Facebook Instagram Twitter RSS Feed PodBean Back to top on side

Zoznam národných projektov SAV

Lock Databáza národných projektov

Biomedicínske centrum SAV, v. v. i.

Aktivácia VGF/BDNF/TrkB dráhy syntetickou mRNA zapúzdrenou v polyplexových nanočasticiach: účinky na nervovú excitabilitu, neuroplasticitu a správanie zvierat

Activation of the VGF/BDNF/TrkB pathway by synthetic mRNA encapsulated in polyplex nanoparticles: effects on neural excitability, neuroplasticity and animal behavior

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Neuroplasticita je schopnosť centrálneho nervového systému (CNS) sa meniť a prispôsobovať požiadavkám okolia za účelom vytvorenia vhodných adaptívnych odpovedí. Tento zložitý proces sa dosahuje reorganizáciou CNS na štruktúrnej a/alebo funkčnej úrovni. Neuroplasticita je nevyhnutná pre normálnu činnosť CNS. Pri viacerých porucházh CNS, napr. pri depresívnej poruche a pri schozofrénii, nastáva zníženie plasticity mozgu. Neurotrofické rastové faktory ako napr. mozgový neurotrofický rastový faktor (BDNF), VGF a fibroblastový rastový faktor 2 (FGF2) hrajú kľúčovú úlohu v neuroplasticite. Cieľom predloženého projektu je využitie originálneho prístupu, ktorý umožní skúmať účinky neinvazívneho doručenia exogénnej mediátorovej RNA (mRNA) kódujôcej tieto faktory do CNS na neuronálnu excitabilitu, plasticitu a správanie zvierat. Fluorescenčne značená mRNA bude zapúzdrená v polyplexových nanomicelách a aplikovaná intranazálne. Inkorporácia mRNA v štruktúrach CNS bude sledovaná STED mikroskopiou. Budeme skúmať účinky exogénnej mRNA kodujúcej rastové faktory na neuronálnu excitabilitu použitím in vitro a in vivo elektrofyziológie, na neurogenézu použitím použitím značkovačov bunkového delenia a imunohistochemického farbenia a dendrito- a synaptogenéza bude sledovaná elektrónovou mikroskopiou. Zmeny v množstve endogénnej mRNA a expresii proteínov sa preskúmajú použitím real-time PCR a Western blotovaním. Na monitorovanie zmien vo Ca2+ signalizácii sa použije metóda planárnych lipidových membrán. Zmeny v správaní zvierat (kognitívne schopnosti, sociálna interakcia, úzkostné správanie) budú posúdené použitím príslušných behaviorálnych testov. Očakávame, že polyplexné nanomicely, ktoré nadizajnujeme, dopravia zvolenú mRNA kodujúcu neurotrofické faktory do hlbokých mozgových štruktúr a následne vyvolajú pro-neuroplastické, pro-kognitívne a anxiolytické účinky. Tento neinvazívny spôsob doručenia terapeutickej mRNA do mozgu by mohol byť v budúcnosti využitý v moderných stratégiách.

Analýza klinickej relevancie duplikácie EDA2R génu v kmeňových bunkách chlapa s autizmom k jeho ochoreniu. Charakterizácia expresie EDA2R receptora v kmeňových bunkách získaných z dentálnej pulpy permanentných a dočasných zubov.

Analysis of the clinical relevance of EDA2R gene duplication in autistic boy stem cells to his disease.Characterization of EDA2R receptor expression in stem cells obtained from the dental pulp of permanent and temporary teeth.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Altaner Čestmír DrSc.

Antivirálne liečivá proti COVID-19: Dizajn, syntéza a testovanie aktivity špecifických inhibítorov virálnych proteáz koronavírusu SARS-CoV-2

Antiviral drugs against COVID-19: Design, synthesis and biological activity testing of specific inhibitors of viral proteases of coronavirus SARS-CoV-2

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Pandémia nového koronavírusu SARS-CoV-2, ktorá spôsobuje závažné ochorenia respiračného traktu (COVID- 19), predstavuje dlhodobé ohrozenie zdravia populácie. Zaočkovanosť populácie dostupnými vakcínami na Slovensku je nízka a v súčasnosti je na liečbu COVID-19 schválené len jedno širokospektrálne antivirotikum – remdesivir, ktorý je zacielený na virálnu RNA polymerázu. Náš tím, na základe mnohoročných skúseností v oblasti navrhovania nových antivirálnych látok (napr. proti HIV-1, HCV, Dengue, chrípka typu A), sa od začiatku pandémie COVID-19 intenzívne venuje výskumu inhibítorov virálnych proteáz: hlavnej proteázy Mpro a papaínovej proteázy PLpro vírusu SARS-CoV-2, ktoré patria medzi kľúčové farmakologické targety pre antivirálnu terapiu. Predkladaný projekt nadväzuje na naše predchádzajúce výsledky, v ktorých sa kombinujú kompetencie z piatich skúsených skupín riešiteľov z dvoch univerzít (FaF a PriF UK, UCM), spolu s CHÚ SAV a VÚ BMV SAV. Stratégia projektu sa opiera o nasledovný integrovaný prístup výskumu liečiv. • Počítačový dizajn a optimalizáciu špecifických peptidomimetických α-ketoamidov, ktoré inhibujú proteolytickú aktivitu Mpro; optimalizáciu sérií bis-benzylidéncyklohexanónov a benzamidov, ktoré inhibujú proteolytickú a deubiquitinačnú aktivitu PLpro koronavírusu SARS-CoV-2. • Vývoj syntetických ciest a syntézu peptidomimetických α-ketoamidov, benzamidov a bis- benzylidéncyklohexanónov. • Testovanie inhibície enzymatickej aktivity troch skupín látok na rekombinantne pripravených enzýmoch Mpro a PLpro a vývoj nových metód testovania inhibičnej aktivity na virálnych enzýmoch. • Testovanie antivirálnej aktivity in vitro troch skupín látok na úrovni inhibície humánnych bunkových línií infikovaných vírusom SARS-CoV-2. • Výskum interakcií nových inhibítorov s biologickými membránami a optimalizácia absorpcie a biodostupnosti v tkanivách respiračného traktu.

Bakteriálna Lon proteáza ako perspektívny nástroj na liečbu mnohopočetného myelómu

Bacterial Lon protease as an emerging tool for multiple myeloma treatment

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Biočipové systémy na cielenú glykánovú analýzu biomarkerov pre biomedicínske a biotechnologické aplikácie

Biochip systems for targeted glycan analysis of biomarkers for biomedical and biotechnological applications

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Projekt GLYCO4BIO je zameraný na výskum a vývoj analytických systémov založených na microarray biočipoch umožňujúcich cielené a vysokovýkonné glykoprofilovanie, a na ich použitie v biomedicíne a biotechnológii. Jedná sa o interdisciplinárny výskum s vysokou mierou inovatívnosti, najmä v oblasti konštrukcie a aplikácií originálnych biočipových zariadení na microarray platforme. Budú vyvíjané, overované a validované nové systémy pre analýzu glykánových štruktúr v rôznych typoch biologických vzoriek, ako vysokovýkonný mikrofluidický reflektometrický label-free microarray systém, a on-chip glykoprofilačná platforma kombinujúca microarray a MS techniky. Predpokladaný prínos projektu je najmä vo vývoji inovatívnych biočipových systémov pre cielené glykorozpoznávanie na báze moderných technológií pre využitie v biomedicíne, biotechnológii, pri štúdiu biointerakcií a pri analýze a skríningu biomarkerov. Systémy budú aplikované napríklad pri výskume a detekcii biomarkerov kongenitálnych porúch glykozylácie (CDG), rakoviny, tehotenskej cukrovky, v onkologickom výskume, ako aj pri vývoji a testovaní vlastností terapeutických proteínov. Vyvíjané biočipové systémy svojou výkonnosťou výrazne prevyšujú tradičné techniky a majú vysoký potenciál pre ich transláciu do klinickej analýzy. Očakávané výsledky projektu prinesú zlepšenie a rozšírenie možností diagnostiky a terapie a významný prínos sa predpokladá aj v rozšírení poznatkov na poli biomedicínskeho výskumu, glykoproteomiky a v biotechnológii.

Biologicky relevantné zmesi endokrinných disruptorov: účinky na in vitro modeloch ovariálnych intrafolikulárnych procesov a ovariálnych nádorových líniách

Biologically relevant mixtures of endocrine disruptors: effects on in vitro models of ovarian intrafollicular processes and ovarian cancer cell lines

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bujňáková Mlynarčíková Alžbeta PhD.

Cytokínové profilovanie v spojení s imunotargetingom karbonickej anhydrázy IX ako perspektívny nástroj v diagnostike a liečbe rakoviny pankreasu

Cytokine profiling together with carbonic anhydrase IX immunotargeting as a promising tool in diagnostics and treatment of pancreatic cancer

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.

Detailná analýza a objasnenie funkcie Cka1 a Ksg1 proteínkináz využitím ich kondičných na ATP analógy citlivých mutantov

Detailed analysis and elucidation of functions of Cka1 and Ksg1 protein kinases using the conditional ATP analog-sensitive mutants

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipák Ľuboš PhD.

Detekcia vírusu kliešťovej encefalitídy v mlieku hospodárskych zvierat metódou Lamp ako prevencia alimentárnych infekcií

Detection of the tick borne-encephalitis virus in milk of farm animals by LAMP method as the prevention of alimentary infections

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Ličková Martina PhD.
Anotácia:Kliešťová encefalitída je vážne neurologické ochorenie spôsobené vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV). TBEV v prírode cirkuluje medzi kliešťami a drobnými cicavcami. Človek sa môže nakaziť okrem cicania infikovaného kliešťa aj tzv. alimentárnou cestou (konzumáciou nepasterizovaného mlieka infikovaných oviec a kôz). Slovensko je v počte alimentárnych infekcií kliešťovej encefalitídy v Európe na prvom mieste. Cieľom projektu je vývoj rýchleho testu na detekciu TBEV v mlieku určeného na použitie priamo na mieste odberu. Test bude založený na metóde LAMP, ktorú adaptujeme špecificky na vyšetrenie TBEV v mlieku. Navrhnutým LAMP testom vyšetríme vzorky ovčieho a kozieho mlieka zo slovenských fariem a zároveň vzorky mlieka oviec a kôz infikovaných v laboratóriu (spolupráca s Fridrich Loefler Institute v Nemecku). Vzorky mlieka vyhodnotíme aj RT-qPCR a porovnáme obe metódy. Výsledky projektu prispejú k zvýšeniu bezpečnosti konzumácie nepasterizovaných mliečnych produktov.

Diagnostika onkologických ochorení pomocou aptasenzorov: vývoj a validácia

Diagnostic of oncological diseases using aptasensors: development and validation

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:DNA aptaméry, označované aj ako DNA protilátky, sú krátke jednovláknové úseky DNA, ktoré vytvárajú priestorové štruktúry umožňujúce vysokoafinitne interagovať s receptormi a inými biomolekulami. Predmetný projekt si kladie za cieľ vyvinúť a validovať novú diagnostickú metódu, ktorá utilizuje jedinečné afinitné vlastnosti DNA aptamérov pre potreby včasného záchytu onkologických ochorení. V zmysle cieľov projektu budeme analyzovať mechanizmy interakcií DNA aptamérov so špecifickými markermi nachádzajúcimi sa na povrchu nádorových buniek. Plánujeme využiť citlivú metódu kremenných mikrováh (QCM), ktorá umožňuje monitorovať interakcie v reálnom čase. Pre praktické použitie plánujeme pripraviť konjugáty vybraných aptamérov a nanočastíc zlata v závislosti od ich fyzikálno-chemických parametrov a ich interakcie s neoplastickými bunkami. Máme ambíciu identifikovať faktory, ktoré v súčasnosti limitujú širšie využitie aptamérov a aptamérom modifikovaných nanočastíc v klinickej praxi a prispieť k ich eliminácii.

Diverzita vektormi prenášaných patogénnych a nepatogénnych mikroorganizmov a potenciálna terapia nimi spôsobených zoonotických ochorení

Diversity of vector-borne pathogenic and non-pathogenic microorganisms and potential therapy of zoonotic diseases caused by them

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Anotácia:Kliešťami prenášané zoonotické infekcie patria medzi najrozšírenejšie choroby prenášané vektormi, sú spôsobené rôznymi mikroorganizmy ako sú vírus kliešťovej encefalitídy, Rickettsia spp., Coxiella burnetii, Ehrlichia spp., Borrelia spp., Francisella tularensis, Babesia spp. Zmeny výskytu kliešťov spôsobujú zmeny výskytu vektormi prenášaných ochorení a tým vznik nových ohnísk, čím sú neustále v centre záujmu z veterinárneho i medicínskeho hľadiska. Súčasťou mikrobiómu kliešťov nie sú len patogény, ale aj rôzne symbionty, vzájomne interagujúce. V ére zvyšujúcej sa antibiotickej rezistencie sa vynára potreba alternatívnych metód liečby, ktorou by v počiatočnom štádiu kliešťami prenášanej infekcie mohla byť fotodynamická terapia. Projekt je teda zameraný na štúdium patogénov i symbiontov súčasne sa vyskytujúcich vo svojom vektorovi, hostiteľovi, na objasnenie ich vzájomného vplyvu, genetickej diverzity, incidencie, prevalencie a testovaniu možnosti použitia fototerapie na liečbu infekcie v podmienkach in vitro.

Ekológia West Nile vírusu v prostredí ovplyvnenom globálnou zmenou

Ecology of West Nile virus in globally changing environment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

Exozómy vylučované bunkami nádorov tráviaceho traktu, ich charakterizácia a modifikácia CRISPR/Cas9 systémom s cieľom ich využitia na terapiu

Exosomes secreted by cancer cells of digestive organs, their characterization and modification by the CRISPR/Cas9 system for the aim of use in therapy

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Kozovská Zuzana PhD.
Anotácia:Extracelulárne vezikuly typu exozómov (30-150 nm) vylučované nádorovými bunkami odrážajú charakter daného nádoru. Sú schopné regulovať kmeňovosť nádorových buniek, vytvárať premetastatickú niku v cieľových orgánoch budúcej metastázy, prenášať chemorezistenciu a ich genetický obsah sa dá meniť modifikáciou buniek, z ktorých sú vylučované. Pomocou techniky editovania génov CRISPR/Cas9 zmeníme v nádorových bunkových líniách kľúčové gény súvisiace s biogenézou exozómov, s nasmerovaním exozómov na miesto premetastatickej niky (pľúca a pečeň), s aktiváciou epiteliálno-mezenchymálneho prechodu a s kmeňovosťou, ktoré sú potrebné na metastázovanie primárneho nádoru. Z týchto editovaných bunkových línií vyizolujeme exozómy, ktoré budeme aplikovať na rezistentné nádorové bunky s cieľom testovať zmeny v rýchlosti ich proliferácie a migrácie. In vivo otestujeme schopnosť exozómov z editovanej a kontrolnej nádorovej bunkovej línie zabrániť tvorbe metastáz.

Genetické príčiny vzácnych metabolických ochorení s dôrazom na funkčné štúdie nových génových variantov.

Genetic causes of rare inherited metabolic diseases with emphasis on functional studies of novel variants

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia: Dedičné metabolické poruchy sú veľkou skupinou zriedkavých ochorení, kde značná časť pacientov stále nie je diagnostikovaná pre nedostatok súčasných poznatkov alebo pre nejednoznačný klinický obraz. S rastúcou dostupnosťou sekvenovania novej generácie sa identifikuje čoraz viac genetických variantov, ktorých patogenita nie je známa. Genetická diagnostika zriedkavých chorôb si preto vyžaduje vedecký prístup a má predpoklad priniesť nové základné poznatky. Tento projekt sa zameriava na identifikáciu a genetickú diagnostiku pacientov s extrémne zriedkavými metabolickými poruchami. Súčasťou projektu je nielen pokračovanie v rozširovaní DNA a RNA biobanky, ale aj vytvorenie novej biobanky primárnych bunkových línií fibroblastov od pacientov. Osobitné úsilie vynaložíme na skríning pediatrických pacientov s podozrením na Wolframov syndróm. Varianty identifikované sekvenovaním budeme klasifikovať podľa medzinárodných štandardov a u tých kde nebude jasný ich význam vykonáme analýzy s cieľom potvrdiť alebo vylúčiť ich patogenitu. V rámci projektu budeme skúmať aj nové varianty v génoch PSMB5 a ATAD3A, ktoré sme identifikovali v predchádzajúcich štúdiách. Gén PSMB5 zatiaľ nebol spojený s ochorením, preto určíme patogenitu identifikovaných variantov pomocou „rescue“ experimentu, po ktorom budú nasledovať štúdie mechanizmu a vplyvu variantov na mitochondrie. V prípade génu ATAD3A budeme hodnotiť vplyv testovaných variantov na mitochondrie, endoplazmatické retikulum a ich kontakty, ktoré sú sľubným terapeutickým cieľom. Podrobne zdokumentujeme klinický fenotyp pacientov a upravíme liečbu podľa farmakogenetického princípu, v prípade Wolframového syndrómu zmenou liečby diabetu. Projekt má potenciál priniesť nové poznatky o etiopatogenéze metabolických porúch s okamžitou aplikáciou do klinickej praxe.

Genetika vzácnych foriem diabetu s dôrazom na funkčnú charakterizáciu nových variantov

Genetics of rare forms of diabetes with focus on functional characterization of new variants

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škopková Martina PhD.
Anotácia:Diabetes mellitus výrazne ovplyvňuje kvalitu i dĺžku života. Stanovenie etiológie diabetu je preto dôležité pre optimalizáciu liečby. Napríklad pri HNF1A-MODY je možné liečbu inzulínom nahradiť tabletami, pri potvrdenom GCK-MODY nie je liečba nutná vôbec. Stále však veľká časť ľudí s MODY nemá správne stanovenú diagnózu. Navyše časť z nich má identifikovaný DNA variant neznámeho významu. Predkladaný projekt sa venuje stanoveniu patogenity nových a zriedkavých variantov v génoch pre transkripčný faktor HNF1A a pre enzým glukokinázu GCK pomocou funkčných štúdií. Pri variantoch v géne HNF1A sa bude analyzovať vplyv na väzbu na DNA, transaktivačnú aktivitu a intracelulárnu lokalizáciu. V prípade HNF1A a GCK budeme študovať varianty ovplyvňujúce splicing pomocou mini-gene eseje. Projekt prinesie nové poznatky o štruktúre týchto génov, pričom výsledky budú priamo aplikovateľné do klinickej praxe, keďže umožnia prispôsobiť terapiu u pacientov s potvrdeným patogénnym variantom v géne HNF1A alebo GCK.

Herpesvírusové imunomodulátory ako noví kandidáti na liečbu rakoviny a zápalov

Herpesviral immunomodulators as novel candidates in therapy of cancer and inflammatory diseases

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Hľadanie klinicky relevantných biomarkerov pre stratifikáciu CRC pacientov použitím molekulárnych a bioinformatických metód.

Verification of clinically relevant biomarkers for the stratification of CRC patients by molecular and bioinformatic methods.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Poturnajová Martina PhD.
Anotácia:Slovenská republika má druhý najvyšší výskyt a mortalitu na nádory hrubého čreva a rekta („colorectal cancer“ -CRC) na svete. U 50% pacientov sa vyvinú metastázy a 40% pacientov v štádiu II-III podľahne recidíve v nasledujúcich 5 rokoch po chirurgickej liečbe. Výskum sa preto zameriava na identifikáciu vysokorizikových pacientov pomocou nových prognostických biomarkerov. V projekte budeme analyzovať expresiu novoobjavených dlhých nekódujúcich RNA (lncRNA), ich koreláciu s prognózou ochorenia, chemorezistenciou a metastázovaním a overíme možnosť ich využitia ako prognostického biomarkera ochorenia. Výsledky by mali umožniť definovať rizikové skupiny CRC pacientov s horšou prognózou alebo naznačia možnosti liečby individuálneho pacienta pri rozhodovaní medzi radikálnejšou vs. šetrnejšou terapiou. Prepojenie aplikovaného vývoja s potrebami klinického onkologického pracoviska za použitia najnovších bioštatistických a bioinformatických metód nám umožňuje priblížiť sa k personalizovanej liečbe CRC pacienta.

Charakterizácia excitačných a inhibičných neurónov v oblastiach mozgu doležitých pre vývin sociálneho správania v modeli autizmu

Characterization of excitatory and inhibitory neurons in the brain areas relevant for development of social behaviour in the autism-related model

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.

Charakterizácia NF-kB signalizácie definovaním anti-myelómovej aktivity a mechanizmov účinku inhibítora QNZ

Characterization of NF-kB signaling by defining the anti-myeloma activity and mechanisms of action of QNZ inhibitor

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cholujová Dana PhD.

Charakterizácia nových proteínov podieľajúcich sa na regulácii zostrihu pre-mRNA

Characterization of novel proteins involved in the regulation of pre-mRNA splicing

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.

Identifikácia etiológie sporadických foriem dedičnej poruchy sluchu pomocou sekvenovania novej generácie

Identification of etiology in sporadic forms of hereditary hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia:Obojstranná senzorineurálna porucha sluchu je najčastejšou a geneticky najheterogénnejšou poruchou zmyslových orgánov človeka. Cieľom projektu je identifikácia genetických príčin sporadických foriem porúch sluchu metódou celoexómového sekvenovania. Z našej DNA banky senzorineurálnej hluchoty a pokračujúcim klinickým náborom pacientov vyselektujeme probandov bez pozitívnej rodinnej anamnézy poruchy sluchu, u ktorých doteraz realizované štandardné genetické testy neobjasnili etiológiu hluchoty. V týchto rodinách budeme analyzovať všetky kódujúce úseky ľudského genómu (exóm) a výstupy podrobíme bioinformatickej analýze. Kosegregačnou analýzou overíme kauzálny vzťah kandidátnych variantov k sledovanej poruche. Pre nové génové varianty podrobne zdokumentujeme klinický fenotyp a zavedieme vhodnú metódu cielenej DNA diagnostiky. Projekt prinesie nové teoretické poznatky o etiopatogenéze najmä zriedkavých foriem senzorineurálnej hluchoty, ktoré budú využiteľné priamo v klinickej praxi.

Identifikácia nových biomarkerov spojených s relapsom metastatického kolorektálneho karcinómu po metastasektómii

Identification of novel biomarkers linked to the relapse of metastatic colorectal cancer after metastasectomy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Matúšková Miroslava PhD.
Anotácia:Kolorektálny karcinóm (CRC) patrí celosvetovo k najčastejšie diagnostikovaným malignitám. Približne 20% pacientov má v čase diagnózy aj vzdialené pečeňové metastázy. Pečeň je najčastejším miestom metastáz a väčšinou jediným postihnutým orgánom. Po chirurgickom odstránení metastáz pečene (CRLM) dosahuje medián celkového prežitia (OS) 5 rokov len 31-60% pacientov. Lokálna recidíva ochorenia po resekcii je žiaľ stále vysoká a až u 50-75% pacientov sa objaví do dvoch rokov. V časovom horizonte 5 rokov po resekcii CRLM je úmrtnosť pacientov asi 50%. Hľadaniu spoľahlivých indikačných kritérií a prediktívnych biomarkerov, ktoré by dokázali predpovedať úspešnosť metastasektómie, resp. nepriaznivú prognózu bolo venovaných mnoho retrospektívnych štúdií. Predpokladáme, že benefit z chirurgického odstránenia pečeňových metastáz pri CRC veľmi závisí na genetických predispozíciách a expresnom profile nádorového tkaniva. Resekcia pečene je pritom vážna, invazívna operácia, ktorej by malo predchádzať neinvazívne vyšetrenie schopné posúdiť prognózu, ideálne napr. stanovenie špecifických cirkulujúcich nukleových kyselín z periférnej krvi (tzv. liquid biopsy). Cieľom projektu bude identifikovať spoľahlivý biomarker, resp. súbor biomarkerov v plazme pacientov, ktorý koreluje so zvýšeným rizikom relapsu po metastasektómii pečene. Pokročilé metódy sekvenovania DNA a RNA nám umožnia identifikovať nové kandidátne biomarkery a vyhodnotiť ich relevantnosť bioštatistickými metódami. Vybrané najperspektívnejšie markery podrobíme funkčnej analýze in vitro a in vivo na inovatívnych predklinických modeloch CRC – organoidoch a xenograftoch odvodených od pacientskych vzoriek. Tie sú v súčasnej dobe považované za najlepšie modely, ktoré si uchovávajú klinickopatologické črty a genetický profil pôvodného pacientskeho nádorového tkaniva.

Identifikácia nových možností liečby u refraktérnych testikulárnych nádorov zárodočných buniek

Identification of new treatment options in refractory testicular germ cell tumors

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.
Anotácia:Nádory semeníkov zo zárodočných buniek (TGCT) sú najčastejším nádorom mladých mužov s rastúcou incidenciou na Slovensku a predstavujúc svojím klinickým a biologickým charakterom model kurabilnej rakoviny. Malá časť pacientov, však nedosiahne kompletnú remisiu iniciálnou chemoterapiou na báze cisplatiny. Iba 20–40% z nich je možné vyliečiť pomocou chemoterapie so štandardnými alebo vysokými dávkami obsahujúcou platinu s autológnou transplantáciou kmeňových buniek. Pacienti, ktorí sa nedokážu vyliečiť po záchrannej liečbe v druhej línií, majú mimoriadne zlú prognózu a dlhodobé prežitie bolo dokumentované u menej ako 5%. U pacientov s refraktérnym TGCT bolo testovaných množstvo nových liečebných režimov, vrátane cielenej a biologickej terapií; avšak s veľmi obmedzenou účinnosťou. Cieľom tohto projektu je identifikovať nové terapeutické ciele u chemorefraktérneho ochorenia pomocou vysoko výkonných metód molekulárnej biológie a translačného výskumu a identifikovať nové lieky, ktoré prekonávajú rezistenciu na cisplatinu.

Identifikácia potenciálnych terapeutických cieľov asociovaných s rezistenciou voči cisplatine u nádorov zo žĺtkového vaku

Identification of potential therapeutic targets associated with cisplatin resistance in yolk sac tumors

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kučerová Lucia DrSc.

Individuálna rádiosenzitivita onkologických pacientov a využitie Gingko biloba na prevenciu vedľajších účinkov rádioterapie

Individual radiosensitivity of cancer patients and use of Gingko biloba in the prevention of radiotherapy induced side effects

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Durdík Matúš PhD.
Anotácia:U približne 5% onkologických pacientov liečených rádioterapiou (RT) sa prejaví vážna toxicita liečby. Avšak, v klinickej praxi zatiaľ nie je dostupná metóda na stanovenie rádiosenzitivity na individuálnej úrovni. Na odhalenie rádiosenzitívnych (RS) pacientov pred začatím RT a štúdium ich odpovede na ožiarenie budeme analyzovať in vitro radiačne indukovanú apoptózu lymfocytov a in vivo-definované mikrojadrá a chromozomálne aberácie (CA). Následne porovnáme odpoveď na in vitro ožiarenie u RS a normálne odpovedajúcich pacientov pomocou analýzy DNA opravných fokusov, CA a mikrojadier. Gingko biloba je rastlina so silnými antioxidačnými vlastnosťami a jej extrakt môže byť použiteľný k ochrane pred vedľajšími účinkami rádioterapie u pacientiek s rakovinou prsníka. Cieľom tohto projektu je validovať kombináciu metód vhodnú na detekciu individuálnej rádiosenzitivity, overiť potenciálny ochranný efekt extraktu z Gingko biloba, a tiež vplyv prekonania COVID-19 na vedľajšie účinky rádioterapie u onkologických pacientov.

Inovatívna antisense terapeutická platforma pre CKD - chronické ochorenie obličiek

Novel renal antisense therapy platform for CKD

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Bábelová Andrea PhD.
Anotácia:Chronické ochorenie obličiek (chronic kidney disease, CKD) známe svojím progresívnym charakterom vedúcim ku koncovému štádiu ochorenia obličiek (end-stage renal disease, ESRD) je ochorenie s vysokou mortalitou, ktorej predchádzajú rapídne sa zhoršujúce závažné zdravotné komplikácie vedúce k významne zníženej kvalite života. Napriek výrazným pokrokom vo včasnej diagnostike CKD v posledných rokoch, súčasné CKD terapeutiká nedokážu výrazne znížiť riziko renálnych a kardiovaskulárnych komorbidít u pacientov s CKD a ich úmrtnosť zostáva naďalej devastujúco vysoká. Tento žalostný fakt tak zvýrazňuje nielen urgentnú potrebu vývoja nových liečiv, ale aj potrebu implementácie nových experimentálnych a klinických poznatkov do translačného procesu ich vývoja. V tomto kontexte ponúka navrhovaný projekt RENASTHERA nové terapeutické riešenie vedúce k spomaleniu alebo dokonca zastaveniu progresívneho zlyhania obličiek. Toto riešenie je založené na patentovanej metóde inhibície nukleových kyselín. Za jedného z kľúčových hráčov v rozvoji CKD bol identifikovaný periostín, sekretovaný proteín s veľkosťou 90 kDa, ktorého cielená inhibícia účinne zastavila progresiu CKD v pilotných proof-of-pri nciple štúdiách. Dizajn, syntéza a funkčná validácia RNA inhibítora špecificky navrhnutého voči periostínu je preto jasne definovaným cieľom navrhovaného RENASTHERA projektu.

Interakcie bioaktívnych látok a nízkoteplotnej plazmy

Interaction of bioactive compounds and non-thermal plasma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváthová Eva PhD.

Interakcie vápnikových transportných systémov v karcinogenéze

Interactions of calcium transport systems in carcinogenesis

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.

Je hypoxia kľúčovým modulátorom DNA reparačnej kapacity a metabolizmu mitochondrií v odpovedi testikulárneho karcinómu na chemoterapiu?

Is hypoxia a master modulator of DNA repair capacity and mitochondrial dynamics in chemotherapy response in urogenital malignancies?

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jurkovičová Dana PhD.
Anotácia:Nádory semenníkov zo zárodočných buniek (TGCT) sú dobre liečiteľnou malignitou pomocou cisplatiny (CDDP), s vynikajúcu účinnosť aj v pokročilých metastatických štádiách. 20–30% pacientov na túto liečbu nereaguje, relabuje a má zlú prognózu v dôsledku rezistencie na CDDP. Za rezistenciu nádorových buniek sú zodpovedné viaceré mechanizmy vedúce nádorovú bunku k prežitiu a vyhýbaniu sa apoptóze. V predkladanom projekte sa zameriame na: 1) DNA reparačné mechanizmy, prispievajúce k rezistencii zvýšenou kapacitu opravy DNA poškodení a 2) metabolizmus mitochondrií (dynamiku, mitofágiu), ktorého zmeny sú kritické pre odpoveď bunky na indukciu bunkovej smrti. Pri rezistencii TGCT i iných solídnych tumoroch predpokladáme, že kľúčovým regulátorom je hypoxia a s ňou súvisiaca epigenetická modulácia (miRNA a metylácie). Na bunkových líniách TGCT sa zameriame na zmeny DNA opravných i vybraných mitochondriálnych proteínov a pokúsime sa identifikovať signálne dráhy, kde HIF-1a a miRNA sú hlavnými regulátoromi týchto zmien. Naším zámerom je takto identifikovať a na klinickom materiáli validovať včasné molekulárne markery informujúce o CDDP rezistencii TGCT pacientov ešte pred začatím liečby.

Kardiometabolické účinky stimulácie Mas receptorov modulovaním renín-angiotenzínového systému - klúčová úloha angiotenzín-konvertujúceho enzýmu 2.

Cardiometabolic effects of Mas receptor stimulation by modulation of the renin-angiotensin system - the key role of angiotensin-converting enzyme 2.

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Zorad Štefan CSc.
Anotácia:Renín-angiotenzínový systém (RAS) je hormonálna kaskáda, ktorej chronická aktivácia vedie ku kardiovaskulárnym patológiám spôsobených najmä remodeláciou srdca a ciev. Stále viac sa stáva zrejmou skutočnosť, ze benefit inhibítorov RAS zahrňuje okrem inhibície účinkov Ang II aj stimuláciu protektívneho ramena RAS (ACE2/Ang1-7/Mas receptor) s vazodilatačnými, protizápalovými a metabolickými účinkami. Cieľom projektu bude porovnanie účinku ACE inhibície, AT1 blokády a stimulácie ACE2 a Mas receptora na modeli starých, obéznych, diabetických hypertenzných potkanov kmeňa Zucker so zameraním sa na potenciálny benefit pôsobenia Ang1-7/Ang1-5 na utilizáciu glukózy, transdukciu inzulínového signálu, redukciu zápalovej reakcie a funckiu kardiovaskulárneho systému. Vzhľadom na potenciálne ústrednú úlohu RAS a predovšetkým ACE2 v rozvoji akútneho respiračného distress syndrómu bude cieľom projektu bude aj detekcia zmien mebránového a solubilného ACE2 a ďalších klúčových molekúl pre vírusovú infekciu pri použití jednotlivých farmakologických intervencií. Závislosť predpokladaných alterácií na aktivite Mas receptora sa bude sledovať pomocou jeho špecifického antagonistu A779. In vitro, po pôsobení inhibítorov RAS a stimulátora ACE2 na kultúry ľudských alveolárnych a tukových buniek, sa budú posudzovať zmeny v ich schopnosti viazať SARS-CoV-2 vírus pomocou pseudovírusovej metodiky. Získané výsledky by mohli reálne prispieť k objasneniu úlohy ACE2 a Mas receptora v patogenéze obezity a diabetu. Projekt by tiež mohol participovať na ozrejmení výberu efektívneho inhibítora RAS u starých jedincov s kombináciou hypertenzie, obezity a diabetu, ako aj na vhodnosti používania a terapeutického využitia RAS-inhibície u pacientov s COVID-19. Úspešná realizácia projektu môže reálnou mierou prispieť aj k snahe o prípravu netoxických aktivátorov ACE2 a exogénnych agonistov Mas receptora.

Kardiovaskulárna ochrana sprostredkovaná alfa1AMPK proti endotelovej dysfunkcii sprostredkovanej metabolickým syndrómom – identifikácia nových rizikových faktorov

CARDIOvascular protection mediated by alfa1AMPK against metabolic syndrome-mediated ENdothelial Dysfunction – identifying new risk factors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Narušenie vaskulárnej homeostázy spôsobené zníženou biologickou dostupnosťou oxidu dusnatého v dôsledku oxidačného stresu a zápalu je najzávažnejšou komplikáciou metabolického syndrómu (MetS), ktorá vedie k zvýšenej chorobnosti či úmrtnosti. Je preto dôležité identifikovať a analyzovať kľúčové faktory, ktoré zabraňujú alebo chránia vaskulárny endotel a tým zlepšiť primárnu a sekundárnu prevenciu kardiovaskulárnych ochorení. Zdá sa, že takýmto faktorom môže byť AMP-dependentná proteínkináza (AMPK). Jej ochranné vlastnosti a pozitívny vplyv na funkciu endotelu a oxidačný stres sú už známe. Práve tieto vlastnosti naznačujú, že AMPK sa môže podieľať na zlepšení metabolickej kontroly počas MetS, avšak molekulárne zmeny spôsobené dysreguláciou súvisiacou s a1AMPK počas vývoja MetS nie sú dostatočne pochopené. Projekt sa zameriava na rizikové faktory ovplyvňujúce funkciu endotelu počas MetS a AMPK ako potenciálny nástroj na modifikáciu týchto rizikových faktorov, ktoré vedú k prevencii alebo liečbe MetS. Originalita projektu je založená na komplexnom hodnotení funkčných, molekulárnych a biochemických zmien funkcie endotelu, zápalu a metabolickej senescencie počas MetS s detailným zameraním na cievny endotel - proliferáciu, senescenciu a apoptózu. Dôraz sa bude klásť na rizikové faktory ovplyvňujúce endotelovú funkciu, ako je interakcia/adhézia leukocytov s vaskulárnym endotelom a AMPK-dependentnú úlohu erytrocytov počas rozvoja MetS. Projekt bude obohatený o štúdium fenotypových a molekulárnych zmien na úrovni CNS s dôrazom na neurozápal a zmeny správania. Dôležité je tiež, že projekt má translačný charakter, keďže sa budú vykonávať aj humánne štúdie u pacientov s MetS. Výsledky tejto štúdie predstavujú potenciálny nástroj na zlepšenie zdravotného stavu súčasnej populácie, zvýšenia kvality života a zníženie ekonomickej záťaže spojenej s liečbou tohto kardiometabolického ochorenia.

Kontrolné body a vírusové immunomodulatory v nádorovej terapii

Checkpoint molecules and viral immunomodulators in cancer therapy

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Lopušná Katarína PhD.

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne mechanizmy termogenézy

Lactate, a metabolic signal and energy source for alternative thermogenesis mechanisms

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.
Anotácia:Chlad spúšťa v našom tele komplexnú fyziologickú odpoveď vrátane aktivácie termogénnych mechanizmov. Keďže tvorba tepla je energeticky náročný proces, jeho aktivácia je považovaná za veľmi sľubný terapeutický prístup v prevencii a liečbe obezity a pridružených ochorení. K najvýznamnejším zmenám pri akútnej odpovedi na chlad patrí zvýšenie cirkulujúcich hladín voľných mastných kyselín a laktátu. Zatiaľ čo zdrojom mastných kyselín, ktoré sú energetickým substrátom pre termogenézu, sú biele tukové bunky, nie je jasné odkiaľ pochádza laktát, ani aká je jeho fyziologická funkcia počas adaptácie na chlad. Primárnym cieľom práce je preto skúmať pôvod, osud a fyziologickú funkciu laktátu počas chladu. Navrhovaný projekt umožní nielen objasniť úlohu laktátu v odpovedi na chlad, ale zároveň prinesie prvú podrobnú metabolomickú analýzu ľudského hnedého tukového tkaniva, vďaka ktorej identifikujeme a následne overíme účinnosť nových terapeutických cieľov s potenciálom zlepšiť metabolické zdravie pacientov s obezitou.

Laktát, metabolický signál a zdroj energie pre alternatívne termogénne mechanizmy

Lactate, a metabolic signal and energy fuel driving alternative thermogenic mechanisms

Doba trvania: 1.2.2022 - 31.1.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.

Mechanizmy poškodenia periférneho nervu pri chemoterapiou-indukovanej periférnej neuropátii.

Mechanisms of peripheral nerve damage in chemotherapy-induced peripheral neuropathy.

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: MVDr. Vanický Ivo CSc.
Anotácia:Chemoterapiou indukovaná periférna neuropatia (CIPN) je nežiadúci vedľajší efekt liečby ktorý vedie k zníženiu dávky alebo k prerušeniu život zachraňujúcej liečby. V predloženom projekte plánujeme testovať hypotézy predpokladaných mechanizmov vzniku periférnej neuropátie na experimentálnych modeloch. V in vivo experimentoch chceme potvrdiť, prípadne vylúčiť degeneráciu axónov pri dávkach Paclitaxelu, ktoré vyvolávajú hypersenzitívne zmeny a zdokumentovať akumuláciu makrofágov v periférnych nervoch a v spinálnych gangliách v rôznych časových obdobiach vzniku CIPN. V kritických fázach CIPN budeme detekovať prítomnosť zápalových mediátorov, (produkcia NO) ktoré môžu spôsobovať hypersenzitivitu. V in vitro experimentoch chceme zaviesť model ko-kultúry explantovaných spinálnych ganglií a makrofágov na sledovanie interakcií neurónov a makrofágov po podaní Paclitaxelu. 

Metabolická charakterizácia nádorových buniek semenníkov s cieľom zvýšiť citlivosť rezistentných buniek na cisplatinu

Metabolic profiling of testicular cancer cells to increase the sensitivity of resistant cells to cisplatin

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

Mikrokapsuly na báze alginátu so zvýšenou stabilitou a biokompatibilitou pre enkapsuláciu pankreatických ostrovčekov v liečbe cukrovky

Alginate-based microcapsules with enhanced stability and biocompatibility for encapsulation of pancreatic islets in diabetes treatment

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Švastová Eliška PhD.

Mitochondriálne ochorenia a zlyhanie srdca

Mitochondrial disease in heart failure

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Anotácia:Niekoľko mutácií v mitochondriálnych génoch proteínov dýchacieho reťazca je spojených so srdcovým zlyhaním (SZ). Rozsah ich príspevku k rozvoju SZ na úrovni kardiomyocytov (CM) nie je známy. Nedávne zistenia naznačujú, že rôzne etiológie SZ zdieľajú podobnú remodeláciu srdcových myocytov (CM), najmä ich membránového systému a vápnikovej signalizácie. Projekt je zameraný na overenie in vitro modelu rozvoja SZ pri genetickej poruche so zníženou funkciou mitochondriálneho dýchacieho reťazca a overenie prevencie rozvoja SZ na bunkovej úrovni metabolickou terapiou výživovými doplnkami. Použijeme bunkovú líniu HL-1 CM s alotopickou expresiou mutantnej formy génu MT-ND5 pre podjednotku 5 respiračného komplexu I (mG13513A), spojenú s ľudskou hypertrofickou kardiomyopatiou, na určenie vplyvu chorých mitochondrií na cytoarchitektúru a kontraktilnú funkciu srdcových myocytov. Metódami elektrónovej a konfokálnej mikroskopie, bunkovej elektrofyziológie, oxygrafie a molekulárnej biológie budeme sledovať expresiu a lokalizáciu dyadických proteínov a zmeny mitochondriálnej štruktúry, lokalizácie a oxidačnej kapacity. Keďže genetickú kardiomyopatiu zatiaľ nemožno riešiť génovou terapiou, budeme skúmať prínosy metabolickej terapie na kompenzáciu zhoršenej mitochondriálnej funkcie. V HL-1 CM porovnáme účinok dedičnej mitochondriálnej insuficiencie s účinkom rozvoja SZ vyvolaného nadmernou stimuláciou. Očakávame, že výživová suplementácia mitochondriálnej funkcie zlepší výkonnosť CM a potlačí rozvoj SZ. Výsledky budú publikované v popredných časopisoch experimentálnej kardiológie a fyziológie a zverejnené na webovej stránke projektu a v médiách. Projektu sa zúčastnia traja doktorandi a niekoľko študentov magisterskej formy štúdia.

Moderné "omics" postupy ako efektívne nástroje pre identifikáciu a charakterizáciu vírusových patogénov strukovín

Modern "omics" approaches as effective tools for identification and characterization of leguminous viral pathogens

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Strukoviny (čeľaď bôbovité, Fabaceae) predstavujú nutrične a ekonomicky významnú plodinu, dôležitú pre výživu človeka a aj hospodárskych zvierat. Kvalita i kvantita produkcie strukovín však môže byť negatívne ovplyvnená komplexom vírusových patogénov. Dostupné poznatky o prítomnosti, epidemiológii a diverzite fytopatogénnych vírusov strukovín v poľných podmienkach, kolekciách dlhodobo uchovávaných genetických zdrojov a divorastúcich druhoch Fabaceae na Slovensku sú nedostatočné. Zámerom predkladaného projektu je neskreslená a presná identifikácia virómu prítomného na strukovinách a následná genomická charakterizácia patogénov na našom území využitím moderných sekvenančných prístupov. Získané dáta sa využijú na vývoj efektívnych detekčných metód a cielené molekulárno-epidemiologické štúdie zohľadňujúce regionálnu diverzitu patogénov vrátane semenom prenosných infekčných agens. Experimentálnou inokuláciou charakterizovanými vírusovými izolátmi sa zhodnotí citlivosť vybraných genotypov strukovín voči vírusovej infekcii. Vzájomná interakcia vybraných genotypov strukovín a skúmaného biotického patogénu bude analyzovaná modernými postupmi cellomického výskumu zahŕňajúceho sekvenovanie novej generácie (genomika, transkriptomika) a proteóm bude študovaný klasickými imunochemickými metódami v kombinácii s modernými analyticko – chemickými postupmi na báze hmotnostnej spektrometrie (LC-MS/MS, nanoLC-ESI-Q-TOF). Kombináciou týchto v súčasnosti najprogresívnejších metód virologického štúdia získame presné a detailné údaje potrebné pre čo najkomplexnejšie zhodnotenie vzťahu patogén/rastlina. Použitá metodická platforma, využívajúca moderné a efektívne genomické, transkriptomické, proteomické a in silico postupy, poskytne dôležité poznatky pre diagnostiku a charakterizáciu vírusových ochorení a súčasne aj poznatky pre zvyšovanie kvality pestovania strukovín na Slovensku.

Modulácia CXCR4/CXCL12 signalizácie anti-myelómovou aktivitou CXCR4 antagonistu WZ811

Modulation of CXCR4/CXCL12 axis by the anti-myeloma activity of CXCR4 antagonist WZ811

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.

Modulácie jednotlivých typov IP3 receptorov a ich vplyv na účinok chemoterapeutík

Modulation of individual types of IP3 receptors in carcinogenesis and their impact on the effect of chemotherapeutics

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Križanová Oľga DrSc.
Anotácia:Inozitol 1,4,5-trisfosfátové receptory (IP3R) sú vnútrobunkové vápnikové kanály, ktoré sa nachádzajú na endoplazmatickom reticule. Doteraz boli identifikované a charakterizované tri typy IP3R, ktoré sa vzájomne líšia funkciou. V nádorových bunkách majú typ1 a 2 IP3R antiproliferačný a proapoptický efekt, zatiaľ čo typ 3 má opačnú funkciu. Vzájonmá komunikácia týchto troch typov IP3R nie je doteraz popísaná. Cieľom tohoto projektu bude objasniť vzájomnú komunikáciu IP3R v tumorigenéze, s dôrazom na ich funkciu. Predpokladáme, že vzájomná komunikácia IP3R by mohla mať vplyv na citlivosť nádorových buniek k jednotlivým chemoterapeutikám, čo tiež plánujeme preskúmať v rámci projektu. V projekte sa plánujeme zamerať na tri typy nádorových buniek – stabilné bunkové línie odvodené z kolorektálneho karcinómu a tiež z ovariálnych a prsníkových nádorov. Získané výsledky by mohli pomôcť vysvetliť mechanizmus komunikácie IP3R a ich úlohu v chemoterapeutických intervenciách.

Molekulárne mechanizmy interakcie signálnych dráh kortikosteroidov a monoamínov v kardio- a neuropatológiách vyvolaných stresom

Molecular mechanisms implicated in corticosteroid-monoamine interaction in stress-related cardio- and neuropathologies

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Anotácia:Stres je definovaný ako odpoveď organizmu na vonkajšie stresory, ktoré spôsobujú narušenie homeostázy. Živé organizmy sú vystavené takýmto stresorom počas celého života, pričom k prvej expozícii môže dôjsť ešte pred narodením (napr. v dôsledku infekcie matky počas tehotenstva). Stres nemusí byť iba škodlivý. Regulovaná expozícia môže mať na organizmy aj pozitívny vplyv (napr. kognitívna behaviorálna terapia). Naopak, chronický stres negatívne ovplyvňuje najmä kardiovaskulárny a nervový systém, čo vedie k rozvoju rôznych patológií, ktoré patria k najčastejším príčinám invalidity a smrti. Na základe našich doterajších výsledkov na potkanoch predpokladáme, že interakcia medzi kortikosteroidmi a monoamínmi je významným faktorom, ktorý určuje či reakcia organizmu určitého pohlavia na daný stresor bude pre neho škodlivá, neutrálna alebo dokonca pozitívna. Našim cieľom je detailnejšie preskúmať molekulárne mechanizmy interakcie kortikosteroidov s monoamínmi v potkaňom modeli prenatálneho stresu (prenatálna stimulácia imunitného systému matky aplikovaním LPS) a prepojenie tejto interakcie s Ca2+ signalizáciou, ktorá sa podieľa na dekódovaní rôznych signálov do špecifických bunkových odpovedí. Sústredíme sa predovšetkým na preskúmanie zmien vyvolaných prenatálnym stresom na úrovni kontraktility kardiomyocytov a excitability serotonergných a dopaminergných neurónov v strednom mozgu. Ca2+ signalizácia ako možný vnútrobunkový efektor interakcie kortikosteroidov s monoamímni bude sledovaná na úrovni vnútrobunkových Ca2+ kanálov, ktoré patria k hlavných komponentov Ca2+ signalizácie v kardiomyocytoch ako aj neurónoch. Ďalej otestujeme predpokladaný terapeutický potenciál pyridoindolov v liečbe neurologických ako aj kardiovaskulárnych ochorení vyvolaných prenatálnym stresom. Testovanie bude zahŕňať in silico modelovanie (počítačové simulácie interakcií liečiva) a in vivo aplikáciu.

Molekulárne mechanizmy protinádorových vlastností trialkyl- /triarylcíničitých izotiokyanátov a karboxylátov, nových ligandov jadrových retinoidných X receptorov v karcinómoch mliečnej žľazy potkana a v ľudských nádorových bunkách prsníka

Molecular mechanisms of trialkyl-/triaryltin isothiocyanates' and carboxylates' antitumour properties - novel ligands of nuclear retinoid X receptors in rat mammary gland carcinomas and human tumour cell lines

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Macejová Dana PhD.
Anotácia:Organokovové zlúčeniny sú vďaka štrukturálnej diverzite používané v humánnej onkológii pri liečbe nádorových ochorení. Triorganocíničité deriváty preukázali značné cytotoxické vlastnosti. Na bunkovej úrovni indukujú masívnu bunkovú smrť v rôznych typoch bunkových kultúr už pri nízkych koncentráciách a sú schopné aktivovať procesy apoptotických dráh, pri čom zohrávajú úlohu viaceré molekulárne mechanizmy. Významným prielomom v poznaní bolo i naše nedávne experimentálne potvrdenie schopnosti molekúl triorganocíničitých zlúčenín viazať sa na jadrové retinoidné X receptory, a tak prevziať funkciu potentných agonistov. Cieľom predkladaného projektu je sledovanie in vivo účinkov tributyl-/trifenylcíničitých izotiokyanátov v procese chemickej karcinogenézy mliečnej žľazy samíc potkana, ktoré sa opiera o naše súčasné výsledky in vitro experimentov. Zároveň sa predpokladá výskum dosiaľ nepreskúmaných protinádorových vlastností triorganocíničitých zlúčenín aktivujúcich heterodiméry RXR-RAR vrátane nových agonistov RXR na báze karboxylátov triorganocíničitých zlúčenín. Nasledovať budú in vitro analýzy molekulárnych mechanizmov vedúcich k inhibícii rastu nádorových buniek alebo k indukcii apoptózy, a to v prítomnosti/neprítomnosti prirodzených ligandov RAR receptorov na ľudských nádorových bunkových líniách prsníka: MCF-7 (neinvazívna, ER pozitívna), T47D (ER pozitívna), MDA-MB-231 (invazívna, „triple negative“) a MDA-MB-436 (invazívna, ER negatívna, PR negatívna). Plánujeme tiež získať nové údaje o možnej endokrinnej disrupcii sledovaných látok na myšacej TM3 bunkovej línii a ľudskej COV434 bunkovej línii reprezentujúcich reprodukčný systém. Predpokladáme, že riešením predkladaného projektu sa získajú nové a originálne poznatky o mechanizme účinku študovaných látok prostredníctvom ich väzby a aktivácie jadrových receptorov, ich transaktivácie, ako aj „crosslink“ s ďalšími signálnymi dráhami, ktoré prispejú k vývoju nových liečebných možností nádorových ochorení prsníka.

Molekulárno-genetická analýza glejového Sgs-sekrétu slinných žliaz Drosophila melanogaster a jeho biologických vlastností

Molecular-genetic analysis of salivary gland Sgs-glue secretion from Drosophila melanogaster and its biological properties

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Farkaš Robert CSc.
Anotácia:Uplynulé dekády sa venovalo nemalé úsilie hľadaniu bioadhezív, ktoré mali primárne slúžiť ako zásadný zdroj inšpirácie na vývoj derivátov a biomimetík pre širokú škálu využitia v medicíne alebo rôznych oblastiach priemyslu vrátane vývoja subkutánnych glejových implantátov, biopolymérov pre ochranu a hojenie kombinovaných epidermálno-neuronálnych štruktúr, liečby idiopatickej pľúcnej fibrózy, kontrole hemostázy a medzitkanivovej adhézie v chirurgii, nových diagnostických postupov alebo úprave biopolymérov pre kontrolované uvoľňovanie liečiv. Medzi nesporne úspešné deriváty tohto snaženia patria semisyntetické adhezíva na báze katecholu. Avšak komplexnejšie multiproteínové bioadhezíva i napriek svojím atraktívnym vlastnostiam nezaznamenali takú mieru aplikácie. V predkladanom projekte navrhujeme na modelovom organizme Drosophila pomocou genetických nástrojov poodhaliť molekulárny mechanizmus tvorby a polymerizácie tzv. Sgs-gleja zo slinných žliaz a tak prispieť k pochopeniu komplexnosti tvorby bioadhezív.

Mutácie asociované s Wolframovým syndrómom: rozdielne signálne dráhy v zmysle metabolizmu vápnika a funkcie mitochondrií

Mutations associated with Wolfram syndrome: alternative signaling pathways for calcium and mitochondrial physiology

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Cagalinec Michal PhD.
Anotácia:Wolframov syndróm (WS), diagnostikovaný na základe diabetes insipidus, diabetes mellitus, atrofie optického nervu a hluchoty, je spôsobený mutáciami v géne WFS1. V súlade s týmito príznakmi, proteín WFS1 je vo vysokej miere produkovaný v mozgu a pankrease. Okrem toho je popísaná jeho vysoká expres ia aj v srdci; prekvapivo však vo veľkej väčšine prípadov príznaky na srdci pozorované neboli. WFS1 predstavuje intergrálny proteín membrány endoplazmatického retikula (ER) s výrazným vplyvom na metabolizmus vápnika, funkciu mitochondrií a stres ER. Otvorenou otázkou však ostáva, prečo sú β-bunky pankreasu a neuróny pri WS silne poškodené a zmeny v myocytoch sú iba minimálne, keď je v nich WFS1 vysoko exprimovaný? Vysvetlením by mohol byť zatiaľ neznámy kompenzačný mechanizmus prítomný v myocytoch a/alebo odlišné signálne dráhy, ktoré nie sú prítomné v neurónoch/β-bunkách. Preto prvá hypotéza znie: Líši sa metabolizmus vápnika a funkcia mitochondrií v srdcových myocytoch v porovnaní s neurónmi a pankreatickými β-bunkami v prípade poškodenia WFS1? Väčšina prípadov WS predstavuje recesívne mutácie; bolo však identifikovaných aj niekoľko dominantných mutácií. Druhá hypotéza preto znie: Líši sa metabolizmus vápnika a mitochondriálna dynamika v bunkách exprimujúcich patogénne dominantné voči recesívnym mutáciám proteínu WFS1? Úplným unikátom projektu je charakterizácia doteraz nepozorovaného heterozygotného delečného variantu WFS1, ktorý bol len nedávno identifikovaný u prvého slovenského pacienta s WS na ústave žiadateľa a jeho funkčné porovnanie s dominantnými a recesívnymi variantmi. Využitie moderných prístupov vrátane metódy CRISPR/Cas9, optogenetických techník, konfokálnej mikroskopie a know-how navrhovaného výskumného tímu pomôže, aspoň čiastočne, objasniť funkciu WFS1, čo v dlhodobom horizonte poslúži pre vývoj včasnej diagnostiky a efektívnej liečby nielen pacientov trpiacich WS, ale aj pacientov s diabetes mellitus a kardiovaskulárnymi ochoreniami s vysokou prevalenciou.

Na stope identity mitochondriálneho chloridového kanálu

On the trace of mitochondrial chloride channel identity

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Polčicová Katarína PhD.
Anotácia: Mitochondriálne chloridové kanály sa spolupodieľajú na regulácii mitochondriálneho membránového potenciálu deltaΨm. V in vitro podmienkach bolo pozorované, že oxidačný stres má za následok oscilácie deltaΨm, čo vedie prostredníctvom produkcie ATP v mitochondriách k skráteniu akčného potenciálu na plazmatickej membráne kardiomyocytov a k vzniku arytmií. Na úrovni celého srdca boli pozorované arytmie ako dôsledok ischémie- reperfúzie. Špecifické ligandy translokátorového proteínu (TSPO) zabraňujú vzniku post-ischemických arytmií. Rovnaký účinok má aj nešpecifický blokátor chloridových kanálov. Ligandy TSPO inhibujú chloridový kanál v mitochondriách pri veľmi nízkych koncentráciách, čo napovedá, že TSPO protein sprostredkúva blokovanie kanálu. Je teda pravedpodobné, že TSPO bude v tesnom kontakte s chloridovým kanálom. Chloridové kanály z mitochondria sú dobre popísané na úrovni elektrofyziológie, avšak ich molekulárna identita ostáva nejasná. Nedávno bolo ukázané, že niektoré izoformy z rodiny chloridových intracelulárnych kanálov (CLIC) sa nachádzajú v mitochondriách. CLIC kanály však boli popísané len v umelom systéme – nadexprimované v hostiteľských bunkách. Predpokladá sa, že mitochondriálne chloridové kanály z natívnych vzoriek budú identické s niektorou z CLIC izoforiem. Cieľom predkladaného projektu je overiť hypotézu, že merané natívne chloridové kanály zo srdcových mitochondrií sú členmi CLIC rodiny a či daná CLIC izoforma a TSPO sú v tesnom fyzickom kontakte. Predpokladáme, že získané výsledky pomôžu objasniť molekulárnu identitu mitochondriálneho chloridového kanálu, ktorý predstavuje významný potenciálny ciel pre odvrátenie vzniku post-ischemických arytmií.

Nádorové imunoeditovanie v mnohopočetnom myelóme: imunitné kontrolné body a klinický význam

Cancer immunoediting in multiple myeloma: immune checkpoints and clinical significance

Doba trvania: 1.8.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Jakubíková Jana PhD.
Anotácia:Pochopenie komplexných imunitných obranných mechanizmov proti nádorom, tzv. imunoeditovanie nádorov, je pri mnohopočetnom myelóme (MM) náročné. Charakteristickým znakom mikroprostredia MM je závažná imunitná dysregulácia a strata imunitného dozoru. Celkovým cieľom projektu je charakterizovať imunoeditovanie v MM pomocou bunkových a molekulárnych prístupov. Zameriame sa na pochopenie komplexného vrodeného a adaptívneho imunitného systému počas vývoja MM: od premalígnych štádií MGUS a tlejúci MM po symptomatický MM. Zadefinujeme rôzne mechanizmy imunitných kontrolných bodov a ich biologické prejavy na nádor podporujúce/potláčajúce subtypy imunitných buniek v mikroprostredí nádoru, spolu s nádorovými MM bunkami, ako aj blokujúci účinok nových inhibítorov imunitných kontrolných bodov ex vivo. Preskúmame vplyv anti-MM terapie na moduláciu imunoeditovania MM v homogénne liečenej skupine pacientov s MM, čo nám umožní vyhodnotiť vplyv potlačeného imunitného systému na vznik rezistentných nádorových klonov a naopak. Pomocou hmotnostnej cytometrie vyhodnotíme imunoeditovanie MM na primárnych vzorkách pacientov spolu s mechanizmami imunitných kontrolných bodov, vrátane regulačných kostimulačných/nádorových antigénov/kontrolných molekúl a signálnych dráh. Tieto štúdie identifikujú mechanizmy a biologické následky imunoeditovania v MM a budú podkladom pre dizajn cielenej terapie a imunoterapie v MM.

Návrh a optimalizácia biokonjugačných stratégií inovatívnych 2D fototermálnych nanomateriálov s tumornavádzajúcimi peptidmi

Design and optimization of bioconjugation strategies of innovative 2D photothermal nanomaterials with tumor-targeting peptides

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Ščasná Katarína

Neuroprotektívny a regeneračný potenciál posttraumatickej liečby zacielenej na angiotenzínové receptory

Neuroprotective and regenerative potential of post-traumatic cure targeted to Angiotensin II receptors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.
Anotácia:Traumatické poranenie miechy môže spôsobiť vážne celoživotné postihnutie prejavujúce sa rôznymi symptómami vrátane parestézie, spasticity, straty motorickej kontroly a často silnej bolesti. Napriek tomu, že intenzívny výskum patológie SCI v posledných desaťročiach viedol k identifikácii mnohých sľubných cieľov liečby, následné klinické štúdie boli väčšinou negatívne a žiadny z týchto experimentálne sľubných prístupov nebol zatiaľ plne akceptovaný v klinickej praxi. Súčasná liečba akútneho SCI je obmedzená na chirurgickú dekompresiu a intravenóznu aplikáciu vysokých dávok metylprednizolónu, ktorých klinická účinnosť zostáva stále nejasná. Tzv. „brain-machine interfaces“ a epidurálna elektrostimulácia ukázali značný prísľub pre funkčné zotavenie, avšak tieto stratégie využívajú funkciu ušetrených nervových vlákien a obchádzajú miesto poranenia namiesto toho, aby vyvolávali biologickú opravu. Z tohto pohľadu má identifikácia intervencií modifikujúcich poranenie miechy stále vysokú klinickú prioritu. Naše experimentálne výsledky poukázali na prechodné dlhodobé zvýšenie krvného tlaku takmer bezprostredne po vážnej traume miechy a oneskorenú prechodnú expresiu angiotenzínových AT2 receptorov. Návrh projektu predpokladá normalizáciu hypertenzie a obmedzenie fibrózy prostredníctvom blokátorov AT1 receptorov a následnú stimuláciu AT2 receptorov s cieľom obmedzenia rozsahu poškodenia a zvýšenie neuroregeneračnej schopnosti poškodeného nervového tkaniva miechy. Predbežné výsledky poukázali sľubný potenciál stimulácie AT2 receptorov v procesoch spojených s axonálnou regeneráciou a obnovou vaskulárneho systému.

Odhalenie molekulárnych mechanizmov a metabolickej regulácie substrátových cyklov

Elucidating the molecular mechanisms and metabolic regulation of substrate cycles

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Baláž Miroslav PhD.
Anotácia:Obezita predstavuje vážnu hrozbu pre ľudské zdravie keďže je primárnym rizikovým faktorom rozvoja diabetu 2. typu, stukovatenia pečene a srdcovocievnych ochorení. Nakoľko tvorba tepla je energeticky náročný proces, jeho aktivácia je považovaná za sľubný terapeutický prístup v liečbe obezity a metabolických ochorení. Tukové tkanivo produkuje teplo v procese známom ako netriašková termogenéza, ktorý je sprostredkovaný Odpájacím proteínom 1. Avšak myši ktorým chýba táto klasická termogénna dráha si dokážu udržať stabilnú telesnú teplotu ak sú na chlad adaptované postupne, čo poukazuje na existenciu doposiaľ neznámych, avšak účinných alternatívnych mechanizmov tvorby tepla. Na základe našich predbežných výsledkov a existujúcej literatúry navrhujeme existenciu substrátových cyklov v metabolizme sacharidov v hnedom tuku, ktoré prispievajú k udržaniu stabilnej telesnej teploty, a môžu mať terapeutický potenciál v liečbe obezity a metabolických ochorení. Preto špecifickým cieľom nášho projektu je: 1) identifikovať substrátové cykly prebiehajúce v hnedom tukovom tkanive, 2) odhaliť ich molekulárne mechanizmy a reguláciu, a 3) identifikovať terapeutické ciele s potenciálom regulovať ich aktivitu. Komplexné transkriptomické a metabolomické analýzy hnedého a bieleho tukového tkaniva pacientov, C57Bl/6 a Ucp1 KO myší za rôznych teplotných podmienok poskytnú dôležité poznatky o energetike tukového tkaniva a poslúžia ako základ pre identifikáciu substrátových cyklov. V navrhovanom výskume využijeme genetické modely myší, bunkové línie, farmakologické nástroje a najnovšie experimentálne postupy, najmä nukleárnu magnetickú rezonančnú spektroskopiu, metabolické sledovanie 13C-značených substrátov, sekvenovanie RNA novej generácie, infračervenú termografiu a bioenergetické merania na dokázanie existencie, odhalenie molekulárnych mechanizmov a potvrdenie fyziologického významu substrátových cyklov, ako aj na identifikáciu a validáciu nových terapeutických cieľov na liečbu obezity.

Oxid uhličitý v nádorovom metabolizme glukózy: prehliadaná Achillova päta rakoviny

Carbon dioxide in cancer glucose metabolism: an overlooked Achilles’ heel of cancer

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: PharmDr. Goliaš Tereza PhD.

Porovnanie účinku nanosfér a nanobipyramíd zlata konjugovaných so silibinínom pri liečbe fibrózy pečene in vivo.

Comparison between silibinin-conjugated gold nanospheres and nanobipyramids impacts on the treatment of liver fibrosis in vivo.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Svitková Barbora PhD.
Anotácia:Fibróza pečene vzniká ako dôsledok chronického poškodenia pečene spojeného s akumuláciou proteínov extracelulárnej bunkovej matrix. Spravidla je finálnym vyústením rôznych infekčných aj neinfekčných chorôb a predstavuje globálny zdravotný problém vyplývajúci z vysokej celosvetovej prevalencie a obmedzených možností liečby. Liečba fibrózy pečene hrá kľúčovú úlohu v predchádzaní vzniku cirhózy pečene a hepatocelulárneho karcinómu, no v súčasnosti neexistuje žiadna účinná farmaceutická intervencia na liečbu tohto ochorenia. Jeden zo sľubných, avšak do dnešnej doby málo preskúmaných prístupov ku liečbe fibrózy pečene zahŕňa použitie cielenej terapie s využitím nanomateriálov s naviazaným liečivom. V prípade anorganických nanomateriálov sa skúma využitie nanosfér zlata. Nanomateriály iného tvaru (napr. nanobipyramídy) by mohli mať ešte lepšie diagnostické a terapeutické vlastnosti, vďaka ich fyzikálno-optickým vlastnostiam.

Potenciál fyzickej aktivity ovplyvniť proliferačnú kapacitu a charakteristiky nádorových buniek: identifikácia exerkínov a mechanizmov s protinádorovým účinkom

The potential of physical activity to influence the proliferative capacity and characteristics of tumor cells: identification of exerkines and mechanisms with antitumor effects

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Kurdiová Timea PhD.

Potenciál hypoxiou indukovanej karbonickej anhydrázy IX v diagnostike a terapii adenokarcinómov pľúc.

Significance of hypoxia induced carbonic anhydrase IX in diagnostics and therapy of lung adenocarcinoma

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.
Anotácia:Nádory pľúc sú celosvetovo hlavnou príčinou úmrtí súvisiacich s rakovinou. Napriek snahe o včasné odhalenie je väčšina pacientov s rakovinou pľúc stále diagnostikovaná v pokročilom štádiu. Nemalobunkový karcinóm pľúc (NSCLC) predstavuje asi 85% všetkých nádorov pľúc. Najčastejším typom NCSLC je adenokarcinóm pľúc. Nové možnosti cielenej terapie posunuli liečbu rakoviny pľúc na personalizovanejšiu úroveň aj vďaka novým molekulovým markerom. Hypoxiou regulovaná karbonická anhydráza IX by mohla predstavovať nielen vhodný diagnostický a prognostický biomarker, ale aj terapeutický cieľ. V projekte sa chceme zamerať na analýzy zmien expresie /funkcie CA IX v kokultivačných 3D modeloch adenokarcinómu pľúc, ako aj na sledovanie tkanivovej a solubilnej CA IX a markerov nádorového mikroprostredia v pacientskych vzorkách pľúcneho adenokarcinómu a v tekutých biopsiách – v krvi a malígnych pleurálnych výpotkoch s cieľom získania dôležitých informácií o prognostickom a diagnostickom význame CAIX pri tomto ochorení.

Preprogramovanie mikroprostredia duktálneho adenokarcinómu pankreasu voči imunoterapii

Reprogramming pancreatic ductal adenocarcinoma microenvironment towards immunotherapy

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Smolková Božena PhD.
Anotácia:Duktálny adenokarcinóm pankreasu (PDAC) je smrteľné ochorenie s 5-ročným prežívaním nižším ako 10%. Hoci inhibítory imunitných kontrolných bodov spôsobili revolúciu v liečbe nádorových ochorení, pacientom s PDAC zlepšenie prežívania nepriniesli. Nedostatočná odpoveď na imunoterapiu spočíva hlavne v nízkej imunogenicite a nezápalovej povahe PDAC. Tieto skutočnosti vedú ku kľúčovej klinickej otázke: Akým spôsobom zmeniť t ieto “imuno-rezistentné“ nádory na “imuno-senzitívne“? Nedávne štúdie ukázali, že imunosupresívne nádorové mikroprostredie môže byť riadené epigenetickými regulátormi, prostredníctvom inhibície kľúčových komponentov antigén-prezentujúceho mechanizmu, cytok ínov alebo chemokínov. Z tohto dôvodu sa preprogramovani e epigenetických mechanizmov javí ako jedna z nádejných stratégií k naštartovaniu imunogenicity nádorových buniek. Predpokladáme, že cielená terapia, zameraná na jednotlivé bunkové subpopulácie prítom né v nádorovom mikroprostredí, ktoré bude možné odlíšiť na základe pre ne charakteristickej expresie markerov a špecifických medzibunkových interakcií, povedie k lepšej odpovedi PDAC na imunoterapiu. Cieľom projektu HeaTME je prispieť k pochopeniu komplexity a heterogenity nádorového mikroprostredia a jeho kľúčových zložiek, zodpovedných za rezistenciu PDAC voči imunoterapii. Veríme, že pomocou pokročilých predklinických modelov bude možné identifikovať a charakterizovať nové terapeutické ciele, zapojené do modulácie dynamicky sa meniaceho nádorového mikroprostredia. Využitie inovatívnych prístupov, medzi ktoré patrí aj priestorová transkriptomika, nám umožní navrhnúť a otestovať účinnú epigenetickú liečbu, ktorá by mohla aspoň u časti pacientov viesť k preprogramovaniu PDAC z imuno-rezistentného na imuno-senzitívny nádor.

Radiačne-indukované nekódujúce RNA v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi

Radiation-induced noncoding RNAs in mononuclear cells of umbilical cord blood

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Škorvaga Milan CSc.
Anotácia:Nekódujúce RNA (ncRNA), vrátane cirkulárnych RNA (circRNA) a dlhých ncRNA (lncRNA), sú zapojené do regulácie génovej expresie v eukaorytických bunkách na transkripčnej a posttranskripčnej úrovni. Štúdie odhalili, že vplyvom stredných dávok ionizujúceho žiarenia (IR) došlo k zmenám v expresii circRNA a lncRNA, avšak nie je známe, či táto expresia je regulovaná nízkymi dávkami IR. V tomto projekte chceme študovať úroveň expresie circRNA (circPvt1, circSPRY2, KIRKOS-71, KIRKOS-73) a lncRNA (lncMALAT1, lncGAS5) po ožiarení nízkymi dávkami IR a rádiofrekvenčného (RF) žiarenia v mononukleárnych bunkách pupočníkovej krvi (UCB MNC). Okrem toho budeme monitorovať v UCB MNC ožiarených IR/RF dva Pvt1 chimérické transkripty generované ako posttranskripčné udalosti. NcRNA, u ktorých zistíme signifikantnú dereguláciu expresie vplyvom žiarenia, použijeme na skríning periférnej krvi rádiológov. Táto práca je zameraná na vyhodnotenie potenciálu analyzovaných ncRNA ako markerov biodozimetrie nízkodávkového IR a RF žiarenia.

Rastlinné systémy pre tranzientnú expresiu látok peptidovej povahy za účelom prípravy vakcín proti vírusovým ochoreniam

Plant systems for transient expression of peptidic substances as a tool for preparation of anti-viral vaccines

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šubr Zdeno CSc.
Anotácia:Vektory na báze genómu vírusu šarky slivky (PPV) budú aplikované na expresiu antigénov pochádzajúcich z medicínsky významných vírusov (vírus chrípky A, SARS-CoV-2) v modelových rastlinách Nicotiana benthamiana, resp. v iných bylinných aj drevinných hostiteľoch PPV. Pri voľne generovaných polypeptidoch budeme optimalizovať ich produkciu a následnú extrakciu a purifikáciu z rastlinných pletív. Pri tvorbe pseudovírusových častíc (VLP) s antigénnou molekulou exponovanou na povrchu sa zameriame na výskum klonovacej kapacity relevantného vektora (maximálnu dĺžku vloženého úseku), prípadne vplyv lokalizácie a sekvencie inzertu na infekčnosť konštruktu pre rastliny, a takisto na následnú purifikáciu z rastlinného materiálu.

Reorganizácia diád kardiomyocytov pri experimentálnej terapii zlyhávajúceho srdca

Dyad remodelling in cardiomyocytes in experimental therapy of failing heart

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Anotácia:Srdcové zlyhávanie je významnou príčinou úmrtí v modernej spoločnosti. Vývoj syndrómu srdcového zlyhávania je sprevádzaný markantnými zmenami energetiky myokardu. Terapia kokteilom vitamínov skupiny B, cielená na mitochondriálnu energetiku, preukázala protektívny účinok na vznik a vývoj srdcového zlyhávania. Nie je však známe, do akej miery je protekcia výsledkom remodelovania systémov vápnikovej signalizácie. Našim cieľom je určiť vzťah medzi štruktúrnou dynamikou diád, kvalitou väzby excitácie s kontrakciou a zmenami expresie junktofilínu na modeli tlakového preťaženia myokardu a metabolickej terapie u myši. V perspektíve translácie do kliniky tiež zhodnotíme vplyv metabolickej terapie v kontexte štandardnej liečby srdcového zlyhávania (ß-blokátory, ACE inhibítory). Získané údaje pomôžu porozumieť maladaptívnym procesom srdcovej hypertrofie, pri vzniku, vývoji a terapii srdcového zlyhávania na bunkovej a molekulovej úrovni.

Samovražedná génová terapia sprostredkovaná exozómami z mezenchýmových stromálnych a pankreatických nádorových buniek v liečbe duktálneho adenokarcinómu pankreasu

Suicide gene therapy mediated by mesenchymal stromal and pancreatic tumor cell-excreted extracellular vesicles in the treatment of pancreatic ductal adenocarcinoma

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Cihová Marína PhD.
Anotácia:Prežívanie pacientov s duktálnym adenokarcinómom pankreasu (PDAC) je napriek pokroku vo výskume pankreatických malignít stále nízke. Preto je nevyhnutné hľadať inovatívne terapeutické riešenia. Nádorový tropizmus mezenchýmových stromálnych buniek (MSC) podnietil vývoj samovražednej génovej terapie. MSC s integrovaným samovražedným génom, kvasinkovou cytozín deaminázou::uracil fosforibozyltransferázou (yCD::UPRT), sa ukázali ako efektívny prostriedok pri liečbe viacerých foriem nádorov v predklinických štúdiách. Pri liečbe sa podáva netoxické predliečivo 5-fluorocytozín, ktoré je následne v bunke metabolizované na toxický 5-fluorouracil. Pozorovali sme, že MSC transdukované yCD::UPRT génom produkujú extracelulárne vezikuly, ktoré dokážu transportovať mRNA samovražedného génu. Vďaka tomu, že toxicky účinkujú až vo vnútri cieľovej bunky, ich kontinuálnej toxickej aktivite a výraznej teplotnej stabilite sa dajú považovať za štandardné „off-the-shelf“ liečivo. Hlavným cieľom predkladaného projektu je vývoj, charakterizácia a stanovenie bezpečnosti inovatívnej cielenej liečby PDAC prostredníctvom terapeutických extracelulárnych vezikúl. Účinnosť liečby vezikulami so samovražedným génom budeme hodnotiť na PDAC bunkových líniách a primárnych pankreatických nádorových bunkách v in vitro a in vivo podmienkach. Zároveň využijeme najrelevantnejšie predklinické modely, organoidy a xenografty z pacientskeho nádorového tkaniva, ktoré sa svojou podstatou najviac približujú komplexnosti nádoru u pacienta. Okrem toho budeme charakterizovať extracelulárne vezikuly produkované bunkami PDAC, ktoré sa podieľajú na vytváraní pre-metastatickej niky. Kombináciou génovej terapie a štandardných protinádorových liečiv budeme sledovať schopnosť terapeutických vezikúl zabrániť tvorbe metastáz. Veríme, že spojením najnovších vedeckých poznatkov a multidisciplinárnej spolupráce sa nám podarí naplniť ciele projektu a v konečnom dôsledku zlepšiť prežívanie pacientov s PDAC.

Sekretóm krvných elementov v úlohe zdroja bioaktívnych faktorov sprostredkujúcich neuroprotekciu

Blood elements-derived secretome as a source of bioactive factors mediating the neuroprotection

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Bonová Petra PhD.
Anotácia:Cievne mozgové príhody (CMP), vrátane tých ischemických, sú celosvetovo druhou najčastejšou príčinou úmrtia a dlhodobej invalidity. Pri ischemických stavoch sú možnosti liečby limitované na jedinú, časovo obmedzenú, medikamentóznu intervenciu (tPA), ktorej rizikom je možná hemoragická transformácia. V nasledujúcom desaťročí je predpokladaný progresívny nárast počtu prípadov CMP, a to až o jednu tretinu. V súvislosti s pandémiou koronavírusu SARS-CoV-2 môže byť toto číslo ešte vyššie. Potreba ďalších podporných a regeneratívnych terapií sa tak stáva ešte aktuálnejšou. V klinickej praxi sa na zmiernenie dopadov CMP stále častejšie využíva metóda vzdialeného kondicionovania (RIC). Podstatou RIC je endogénna stimulácia mechanizmov vedúcich k neuroprotekcii a to ischémiou vzdialeného orgánu či končatiny. Aj napriek mnohým benefitom, závažným limitujúcim faktorom tejto terapie je načasovanie, dávka, ale aj faktory ako vek, pohlavie a metabolické disfunkcie pacienta. Účinným nástrojom regeneratívnej medicíny sa javí byť aj bunková terapia. Kvôli otázkam bezpečnosti sa však liečbe CMP venuje menej ako 1% z klinických štúdií. Pozitívne účinky transplantácie sú, okrem buniek štepu, pripisované hlavne mikroprostrediu, ktoré bunky vytvárajú sekréciou. Využitím sekretómu je tak eliminované riziko spojené s transplantáciou živých a potenciálne pluripotentných buniek. Ďalším benefitom v otázkach bezpečnosti bunkovej terapie je fakt, že parakrinná aktivita je zdokumentovaná aj u väčšiny diferencovaných typov buniek, vrátane buniek krvnej cirkulácie. Náš experimentálny prístup predstavuje kombináciu oboch hore uvedených stratégií- využíva parakrinnú aktivitu krvných elementov, ktoré boli endogénne stimulované RIC. Výsledkom je derivácia sekretómu, ktorý na modeli ischémie mozgu disponuje významným neuroprotektívnym efektom. Ďalším nevyhnutným krokom pre priblíženie tejto atraktívnej stratégie potrebám klinickej praxe je charakterizácia sekretómu a jeho bioaktívnych vlastností.

Skúmanie povrchu a obsahu pečeňových extracelulárnych vezikúl na identifikáciu cirkulujúceho biomarkera NAFLD

Uncovering the surfaceome and cargo of hepatic extracellular vesicles to identify circulating NAFLD biomarker

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Skúmanie regulačného účinku sérotonínu na migráciu neuroblastov v neurogénnej oblasti mozgu v dospelosti

Investigation of the regulatory effect of serotonin on neuroblast migration in the neurogenic region of the adult brain

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Martončíková Marcela PhD.
Anotácia:V subventrikulárnej zóne (SVZ) laterálnych komôr mozgu cicavcov vznikajú počas celého života nové neuróny, ktoré putujú na dlhé vzdialenosti tzv. rostrálnou migračnou dráhou (RMS) do bulbus olfactorius (BO) kde sa diferencujú na interneuróny a začleňujú sa do neuronálnych okruhov. Poznanie regulačných mechanizmov migrácie je dôležité z hľadiska potenciálneho využitia neurálnych prekurzorov na terapeutické účely. Neuroblasty v systéme SVZ-RMS-BO migrujú pozdĺž krvných ciev a migrácia je regulovaná neurotrofínom brain-derived neurotrophic factor - BDNF produkovaným endotelovými bunkami ciev. Najnovšie práce poukazujú aj na vplyv neurotransmitera sérotonínu na proliferáciu a migráciu neuroblastov v SVZ-RMS-BO. Cieľom projektu je zmapovať lokalizáciu typov sérotonínových receptorov v rámci SVZ-RMS-BO a tiež skúmať regulačné účinky serotonínu na migráciu neuroblastov a možné prepojenie regulačných systémov BDNF a serotonínu v regulácii migrácie v podmienkach in vitro na explantátoch zo SVZ-RMS-BO.

Sledovanie vplyvu stromálnej zložky nádorového mikroprostredia na liečbu karcinómu prsníka v organoidovom modeli

Evaluation of the role of tumor microenvironment stromal component in breast cancer treatment outcome using an organoid model

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Buríková Monika PhD.
Anotácia:Výskum rakoviny prsníka bol donedávna orientovaný hlavne na bunkové línie a animálne modely. V súčasnosti ich však nahrádzajú primokultúry vo forme organoidov – 3D štruktúr, ktoré oveľa presnejšie rekapitulujú tkanivo na molekulárnej, histologickej a klinickej úrovni. V našom projekte sa zameriame na interakcie medzi primárnymi nádorovými bunkami vo forme organoidov s bunkami nádorového mikroprostredia – mezenchýmovými stromálnymi bunkami (MSC). Cieľom projektu je identifikácia potenciálnych molekulárnych cieľov prispievajúcich k zhoršenej odpovedi na liečbu karcinómu prsníka. Založením biobanky z pacientskych tkanív získame vysoko relevantný nástroj na skúmanie vplyvu mikroprostredia na molekulárne vlastnosti nádoru a na vznik rezistencie, ktorá je významným klinickým problémom. Získané výsledky by mali viesť k lepšiemu pochopeniu fyziológie nádoru a mechanizmov ovplyvňujúcich odpoveď na liečbu. Tieto nástroje by nám v budúcnosti mohli pomôcť optimalizovať a personalizovať terapiu u konkrétnych pacientov.

Stanovenie genotoxicity indukovanej 5G žiarením a štúdium fytochemikálií ako modulátorov radiáciou indukovaného poškodenia DNA a rakoviny

Evaluation of 5G radiation induced genotoxicity and assessment of phytochemicals as modulator of radiation induced DNA damage and cancer

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Gulati Sachin PhD.
Anotácia:Štúdie zaoberajúce sa expozíciou k  rádiofrekvenčnému žiareniu (RFR) z mobilnej komunikácie a následnej indukcie reaktívnych foriem kyslíka, poškodenia DNA a rakoviny ponúkajú kontroverzné výsledky. Tieto dáta však nie sú priamo porovnateľné, pretože sa uskutočnili pri rôznych parametroch expozície, ktoré sa ukázali ako kritické pre vznik účinkov RF. Navrhujeme vyhodnotenie genotoxických účinkov RFR používaných v signáloch 5G. Genotoxicita a oxidačný stres sa vyhodnotia vhodnou kombináciou sledovaných parametrov. Dlhodobá expozícia signálom 5G pri indukcii malígnej transformácie buniek sa vyhodnotí pomocou myší SCID. Fytochemikálie  ako extrakt z rastliny Gingko biloba a kurkumín budú hodnotené v kombinácii so signálmi 5G a vysokými dávkami gama-žiarenia používanými v rádioterapii, s cieľom overiť ich rádioprotektívny vplyv na poškodenie DNA, oxidačný stres a vznik malignít.

Stanovenie poškodenia DNA a genetickej nestability v bunkách rádiológov vystavených nízkym dávkam ionizujúceho žiarenia

Assessment of DNA damage and genetic instability in hospital workers occupationally exposed to low doses of ionizing radiation

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Košík Pavol PhD.
Anotácia:Vysoké dávky ionizujúceho žiarenia (IR) indukujú poškodenie DNA a genetickú nestabilitu súvisiace s rôznymi typmi nádorov. Avšak, dôsledky opakovanej a dlhotrvajúcej expozície ľudí nízkymi dávkami IR, ktoré sú typické pre diagnostické lekárske prostredie, nie sú dostatočne preskúmané. Naše predbežné výsledky naznačujú zvýšené poškodenie DNA a genetickú nestabilitu u slovenských rádiológov. Cieľom projektu je potvrdenie týchto predbežných výsledkov u rozšírenej skupiny rádiológov (medicínskych pracovníkov) použitím komplexného panelu najmodernejších techník, ktoré by nahradili klinicky relevantné ochranné opatrenia. Použijeme „gold standard“ cytogenetické metódy obohatené o Metafer fluorescenčnú mikroskopiu a FISH. Získané výsledky budeme korelovať s kumulatívnou dávkou IR a klinickými údajmi rádiologických pracovníkov vrátane prekonania COVID-19 a očkovania. Odhadneme riziko rakoviny u rádiológov. Budeme skúmať perzistenciu a genetickú nestabilitu po prekonaní COVID-19 pomocou FISH.

Stresom indukovaná translokácia črevnej mikrobioty v regulácii zápalovej odpovede - pohlavné rozdiely u hlodavcov

Stress-induced translocation of the intestinal microbiota in the regulation of the inflammatory response - sex differences in rodents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Vargovič Peter PhD.
Anotácia:Chronický stres spôsobuje narušenie vzájomnej komunikácie neuroendokrinného a imunitného systému čo významne participuje pri rozvoji ochorení súvisiacich s chronickým zápalom. V tomto ohľade zohráva dôležitú úlohu črevná mikrobiota ktorá ovplyvňuje oba tieto systémy. Ochorenia súvisiace so stresom vykazujú značné pohlavné rozdiely ako dôsledok nervových, endokrinných, imunitných rozdielov, ale aj zmien v mikrobiote. Stres zvyšuje translokáciu črevnej mikrobioty do krvného obehu, tkanív a orgánov čím ovplyvňuje aktivitu imunitných buniek a ich zápalovú aktivitu. Cieľom projektu je popísať rozdiely medzi samcami a samicami myší v stresom-indukovanej translokácii črevných baktérii a jej úlohu v komunikácii neuroendokrinného a imunitného systému predovšetkým v regulácii zápalovej odpoved

Syntéza, fyzikálno-chemické a biologické vlastnosti prekurzorov na báze glykokonjugátov, N-heterocyklov a derivátov polysacharidov ako potenciálnych antikarcinogénnych a antivirotických liečiv

Synthesis, physicochemical, biological properties of glycoconjugates, N-heterocycle-based precursors and polysaccharide derivatives as potential anticancer and antiviral agents

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Horváthová Eva PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na analýzu molekulovej štruktúry, ako aj fotochemické, antioxidačné, cytotoxické, antiproliferačné a antivirotické účinky nových syntetických derivátov sacharidov (sacharidy heparínového a chitozánového typu s imidazolínovými skupinami, imino-aromatické deriváty chinazolinónov a ich komplexy s prechodnými kovmi). NMR spektroskopia bude hlavnou experimentálnou metódou pri analýze štruktúry novozosyntetizovaných glykokonjugátov a polysacharidov, okrem nej sa použijú tiež HRMS, UV-VIS, FTIR,SEC-MALS a AFM ako aj metódy teoretickej chémie (DFT; optimalizácia geometrie, výpočet NMR parametrov). Deriváty sacharidov budú pripravené novými syntetickými postupmi, pri ktorých sa využije katalýza iónmi kovov, vplyv mikrovlnného poľa a ultrazvuku. Okrem fotochemických a antioxidačných vlastností sa biologická aktivita pripravených látok bude testovať aj z hľadiska ich genotoxicity, cytotoxicity, interakcií s molekulou DNA (štiepenie, interkalácia) a antivirotických vlastností.

Štúdium diverzity a interakcií mikrobiómu kliešťov Ixodes ricinus s vírusom kliešťovej encefalitídy

Study of diversity and interactions of Ixodes ricinus tick microbiome with the tick-borne encephalitis virus

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Koči Juraj PhD.
Anotácia:Štruktúra mikrobiálnych spoločenstiev v organizmoch je častokrát formovaná interakciami medzi jednotlivými mikroorganizmami. Mikrobióm kliešťa Ixodes ricinus, jedného z najdôležitejších vektorov pôvodcov závažných chorôb v Európe, vo významnej miere ovplyvňuje kolonizáciu a prežívanie niektorých klinicky významných baktérií. Avšak informácie o úlohe celkového mikrobiómu kliešťa Ixodes ricinus pri prenose vírusov stále chýbajú. Cieľom tohto projektu bude (i) určiť spektrum mikrobiálnych druhov v kliešťoch infikovaných vírusom kliešťovej encefalitídy (TBEV) (ii) charakterizovať interakcie medzi TBEV a vybranými mikroorganizmani v experimentálne koinfikovaných kliešťoch a (iii) objasniť úlohu imunitných dráh v kliešťoch infikovaných TBEV. Cenné výsledky získané prostredníctvom inovatívneho prístupu prispejú k pochopeniu komplexných vzťahov medzi mikrobiálnym spoločenstvom, imunitou a vírusom, ktoré určujú vektorovú kompetenciu kliešťov.

Štúdium genotoxických zmien indukovaných magnetickou rezonanciou v ľudských lymfocytoch

Study of genotoxic  effects from magnetic resonance imaging in human lymphocytes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zastko Lucián PhD.
Anotácia:Magnetická rezonancia (MR) je v dnešnej dobe považovaná za integrálny neinvazívny diagnostický zobrazovací nástroj. Statické a časovo premenlivé gradientové magnetické pole v kombinácii s rádiofrekvenčným poľom umožňuje MR vynikajúci kontrast tkanív. Nedávne štúdie o potenciálnych genotoxických účinkoch, indukovaných rutinným 1.5 T MR skenovaním srdca v lymfocytoch, vyvolali bezpečnostné obavy. Genomická nestabilita indukovaná MR skenovaním však bola doteraz skúmaná len niekoľkými metódami a otázny je aj vzťah zisteného k reálnej situácii, keď sú bunky exponované v ľudskom tele. Cieľom našej štúdie je zistiť, či je štandardná 1.5 T MR schopná indukovať genotoxicitu – pomocou gama H2AX/53BP1 DNA opravných fokusov, kométového testu, analýzy mikrojadier, chromozomálnych aberácií, apoptózy a ROS indukcie v ľudských lymfocytoch in vitro, umiestnených v tkanivovom ekvivalentom fantóme ľudského tela. Identifikácia genotoxických účinkov MR môže viesť k možnosti do určitej miery upraviť jej diagnostické využitie.

Štúdium génovej nestability v bunkách leukemických pacientov a chemoterapeuticky-rezistentných preleukemických kmenových buniek pocas remisie ako prevencia relapsu

Study of genetic instability in cells from leukemic patients and chemotherapy-resistant preleukemic stem cells at remission for prevention of relapses 

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Jakl Lukáš PhD.
Anotácia:Leukémia je najčastejšia malignita u detí. Je známe, že niektoré chromozómové translokácie vedú k preleukemickým fúznym génom (PFG) v hematopoetických kmeňových/progenitorových bunkách (HSPC), ktoré sú asociované s leukémiou. Translokácie vznikajú ako výsledok nesprávnej opravy DNA dvojvláknových zlomov (DSB). Výsledky predchádzajúcej štúdie ukazujú, že je možná korelácia medzi prítomnosťou PFG a zvýšenou hladinou endogénnych DNA opravných fokusov. Našim cieľom je objasniť, či pacienti s najčastejšími PFG majú vyššiu úroveň gH2AX/53BP1 DNA opravných fokusov pomocou fluorescenčnej detekcie. Predpokladáme, že niektoré preleukemické bunky, ktoré prežijú chemoterapiu, by mohli byť zdrojom relapsu ochorenia. Našim druhým cieľom je charakterizovať prítomnosť PFG v subpopuláciách HSPC u leukemických pacientov po úspešnej liečbe v remisii. Je nevyhnutné identifikovať subpopuláciu preleukemických kmeňových buniek zodpovednú za relaps ochorenia pre potenciálnu imunoterapiu, ktorá by zabránila vzniku relapsu.

Štúdium interakcií HCMV virokínov zapojených do imunologickej synapsy pre vývoj nového imunoterapeutického konceptu založeného na vírusových trikoch.

The study of HCMV virokine interactions underlying regulation of the immunological synapse for the development of a novel immunotherapeutic concept based on viral tricks

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Molekulárne interakcie, regulujúce imunitnú odpoveď, prebiehajúce na rozhraní medzi T bunkami a bunkami prezentujúcimi antigén, nazývame imunologická synapsa. Ak sú tieto interakcie dysregulované, hostiteľ je náchylný na prienik patogénov alebo progresiu nádoru v jednom extréme alebo autoimunitné ochorenie v druhom extréme. Liečba zameraná na reguláciu týchto interakcií vyniesla imunoterapiu na vrchol súčasnej liečby rakoviny. Naším novým konceptom imunoterapie je ale zamerať sa na interakcie molekúl regulujúce imunologickú synapsu, ktorými cytomegalovírus potláča imunitnú odpoveď a získané znalosti využiť pri vývoji nových bioterapeutík. V rámci cieľov projektu budeme skúmať HCMV virokíny, ktoré pôsobia na NK a T bunky a ako tieto fungujú v zdravom aj chorom stave. Cieľom je poskytnúť podrobný obraz o ich molekulárnej architektúre a funkcii, ktoré budú slúžiť ako podklad na molekulárnej úrovni pre racionálny dizajn bioimunoterapeutík. Projekt je logickým pokračovaním našej spoločnej vedeckej iniciatívy.

Štúdium úlohy GPR180/CTHRC1 signalizácie v regulácii funkcie β buniek pankreasu a patogenéze diabetu

Investigating the role of GPR180/CTHRC1 signalling in regulation of pancreatic B cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.9.2022 - 31.8.2025
Program: SASPRO
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Terapeutická úloha selektívnej inhibície cholínesteráz v srdcovom zlyhávaní

Therapeutic role of selective ChE inhibition in heart failure

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Zahradníková, ml. Alexandra PhD.
Anotácia:Srdcové zlyhávanie (SZ) je chronické progresívne ochorenie, ktoré predstavuje celosvetovo významnú záťaž pre zdravotnú starostlivosť. Napriek pokroku v manažmente SZ, ku ktorému došlo za posledných niekoľko desaťročí, zostáva mortalita pacientov so SZ vysoká. V poslednej dobe narastá množstvo dôkazov o tom, že znížená cholínergická signalizácia môže byť vhodným terapeutickým prístupom a sú navrhnuté viaceré veľké klinické štúdie na vyhodnotenie dlhodobých účinkov inhibítorov cholínesteráz (ChE) (ChEI) v rôznych štádiách SZ. Informácie o ChE v srdci sú však veľmi chabé. Naše predbežné výsledky potvrdzujú prítomnosť oboch známych ChE, acetylcholínesterázy (AChE) a butyrylcholínesterázy (BChE), v srdci, avšak s odlišnou lokalizáciou a rôznymi úlohami v regulácii srdcových funkcií. V navrhovanom projekte sa zameriame na vyhodnotenie úlohy AChE a BChE v etiopatogenéze SZ indukovaného v myši transverzálnou aortálnou konstrikciou. Použijeme dva modely: geneticky modifikované myši, v ktorých je inaktivovaná AChE alebo BChE a farmakologickú intervenciu so špecifickým ChEI, vrátane donepezilu (AChEI), isoOMPA (BChEI), rivastigmínu (systémový AChEI a BChEI) a pyridostigmínu (periférny AChEI a BChEI). Okrem toho máme v úmysle charakterizovať zdroj kardioprotektívneho acetylcholínu. Geneticky modifikovaný kmeň myší s prakticky žiadnou aktivitou AChE v kostrovom svale bude použitý na skúmanie novej hypotézy, ktorá navrhuje, že acetylcholín je po inhibícii/inaktivácii ChE schopný difundovať z kostrového svalu do vzdialenejších tkanív, vrátane srdca, kde pôsobí toxicky. Priestorovú transkriptomiku použijeme na rozlíšenie medzi neuronálnym a neneuronálnym srdcovým acetylcholínom, ako aj na sledovanie priestorových zmien v prestavbe srdca pri SZ a po liečbe. Výsledky projektu by mali poskytnúť dôležité informácie o protektívnych mechanizmoch cholínergického systému v etiopatogenéze SZ a terapeutickom využití ChEI.

Testovanie efektívnosti výpočtov polygénového rizikového skóre z celogenómových sekvenačných dát a hodnotenie vzorov dedičnosti pri polygénových ochoreniach

Testing the effectiveness of polygenic risk score calculations from whole genome sequencing data and evaluation of hereditary patterns of polygenic diseases

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Radvánszky Ján PhD.
Anotácia:Hodnotenie genomického rizika pre komplexné ochorenia pomocou polygénových rizikových skóre (PRS) individuálnych pacientov predstavuje celosvetovo vysoko aktuálnu otázku v oblasti genomiky človeka. Projekt nadväzuje na naše pilotné štúdie, v ktorých sme sa snažili na našom pracovisku zaviesť a štandardizovať celogenómové sekvenačné analýzy (WGS) a využívanie PRS výpočtov pre rôzne komplexné ochorenia. V aktuálne predkladanom projekte plánujeme rozšíriť náš súbor WGS dát o ďalšie vzorky pacientov, ich rodinných príslušníkov, ako aj populačných kontrol. Za modelové ochorenie sme zvolili ulceróznu kolitídu. Plánom je dosiahnuť štatisticky významnejšie výsledky v otázkach, ktoré otvorili naše pilotné štúdie. Cieľom projektu pritom bude stanoviť efekt rôznych premenných na PRS výpočty, študovať možnosť rozdelenia ochoreniu špecifických genomických rizík na genomické riziká špecifické pre individuálne biologické dráhy, ako aj sledovanie vzorov dedičnosti rizikových aliel a PRS hodnôt v postihuntých rodinách.

Účinky GLP-1 analógu na sclerosis multiplex

Effects of GLP-1 Analog on Multiple Sclerosis

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Imrich Richard DrSc.
Anotácia:Primárnym cieľom našej štúdie je vyhodnotenie účinkov liečby agonistom GLP-1 na poškodenie axónov a neurodegeneráci u. Ako primárne premenné budú slúžiť anualizované zmeny objemov mozgu / šedej hmoty a plazmatických hladín neurofilamentu L. Sekundárnym cieľom je preskúmať účinky liečby agonistami GLP -1 na inzulínovú rezistenciu a kognitívne funkcie pri SM. Inzulínová rezistencia sa bude hodnotiť pomocou indexov inzulínovej citlivosti na základe orálneho glukózo - tolerančného testu a kognitívne funkcie sa budú testovať pomocou Symbol Digit Modalities (SDMT) a Stroopovho testu. V štúdii sa tiež vykonajú ďalšie analýzy a funkčné testy vrátane neinvazívneho hodnotenia endotelovej funkcie. V súčasnosti nie sú známe klinicky relevantné účinky GLP -1 analógov na progresiu SM. Napriek určitému pokroku vo vývoji nových spôsobov liečby SM v posledných rokoch zostáva problémom terapia a predchádzanie trvalému zdravotnému postihnutiu u pacientov so SM. Výsledky štúdie môžu poskytnúť základ pre potenciálnu terapiu analógmi GLP-1 na liečbu pacientov so SM s cieľom spomaliť proces neurodegenerácie a zabrániť alebo oddialiť rozvoj komorbidít spojených s inzulínovou rezistenciou (hlavne kardiovaskulárnymi ochoreniami a cukrovkou 2. typu).

Účinky pravidelného cvičenia na bunkové a molekulárne procesy asociované so starnutím: multi-orgánový integratívny prístup.

Effects of regular exercise training on molecular, cellular and whole body processes associated with ageing: : Multi-organ integrative approach

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Účinok telesného cvičenia a výživy na črevný mikrobióm a kvalitu života vyliečených onkologických pacientov

The Effect of Physical exercise and Nutrition on Gut Microbiome and Quality of Life in childhood cancer survivors

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. MUDr. Penesová Adela PhD.

Úloha bunkových lipidov v životnom cykle vírusu lymfocytovej choriomeningitídy

The role of cellular lipids in lymphocytic choriomeningitis virus life cycle

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tomášková Jana PhD.
Anotácia:Bunkové lipidy zohrávajú kľúčovú úlohu v každej fáze životného cyklu vírusu. Tieto interakcie siahajú od väzby vírusu na plazmatickú membránu hostiteľskej bunky až po uvoľnenie nových infekčných viriónov do extracelulárneho priestoru. Hoci modulácia metabolizmu lipidov patrí medzi všeobecné replikačné stratégie, vírusy používajú rôzne mechanizmy na využívanie týchto dôležitých bunkových dráh. Cieľom navrhovaného projektu je preto objasniť tieto procesy počas infekcie vírusom lymfocytovej choriomeningitídy (LCMV), modelovým zástupcom čeľade Arenaviridae. Zameriame sa na zmeny v anabolických a katabolických dráhach lipidov vyvolané infekciou LCMV a ich úlohu v životnom cykle vírusu. Objavenie nových interakcií medzi vírusom a bunkovými lipidmi poskytne nielen neoceniteľné poznatky o molekulárnych mechanizmoch vírusovej patogenézy, ale tiež prispeje k identifikácii nových cieľov pre vývoj antivírusových liečiv.

Úloha GPR180 v regulácii funkcie beta buniek pankreasu a patogenéze diabetu

The role of GPR180 in regulation of pancreatic beta cell function and pathogenesis of diabetes

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Balážová Lucia PhD.

Úloha intrakolonálneho sírovodíka a butyrátu v rozvoji hypertenzie u obéznych potkanov

The role of intracolonic hydrogen sulfide and butyrate in the development of hypertension in obese rats

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Tomášová Lenka PhD.

Úloha mikrobiómu u hematoonkologických pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s transplantáciou krvotvorných kmeňových buniek.

The emerging role of the microbiome in hematologic cancer patients receiving high-dose chemotherapy with hematopoietic stem cell transplantation.

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Čierniková Soňa PhD.
Anotácia:V súčasnosti narastá záujem o štúdium mikrobiómu v protinádorovej terapii. Transplantácia krvotvorných kmeňových buniek (TKB) sa vďaka svojmu terapeutickému potenciálu zaradila medzi rutinne využívané liečebné modality hematoonkologických malignít. Na eradikáciu nádorových buniek sa pacientom pred transplantáciou podáva prípravný režim, ktorého súčasťou je vysokodávkovaná chemoterapia alebo rádioterapia. Obe liečebné modality poškodzujú slizničnú bariéru a devastujúcim spôsobom narúšajú črevnú biodiverzitu. Cieľom predkladaného projektu je snaha o objasnenie obojsmerného vplyvu črevného mikrobiómu a faktorov, ktoré ho ovplyvňujú na klinické parametre pacientov podstupujúcich vysokodávkovanú chemoterapiu s TKB, predovšetkým pacientov s autológnou TKB. Korelácia medzi zmenami v zložení mikrobiálnej komunity, metabolickými a imunologickými dráhami a klinickým stavom môže viesť k odhaleniu mikrobiálnych biomarkerov na identifikáciu pacientov s rizikom výraznej toxicity liečby a posttransplantačných komplikácií.

Úloha mitochondrií v progresii kolorektálneho karcinómu

The role of mitochondria in progression of colorectal cancer

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Tyčiaková Silvia PhD.
Anotácia:Mitochondrie sú energetické centrá bunky, odpovedajú na stresové stimuly a týmto úlohám prispôsobujú svoju štruktúru a funkcie. Morfológiu menia fúziou a štiepením. Nádorové bunky majú tzv. reprogramovaný energetický metabolizmus smerom k aeróbnej glykolýze, ich bioenergetická úloha je zmenená, zvyčajne potlačená. Mitochondrie v nádore sú menšie, s aktivovaným proteínom Drp1, ktorý je zodpovedný za proces štiepenia mitochondrií. Dokázali sme, že pro-apoptický účinok chemoterapeutík zahŕňa zvýšenú mieru štiepenia mitochondrií v bunkách kolorektálneho karcinómu (CRC). Predpokladáme, že veľkosť a funkcia mitochondrií v nádorových bunkách ovplyvňuje rast, progresiu a invazivitu týchto buniek cez procesy fúzie a skracovania. V projekte sa zameriame na to, ako koreluje proces skracovania a metabolickej aktivity mitochondrií s mierou agresivity nádorových buniek CRC. Zistíme, či potlačenie expresie proteínu Drp1 a nadexpresia proteínov MFN1/2 a OPA1, zodpovedných za fúziu mitochondrií, môže zlepšiť prognózu CRC.

Úloha modulácie endogénnych enzýmov produkujúcich H2S v nádorových bunkách

Role of modulation of enzymes endogenously producing H2S in tumor cells

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Lišková Veronika PhD.
Anotácia:Sírovodík (H2S) je plynný transmiter, ktorý moduluje množstvo fyziologických a metabolických procesov v bunke. U cicavcov je jeho vnútrobunková produkcia zaistená enzýmami cystationín-ß-syntázou (CBS), cystationín-y-lyázou (CSE) a 3-merkaptopyruvát sulfurtransferázou (MPST). Expresia týchto enzýmov sa medzi jednotlivými typmi nádorov výrazne mení a vplýva rozlične na rast nádorových buniek, čo môže ovplyvniť hladiny endogénneho H2S. Cieľom projektu bude zistiť úlohu týchto enzýmov v bunkách kolorektálneho a ovariálneho karcinómu pomocou vyradenia génov kódujúcích jednotlivé enzýmy zodpovedné za endogénnu produkciu H2S. Predpokladáme, že tento zásah by mohol významnou mierou ovplyvniť vlastnosti nádorových buniek ako je proliferácia, migrácia a zmeniť ich citlivosť na apoptózu. Zistenie, či vyradenie niektorého zo sledovaných génov má vplyv na inhibíciu rastu nami študovaných nádorových buniek, by mohlo napomôcť k nájdeniu efektívnejšieho nástroja v boji proti rastu nádorových buniek.

Úloha poškodenia DNA a opravy v odpovedi nádorov urogenitálneho traktu na chemoterapiu na báze cisplatiny

Role of DNA damage and repair in response of urogenital cancers to cisplatin-based chemotherapy

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Chovanec Miroslav PhD.
Anotácia:Testikulárne nádory zo zárodočných buniek (TGCT) postihujú najčastejšie mužov v tretej dekáde života, zatiaľ čo malignity močového mechúra (BC) dominantne mužov v siedmej dekáde života. Základom liečby oboch malignít je cisplatina (CDDP), pričom vrodená alebo získaná rezistencia na toto liečivo zhoršujú celkovú prognózu TGCT a BC pacientov. Cieľom predkladaného grantu je skúmať mechanizmy odpovede oboch malignít na CDDP a hľadať prípadné korelácie medzi poškodením a opravou DNA a prežitím TGCT a BC pacientov, pretože sa domnievame sa, že pacienti nedostatočne odpovedajúci na liečbu prostredníctvom CDDP majú aberantné hladiny endogénneho a CDDP indukovaného poškodenia DNA, ako aj mechanizmov opravy DNA.

Úloha proteínov DNA opravy v génovej represii

The role of DNA repair proteins in gene repression

Doba trvania: 1.7.2022 - 30.6.2026
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Čipáková Ingrid PhD.

Viroidy - unikátne subvírusové patogény rastlín, ich diverzita a interakcie s hostiteľom

Viroids - unique subviral plant pathogens, their diversity and host interactions

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Glasa Miroslav DrSc.
Anotácia:Viroidy sú krátke jednovláknové cirkulárne RNA infikujúce rastliny, ktoré na rozdiel od vírusov nekódujú žiadne vlastné proteíny. Napriek svojej štruktúrnej jednoduchosti sú viroidy schopné sa v rastlinných hostiteľoch replikovať, etablovať a vyvolávať veľmi závažné symptómy vedúce, v prípade poľnohospodárskych plodín, k významným ekonomickým stratám. Poznatky o druhovom zastúpení viroidov a ich diverzite na Slovensku chýbajú, pričom v ostatných rokoch sme vo svetovom meradle konfrontovaní nárastom zmienok o nových a novo sa objavujúcich viroidových druhoch a ich divergentných variantov. Cieľom projektu je priniesť aktuálny pohľad na výskyt viroidových infekcií na našom území, identifikáciu pôvodcov a ich molekulárnu epidemiológiu. Metagenomická analýza virómu rastlín využitím masívneho paralelného a štandardného sekvenovania umožní charakterizáciu genómov vírusov a viroidov, možnú identifikáciu zmiešaných infekcií a hĺbku polymorfizmu vnútroizolátovej diverzity. Získané poznatky sa využijú na vývoj a optimalizáciu nástrojov umožňujúcich špecifickú detekciu viroidov v následných epidemiologických štúdiách (hostiteľský okruh, dynamika populácií v rôznych agroekologických kontextoch ...). Pomocou pripravených infekčných pospiviroidových klonov a riadenej kontrolovanej infekcie experimentálnych rastlín budeme sledovať etiológiu ochorenia, molekulárne faktory hostiteľskej špecificity a úlohu kľúčových mutácií v patogenéze viroidov. Pochopenie faktorov vplývajúcich na diverzifikáciu a evolúciu virodov umožní komplexný pohľad na ich patosystém a v širšom meradle prispeje k prijímaniu efektívnych preventívnych fytosanitárnych opatrení. Modifikovaným viroidovým vektorom zhodnotíme aj potenciál využitia viroidom indukovaného utlmovania génovej expresie (VdIGS) vo funkčnej genomike rastlín.

Vplyv aripiprazolu a obohateného prostredia na morfologicko-funkčné zmeny v hipokampe a správanie v animálnom modeli posttraumatickej stresovej poruchy

Influence of aripiprazole and enriched environment on morphological-functional changes in the hippocampus and behavior in animal model of the post-traumatic stress disorder

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Osacká Jana PhD.
Anotácia:Posttraumatická stresová porucha (PTSD) sa môže vyvinúť v dôsledku vystavenia organizmu silnej traumatizujúcej udalosti (stresu). Jej vznik súvisí s narušením morfologicko-funkčných charakteristík hipokampu a hipokampálnej neurogenézy. PTSD je spojená so zmenšeným objemom hipokampu a zníženou neurogenézou, pričom príčiny týchto zmien nie sú úplne objasnené. Terapia PTSD zahŕňa psychoterapiu a medikamentóznu liečbu. Dostupné údaje naznačujú, že u jedincov s PTSD môžu mať pozitívny vplyv na „normalizáciu“ hipokampu a zvýšenie neurogenézy aj antipsychotiká, obohatené prostredie, prípadne ich kombinácia. Cieľom predloženého projektu je určiť, či aripiprazol a obohatené prostredie v animálnom modeli PTSD pozitívne ovplynia narušenú funkciu hipokampu a neurogenézu. Funkčnosť hipokampu posúdime behaviorálnymi testami, úroveň neurogenézy a aktivitu predmetných oblastí mozgu sledovaním zmien špecifických markerov.

Vplyv kombinovanej terapie prírodnými polyfenolmi a nesteroidnými protizápalovými liečivami na nádorové mikroprostredie

Effects of natural polyphenol and nonsteroidal anti-inflammatory drug combination therapy on the tumor microenvironment

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Grossmannová Katarína PhD.
Anotácia:Prírodné polyfenoly sa stali predmetom záujmu predovšetkým kvôli ich vplyvu na viaceré bunkové procesy súvisiace s karcinogenézou. V poslednej dobe sa dáva dôraz najmä na ich využitie v kombinovanej terapii. Ich spojením s chemoterapeutikami dochádza k synergickému cytotoxickému efektu a k zmierneniu nepriaznivých účinkov spojených s chemoterapiou. V našom projekte budeme skúmať antikarcinogénny efekt kombinovanej terapie prírodnými látkami a nesteroidnými protizápalovými liečivami, ktoré patria medzi najčastejšie predpisované lieky pri liečbe bolesti, horúčky a zápalu a navyše boli u nich popísané mechanizmy vedúce k apoptóze nádorových buniek. Zameriame sa na sledovanie vplyvu terapie na nádorové bunky vystavené podmienkam hypoxie. Budeme analyzovať najmä zmeny v expresii a funkcii karbonickej anhydrázy IX, ktorá v mnohých nádoroch koreluje so zlou prognózou a rezistenciou na terapiu. Navyše budeme sledovať vplyv terapie aj na nádorovo-asociované bunky zohrávajúce významnú rolu v procese karcinogenézy.

Vplyv stimulácie AT2 receptorov na revaskularizáciu vážne poranenej miechy

The effect of the AT2 receptor stimulation on revascularization of severe injured spinal cord

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Pavel Jaroslav PhD.

Vrodené antivírusové obranné reakcie vybraných buniek ľudskej kože voči vírusu kliešťovej encefalitídy a ich modulácia bioaktívnymi látkami v slinách kliešťov.

Innate antiviral defense responses of selected human skin cells to tick-borne encephalitis virus and their modulation by bioactive substances in tick saliva

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Štibrániová Iveta PhD.
Anotácia:Kliešte a nimi prenášané vírusy (tick-borne viruses, TBVs) sú mimoriadnym medicínskym problémom. Spolu s hostiteľom tvoria interaktívny trojuholník, v ktorom je koža hostiteľa miestom ich prvého kontaktu. Napriek efektívnej bariérovej funkcii je koža stále hlavnou bránou pre vstup patogénov prenášaných kliešťami (vrátane vírusov), ktorá im umožňuje rozsiahle množenie a šírenie do ďalších orgánov. Prenos vírusov uhryznutím kliešťom nie je mechanickým procesom, ale je podporovaný slinami kliešťa. Kožné bunky, vrátane keratinocytov, sú schopné detegovať a brániť sa proti vírusom aj vďaka mechanizmom vrodenej antivírusovej ochrany. Definovanie prostredia na rozhraní kliešť-hostiteľ, ktoré je pre TBVs nepriaznivé, by mohlo otvoriť možnosť vytvorenia novej univerzálnej vakcíny proti TBVs

Vyhľadávanie nových génových variantov syndrómových porúch sluchu pomocou celoexómového sekvenovania

Identification of novel genetic variants in syndromic hearing loss by whole exome sequencing

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.
Anotácia:Porucha sluchu je najčastejšou a geneticky najheterogénnejšou poruchou zmyslových orgánov u človeka. Asi v 30 % dedičné poruchy sluchu nie sú izolované, ale spájajú sa s malformáciami a funkčnými poruchami ďalších orgánov. Takýchto syndrómov je známych vyše 400, mnohé majú klinicky závažný až letálny dopad na postihnutého jedinca. Cieľom projektu je vyhľadávanie pacientov a identifikácia nových a zriedkavých genetických príčin syndrómových foriem porúch sluchu metódami sekvenovania novej generácie (celoexómového a celogenómové sekvenovanie). Z našej DNA banky senzorineurálnej hluchoty a pokračujúcim klinickým a terénnym náborom pacientov vyselektujeme probandov s podozrením na syndrómovú poruchu sluchu. U týchto pacientov a v ich rodinách budeme prioritne analyzovať všetky kódujúce úseky ľudského genómu (exóm) a výstupy podrobíme bioinformatickej analýze. Identifikované varianty budeme kategorizovať podľa platných medzinárodných odporúčaní. Kosegregačnou analýzou overíme kauzálny vzťah kandidátnych variantov k sledovanej poruche. Pri nových génových variantoch a variantoch s nejasným významom vykonáme zodpovedajúce funkčné štúdie na potvrdenie ich patogenity a objasnenie základných molekulárnych mechanizmov, ktoré vedú k poruche sluchu a ďalším klinickým prejavom. Pre nové a vzácne génové varianty podrobne zdokumentujeme klinický fenotyp a zavedieme vhodnú metódu cielenej DNA diagnostiky. Výsledky projektu umožnia včasný záchyt syndrómových porúch sluchu ešte pred rozvojom typickej symptomatológie, odhalia genetické pozadie pri atypickom fenotype a pomôžu identifikovať nové genetické príčiny týchto zriedkavých dedičných ochorení. Projekt tak prinesie nové, vysoko relevantné teoretické poznatky o etiopatogenéze syndrómových foriem porúch sluchu, s priamym a bezprostredným využitím v klinickej praxi.

Výskum klinických a genetických aspektov ketotických hypoglykémií u detí

Research of clinical and genetic aspects of ketotic hypoglycemia in children

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Gašperíková Daniela DrSc.

Využitie mikrofluidných systémov na hodnotenie rizika xenobiotík

Use of microfluidic systems for risk assessment of xenobiotics

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Šramková Monika PhD.
Anotácia:Mikrofluidné systémy v spojení s rôznymi bunkovými typmi ponúkajú alternatívnu platformu pri testovaní rizika rôznych xenobiotík s cieľom priblížiť sa fyziologickým podmienkam, zefektívniť testovanie, a znížiť potrebu testovania na zvieratách. Bunky pečene a obličky zohrávajú kľúčovú úlohu pri detoxifikácii a eliminácii xenobiotík a ich metabolitov, a predstavujú dva primárne ciele toxického efektu xenobiotík. V predkladanom projekte využijeme na hodnotenie biologického účinku vybraných xenobiotík (aflatoxín B1, ifosfamid) a nanočastíc zlata, rôzne in vitro podmienky (monovrstva, 3D sféroidy, Transwell inzerty), vrátane pokročilého in vitro systému (IVTech), ktorý umožní ko-kultiváciu buniek pečene a obličiek v bioreaktore, aby sme lepšie simulovali in vivo podmienky. Kombináciou biologických, molekulárno-genetických metód, ako aj zobracovacích techník a analytických testov získame nové cenné poznatky o vzájomnom pôsobení jednotlivých tkanív, metabolizme xenobiotík a ich vplyve na príslušné tkanivo.

Využitie nanomedicíny v boji proti rakovine pankreasu prostredníctvom zacielenia nádorovo- asociovanej karbonickej anhydrázy IX

Nanomedical approach to fight pancreatic cancer via targeting tumor-associated carbonic anhydrase IX

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Csáderová Lucia PhD.

Vývoj bioimunoterapeutík inšpirovaný vírusovými trikmi: Liečenie aj napriek trikom

Development of bioimmunotherapeutics inspired by viral tricks: TREATing despite the TRICKs

Doba trvania: 1.7.2020 - 30.12.2024
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Nemčovičová Ivana PhD.
Anotácia:Imunoterapia dnes jednoznačne patrí medzi najvyššie priority súčasného celosvetového vedeckého úsilia. Našim zámerom je ale posunúť imunoterapiu novým smerom – a to cielenou zmenou vlastných obranných mechanizmov tela, ktorá bude inšpirovaná vírusovými trikmi. Naším hlavným cieľom je zamerať sa na molekuly, ktorými cytomegalovírus potláča imunitnú odpoveď a získané znalosti využiť pri vývoji nových bioterapeutík na liečenie vírusových a autoimunitných ochorení. V rámci projektu budeme skúmať dva dôležité vírusové proteíny (UL141 a UL144), ktoré pôsobia na NK a T bunky a ako tieto fungujú v zdravom aj chorom stave. Cieľom je poskytnúť podrobný obraz o ich molekulárnej architektúre a funkcii, ktoré budú slúžiť ako podklad na molekulárnej úrovni pre racionálny dizajn bioimunoterapeutík, ktorý sa bude testovať výpočtovými metódami paralelne s biologickým testovaním in vitro na normálnych aj nádorových bunkách. Súčasne stanovením faktorov regulujúcich expresiu receptorov a ligandov na povrchu bunky a tiež identifikáciou potenciálne inhibovateľnej interakcie medzi týmito bunkovými reštrikčnými faktormi a vírusovým antagonistom nám objasní ich úlohy v imunitnej odpovedi bunky a ako môžu byť tieto dráhy manipulované k terapeutickému využitiu. Tento projekt je logickým pokračovaním doterajšieho vedeckého zámeru našej pracovnej skupiny a nadväzuje na fungujúcu spoluprácu viacerých pracovísk pri vývoji bioimunoterapeutík.

Vývoj modelov xenotransplantátov z pacientských tkanív a ich využitie na personalizáciu liečby malígneho melanómu uvey

Development of patients derived xenografts models and their utilization for personalized treatment of uveal melanoma

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Demková Lucia PhD.
Anotácia:Malígny melanóm uvey (UM) je najbežnejším primárnym nádorom oka u dospelých, ktorý metastázuje u 50% pacientov. Napriek spoľahlivým prognostickým markerom je v dôsledku rezistencie nádorových buniek táto malignita spojená s vysokou mortalitou. Vývoj liečby je limitovaný dostupnosťou vhodných predklinických modelov. V súčasnosti patria k najcennejším xenotransplantáty odvodené z nádorov pacientov, tzv. PDX modely, na vývoj ktorých sa zameriame v predkladanom projekte. Najnovšie výsledky ukazujú, že v patogenéze UM má zásadnú úlohu epigenetická deregulácia. Pre jej reverzibilný charakter sa pozornosť klinického výskumu orientuje na využitie epigenetických inhibítorov. Predpokladáme, že ich kombinácia s cielenou biologickou liečbou zabezpečí senzitizáciu rezistentných nádorových buniek UM a zvýši účinnosť inhibítorov signálnych dráh. PDX modely budú využité na testovanie najúčinnejších kombinácií liečiv. Umožnia personalizovaný prístup pri vývoji adjuvantnej terapie pre pacientov vysokým metastickým rizikom.

Vývoj testu na báze laterVývoj testu na báze laterálneho toku (“lateral flow assay) na diagnostiku zoonotického ochorenia: Q horúčka

Development of a lateral flow assay for the diagnosis of zoonotic disease: Q fever.

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Flores-Ramírez Gabriela PhD.

Vývoj unikátneho TiMg kompozitného zubného implantátu

Development of unique TiMg composite dental implant

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Takáčová Martina PhD.
Anotácia:Vďaka dobrej dostupnosti a bezproblémovej prevádzke na dlhé obdobia bez nutnosti dodatočného zásahu dentistu sa zubné implantáty (DI) stávajú vyhľadávaným riešením. Titán (Ti) a zliatiny Ti sú historicky najbežnejšie používanými materiálmi na výrobu DI. Aj keď sa DI z Ti a Ti zliatin používajú s vysokou mierou úspešnosti, stále ostávajú nedostatočne vyriešené ich dva hlavné nedostatky: i) tzv. „stress-shielding“ efekt t.j. mechanická nekompatibilita a ii) ich nedostatočná povrchová bioaktivita. To vedie ku potrebe hľadania nových riešení, prístupov a koncepcií materiálov, a následne ku pokroku a väčšej konkurencii v danej oblasti. Hlavným cieľom navrhovaného projektu je vývoj inovatívneho biomedicínskeho DI vyrobeného z jedinečného čiastočne biodegradovateľného kompozitného materiálu na báze Ti - horčík (Mg). Nový DI minimalizuje hlavné nevýhody súčasných DI, pričom si však zachováva mechanické vlastnosti a únavovú odolnosť súčasných DI na báze Ti. Výhodná kombinácia mechanických a biologických vlastností nového DI spočíva v jeho špeciálnom dizajne, ktorý využíva výhody Ti17Mg, materiálu, z ktorého bude DI vyrobený. Ti17Mg je partnermi projektu vyvinutý experimentálny materiál vyrobený práškovou metalurgiou, ktorý selektívne využíva výhody oboch biokovov. V rámci projektu bude navrhnutý a optimalizovaný nový DI, tak aby využíval potenciál a špecifické vlastnosti Ti17Mg. Funkčnosť DI sa bude systematicky a komplexne hodnotiť v prostredí, ktoré simuluje reálne podmienky v ľudskom tele a to vrátane mechanických, únavových a koróznych testov, a biologických skúšok in vitro a in vivo s použitím bunkových kultúr, malých a veľkých zvieracích modelov. Všetky testy sa uskutočnia v súlade s príslušnými ISO špecifikáciami. Očakáva sa, že na konci projektu bude k dispozícii nový inovatívny DI s vysokou pridanou hodnotou pripravený na testovanie v ľudskom tele. Očakáva sa, že na konci projektu bude dosiahnutý TRL6.

Význam dopamín produkujúcich neurónov pre neuromotorický vývin a sociálne interakcie

Significance of dopaminergic neurons for neuromotor development and social interactions

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: doc. RNDr. Bakoš Ján PhD.

Význam produktov interakcie H2S s S-nitrózoglutatiónom/selénovými derivátmi v regulácii srdcovocievnej hemodynamiky a funkcií srdcových mitochondrií

The importance of interaction products of H2S with S-nitrosoglutathione/selenium derivatives in the regulation of cardiovascular hemodynamics and cardiac mitochondrial functions

Doba trvania: 1.1.2021 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Mišák Anton PhD.
Anotácia:V súčasnosti sa predpokladá presah signálnych dráh sprostredkovaných plynnými signálnymi molekulami H2S a NO, ktorý môže mať úlohu v regulácii srdcovocievneho systému. Ďalej sa ukazuje, že interakcia H2S so selénovými derivátmi vedie k tvorbe nových reaktívnych (medzi)produktov, ktoré vykazujú širokú biologickú aktivitu. Cieľom tohto projektu je rozšíriť naše doterajšie výsledky v tejto oblasti o výskum hemodynamických efektov interakčných produktov H2S s NO donormi/selénovými derivátmi aj v kontexte úloh srdcových mitochondrií. Budeme sledovať vplyv týchto produktov na 35 hemodynamických parametrov normotenzného a hypertenzného potkana a zisťovať súvislosť týchto efektov s energetickým metabolizmom, konkrétne s bioenergetikou mitochondrií a funkciami mitoKATP kanálov. Výsledky môžu prispieť k pochopeniu molekulárneho mechanizmu týchto interakcií v srdcovocievnom systéme, ale môžu byť aj základom aplikovaných štúdií vedúcich k využitiu vlastností niektorých interakčných produktov v medicínskej praxi.

Vzdialené kondicionovanie ako prevencia a liečba ischémie mozgu spojenej s hyper-zápalovou reakciou (simulácia COVID-19)

Remote conditioning as a prevention and treatment of cerebral ischemia associated with hyper-inflammatory reaction (simulation of COVID-19)

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Končeková Jana PhD.
Anotácia:S príchodom pandémie koronavírusu SARS-CoV-2 sa pre budúce dekády celosvetovo menia aj štatistické prognózy pre cerebrovaskulárne ochorenia. Až u viac ako tretiny pacientov trpiacich ochorením COVID-19 sa okrem respiračných objavujú aj neurologické symptómy. Infekciou vyvolané prudké uvoľnenie prozápalových cytokínov spolu s abnormálnymi hodnotami koagulačných parametrov u pozitívnych pacientov predstavujú vysoký predpoklad sformovania trombu a teda aj vysoké riziko vzniku náhlej cievnej mozgovej príhody. Uvádza sa, že minimálne u 6% pacientov s potvrdeným ochorením COVID-19 bola diagnostikovaná cievna mozgová príhoda, čo sa s nárastom počtu nakazených javí ako hrozivé číslo. V klinickej praxi akceptovaná medikamentózna liečba má však mnohé limitácie. Preto v súčasnosti narastá potreba pre zapojenie ďalšieho, ideálne nefarmakologického prístupu, ktorý by bol schopný stimulovať endogénne protektívne mechanizmy a tak zvýšiť mieru tolerancie voči ischémii, akým vzdialené kondicionovanie nepochybne je.

Zapojenie komponentov CRH systému do rozvoja post-traumatickej stresovej poruchy

Involvement of CRH system components in the development of post-traumatic stress disorder

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2024
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: Ing. Tillinger Andrej PhD.
Anotácia:Post-traumatická stresová porucha (PTSD), je psychická porucha vznikajúca z traumatizujúcich udalostí, ktoré sa patologicky prejavujú vyvolávaním pocitov strachu, beznádeje a hrôzy. Primárnym krokom liečby je štandardná psychoterapia, následne doplnená farmakoterapiou (antidepresíva/antipsychotiká). Neurobiologické mechanizmy prebiehajúce v pozadí tohto ochorenia nie sú presne známe, ale predpokladá sa, že patologicky zmenené funkcie viacerých centrálnych neurotransmiterových a neuropeptidových systémov môžu byť zapojené do etiológie PTSD. Hlavným cieľom projektu je zistiť, či modulácia centrálneho "stresového" CRH systému ovplyvní prejavy post-traumatickej stresovej reakcie v animálnom modeli PTSD, t.j. u zvierat vystavených Single prolonged stress (SPS). Budeme sledovať ako aktivácia signálnej dráhy CRHR2 pomocou špecifického agoinistu alebo podanie antipsychotika (aripiprazolu) ovplyvní správanie zvierat a molekulárno-biologické parametre CRH systému vo vybraných oblastiach mozgu zvierat vystavených SPS.

Záruka bezpečnosti krvi a krvných derivátov vo vzťahu k ochoreniam prenášaných komármi v ére glabálnej zmeny

Warranty of blood safety towards mosquito-borne viruses infections in the era of global change

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Čabanová Viktória PhD.

Zavedenie zariadenia cytogenetickej biodozimetrie na Ústave experimentálnej onkológie, Biomedicínske centrum SAV

Establishing a Cytogenetic Biodosimetry Facility at Cancer Research Institute of Biomedical Research Centre of Slovak Academy of Science

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2025
Program: Plán obnovy EÚ
Zodpovedný riešiteľ: Vinnikov Volodymyr PhD.
Anotácia:Radiačná biodozimetria cytogenetickou analýzou je široko používaná v radiačnej ochrane a medicínskom manažmente radiačných nehôd. Avšak túto robustnú rádiobiologickú techniku možno použiť aj na hodnotenie účinkov žiarenia u pacientov s rádioterapiou. Cieľom projektu je poskytnúť dôkladne kalibrovanú a overenú metodiku merania absorbovanej dávky žiarenia cytogenetickými biomarkermi, vhodnú pre rádiobiologický experimentálny výskum a klinické aplikácie v rôznych scenároch radiačnej záťaže. Plán projektu obsahuje 3 úlohy: (1) Dávkové reakcie budú konštruované in vitro pre výťažok chromozomálnych aberácií a interfázovú bunkovú smrť, indukovanú v ľudských krvných lymfocytoch 6 MeV fotónmi klinického lineárneho urýchľovača. Výsledná kalibračná krivka bude zostavená v súlade s ISO 19238 a IAEA Manuálom o cytogenetickej biodozimetrii a validovaná v dvojito zaslepenom biodozimetrickom cvičení s in vitro ožiarením a tiež prostredníctvom odhadov biologickej dávky u pacientov s rakovinou po ich prvej rádioterapeutickej frakcii. (2) Cytogenetická dávková odozva in vitro bude študovaná v rozsahu radiačnej dávky 0,05 – 1,0 Gy s cieľom zlepšiť rozlíšenie kalibračnej krivky pri nízkych úrovniach radiačnej záťaže. Bude vyvinutý a testovaný algoritmus na štatistické spracovanie cytogenetických dát pomocou Bayesovskej analýzy pre biodozimetriu nízkych dávok žiarenia prostredníctvom prehodnotenia biologických dávok na kohorte profesionálne exponovaných osôb (rádiológov). (3) V experimente s ožarovaním vzoriek krvi vo fantóme ekvivalentnom ľudskému tkanivu sa vyvinie nový kalibračný prístup pre pokročilú cytogenetickú biodozimetriu medicínskej lokalizovanej expozície. Vplyv dávky a objemu na výsledok poškodenia chromozómov v ľudských lymfocytoch za takýchto podmienok bude kvantifikovaný a formalizovaný. Na potvrdenie takéhoto prístupu sa získajú biodozimetrické odhady dávky a objemu u pacientov podstupujúcich čiastočné ožarovanie na lekárske účely a porovnajú sa so skutočnými dávkami žiarenia. Ako očakávaný výstup projektu bude v BMC SAV zavedená a implementovaná vylepšená metodika cytogenetickej biodozimetrie, ktorá zvýši presnosť a účinnosť hodnotenia genotoxických a cytotoxických účinkov u ľudí v rôznych scenároch medicínskeho ožiarenia.

Získanie pravdivých informácií o kliešťoch.

Getting the right info on ticks.

Doba trvania: 1.7.2023 - 30.6.2027
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: Mgr. Špitalská Eva PhD.
Anotácia:Napriek faktu, že kliešť obyčajný, Ixodes ricinus je predmetom štúdií minimálne storočie, ostáva množstvo nezodpovedaných otázok týkajúcich sa ekológie tohto druhu. Viaceré aspekty základnej biológie a fenológie druhu sú stále nepreskúmané. Globálne zmeny v životnom prostredí vrátane klimatických zmien, zmeny charakteru krajiny a urbanizácie sa podieľajú nielen na zmenách v distribúcii kliešťov, ale ovplyvňujú aj bionómiu a sezónnu aktivitu kliešťov. Pijak lužný, Dermacentor reticulatus sa meniacim sa podmienkam rýchlo prispôsobuje a jeho areál rozšírenia sa zväčšuje. Je potrebné podrobne preskúmať oblasti, kde sa tieto kliešte vyskytujú (prírodné aj mestské biotopy), keďže ich areál výskytu sa v priebehu posledných desaťročí zmenil. Hustota kliešťov infikovaných patogénnymi agens je hlavným rizikovým faktorom pre ľudí, ktorí sú v danej oblasti vystavení kliešťom. V navrhovanom projekte bude sledovaná aktivita kliešťov číhajúcich na hostiteľa pomocou metódy „kliešťových záhradiek“, ale aj prostredníctvom zberu kliešťov z vegetácie metódou vlajkovania. Pomocou metodiky „kliešťových záhradiek“ budeme sledovať aj životný cyklus kliešťov a sezónnu aktivitu jednotlivých vývojových štádií, ako aj ich prežívanie. Keďže tieto dva druhy kliešťov sú považované za epidemiologicky najvýznamnejšie, zameriame sa aj na prevalenciu a výskyt kliešťov infikovaných patogénnymi agens nielen v prípade nenacicaných kliešťov, ale aj kliešťov cicajúcich na zvieratách. V dôsledku meniacich sa podmienok, budeme sledovať aj prenikanie a výskyt nepôvodných druhov kliešťov na Slovensku, keďže tieto druhy kliešťov môžu do našej oblasti zanášať nové patogény. Informácie získané výskumným tímom počas plnenia cieľov projektu, ako aj počas predchádzajúcich štúdií budú použité pri vývoji mobilnej aplikácie na identifikáciu kliešťov a vytvorení webovej stránky, ktorá prinesie benefity širokej verejnosti ako aj odborníkom na vyhodnotenie rizika infekcie patogénmi prenášanými kliešťami.

Zlepšenie prejavov starnutia pravidelným cvičením: multi-orgánový integratívny prístup k molekulovej, metabolickej a štrukturálnej adaptácii na cvičenie

Ameliorating Effects of Aging by Physical Exercise: Molecular, Metabolic and Structural Adaptations, Multi-Organ Integrative Approach

Doba trvania: 1.7.2021 - 30.6.2025
Program: APVV
Zodpovedný riešiteľ: prof. MUDr. Ukropcová Barbara PhD.

Zvládanie psychosociálnych stresových situácií u pacientov s depresívnou poruchou v závislosti od veku a odkrývanie zúčastnených mechanizmov

Coping with psychosocial stress situations in patients with depressive disorder in relation to age and unravelling the mechanisms involved

Doba trvania: 1.1.2023 - 31.12.2026
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: prof. PharmDr. Ježová Daniela DrSc.
Anotácia:Hlavným cieľom projektu je odhaliť rozdiely v neuroendokrinných zmenách dôležitých pre zvládanie stresových situácií u adolescentov a dospelých pacientov s depresívnou poruchou v porovnaní so zdravými jedincami. Dôraz sa bude klásť na odhalenie neurobiologickej podstaty vplyvu sociálnej bolesti a kognitívneho deficitu na rozvoj a priebeh depresívnej poruchy. Ďalším dôležitým cieľom je odhaliť nové endokrinné a imunitné koreláty a zmeny mozgovej plasticity, ktoré súvisia s depresívnou poruchou. Očakávané nálezy môžu napomôcť k identifikácii nových potenciálnych terapeutických cieľov a umožniť adekvátnu terapeutickú intervenciu s ohľadom na vek pacienta. Projekt má translačný charakter nakoľko prepája klinický a predklinický výskum. Predpokladané originálne výsledky významne rozšíria súčasné poznatky o patofyziológii depresie a zvládaní stresových situácii. Prispejú tiež k lepšej prevencii a cieleným prístupom k liečbe depresívnej poruchy vo vzťahu k veku.

Zvýšenie endokanabinoidnej signalizácie ako perspektívny terč pre liečbu psychických porúch podmienených stresom

Enhancement of endocannabinoid signaling as a promising target for the treatment of stress-related psychiatric disorders

Doba trvania: 1.1.2022 - 31.12.2025
Program: VEGA
Zodpovedný riešiteľ: RNDr. Hlaváčová Nataša PhD.
Anotácia:Projekt je zameraný na skúmanie vplyvu farmakologickej modulácie endokanabinoidného (eCB) systému v rozvoji porúch správania vyvolaných chronickým stresom a identifikáciu zúčastnených neurobiologických mechanizmov. Experimentálne prístupy budú postavené na animálnych modeloch stresu a farmakologickom zvýšení eCB signalizácie. Využijú sa nové originálne liečivá s duálnym mechanizmom pôsobenia zacieleným na eCB a endovaniloidný systém resp. cyklooxygenázu-2. Ich účinky na správanie potkanov po akútnom a opakovanom podávaní budú hodnotené v batérii behaviorálnych testov. Predpokladáme, že tieto liečivá zabránia rozvoju psychopatologických zmien v dôsledku chronickej stresovej záťaže. Pozornosť bude venovaná pohlavným rozdielom a vývinovému štádiu jedinca s dôrazom na adolescenciu a dospelosť. Očakávame potvrdenie predpokladov, že zvýšenie eCB signalizácie prostredníctvom liečiv s duálnym mechanizmom účinku predstavuje nové smery pre farmakoterapiu psychických porúch, predovšetkým úzkostných a afektívnych porúch.

Celkový počet projektov: 108