotou pripravený na testovanie v ľudskom tele. Očakáva sa, že na konci projektu bude dosiahnutý TRL6.

Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mišák Anton PhD.
Anotácia:V súčasnosti sa predpokladá presah signálnych dráh sprostredkovaných plynnými signálnymi molekulami H2S a NO, ktorý môže mať úlohu v regulácii srdcovocievneho systému. Ďalej sa ukazuje, že interakcia H2S so selénovými derivátmi vedie k tvorbe nových reaktívnych (medzi)produktov, ktoré vykazujú širokú biologickú aktivitu. Cieľom tohto projektu je rozšíriť naše doterajšie výsledky v tejto oblasti o výskum hemodynamických efektov interakčných produktov H2S s NO donormi/selénovými derivátmi aj v kontexte úloh srdcových mitochondrií. Budeme sledovať vplyv týchto produktov na 35 hemodynamických parametrov normotenzného a hypertenzného potkana a zisťovať súvislosť týchto efektov s energetickým metabolizmom, konkrétne s bioenergetikou mitochondrií a funkciami mitoKATP kanálov. Výsledky môžu prispieť k pochopeniu molekulárneho mechanizmu týchto interakcií v srdcovocievnom systéme, ale môžu byť aj základom aplikovaných štúdií vedúcich k využitiu vlastností niektorých interakčných produktov v medicínskej praxi.

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Končeková Jana PhD.
Anotácia:S príchodom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 sa pre budúce dekády celosvetovo menia aj štatistické prognózy pre cerebrovaskulárne ochorenia. Až u viac ako tretiny pacientov trpiacich ochorením COVID-19 sa okrem respiračných objavujú aj neurologické symptómy. Infekciou vyvolané prudké uvoľnenie prozápalových cytokínov spolu s abnormálnymi hodnotami koagulačných parametrov u pozitívnych pacientov predstavujú vysoký predpoklad sformovania trombu a teda aj vysoké riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. Uvádza sa, že minimálne u 6% pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 bola diagnostikovaná cievna mozgová príhoda, čo sa s nárastom počtu nakazených javí ako hrozivé číslo. V klinickej praxi akceptovaná medikamentózna liečba má však mnohé limitácie. Preto v súčasnosti narastá potreba pre zapojenie ďalšieho, ideálne nefarmakologického prístupu, ktorý by bol schopný stimulovať endogénne protektívne mechanizmy a tak zvýšiť mieru tolerancie voči ischémii, akým vzdialené kondicionovanie nepochybne je.

Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy

Involvement of CRH system components in the development of post-traumatic stress disorder

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tillinger Andrej PhD.
Anotácia:Post-traumatická stresová porucha (PTSD), je psychická porucha vznikajúca z traumatizujúcich udalostí, ktoré sa patologicky prejavujú vyvolávaním pocitov strachu, beznádeje a hrôzy. Primárnym krokom liečby je štandardná psychoterapia, následne doplnená farmakoterapiou (antidepresíva/antipsychotiká). Neurobiologické mechanizmy prebiehajúce v pozadí tohto ochorenia nie sú presne známe, ale predpokladá sa, že patologicky zmenené funkcie viacerých centrálnych neurotransmiterových a neuropeptidových systémov môžu byť zapojené do etiológie PTSD. Hlavným cieľom projektu je zistiť, či modulácia centrálneho "stresového" CRH systému ovplyvní prejavy post-traumatickej stresovej reakcie v animálnom modeli PTSD, t.j. u zvierat vystavených Single prolonged stress (SPS). Budeme sledovať ako aktivácia signálnej dráhy CRHR2 pomocou špecifického agoinistu alebo podanie antipsychotika (aripiprazolu) ovplyvní správanie zvierat a molekulárno-biologické parametre CRH systému vo vybraných oblastiach mozgu zvierat vystavených SPS.

Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie

Ameliorating Effects of Aging by Physical Exercise: Molecular, Metabolic and Structural Adaptations, Multi-Organ Integrative Approach

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Zmeny hepatálnych, lipidových a kardiometabolických parametrov u pacientov s obezitou

Hepatic, lipid and cardiometabolic parameters changes in obese patients

Doba trvania: 1.1.2020 - 31.12.2023
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Penesová Adela PhD.
Anotácia:Morbídna obezita (MO, BMI>40 kg/m2) predstavuje 2-3 násobné zvýšenie rizika vzniku diabetu, dyslipidémie, kardiovaskulárnych (KVS) ochorení a nealkoholovej choroby pečene na podklade stukovatenia (NAFLD). Naša hypotéza je, že už 10% redukcia hmotnosti u pacientov s MO bude viesť k zlepšeniu hepatálnych parametrov, hepatokínov, LDL a HDL subfrakcií lipoproteínov, inzulínovej senzitivity a k zníženiu celkového KVS rizika. Cieľom našej práce je monitorovať účinok intenzívnej zmeny životného štýlu u pacientov s MO a super morbídnou obezitou (SO, BMI>50 kg/m2) na uvedené parametre počas 12 mesiacov. Máme v registri viac ako 270 obéznych pacientov, z toho 23 MO a 28 SO. Intervencia životného štýlu bude dominantne pozostávať buď z individualizovanej fyzickej aktivity a/alebo diéty. Hodnotenie hepatokínov a lipidových subfrakcií a analýza zmien antropometrických parametrov prispejú k pochopeniu a k rozšíreniu poznania o možnostiach zvrátenia začínajúceho NAFLD a KVS rizikových faktorov u MO a SO pacientov.

Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Coping with psychosocial stress situations in patients with depressive disorder in relation to age and unravelling the mechanisms involved

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je odhaliť rozdiely v neuroendokrinných zmenách dôležitých pre zvládanie stresových situácií u adolescentov a dospelých pacientov s depresívnou poruchou v porovnaní so zdravými jedincami. Dôraz sa bude klásť na odhalenie neurobiologickej podstaty vplyvu sociálnej bolesti a kognitívneho deficitu na rozvoj a priebeh depresívnej poruchy. Ďalším dôležitým cieľom je odhaliť nové endokrinné a imunitné koreláty a zmeny mozgovej plasticity, ktoré súvisia s depresívnou poruchou. Očakávané nálezy môžu napomôcť k identifikácii nových potenciálnych terapeutických cieľov a umožniť adekvátnu terapeutickú intervenciu s ohľadom na vek pacienta. Projekt má translačný charakter nakoľko prepája klinický a predklinický výskum. Predpokladané originálne výsledky významne rozšíria súčasné poznatky o patofyziológii depresie a zvládaní stresových situácii. Prispejú tiež k lepšej prevencii a cieleným prístupom k liečbe depresívnej poruchy vo vzťahu k veku.

Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu farmakologickej modulácie endokanabinoidného (eCB) systému v rozvoji porúch správania vyvolaných chronickým stresom a identifikáciu zúčastnených neurobiologických mechanizmov. Experimentálne prístupy budú postavené na animálnych modeloch stresu a farmakologickom zvýšení eCB signalizácie. Využijú sa nové originálne liečivá s duálnym mechanizmom pôsobenia zacieleným na eCB a endovaniloidný systém resp. cyklooxygenázu-2. Ich účinky na správanie potkanov po akútnom a opakovanom podávaní budú hodnotené v batérii behaviorálnych testov. Predpokladáme, že tieto liečivá zabránia rozvoju psychopatologických zmien v dôsledku chronickej stresovej záťaže. Pozornosť bude venovaná pohlavným rozdielom a vývinovému štádiu jedinca s dôrazom na adolescenciu a dospelosť. Očakávame potvrdenie predpokladov, že zvýšenie eCB signalizácie prostredníctvom liečiv s duálnym mechanizmom účinku predstavuje nové smery pre farmakoterapiu psychických porúch, predovšetkým úzkostných a afektívnych porúch.

Celkový počet projektov: 108